Romeinen 2

advertisement
Hoofdstuk 2 van de Romeinenbrief.
Lees hoofdstuk 2 in zijn geheel en daarna vers 1 tm 11.
In hoofdstuk 1 van Romeinen hebben we gezien wat de gevolgen zijn als mensen niet de eer aan
God geven maar zichzelf, of een ander schepsel van God in Gods plaats stellen. De gevolgen van
een leven dat geen rekening met God houdt worden uitgebreid beschreven in de verzen 27 tm 31
van hoofdstuk 1. Waarschijnlijk kennen wij wel een aantal mensen die God niet erkennen en
waarschijnlijk passen deze mensen niet helemaal bij de beschrijving van verzen 27 tm 31. Het
lijkt erop dat Paulus een beetje overdrijft. Je kunt de verzen ook lezen als een opsomming van
slechte dingen die bij de ene persoon duidelijker naar voren komt als bij een andere persoon
maar dat allen (die geen rekening met God houden) zich schuldig maken aan een of meerdere
punten van deze lijst.
In hoofdstuk 2 vers 1 gaat Paulus echter nog verder en worden wij als christen en jood
beschuldigd dat wij die deze dingen veroordelen in anderen daarmee tegelijkertijd onszelf
veroordelen omdat wij ze zelf doen.
1. Herken jij jezelf in de beschuldiging van Paulus in vers 1 van hoofdstuk 2?
2. Lees vers 3. Herken je de neiging om anderen te veroordelen en te verlagen zodat je
jezelf beter voelt?
3. Wat zou onze houding moeten zijn als we vers 4 lezen?
4. Wat is het gevolg als we ons niet willen laten gezeggen volgens vers 5 en 6?
5. Welke twee levenshoudingen worden omschreven in verzen 7-10?
6. Lees verzen 11-13.
Deze verzen geven aan dat het hebben van de wet (10 geboden) geen garantie is om
gerechtvaardigd te worden en dat beide, de jood (die Gods wet heeft) en de Griek (de niet
jood, ook wij dus) verloren gaan als ze zondigen. Alleen diegenen die volkomen naar Gods
wet handelen zullen rechtvaardig verklaard worden door God (of ze deze wet nu kennen of
niet). Echter, het is duidelijk dat geen mens de wet volmaakt gehouden heeft, of houdt, zoals
ook later in hoofdstuk 3 duidelijk naar voren komt.
7. Lees en bespreek vers 14-16. Kun je zeggen dat er mensen zijn die Gods Woord (bv de
10 geboden) niet kennen maar rekening met God houden door te handelen vanuit hun
geweten? Kun je zeggen dat elk mens een bepaalde hoeveelheid licht van God ontvangt
en een zekere kennis van goed en kwaad heeft?
8. Lees vers 17 tm 24.
In vers 17 tm 24 spreekt Paulus tot de Joodse gelovigen en stelt hen een vraag wat voor zin het
heeft om de wet van God te hebben en Zijn wil te kennen als ze niet leven naar de kennis die ze
hebben. Ja, dat zelfs door de levenswijze van de Joden de naam van God gelasterd wordt.
Misschien wel door schijnheiligheid?
9. Lees vers 25 tm 29
In deze verzen geeft Paulus aan dat besnijdenis alleen waarde heeft als ook de wet volbracht
wordt en dat de ware besnijdenis de besnijdenis van het hart is. Je zou je kunnen afvragen
waarom God de besnijdenis ingesteld heeft en wat het voorrecht is om Jood te zijn. Op deze
vraag wordt verder ingegaan in hoofdstuk 3. Als we de redenering van Paulus in vers 25-29
betrekken op de doop, heeft de doop dan enige waarde als het niet met een veranderd leven
samengaat (d.w.z. een leven toegewijd aan Christus)?
Rom 2: Preek Ouweneel (Samenvatting)
In Rom. 2:17-29 wordt er geschreven over vrome Joden die vinden dat ze echt niet zo maar
te vergelijken zijn met goddeloze heidenen. Hier lezen we wat Paulus van hen te zeggen
heeft. Ten diepste zitten de (nette) heiden en de Jood in hetzelfde schuitje en is hun leven
onafhankelijk van hoe de buitenkant eruit ziet, het leven van de onbekeerde mens met een
door de zonde verdorven hart (de oude mens).Elke zonde die wij hebben gedaan zal
veroordeeld worden!
