indiensttredingsformulier tectum

advertisement
INDIENSTTREDINGSFORMULIER TECTUM
☐ Entreeopleiding, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken
☐ Basisberoepsopleiding Dakdekker, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken
☐ Beroepsopleiding Allround Dakdekker, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken
☐ Opleiding Kaderfunctionaris, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken
INLENEND BEDRIJF ________________________________________________________________________
Naam werkgever
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
BIKUDAK CAO
: ☐ Ja / ☐ Nee
BTW-nummer
: NLKlik hier als u tekst wilt invoeren.
Debiteurennr.
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Contactpersoon
: Kies een item. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Leermeester
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Begeleidend vakman : Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bezoekadres
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Postcode/plaats
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Postadres
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Postcode/plaats
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Telefoonnummer
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Faxnummer
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
E-mailadres
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Homepage
: http://www.Klik hier als u tekst wilt invoeren.
WERKNEMER
___________________________________
Achternaam*
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Voorletters*
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Voornamen voluit*
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Roepnaam*
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
E-mailadres
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Adres*
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Geslacht
: Kies een item.
Postcode* / woonplaats* : Klik hier als u tekst wilt invoeren. / Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Telefoonnummers
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.Mobiele telefoonnummer:Klik hier als u tekst wilt invoeren.
: Noodnummer:Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam:Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Geboortedatum*
: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Geboorteplaats*
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Burgerlijke staat
: Kies een item. anders, nl. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Nationaliteit
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Anderstalig
: Kies een item.
Zo ja, welke taal :Klik hier als u tekst wilt invoeren.
IBAN-rekeningnummer* : Klik hier als u tekst wilt invoeren.Naam bank :Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Rijbewijs
: Kies een item.
Categorieën : Klik hier als u tekst wilt invoeren.
BSN (sofinummer)*
: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Identiteitsbewijs
: Kies een item.
In dienst bij TECTUM
: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Brutosalaris*
: Kies een item.
€ Klik hier als u tekst wilt invoeren.Kies een item.
Nieuw in de bedrijfstak : Kies een item.Klik hier als u een datum wilt invoeren.
In bezit van VCA
: Kies een item. **
In bezit van diploma's
: Kies een item. **
Langdurig werkloos
: Kies een item. ***
Handtekening werknemer
_____________________
*
**
***
Handtekening inlenend bedrijf
________________________
Verplicht veld
Indien "ja", s.v.p. kopie bijvoegen.
Indien "ja", s.v.p. kopie toekenning UWV bijsluiten.
Getekend d.d.
______________________
IN TE VULLEN DOOR TECTUM
Werkgeversnummer
: 41111
Werknemersnummer
:
CAO
: CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven
Beroep
: leerling-dakdekker/dakdekker*
Inloopschaal
:
_______________________________________________________________________
Functiegroep
:
_______________________________________________________________________
Inleentarief
: € ____________________ per uur / Reiskostentarief : € __________________ per uur
Loonheffing toepassen
: ja, vanaf ________________________ / nee, vanaf ____________________________ *
WEB-opleiding
: ja/nee *
Te werken dagen
: 5 dagen per week
Totaal uren
: 40 per week
Te werken uren per dag
: Maandag: 8
Onkostenvergoeding
: € __________________________ per: ______________________________________
Telefoonkostenvergoeding
: € __________________________ per: ______________________________________
Ziektekostenvergoeding
: € __________________________ per: ______________________________________
Reiskostenvergoeding
: € __________________________ per: ______________________________________
Pensioenpremie
: € __________________________ per: ______________________________________
Eigen bijdrage lease-auto
: € __________________________ per: ______________________________________
_______________________________________________________________________
Dinsdag:
8
Woensdag: 8
Donderdag: 8
Vrijdag:
8
Vermindering langdurig werkloos : ja / nee *
Vermindering onderwijs
: ja / nee *
Ex-WAO'er laatste drie jaar
Verzekeringsplicht
: ja / nee *
Inhouden conform CAO
: ja / nee*
Bedrijf betaalt salaris:
: ja / nee *
kas / bank / giro / zelfstandig
De werkgever en de werknemer verklaren te hebben gesloten een arbeidsovereenkomst, bij welke de werknemer zich verbindt in
dienst van de werkgever arbeid te verrichten; de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor:
onbepaalde tijd / bepaalde tijd en wel van ________________________ tot ________________________ ____________
voor het verrichten van werkzaamheden voor de duur van het project/object en voor de duur van de omschreven
werkzaamheden.
Proeftijd
: 8 weken
Eindigend op : _______________________________
Dit jaar reeds eerder in dienst geweest : ja / nee*
Auto van de zaak
: ja / nee*
Aantal betaalde vakantie-/snipperdagen volgens CAO per jaar: 25 dagen
Handtekening werknemer
_____________________
*
**
***
Handtekening inlenend bedrijf
________________________
Verplicht veld
Indien "ja", s.v.p. kopie bijvoegen.
Indien "ja", s.v.p. kopie toekenning UWV bijsluiten.
Getekend d.d.
______________________
Download