Er dient te worden opgemerkt dat, terwijl in artikel 140, lid 8

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 13.11.2015
COM(2015) 565 final
ANNEX 1
BIJLAGE
bij
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD
over de financieringsinstrumenten die overeenkomstig artikel 140, lid 8, van het
Financieel Reglement door de algemene begroting worden ondersteund - situatie per 31
december 2014
{SWD(2015) 206 final}
NL
NL
BIJLAGE
De volgende fiches geven een overzicht van de op 31 december 2014 beschikbare informatie over elk
van de 12 punten, zoals voorgeschreven door artikel 140, lid 8, van het Financieel Reglement. Meer
informatie is te vinden in het werkdocument van de diensten van de Commissie (hierna
"werkdocument" genoemd).
Er dient te worden opgemerkt dat, terwijl in artikel 140, lid 8, onder k), een vergelijking wordt vereist
tussen het beoogde en het bereikte hefboomeffect, er voor het grootste deel van de financiële
instrumenten van de periode 2007-2013 geen beoogd hefboomeffect is vastgelegd. De informatie
beperkt zich derhalve tot het bereikte hefboomeffect, waarvan de berekening in het desbetreffende
gedeelte van het werkdocument is opgenomen1. In dit stadium is het bereikte hefboomeffect in veel
gevallen nog niet definitief, aangezien het aantal eindontvangers nog toeneemt. Voor nieuwe
instrumenten, waarvan de uitvoering nog maar net is begonnen, wordt een verwacht hefboomeffect
voorgelegd, gebaseerd op het bedrag aan financiering voor in aanmerking komende eindontvangers dat
naar verwachting voortvloeit uit transacties die door de uitvoerende entiteit reeds met financiële
intermediairs (of eindbegunstigden) zijn ondertekend.
1
Het huidige Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften vereisen een gemeenschappelijke aanpak
van de rapportage over hefboomfinanciering. Aangezien de artikelen over financieringsinstrumenten in
januari 2014 in werking zijn getreden, zal deze aanpak enkel worden toegepast met betrekking tot
financieringsinstrumenten voor de periode 2014-2020.
2
A - Eigenvermogenstrumenten
De faciliteit voor snelgroeiende,
innovatieve kleine en
middelgrote ondernemingen in
het kader van het CIP -
Eigenvermogensfaciliteit voor
groei in het kader van COSME
EFG (werkdocument punt 1.2)
GIF (werkdocument punt 1.1)
Bevoegd DG: GROW
Bevoegd DG:
GROW en ECFIN
Besluit nr. 1639/2006/EG,
Verordening (EU) nr. 1287/2013
Eigenvermogensinstrument voor
de verstrekking van kapitaal aan
innovatieve kleine en middelgrote
ondernemingen in de start- en de
uitbreidingsfase
Eigenvermogensinstrument
dat
durfkapitaal
en
mezzaninefinanciering verschaft
aan kleine en middelgrote
ondernemingen in de uitbreidingsen groeifase
c) Betrokken financiële
instellingen
EIF
EIF
d) Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
625,2 miljoen EUR
51,7 miljoen EUR
358,0 miljoen EUR
32,5 miljoen EUR
43 overeenkomsten met
risicokapitaalfondsen, 371 in
aanmerking komende kleine en
middelgrote ondernemingen
ondersteund
Niet van toepassing
f) Evaluatie van het
gebruik van
teruggestorte bedragen
Meer dan 90 %
Niet van toepassing
g) Saldo van fiduciaire
rekening
81,6 miljoen EUR
31,1 miljoen EUR
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
Ontvangsten: 19,5 miljoen EUR
Niet van toepassing