De prediking van de noodzaak van bekering, berouw, van ellende. Een echte verslagenheid
voor God leidt naar God toe. Er is een weg tot God. Je kan niet tot God komen buiten
berouw van zonde. Echte bekering leidt tot wedergeboorte. Paulus spreekt eerst over het
geloof en daarna tot het geloof. Bekering is geen voorwaarde om te geloven maar geloof is
wel een voorwaarde om tot bekering te komen.
Als er een mens was die goed volgens de wet leefde was het Saulus van Tarsus. Hij werd
zich bewust van zijn zonde toen hij een ontmoeting had met God en hij kreeg berouw. Je
kunt een hoge dunk van jezelf hebben totdat je met Jezus in aanraking komt. Het gaat er
ook niet om hoe goed we over onszelf denken, we zijn vaak tevreden over onszelf. In onze
ogen zijn er altijd mensen die slechter zijn dan onszelf. Daarom dienen we naar de Here
Jezus te kijken dan blijft er van onze zelftevredenheid weinig over.
Ware bekering betekent dat ik mijzelf tegenover God bekeer van wie ik bij voorbaat weet
dat Hij genadig en barmhartig zal zijn.
Romeinen 2:4: Een mens komt door de goedertierenheid van God tot bekering,
niet door de gestrengheid van God.
In Romeinen 2:3 staat dat de dingen die je in een ander veroordeelt zich ook in
ons eigen hart bevinden. Misschien doen we de zonde niet uiterlijk (zichtbaar)
maar wel in onze gedachten of in ons hart. God haat de zonde en verafschuwt deze
nog meer in zijn eigen kinderen dan in de ongelovigen. God haat onze zonde maar Hij houdt
van ons en heeft geduld met ons. Bekering (berouw) is niet een eenmalig iets. Een christen
heeft de rest van zijn bekeerde leven nodig om zelfkennis te op te doen om zijn eigen zonde
stukje bij beetje te ontdekken. Als gerijpt christen krijg je steeds meer zondebesef het
gevolg daarvan is berouw. Door dit besef wordt je eigen ik als gerijpt christen kleiner en
groeit je bewondering voor God je als gerijpte christen dit weet wordt je als persoon kleiner
en krijgt je meer bewondering voor God. (zie ook Job 42:1-6). De bewondering voor de
vriendelijkheid en de zorgzaamheid van God voor de zorg van de vader voor hem als kind.
We mogen de zekerheid van ons geloof hebben.
Romeinen 2:5: Mensen kunnen een voorbeeldig christelijk leven met het doen van goede
daden, maar een onbekeerlijk hard hart hebben. Jezus is gekomen voor onrechtvaardigen
en niet voor rechtvaardigen want die hebben Jezus niet nodig (sarcastisch bedoeld). Boek
Bill Hybells: wie ben je als niemand kijkt! Je bent geen beter christen dan dat je in het
verborgen bent Jezus gebruikt het beeld van een wit gepleisterd graf aan de buitenkant en
aan de binnenkant vol dorre doodsbeenderen. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk
op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. (matheus
23:1-33).
Paulus heeft in hoofdstuk 2 moeite met mensen met een onbekeerlijk hart, uitwendige
werken de wet plegen vanuit eigen kracht en zichzelf en God wijs maken dat zij
rechtvaardigen zijn. Galaten 5:18: Wanneer u door de Geest geleidt wordt u niet
onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht,
zedeloosheid, en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en
woede, gekonkel geruzie en rivaliteit. Afgunst bras- en slemppartijen en nog meer van dat
soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen
overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Een mens die met
verslagenheid aan God zijn zonde beleid, wordt als rechtvaardige aan het licht gesteld. Dit
omdat hij een ander leven gaat leiden. Als je bekeerd bent komen de vruchten van de
bekering aan het daglicht. Als deze vruchten er niet zijn dan stelt het niets voor. De vrucht
van de Geest is liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar wat op tegen heeft.
Romeinen 2:7: Als een mens zoekt vanuit een bekeert hart, dan zoek je naar heerlijkheid,
eer en onvergankelijkheid. De bekeerde is diegene die in zijn leven christus zoekt. Kijk naar
David in Psalm 51. Zo zondig als wat. En toch zuiver van hart. Omdat hij ermee naar God
ging. Vroeg om vergeving. Verlangde naar verandering. Gelukkig wie zo zuiver van hart
zijn. Als een nette buitenkant alleen ook voor jou niet het belangrijkste is. Als je het
aandurft om ook je hart voor Hem bloot te leggen. Zodat Hij je van binnenuit kan
schoonmaken. Je zult God zien. En dat betekent in de Bijbel, dat Hij naar je kijkt. Dat Hij
zich over je ontfermt. En dat je voor eeuwig en altijd in zijn oog zult blijven!
Download