Rapportageprotocol voor projecten in Nederland

advertisement
CORDAID SERVICE FONDS
Rapportageprotocol voor projecten in Nederland
Cordaid vraagt twee maanden na afloop van het project om een inhoudelijke en financiële eindrapportage.
Vermeld s.v.p. in alle correspondentie het projectnummer!
1.
Algemene informatie
Projectnummer:
Titel van het project:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
2.
Het uitgevoerde project
2.1.
Achtergrondinformatie en probleemanalyse
Beschrijf de situatie (sociaaleconomisch, politiek, cultureel) waarin het project uitgevoerd werd.
Het gaat hier om de context waarin het project uitgevoerd werd en een analyse van de
problemen die aanleiding gaven tot het starten van het project voor de betreffende
doelgroep(en) in de omgeving.
2.2.
Doelstellingen en behaalde resultaten van het project
Beschrijf kort de doelstellingen zoals u ze heeft omschreven in de aanvraag.
Geef in onderstaande tabel aan hoeveel mensen profiteerden van het project en maak indien
mogelijk onderscheid tussen mannen, vrouwen en kinderen (jongens en meisjes).
Licht eventuele afwijkingen ten opzichte van de beoogde doelgroep toe.
Vermeld puntsgewijs en zo concreet (kwantitatief) mogelijk de behaalde resultaten van het
project.
Geef een toelichting op eventuele resultaten die wel beoogd waren maar niet behaald zijn.
Geef aan hoe dit project direct of indirect een bijdrage heeft geleverd aan positieverbetering van
de doelgroep.
Cordaid - Rapportageprotocol Cordaid Service Fonds projecten in Nederland
BU DOM/2013
pagina 1 van 3
2.3.
Ondernomen activiteiten
Beschrijf welke projectactiviteiten werden uitgevoerd en in welke volgorde.
Beschrijf welke activiteiten werden uitgevoerd op het gebied van draagvlakversterking en/of
fondsenwerving.
2.4.
Monitoring en evaluatie
Beschrijf kort hoe uw organisatie en de doelgroep betrokken waren bij de verschillende fasen
van het project (ontwerp, uitvoering, monitoring). Specificeer de betrokkenheid voor mannen en
vrouwen.
Beschrijf kort hoe en door wie de tussentijdse controlemomenten over de voortgang van het
project uitgevoerd zijn.
Geef aan hoe u zicht heeft gehouden op de voortgang van het project.
2.5.
Duurzaamheid van het project
Beschrijf hoe in samenwerking met de doelgroep en andere betrokkenen het project na afloop
van de financiering zelfstandig gecontinueerd wordt. Specificeer de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen, het management van het project e.d.
Welke voorzieningen zijn er getroffen om lopende kosten te dekken?
2.6.
Lobby en beleidsbeïnvloeding
Met welke organisaties heeft u samengewerkt/in welke netwerken is uw organisatie actief
geweest op gemeentelijk, provinciaal of op landelijk niveau binnen dit project? Wat is de aard
van deze samenwerking geweest?
Welke activiteiten heeft uw organisatie uitgevoerd op het gebied van lobby/beleidsbeïnvloeding
(bijvoorbeeld bij de gemeentelijke of landelijke overheid) om de problematiek waarmee uw
doelgroep te maken heeft voor het voetlicht te brengen?
2.7.
Begroting
Geef in onderstaande tabel aan wat de begrote en werkelijke kosten zijn geweest. Specificeer in
het financiële eindrapport de gemaakte kosten, waarbij u verder onderscheid maakt in de kosten
van de verschillende componenten van het project.
Begroting in €
Werkelijke kosten in €
Geef een toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en werkelijke kosten.
Cordaid - Rapportageprotocol Cordaid Service Fonds projecten in Nederland
BU DOM/2013
pagina 2 van 3
2.8.
Financieringsplan
Bron
Bedrag
Eigen bijdrage aanvragende organisatie
€
Bijdrage(n) van overige fondsen/donoren in
Nederland (specificeer verstrekkers)
€
Eventuele eigen bijdrage van de deelnemende organisaties
€
Eventuele subsidie van de (lokale) overheid
€
Eventuele inkomsten uit de uitgevoerde
activiteiten
€
Bijdrage van Cordaid
€
3.
Status aanvraag
Ondertekening
Datum
Plaats
Naam
Handtekening
Ruimte voor opmerkingen:
Bijlagen
Wij verzoeken u de volgende bijlagen mee te zenden met de rapportage:
Verplicht:
 Financieel eindrapport met inkomsten, uitgaven en afwijkingen op de begroting
Indien beschikbaar:
 Foto’s, brochures, folders e.d. van projectactiviteiten
 Kopieën van krantenartikelen, publicaties e.d. van draagvlakactiviteiten in Nederland
Stuur de rapportage, inclusief bijlagen, bij voorkeur per e-mail, naar [email protected]
of per post naar:
Cordaid Service Fonds
Cordaid Domestic
Postbus 16440
2500 BK DEN HAAG
Cordaid - Rapportageprotocol Cordaid Service Fonds projecten in Nederland
BU DOM/2013
pagina 3 van 3
Download