wheel of life (1)

advertisement
Overgangenindelevensloop
‘Round,likeacircleinaspiral,likeawheel
withinawheel.Neverendingorbeginning,
onaneverspinningreel’
Delineairevisieopdelevensloop
• Eerstbenjeklein,danbenjegrootendangajedood…
TheWheelOfLife
Hetlevenalscyclus,elkseizoenisuniekmaarkeertookterug
Delevensloopalscyclischeontwikkeling
volwassene
dragen
oudere
adolescent
zoeken
wijsheid
kind
veilig
Deovergangentussendelevensfasenzijn‘herkansingen’
Symbiotischeidentiteit:verantwoordelijkzijnvoor
kinderen
najou…
zelf
niemand
Deovergangenalssacraalmoment
• Wasjewelkominditleven?
• Wasjeveilig?
• Degeboorte:welkomzijn,gezegendworden,ruimtekrijgen
• Veiligzijn,gevoedworden
adolescent
• Mochtjemooi,trots,gezondzijn?
• Mochtjeanderszijn?
•
•
•
•
Geslachtsrijpheid,menstruatie,ejaculatie
Uitdekleinecirkelvanhetkerngezintreden
Tevoorschijnkomenalsindividu,eigencompetenties,eigenvoorkeuren
Ook:duisterekantenvanhetlevenenvanzichzelfonderzoeken
• Koosjijjewegofiservoorjegekozen?
• Watkomjeechtbrengen?
•
•
•
•
Transformatievanhoofdzakelijk‘ontvangen’naarhoofdzakelijk‘geven’
Vooralgemarkeerddoorbaan,huis,huwelijk,kind
Keuzeshebbenverstrekkendegevolgen
Verantwoordelijkheidnemen
• Hoelaatjecontrolelos?
• Benjeeengoedevoorouder?
• Fysieketransformatie:‘de’overgang– vankrachtnaarwijsheid
• Acceptatievaneigenbiografie,hetiswathetis
• Vanhebbennaarzijn
Tweefasendievooral
Gaanover‘ontvangen’
Eerstvanzorgenvoedselen
kleding.Danookvanonderwijs
enleerschool
Tweefasendievooralgaan
over‘geven’:eerstdezorg
voorheteigengezin,daarna
ookdegroterefamilie,de
gemeenschap
Vision Quest
• Degroteinwijding:Vision Quest,
• Overgangmarkerenvan‘ontvangen’naar‘geven’.
Download