i) Waarde van
beleggingen in aandelen
241,5 miljoen EUR
Niet van toepassing
j) Waardeverminderingen/
2,8 miljoen EUR
Niet van toepassing
a) Identificatie/
basisbesluit
b) Beschrijving
e) Prestaties
3
beroepen op garanties
k) Hefboomeffect
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen
Bereikt effect: 5,5
Streefcijfer: tussen 4 en 6
Eind 2014 hadden GIF-bijdragen
voor
984 miljoen
EUR
financiering
verstrekt
aan
innovatieve middelgrote en kleine
ondernemingen
De waarde van door de EUbijdrage
gemobiliseerde
durfkapitaalinvesteringen
zal
variëren van 2,6 tot 3,9 miljard
EUR
4
B - Garantie-instrumenten
De mkbgarantiefaciliteit in
het kader van het
CIP - SMEG07
(werkdocument punt
2.1)
De Europese
Progressmicrofinancieringsfaciliteit-garantie EPMF-G
(werkdocument punt
2.2)
Bevoegd DG:
Bevoegd DG:
GROW en ECFIN
EMPL en ECFIN
Proefgarantiefaciliteit voor op
O&O gerichte
kleine en
middelgrote
ondernemingen en
kleine midcapondernemingen - RSI
(werkdocument
punt 2.5)
Bevoegd DG: OTO
a) Identificatie/
basisbesluit
b) Beschrijving
c) Betrokken financiële
instellingen
d) Samengevoegde
budgettaire vastleggingen
en betalingen
e) Prestaties
f) Evaluatie van het
gebruik van teruggestorte
bedragen
Besluit
nr. 1639/2006/EG
Besluit
nr. 283/2010/EU
Besluit
nr. 1982/2006/EG
Garantie-instrument
ter verbetering van de
toegang
tot
financiering
voor
kmo's
Garantie-instrument ter
verbetering van de
toegang
tot
microfinanciering voor
individuen en microondernemingen
Garantie-instrument
ter verbetering van de
toegang
tot
leningfinanciering
voor
O&Oinvesteringen
EIF
EIF
EIF
637,8 miljoen EUR
23,9 miljoen EUR
270 miljoen EUR
336,2 miljoen EUR
18,5 miljoen EUR
270 miljoen EUR
73 overeen-komsten
met 57 financiële
intermediairs;
587,6 miljoen EUR
garantie-volume, voor
in totaal 431 561
leningen
35 overeenkomsten
met
financiële
intermediairs;
14 973
microleningen
verstrekt
ter
ondersteuning
van
21 939 werknemers
Alle opbrengsten zijn
gebruikt
Meer dan 60 %
5
1,59 miljard
EUR
aan
garanties en
tegengaranties aan
37 financiële
intermediairs;
Verwacht
leningvolume van 3,3
miljard EUR
Niet van toepassing
g) Saldo van fiduciaire
rekening
150,8 miljoen EUR
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
12,1 miljoen EUR
i) Waarde van
beleggingen in aandelen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
j) Waardeverminderingen/beroepen
op garanties
181,7 miljoen EUR
2,5 miljoen EUR
1,7 miljoen EUR
k) Hefboomeffect
Bereikt effect: 31,6
13,42 miljoen EUR
273 348 EUR
81,13 miljoen EUR
1,32 miljoen EUR
Streefcijfer: 6,67
Bereikt effect: 12
Bereikt effect: 7,1
Voor 18,6 miljard
EUR aan nieuwe
financiering
ondersteund voor
356 589 kmo’s;
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen
Voor 27,3 miljard
EUR investeringen
ondersteund;
24
landen;
Voor 160,26 miljoen
EUR
aan
nieuwe
microleningen
ondersteund
voor
14 448 in aanmerking
komende
eindontvangers;
18
bestreken
lidstaten;
EU 18 bestreken landen
bestreken
21 939
gecreëerd
356 589
banen
gecreëerd/behouden
6
Voor 831 miljoen
EUR aan nieuwe
leningfinanciering
ondersteund
voor
1 376 in aanmerking
komende
eindontvangers;
banen
EaSI Microfinanciering en
sociaal
ondernemerschap
- Garanties EaSI-G
(werkdocument
punt 2.3)
Leninggarantiefaciliteit
in het kader van COSME
