Verslag Beleidsoverleg Federatie Nabestaanden

advertisement
Verslag Beleidsoverleg Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG)
Dinsdag 2 juni 2015, 15:00-16:30 uur (Ministerie VenJ, Turfmarkt 147, Den Haag)
Aanwezig:
Jan van Kleeff (FNG), Ron Sluijs (FNG), Jeroen Steenbrink (OM), Tasnim van den Hoogen (DBAV VenJ,
voorzitter), Henrike Karreman (DBAV VenJ), Emiel Reck (DBAV, verslag).
1. Opening
Tasnim opent de vergadering.
2. Vorig verslag
Geen opmerkingen.
3. Wetgeving en beleid
Besloten wordt om in navolging van het vorige overleg eerst in te gaan op ontwikkelingen op het
gebied van wetgeving en beleid.
Wetgeving
- Het advies van de RvS op het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn
minimumnormen slachtoffers is binnen. Het wetsvoorstel zal spoedig aan de Tweede Kamer
worden aangeboden.
- Wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht en uitbreiding Wet schadefonds geweldsmisdrijven met
dood door schuld is behandeld door de Tweede Kamer. Vandaag heeft de stemming
plaatsgevonden. Alle partijen hebben ingestemd, ook D66, dankzij invloed van FNG.
- Wetsvoorstel vergoeding zorg- en affectieschade wordt momenteel voorbereid om aan de
Tweede Kamer aan te bieden.
Beleid
- Inmiddels is het beleidstraject Schadeverhaal voor slachtoffers gestart. Dit is onder meer
gericht op het eenvoudiger en effectiever inrichten van het proces van schadeverhaal voor
slachtoffers.
- Het WODC heeft onderzoek gedaan naar de bescherming van privacy van slachtoffers. Op
basis hiervan zal VenJ bezien hoe de privacy van slachtoffers binnen en buiten het strafproces
beter kan worden beschermd.
4. Bespreekpunten
- Effecten bezuinigingen NFI
Bij de achterban van FNG bestaat ongerustheid over de geplande bezuinigingen. Heeft dit
gevolgen voor de pakkans, bijvoorbeeld bij het DNA-onderzoek in het kader van de rellen in
Haren?
 Actie: VenJ zoekt dit uit. FNG trekt aan de bel, zodra het uitgezocht is.
-
Buiten werking stellen Wet op dataretentie
Er komt een aangepast wetsvoorstel.
 Actie: VenJ zoekt precieze stand van zaken uit.
-
Wanneer komen wetsvoorstellen als Positie kinderen als nabestaanden van geweldslachtoffers
en Verbetering spreekrecht in de Twee Kamer?
Het wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht is op 27 mei behandeld in de Tweede Kamer. Het
wetsvoorstel Positie kinderen als nabestaanden van geweldslachtoffers ligt nu bij DW, nadat in
consultatieronde kritiek was geuit op de omdraaiing van de redenering (van ‘omgang, tenzij’
naar ‘geen omgang, tenzij’).
 Actie: VenJ zoekt precieze stand van zaken uit.
-
Naamsverwijdering daders van internet. FNG steunt proefproces
FNG heeft het proces gewonnen om de naam van een dader niet te laten verwijderen van een
website. FNG heeft dit proces mede kunnen voeren door de financiële steun van Fonds
Slachtofferhulp. Nu wil FNG kijken of ze de (Europese) politiek warm kan maken voor dit
onderwerp.
-
Regionale plaatsing van tbs gestelden – beleid van DJI
Sinds 1 januari 2014 worden tbs-gestelden regionaal geplaatst door DJI. De reden hiervoor is
dat het steunend netwerk van de dader de kans op recidive zou verminderen. Wel vindt een
slachtofferonderzoek plaats voor eventuele contra-indicaties. IN dat geval wordt niet regionaal
geplaatst. FNG vraagt zich af of voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van
slachtoffers. Hoe vaak wordt bijvoorbeeld in het belang van het slachtoffer niet regionaal
geplaatst?
 Actie: VenJ achterhaalt beleidsstuk dat ten grondslag ligt aan nieuwe werkwijze van DJI.
-
Informatie manco IDV na beëindiging dwangverpleging tbs gestelde
Informatievoorziening van IDV stokt na transmuraal verlof.
 Actie: OM gaat na waarom het stokt. OP basis daarvan kan worden bezien of verdere actie
nodig is.
-
Maximering rechtszaken aangespannen door daders (obv voeging)
Daders kunnen rechtszaken blijven aanspannen op basis van toevoeging, terwijl
slachtoffers/nabestaanden dan vaak zelf een advocaat moeten betalen. Al die rechtszaken
brengen bovendien vaak veel stress met zich mee. FNG vraagt zich af of het aantal aan te
spannen rechtszaken op basis van toevoeging kan worden gemaximeerd.
 Actie: FNG kijkt of dit onderwerp op meerdere agenda’s kan komen.
-
Spreekrecht nabestaanden bij tbs verlengingszaken
Tijdens de behandeling van het wetvoorstel uitbreiding spreekrecht is een motie van SP
aangenomen. Dit betekent dat er een onderzoek naar dit onderwerp zal komen.
-
Interpretatie privacy regels voor daders
Er wordt door instanties en daders vaak een beroep gedaan op de privacy van de dader, zodat
informatie niet hoeft te worden verstrekt aan slachtoffers. Een beroep op de privacy is echter
niet altijd gerechtvaardigd.
 Actie: VenJ pakt dit onderwerp op.
5. Wvttk
Afgesproken wordt om in het vervolg een thema uit te kiezen voor het overleg.
Jeroen wijst de aanwezigen erop dat het OM onlangs filmpjes over de rechten van slachtoffers op
de website van het OM heeft gepubliceerd.
6. Sluiting
Tasnim sluit de vergaring.
Download