een studieprogramma met beurs - voor jou als - UU

advertisement
Over Stichting Thomas More
Stichting Thomas More vormt een netwerk van hoger
opgeleiden die boven de grenzen van hun eigen vak willen
uitstijgen. Academici, studenten en professionals in het netwerk verdiepen zich gezamenlijk in belangrijke levensvragen
en dringende actuele kwesties. Daarbij staan zij open voor de
rijke en veelkleurige katholieke traditie, die bij het
scherp stellen van vragen en de verheldering van kwesties
goede diensten bewijst. Studenten hoeven in het netwerk
van Stichting Thomas More geen expliciete binding met de
katholieke traditie of enige kerkvorm te hebben. Wel moeten
zij bereid zijn om deel te nemen aan gesprekken en ontmoetingen die principieel katholos zijn: open en alomvattend.
EEN STUDIEPROGRAMMA MET BEURS VOOR JOU ALS HONOURSSTUDENT
Foto: Arnoud Mooij
Ben je als student door jouw universiteit tot een honours- of honoursachtig programma toegelaten en heb je zin in verdere verdiepende studie,
dan kom je in veel steden in aanmerking voor een speciaal programma
van Stichting Thomas More. Dit programma levert geen studiepunten
op, maar er is wel een beurs aan verbonden. Het bestaat uit de volgende
onderdelen:
Een beurs van 1.000 euro
Deze beurs heeft de vorm van een eenmalige schenking in twee termijnen.
Het geld is bedoeld om zoveel mogelijk
tijd te kunnen vrijmaken voor je studie.
Van de beurs betaal je als bursaal alle
materialen die je voor het studieprogramma nodig hebt.
Ook de kosten van lunches en diners
tijdens een studiereis naar Rome bestrijd
je uit het beursbedrag.
Huiskamercolleges
Als bursaal van de stichting volg je in
de loop van één jaar, gerekend vanaf het
moment van toekenning van de beurs,
minimaal drie zogeheten ‘huiskamercolleges’. Je doet dat in een kring die
je vormt met vier andere bursalen van
jouw universiteit. Ieder huiskamercollege telt gemiddeld drie bijeenkomsten.
Aan de colleges ben je inclusief voorbereidingstijd op jaarbasis ongeveer een
volle week kwijt.
Studiereis naar Rome
Te Rome kun je in diverse gesprekken en
ontmoetingen een rijk verleden verbinden met de dringende vragen van onze
tijd. De kosten van de vliegreis naar
Rome en van je logies (inclusief ontbijt) worden door de stichting betaald.
Lunches, diners en drankjes betaal je als
bursaal door ter plaatse van je beursbedrag iets in een gezamenlijke pot te storten. Aan de Romereis ben je, inclusief
een voorbereidings- en een terugkomdag, ongeveer een volle week kwijt.
Summerschool en Sym­posium
Ieder jaar in augustus organiseert Stichting Thomas More een Summerschool
over een filosofisch-ethisch onderwerp,
en ieder jaar in november organiseert
zij samen met het Thijmgenootschap en
de Adelbertvereniging een Symposium.
Als bursaal neem je aan beide activiteiten deel, ten minste: als de agenda van
je studie en je honoursprogramma zich
hiertegen niet verzetten. Inclusief voorbereidingstijd ben je aan de Summerschool ongeveer een volle week kwijt, en
aan het Symposium twee dagen.
HUISKAMERCOLLEGES
In een’huiskamercollege’ verdiept een
kleine kring studenten zich onder leiding
van een deskundig docent in een bepaald
thema. De kring is met vijf studenten zo
klein dat de docent het college in beginsel
in zijn huiskamer kan geven: vandaar
de naam. Als bursaal vorm je met vier
Foto:William Moore
andere studenten van jouw universiteit
een eigen kring. In overleg met de stichting stel je als kring vast waar je het liefst
college over zou willen hebben.
De stichting zoekt bij de gekozen thema’s
deskundige docenten uit haar netwerk,
en zorgt er voor dat zij tijdens het beurs-
Werving en selectie
STUDIEREIS NAAR ROME
Je bent in het bezit van deze flyer
omdat je een uitnodiging hebt
ontvangen om te solliciteren naar
deelname aan het studieprogramma van Stichting Thomas More.
De uitnodiging bevat alle details
over de werving en selectie aan
jouw universiteit. Ook vermeldt de
uitnodiging de data van Romereis,
Summerschool en Symposium,
voorzover die al bekend zijn.
Foto: Hannah Andringa
In Rome tref je met je eigen kring
bursalen van andere kringen voor
gezellige en studieuze ontmoetingen.
Aan sommige bijeenkomsten nemen
ook te Rome verblijvende internationale studenten deel. Onderwerp
jaar minimaal drie huiskamercolleges
van gemiddeld drie bijeenkomsten verzorgen. Om een idee te krijgen van
thema’s en docenten bekijk je op
www.thomasmore.nl onder ‘beurzen’
per stad oude en nieuwe kringprogramma’s.
van studie en gesprek is tijdens de
reis onder meer de actualiteit van de
katholieke traditie. Die wordt te Rome
zichtbaar in vele monumenten, bewegingen en universiteiten, waarvan we
er enkele samen bezoeken.
Wijzigingen voorbehouden!
Het beurzenprogramma van Stichting
Thomas More is en blijft in ontwikkeling. Rechten kunnen enkel en alleen
worden ontleend aan de toekenningsbrief die een tot het programma
toegelaten bursaal van de Stichting ontvangt, en niet aan enige in deze flyer of
op de website wwww.thomasmore.nl
opgenomen tekst.
Download