- LGF (werkdocument
punt 2.4)
Bevoegd DG: GROW
Bevoegd DG:
EMPL
2
Kmo’s & kleine
midcapondernemingen
O&O-leningen in het
kader van mkbgarantiefaciliteit
InnovFin - H 2020
(werkdocument punt
2.6)
Bevoegd DG: OTO
a) Identificatie/
basisbesluit
Verordening (EU)
nr. 1296/2013
Verordening (EU)
nr. 1287/2013
Verordening (EU)
nr. 1291/2013
b) Beschrijving
Garantie-instrument
ter bevordering van
werkgelegenheid en
sociale
integratie
door het verbeteren
van de toegang tot
microfinan-ciering
Instrument
voor
het
verstrekken van garanties
en
andere
risicodelingsmechanismen
ter verbetering van de
toegang tot financiering
voor kmo’s
Garantie-instrument ter
bevordering
van
de
toegang tot risicokapitaal
voor op O&O gerichte
kleine en middelgrote
ondernemingen en kleine
midcaps
c) Betrokken
financiële
instellingen
EIF
EIF
EIF
d) Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
89,1 miljoen EUR
168,6 miljoen EUR
28,4 miljoen EUR2
41,7 miljoen EUR
168,6 miljoen EUR
Overeenkomsten
gesloten voor een nieuw
financierings-volume van
475 miljoen EUR voor
900 eind-ontvangers.
e) Prestaties
Nog niet van
toepassing
Drie
overeenkomsten
gesloten met financiële
intermediairs met een
verstrekt garantievolume
van 42,4 miljoen EUR
f) Evaluatie van het
gebruik van
teruggestorte
bedragen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
g) Saldo van
fiduciaire rekening
Niet van toepassing
39,3 miljoen EUR
67,4 miljoen EUR
Totale vastlegging (zie ook werkdocument).
7
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
Niet van toepassing
0 EUR
61 000 EUR
i) Waarde van
beleggingen in
aandelen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
j) Waardeverminderingen/
beroepen op
garanties
Niet van toepassing
Geen
Geen
k) Hefboomeffect
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen
Streefcijfer: 20 tot 30
Verwacht: 10
Streefdoel van 528 Ondersteuning
van
miljoen EUR ter verwachte
nieuwe
ondersteuning van financiering
van
851
nieuwe
miljoen EUR gericht op
financiering;
13 000 kmo's
Voor 96 miljoen
EUR garanties
Streefcijfer: 5,5
8
Streefcijfer: 9
Verwacht: 2,82
Voor 11 miljoen EUR
aan
nieuwe
microleningen voor 21 in
aanmerking
komende
eindontvangers
Leninggarantiefaciliteit voor
studenten (Erasmus+) SLGF (werkdocument punt
2.8)
Bevoegd DG: EAC
Instrumenten voor
particuliere financiering
van energie-efficiëntie PF4EE (werkdocument
punt 2.9)
Bevoegd DG: CLIMA
Verordening (EU)
nr. 1288/2013
Verordening (EU)
nr. 1293/2013
Garantie-instrument
ter
ondersteuning van mobiliteit,
rechtvaardigheid en excellentie
in studie via leningen aan
mobiele
studenten
voor
masterstudies
Garantie-instrument
dat
toegang geeft tot adequate en
betaalbare
commerciële
financiering voor subsidiabele
investeringen in energieefficiëntie (EE)
c) Betrokken financiële
instellingen
EIF
EIB
d) Samengevoegde budgettaire
vastleggingen en betalingen
28,4 miljoen EUR
e) Prestaties
Nog niet van toepassing
Nog niet van toepassing
f) Evaluatie van het gebruik van
teruggestorte bedragen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
g) Saldo van fiduciaire rekening
Niet van toepassing
6 miljoen EUR
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
Niet van toepassing
0
i) Waarde van beleggingen in
aandelen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
j)
