Meerjarenplanning Sport 2014 - 2019

advertisement
Decreet lokaal sportbeleid
Meerjarenplanning Sport (MJP)
Beleids- en BeheersCyclus (BBC)
2014-2019
i.f.v. decreet lokaal sportbeleid en bijhorend besluit
Voorwaarden subsidiëring




4 Vlaamse beleidsprioriteiten sport (BPS)
vormen één pakket
Bestuur dient in te tekenen op alle 4 BPS
MJP gekoppeld aan Vlaamse BPS
Verwerkt in BBC van de gemeente
Subsidie




Indien voldaan aan alle voorwaarden
2,4 euro per inwoner
Totaal inwonersaantal op 31/12/12:
36.155
Subsidie = 86.772,00 euro
Bestedingspercentages


Vlaams BPS: 80 % vastgelegd
20 % vrij te verdelen onder BPS
Cofinanciering door
gemeentebestuur





30 %
Te besteden aan Vlaamse BPS
Vrij te verdelen over de Vlaamse BPS
Totaal inwonersaantal op 31/12/12:
36.155
Cofinanciering = 26.031,60 euro
Sport voor allen




Lokale ondersteuning brede
sportbeoefening
Individueel of in ploeg
Competitief of recreatief
Uitgesloten: topsport of competitiesport
op hoog niveau
Nederlandstalige initiatieven




Enkel ondersteuning of organisatie
van Nederlandstalige sportinitiatieven
Uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap
Werking en organisatie: Nederlands
Alle gegevens en documenten op de
zetel in het Nederlands
Beweeg- en sportbeleid




Sporttakken vermeld op sporttakkenlijst
Sportieve vrijetijdsbestedingen aangeboden
door erkende Vlaamse sportfederaties en
Vlaamse organisaties
Alle actieve fysieke inspanning in sportieve
context
Bewegen met als uiteindelijk doel
sportbeoefening
Subsidiereglementen

Reglement BPS1 en eventueel BPS2
opgemaakt i.f.v. decreet dienen digitaal
ter beschikking gesteld via website van
het bestuur
Indicatoren

Per Vlaamse BPS een of meerdere
indicatoren te formuleren en op te volgen
via BBC
Sportinfrastructuur

Uitgaven voor infrastructuur komen niet
in aanmerking voor subsidiëring
Sportkwalificaties

Komen in aanmerking:
diploma’s/getuigschriften of attesten
uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool
of daarmee geassimileerd
Vlaamse BPS I

Het ondersteunen van de kwalitatieve
uitbouw van de sportverenigingen via
een doelgericht subsidiebeleid
Vlaamse BPS II

Het stimuleren van sportverenigingen tot
professionalisering met een bijzonder
accent op kwaliteitsvolle
jeugdsportopleiding en eventueel tot
onderlinge samenwerking
Vlaamse BPS III

Het voeren van een activeringsbeleid met
het oog op een levenslange
sportparticipatie via een anders
georganiseerd laagdrempelig beweeg- en
sportaanbod
Vlaamse BPS IV

Het voeren van een beweeg- en
sportbeleid met aandacht voor
transversale samenwerking zodat
kansengroepen gelijke kansen krijgen om
actief te participeren in sport
Download