Troposfeer- en stratosfeerchemie en globale veranderingen

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016
Troposfeer- en stratosfeerchemie en globale veranderingen (C002953)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 80 u
Contacturen
28.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
Deze cursus is 2-jaarlijks en wordt niet aangeboden
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
De Mazière, Martine
WE08
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Deze cursus is 2-jaarlijks en wordt niet aangeboden
Verantwoordelijk lesgever
stptn
aanbodsessie
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Ozon afbraak, luchtvervuiling, klimaatsveranderingen, atmosferische aërosolen,
troposfeerchemie, stratosfeerchemie
Situering
De voornaamste doelstelling van deze cursus is inzicht te krijgen in de chemische
bronnen (van natuurlijke en menselijke oorsprong) en verliezen in de aardatmosfeer,
alsook in de fysische, fotochemische en chemische processen die de atmosferische
componenten ondervinden en die de uiteindelijke samenstelling (gassen en deeltjes)
van de atmosfeer (i.h.b. troposfeer en stratosfeer) bepalen. De variabiliteit en langetermijn veranderingen van de atmosfeer zullen ook bestudeerd worden. Deze kennis
moet de studenten toelaten om hun begrip van belangrijke milieuproblemen, zoals de
stratosferische ozonafname, luchtvervuiling, en de globale opwarming van het klimaat,
te verhogen. Uiteindelijk moeten de studenten in staat zijn om op kritische wijze de
impact van beleidsmaatregelen op toekomstig stratosferisch ozon, klimaat en
luchtkwaliteit, te evalueren.
Inhoud
• Troposfeer chemie en luchtvervuiling
• Aërosolen
• Chemie van wolken en zure neerslag
• Stratosfeer- en mesosfeer-chemie
• Atmosferische chemie en globale veranderingen
Begincompetenties
• Goede basis kennis van fysica en chemie
• Cursus “Inleiding in het systeem Aardatmosfeer”
Eindcompetenties
1 De student heeft een goede kennis van de fysische en chemische processen die de
1 samenstelling van de troposfeer en stratosfeer bepalen.
2 De student is in staat om deze kennis toe te passen bij de analyse van
1 atmosferische problemen.
3 De student is in staat om berichtgeving omtrent atmosfeergerichte milieuproblemen
1 kritisch te evalueren.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
(Goedgekeurd)
1
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal
• Boek: Hewitt,C.N. & Jackson,A.V. (Eds.), Atmospheric Science For Environmental
• Scientists, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, Uk, 2009. Price: 65Euro
• Boek beschikbaar op Internet: Jacob, D. J., Introduction to atmospheric chemistry,
• Princeton University Press, 1999. http://acmg.seas.harvard.
• edu/publications/jacobbook/
• Mogelijk bijkomende copies van artikelen uit de literatuur met leescomité.
Referenties
• Holloway,A.M. & Wayne,R.P., Atmospheric Chemistry. Royal Society Of Chemistry,
• Cambridge, Uk, 2010.
• Brasseur,G.P., Prinn,R.G. & Pszenny,A.P. (Eds.)., Atmospheric Chemistry In a
• Changing World., Springer-Verlag, Berlin, 2003.
• Brasseur,G., Orlando,J.J. & Tyndall,G.S. (Eds.)., Atmospheric Chemistry And Global
• Change, Oxford University Press, New York, 1999.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Ondersteuning per Email
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
• 70% van total score op theorie (helft mondeling, helft schriftelijk)
• 30% van totale score op oefeningen
(Goedgekeurd)
2
Download