Waardeverminderingen/beroepen
op garanties
Niet van toepassing
k) Hefboomeffect
Streefcijfer: 5,7
a) Identificatie/basisbesluit
b) Beschrijving
l) Bijdrage tot de verwezenlijking
van beleidsdoelstellingen
30 miljoen EUR
6 miljoen EUR
0
Streefcijfer: 8
Gerichte steun van 3 miljard Gerichte steun van 540
EUR nieuw financierings- miljoen
EUR
nieuwe
volume
voor
maximaal financiering (leningen voor
200 000 studenten;
investeringen in energieMogelijkheid
om
een efficiëntie);
masterdiploma te behalen in
Biedt ook een proefproject
een ander programmaland
voor mogelijke opwaardering
9
C - Risicodelingsinstrumenten
Financieringsfaciliteit
voor risicodeling
(werkdocument punt 3.1)
Bevoegd DG: OTO
Horizon 2020-Faciliteit
voor O&I-leningen InnovFin (werkdocument
punt 3.2)
Bevoegd DG: OTO
Leninggarantieinstrument (LGTT)
(werkdocument
punt 3.3)
Bevoegd DG:
MOVE
Verordeningen (EG)
nr. 680/2007, (EU)
nr. 670/2012
a) Identificatie/
basisbesluit
Besluit nr. 1982/2006/EG,
Verordening (EU)
nr. 1291/2013
b) Beschrijving
Schuldfinancieringsinstru
ment ter verbetering van
de
toegang
tot
risicokapitaal voor OOIeindontvangers
Schuldfinancieringsinstru
ment ter verbetering van
de
toegang
tot
schuldfinanciering
voor
eindontvangers
die
investeren in O&O
Risicodelingsinstrum
ent
voor
op
inkomsten
gebaseerde
vervoersprojecten
c) Betrokken
financiële
instellingen
EIB
EIB
EIB; openbare en
particuliere banken
in de lidstaten
d)
Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
960,73 miljoen EUR
960,73 miljoen EUR
483 miljoen EUR
483 miljoen EUR
257 miljoen EUR
212 miljoen EUR
Zes
transacties
ondertekend in de
sectoren wegvervoer,
haven
en
spoorvervoer,
namelijk voor 497
miljoen
EUR
uitstaande garanties
verstrekt
Bedragen die in de
eerste verliesportefeuille zijn
opgenomen.
e) Prestatie
114
ondertekende
projecten
met
in
aanmerking
komende
eindontvangers voor een
nieuw lening-volume van
11,3 miljard EUR
30 ondertekende projecten
met
in
aanmerking
komende eindontvangers
voor een nieuw leningvolume van 2,5 miljard
EUR
f) Evaluatie van
het gebruik van
teruggestorte
bedragen
Niet van toepassing
Geen
g) Saldo van
fiduciaire
rekening
108,63 miljoen EUR
61,57 miljoen EUR
28,4 miljoen EUR
136,11 miljoen EUR
0
35,4 miljoen EUR
h) Ontvangsten
en
10
terugbetalingen
i) Waarde van
beleggingen in
aandelen
j) Waardeverminderingen/
beroepen op
garanties
k) Hefboomeffect
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
5,02 miljoen EUR
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Streefcijfer: 5 tot 6,5
Bereikt effect: 12
Voor 9,6 miljard EUR aan
nieuwe risicofinanciering
l) Bijdrage tot de voor 98 in aanmerking
verwezenlijking komende eindontvangers
ondersteund;
van
beleidsdoelstelling Voor 19 miljard EUR aan
investeringen ondersteund;
en
25 bestreken landen
Streefcijfer: 12,5
Bereikt effect: 2,4
(verwacht: 5,1
Voor 1,2 miljard EUR aan
nieuwe risicofinanciering
voor 15 in aanmerking
komende eindontvangers
ondersteund;
Voor 3,2 miljard EUR aan
investeringen ondersteund;
Projectobligatieinitiatief - PBI
Werkdocument
punt 3.4)
Bevoegd DG:
MOVE
ENER, CNECT
Financieringsfaciliteit
voor natuurlijk
kapitaal - NCFF
(werkdocument punt
3.6)
Bevoegd DG:
ENV/CLIMA
a) Identificatie/
basisbesluit
Verordening (EU)
nr. 670/2012
Verordening (EU)
