Chemie in de mond

advertisement
Chemie
in
de
mond
Module
Nieuwe
Scheikunde
voor
6
vwo
Freerik
Los
(docent/ontwikkelaar/coach
netwerk
Noord)
Nieuwe
scheikunde,
wat
is
dat?
Ervaringen?
Context‐conceptonderwijs
Nieuwe
vakinhoud
(ontwikkelingen)
Bredere
doelen:
naast
feiten
meer
aandacht
voor
vaardigheden
en
aHtude
•  Nieuwe
aanpak:
acIverende
didacIek
• 
• 
• 
• 
kernconcepten
• 
• 
• 
• 
• 
Macro‐meso‐micro
Chemische
maat
ReacIviteit
Energie
Systemen
Chemie
in
context:
fasering
leerproces
Fase
1
contextvraag
Fase
4
Verdieping
Fase
2
Relevante
vakvragen
Verbinding
naar
de
volgende
context
Fase
3.3
Contextvraag
beantwoorden
Fase
3.1
nieuwe
kennis
verwerven
Fase
3.2
Nieuwe
kennis
herordenen
Soorten
kennis
• 
• 
• 
• 
Inzicht
Feitenkennis
Vaardigheden
leren
en
toepassen
aHtudeontwikkeling
AcIverende
didacIek
•  Samenwerkend
leren
–  expertgroepen
•  Probleem
Gestuurd
Onderwijs
•  Verhalend
ontwerpen
•  adviesbureau
docentrol
• 
• 
• 
• 
• 
Model/voorbeeld
AcIvator
Begeleider
Observator
Coach
Chemie
in
de
mond
Gerja
Evers
Willy
Reinalda
Brechtje
Maas
Freerik
Los
Intro:
woordweb
…
Eten
mond
…
…
Uitwerking
woordweb
mond
smaak
eten
speeksel
mond
Tanden
en
kiezen
vullingen
Opbouw
module
•  Intro
(woordweb,
proe]e)‐
onderwerpen
selecteren,
groepen
vormen
•  Onderzoeksvraag
bedenken
•  Werkplannen
maken
•  Theorie‐intermezzo
•  Onderzoek
(lit.
en
pracIsch)
•  ArIkelen
schrijven
en
presenteren
•  Terugblik
+
toets
Chemie
in
de
mond
van
context
naar
concept
Contextvraag
Welke
chemie
in
de
mond
Verdieping
(les1a)
Verbinding
naar
de
volgende
context
?
(les
12,15)
nieuwe
kennis
verwerven:
Nieuwe
kennis
herordenen
PresentaIe
en
discussie
(les
13,14)
en
funcIe
speeksel,
tanden,
vullingen
(les
1b,2,5)
Oefening
en
eindtoets
Contextvraag
beantwoorden
Relevante
vakvragen
smaak,samenstelling
Kenniskaart
arIkel
schrijven
en
delen
(les
4,
10+11)
bronnenonderzoek
proeven
(les
3
en
6t/m
9)
Leerdoelen
•  Zuren
en
basen
‐
buffers
•  Polymeren
–
addiIe,
condensaIe
•  EnzymacIviteit
(structuur,
binding
aan
receptor)
•  Structuren
van
stoffen
(glazuur,
vullingen)
•  Onderzoeksvaardigheid
•  CommunicaIe
•  AFHANKELIJK
VAN
ONDERZOEKSVRAGEN
Intro:
proe]e
proef
je?
Ontwerp
een
onderzoeksvraag
bij
•  Smaak
•  Speeksel
•  Tanden
en
kiezen
•  Vullingen
•  Eigen
onderzoeksvraag
+
voorgeschreven
Voorbeelden
onderzoeksvragen
smaak
receptoren
Structuur
en
binding
smaakbeleving
speeksel
samenstelling
FuncIe:
buffersysteem
FuncIe:
enzymacIviteit
Tanden
en
kiezen
vulmaterialen
Structuur:
Tandbeen,
glazuur
Div
materialen
AantasIng:
Cariës,
erosie
polymerisaIe
Bescherming:
remineralisaIe
Samenstelling
Voorbeelden
onderzoeksvragen
•  Smaak:
–  Waar
zijen
smaakcellen
in
je
mond?
–  Hoe
werkt
een
zoetreceptor?
•  Tanden:
–  Waaruit
bestaat
tandglazuur?
–  Worden
tanden
aangetast
door
zuren?
–  PracIsche
uitwerking:
modelproef
Eieren in azijn
3 minuten
ingesmeerd met
tandpasta, niet
verwijderd.
Na 10 minuten
3 minuten
ingesmeerd met
tandpasta, daarna
verwijderd.
2 minuten
ingesmeerd met
tandpasta, daarna
verwijderd.
Vervolg
onderzoeksvragen
•  Vullingen:
–  Waaruit
bestaan
vullingen?
(macro‐micro)
–  Hoe
werkt
het
uithardingsproces?
•  Speeksel:
–  Welke
stoffen
komen
voor
in
speeksel,
met
welke
funcIe?
–  Werkt
speeksel
als
buffer?
Werken
met
expertgroepen
•  Indeling:
vriendje,
interesse,
leerbehoeke
•  Groepsgrooje
(3,4,5?)
•  Uitwisseling:
–  Onderzoeksvraag
bijstellen
–  arIkel+
presentaIe
(nadenken
over
wat
ze
moeten
leren)
–  kenniskaarten
Beoordeling
• 
• 
• 
• 
Eigen
onderzoeksvraag
ArIkel
PresentaIe
Toets
•  Beoordelingsmodellen
Wat
levert
het
op?
MoIvaIe
Proeven
op
macro‐niveau
vertellen
iets
over
het
micro‐
niveau
Concept
ook
in
andere
context
bruikbaar
Vaardigheden
Kennis
van
Nieuwe
scheikunde:
zelf
de
module
draaien
Beoordeling
module
ReacIes
naar
][email protected]
Download