Koopovereenkomst - Des Quatre Montagnes

advertisement
Koopovereenkomst
1.
1.1
De ondergetekenden:
Ellen van Vierbergen, Waalwijk
Telefoon: 0416 333302
en
1.2
komen het volgende overeen:
2.
2.1
Afstamming van de hond/omschrijving:
Naam vader:
Geboortedatum vader:
Tatoeage-/chipnummer:
nummer stamboom/afstammingsbewijs:
Kleur:
Uitslagen gezondheidsonderzoeken: HD: A
ED: vrij
Naam moeder:
Geboortedatum moeder:
Tatoeage-/chipnummer:
Nummer stamboom/afstammingsbewijs:
Kleur: zwart-bruin
Uitslagen gezondheidsonderzoeken: HD: B, ED: vrij DM vrij
2.2
Omschrijving van de hond:
Geboortedatum:
Naam: Des Quatre Montagnes
geslacht:
Kleur:
Chipnummer:
Bijzondere kenmerken:
Verkoper is aangesloten bij de DHCN ( Duitse Herder Club Nederland)
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Koop
Verkoper verkoopt de hiervoor bij sub 2.2 omschreven hond aan koper voor de koopsom van ….
euro ( € ) door koper, contant te voldoen bij de aflevering van de hond of per bank van te voren
te voldoen.
De hond is minstens zeven (7) weken oud alvorens hij aan de koper wordt overgedragen. De datum
van overdracht wordt vastgesteld op:
Indien de koper de hond niet op de hiervoor
overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van
rechtswege ontbonden.
Verkoper zal bij aflevering van de hond alle dan aanwezige bijbehorende bescheiden (zoals
inentingsbewijs) overdragen aan de koper.
Verkoper zal het afstammingsbewijs van de DHCN zodra mogelijk aan de koper ter hand stellen dan
wel aan hem/haar toezenden.
Koper en verkoper constateren ( voor zover dit mogelijk is) dat de hond op het moment van
overdracht geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft, zie punt 2.2. voor
bijzondere kenmerken.
Verkoper verklaart in overeenstemming hiermee de hond in een voortreffelijke staat aan de koper
af te leveren. De hond wordt afgegeven met gezondheidsverklaring, deugdelijk ontwormd en
voorzien van de eerste enting. De koper dient echter binnen één week met de pup naar zijn/haar
eigen dierenarts te gaan voor een eigen onafhankelijke gezondheidsverklaring en vervolg entingen.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
Ontbinding van de koop:
Indien binnen veertien (14) dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair
onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds
aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is
voor het gebruik als in artikel 7, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits
dit onverwijld, in elk geval binnen veertien (14) dagen na constatering aan verkoper wordt gemeld,
door middel van aangetekend schrijven. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen en de
aankoopsom terug te betalen. De koper is echter eveneens gerechtigd om de hond te behouden en
een beroep te doen op de schadevergoedingsregeling van artikel 4.3
Wanneer na aflevering van de pup verschil van mening zou ontstaan over de gezondheidstoestand
van de hond, dan zal de dierenarts van verkoper bindend uitsluitsel moeten geven.
Indien de koper met een beroep op het bepaalde in artikel 4.1. aanspraak maakt op
schadevergoeding dient de verkoper aan koper alle noodzakelijke kosten, met een maximum tot het
aankoopbedrag van de hond te weten € …….., van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie
daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen.
De koper dient de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of
wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, aan te tonen aan de hand van een verklaring van een
dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.
De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door
koper aan verkoper betaalde koopsom.
Herplaatsing/Overplaatsing/Terugplaatsing:
Koper verplicht zich de hierboven genoemde hond niet door te verkopen aan derden of op andere
wijze derden over de hond te laten beschikken (voor een periode langer dan vier maanden) zonder
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.
Mocht het door omstandigheden niet meer mogelijk zijn de hond te houden, dan dient de koper de
verkoper hiervan op de hoogte te stellen, zodat de verkoper te allen tijde op de hoogte is/wordt
gehouden waar de hond zich bevindt. Verkoper zal, indien gewenst, ondersteuning bieden bij een
eventuele herplaatsing.
Wanneer de pup om andere dan gezondheidsredenen van de pup, (vast te stellen door dierenarts
van verkoper), aan de fokker wordt aangeboden binnen een periode van vier (4) weken na het
afleveren van de pup door verkoper aan koper, dan is verkoper gerechtigd de dan geldende
pensionprijs van de aankoopsom van de pup af te trekken voor de periode dat de pup bij de
verkoper verblijft met een minimum bedrag van honderd euro (€ 100,-). Ook eventuele entingen en
ontwormingsmiddelen mogen van de verkoopprijs worden afgetrokken. Het bedrag dat bij nieuwe
verkoop van de pup dan resteert, wordt aan de eerste koper terugbetaald. Wanneer de pup na
genoemde periode van vier (4) weken aan verkoper wordt overgedragen, wordt er een
afstandsverklaring opgemaakt en in principe geen restitutie meer verleend.
Verzorging/opvoeding van de hond:
De koper dient als een goed huisvader voor de hond te zorgen.
Indien de koper aantoonbaar tekortschiet in zijn/haar verplichting, dan kan dit voor
de verkoper een grond zijn de koopovereenkomst te ontbinden. Indien de hond door
de verkoper teruggenomen wordt zal aan de koper een bedrag worden terugbetaald
naar maatstaven van redelijkheid/billijkheid.
Verkoper is te allen tijde bereid de koper met eventuele problemen aangaande de hond
te helpen en/of een oplossing voor het ontstane probleem te zoeken/vinden.
7.
8.
De verkoper verkoopt de hond in principe als “huishond”. Indien de koper de aangeschafte pup later
wil gaan inzetten voor de fok, dan stelt de verkoper het op prijs als die daarvan in kennis wordt
gesteld.
Geschillen
8.1.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2.
Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij
schriftelijk zijn overeengekomen.
8.3
Indien koper in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de
uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende
uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin
verkoper is gevestigd.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op...............................................................................
Te: Waalwijk
Verkoper: Ellen van Vierbergen
-------------------------------------
Koper:
----------------------------------------------
Download