nr. 1293/2013
b) Beschrijving
Risicodelingsinstru
ment
ter
bevordering van de
financiering
van
infrastructuurprojec
ten
door
de
kapitaalmarkt
(vervoer, energie en
breedband)
Risicodelingsinstrument
voor de financiering van
inkomstengenererende
investeringen
in
natuurlijk kapitaal
11
Bereikt effect: 57,1
Voor 12,1 miljard
EUR aan nieuwe
financiering
(projectkosten) voor
6 in aanmerking
komende
eindontvangers
ondersteund;
5 bestreken landen
MKB-initiatief
(werkdocument punt 3.7)
Bevoegd DG: ECFIN,
RTD, GROW, REGIO
Verordeningen
nrs. 1287/2013,
1291/2013
1303/2013
(EG)
en
Risicodelingsinstrument
ter
aanvulling
en
benutting van synergieën
tussen
de
bestaande
nationale en Europese
programma’s
ter
ondersteuning van kmo's
c) Betrokken
financiële
instellingen
EIB
EIB
EIB, EIF
d) Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
230 miljoen EUR
146 miljoen EUR3
10 miljoen EUR
3,25 miljoen EUR
Niet van toepassing
e) Prestatie
Vijf
transacties
ondertekend (2 in
het vervoer, 2 in
energie,
1
in
telecommunicatie)
Kredietverbetering
via projectobligaties
voor 5 transacties:
493 miljoen EUR
Nog niet van toepassing
Nog niet
van
toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van
toepassing
15,15 miljoen EUR
0 EUR4
7,04 miljoen EUR
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van
toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van
toepassing
k) Hefboomeffect
Bereikt effect: 9
Streefcijfer: 2-4
Streefcijfer
:7
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen
Voor 2,1 miljard
EUR aan nieuwe
financiering
(kapitaalkost)
ondersteund voor 4
Gerichte ondersteuning
voor 100 à 200 miljoen
EUR
nieuwe
financieringsvolumes ter
bevordering
van
f) Evaluatie van het
gebruik van
teruggestorte
bedragen
g) Saldo van
fiduciaire rekening
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
i) Waarde van
beleggingen in
aandelen
j) Waardeverminderingen/beroepen
op garanties
Niet van
toepassing
Niet van
toepassing
Streefvolume van 5 723
miljoen EUR aan nieuwe
leningen
voor
alle
Spaanse regio’s
3
Een betaling van 84 miljoen EUR voor 2014 is pas uitgevoerd begin 2015.
4
3,25 miljoen EUR werd betaald op 29 december 2014 en is op 6 januari 2015 in de fiduciaire rekening
opgenomen.
12
projecten
met ecosysteemdiensten,
kredietverbetering
groene infrastructuur en
van 493 miljoen biodiversiteit
EUR
13
D - Specifieke investeringsinstrumenten
a) Identificatie/
basisbesluit
b) Beschrijving
Het Europees Fonds 2020
- Marguerite
(werkdocument punt 4.2)
Bevoegd DG: MOVE
Europees Fonds voor
energie-efficiëntie EEEF (werkdocument
punt 4.3)
Bevoegd DG: ENER
Verordening (EG)
nr. 680/2007
Een
pan-Europees
eigenvermogensfonds
met
het
oog
op
langetermijninvesteringen
in infrastructuur op het
gebied
van
vervoer,
energie en hernieuwbare
energiebronnen in de EU
Mede-investeerders:
Frankrijk (CDC), Italië
(CdP), Duitsland (KfW),
Spanje (ICO) en Polen
(PKO), alsmede de EIB
Verordening (EU)
nr. 1233/2010
Speciaal
beleggingsfonds
(SICAV)
dat
investeert in energieefficiëntie,
hernieuwbare
energieprojecten
en
schoon stadsvervoer
EIB (uitvoerende
entiteit), Deutsche
Bank
(beleggingsbeheerder),
CDP (belegger)
80 miljoen EUR
31,3 miljoen EUR
146,3 miljoen EUR
98,6 miljoen EUR
c) Betrokken
financiële instellingen
EIF (beheerder)
EIB (medeinvesteerder)
d) Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
80 miljoen EUR
63,4 miljoen EUR
e) Prestatie
41
overeenkomsten
gesloten
met
financiële
intermediairs voor een
nieuw leningvolume
van 292,1 miljoen
EUR voor 41 060
eindontvangers
Voor 295 miljoen EUR
eigen vermogen voor 10
projecten (3 in TEN-T
vervoer en 7 in de sector
hernieuwbare energie)
265 miljoen EUR aan
financiering met eigen
vermogen van het
Fonds (met een EUbijdrage
van
125 miljoen
EUR)
voor een verwachte
ondersteuning
van
voor 441 miljoen EUR
aan investeringen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
26,8 m5
f) Evaluatie van het
gebruik van
teruggestorte
bedragen
g) Saldo van
5
European Progress
Microfinanciering
garantie - EPMF-G
(werkdocument punt
4.1)
Bevoegd DG: EMPL
en ECFIN
Besluit
nr. 283/2010/EU
Mede-eigendom
zonder
rechtspersoonlijkheid van
effecten en andere in
aanmerking komende
activa gericht op een
betere toegang tot
micro-financiering
Twee trustrekeningen zijn gecreëerd, maar zij zijn geen fiduciaire rekeningen zoals gedefinieerd in bijlage 5:
Richtsnoeren
betreffende
artikel 140,
lid
8
(http://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financialinstruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx):
 De trustfondsrekening wordt gecrediteerd met het deel van de EU-bijdrage dat moet worden gebruikt voor het
fonds, vermeerderd met de rente, en gedebiteerd met de betalingen van de EU-bijdrage aan het Fonds. Het saldo
bedroeg op 31 december 2014 24,9 miljoen EUR;
 De trustrekening voor technische bijstand wordt gecrediteerd met het deel van de EU-bijdrage dat is bestemd voor
technische bijstand, met rente en uit technische bijstand teruggevorderde middelen en gedebiteerd met EUbijdragen aan de subsidiabele kosten voor technische bijstand, kosten voor externe controle, middelen die dienen te
14
fiduciaire rekening
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
i) Waarde van
beleggingen in
aandelen
j) Waardeverminderingen/beroepen op
garanties
k) Hefboomeffect
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen
8,7 miljoen EUR
13,4 miljoen EUR
Niet van toepassing
6,1 miljoen EUR
NAV: 59,9 miljoen
EUR
NAV: 36,6 miljoen EUR
NAV: 64,29 miljoen
EUR
Niet beschikbaar
Geen
Niet van toepassing
Streefcijfer: 125
Bereikt effect: 157
Streefcijfer: 5,6
Bereikt effect: 2,12
Voor 4,9 miljard EUR
financiering voor 10
projecten, gemobiliseerd
door het eigen vermogen
van het Fonds (295
miljoen EUR)
Voor 185 miljoen
EUR aan financiering
voor 12 projecten,
waarvan er 9 voor in
totaal 216 miljoen
EUR
hebben
geïnvesteerd
Streefcijfer: 2,33
Bereikt effect: 1,8
Verwacht: 4,6
Voor 114 miljoen
EUR aan nieuwe
financiering
voor
16 025 in aanmerking
komende
eindontvangers
ondersteund;
14 bestreken EU
lidstaten;
worden teruggestort aan de Commissie en de beheersvergoeding voor technische bijstand. Op 31 december 2014
bedroeg het saldo 1,9 miljoen EUR.
15
E - Financieringsinstrumenten voor de uitbreidingslanden
Garantiefacilit
eit in het
kader van het
WB EDIF6 GF WB
(werkdocumen
t punt 5.1)
Bevoegd DG:
NEAR
Fonds voor
bedrijfsuitbreiding ENEF7
Fonds voor
bedrijfsinnovatie ENIF8
(werkdocument punt
5.2)
(werkdocument punt
5.3)
Bevoegd DG: NEAR
Bevoegd DG: NEAR
a) Identificatie/basisbesluit
Verordening
(EG) nr.
1085/2006 van
de Raad
Verordening (EG) nr.
1085/2006 van de Raad
Verordening (EG) nr.
1085/2006 van de Raad
b) Beschrijving
Garantieinstrument voor
het scheppen
van
de
voorwaarden
voor de opstart
en de groei van
veelbelovende
innovatieve
ondernemingen
Eigenvermogensinstru
ment
voor
de
financiering
van
ontwikkelingsen
uitbreidingskapitaal bij
gevestigde kleine en
middelgrote
ondernemingen in de
westelijke Balkan
Eigenvermogensinstru
ment
voor
de
financiering
van
startende innovatieve
kmo’s die gevestigd
zijn in de westelijke
Balkan
c) Betrokken financiële
instellingen
EIF (trustee)
EIF (trustee)
EIF
EBWO, DEG
De EBWO, de KfW
11 miljoen EUR
21,2 miljoen EUR
10,4 miljoen EUR
21,2 miljoen EUR
9,5 miljoen EUR
toegezegd aan het
fonds
ENIF zal naar
verwachting in 2015
rechtspersoonlijkheid
krijgen
d) Samengevoegde
budgettaire vastleggingen en
betalingen
e) Prestatie
21,9 miljoen
EUR
21,9 miljoen
EUR
5 overeenkomsten met
banken
gesloten voor
een nieuw
leningvolume
van 98 miljoen
6
Faciliteit voor bedrijfsontwikkeling en innovatie voor de westelijke Balkan (WB EDIF).
7
Volgens de WB EDIF.
8
Idem.
16
EUR voor
eindontvangers
f) evaluatie van het gebruik
van teruggestorte bedragen
Niet van
toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
g) Saldo van fiduciaire
rekening
20,57 miljoen
EUR
9,97 miljoen EUR
21,25 miljoen EUR
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
Niet van
toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
i) Waarde van beleggingen in
aandelen
Niet van
toepassing
24 004 EUR
Niet van toepassing
j)
Waardeverminderingen/bero
epen op garanties
Niet van
toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Streefcijfer: 5,5
k) Hefboomeffect
Streefcijfer: 10
Bereikt effect:
1,5
Streefcijfer: 2
Bereikt effect: 7
(Verwacht: 4,5)
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen
a) Identificatie/
basisbesluit
Voor
32,5
miljoen EUR
aan
nieuwe
financiering
voor
532
eindontvangers
ondersteund
Verwachte
ondersteuning van 77
miljoen
EUR
aan
financiering voor 10-14
eindontvangers
Europees Fonds voor
Zuidoost-Europa EFSE (werkdocument
punt 5.4)
Bevoegd DG: NEAR
Green for Growth Fund
- GGF
Verordening (EG) nr.
1085/2006 van de Raad
Verordening (EG) nr.
1085/2006 van de Raad
(werkdocument punt
5.5)
Bevoegd DG: NEAR
17
Gerichte ondersteuning
voor 40 miljoen EUR
aan aandelenkapitaalfinanciering
Steunkrediet voor
het herstel van het
mkb in Turkije RSL (werkdocument
punt 5.6)
Bevoegd DG: NEAR
Verordening (EG) nr.
1085/2006 van de
Raad
b) Beschrijving
Publiek-privaat
partnerschap
ondersteuning van
ontwikkeling van
particuliere sector in
uitbreidingsregio
ter
de
de
de
Innovatief fonds dat moet
voorzien
in
de
financiering van projecten
inzake energie-efficiëntie
en hernieuwbare energie
in Zuidoost-Europa en
Turkije
EIF (trustee)
c) Betrokken
financiële
instellingen
EIF (trustee)
Instrument
voor
cofinanciering
ter
verzachting van de
gevolgen van de crisis
en ter ondersteuning
van kmo's met het oog
op de ontwikkeling
van
de
Turkse
economie
EIB (partner voor
risicodeling)
Andere investeerders
(bijv. EBWO, KfW,
EIB)
Mede-investeerders (bijv.
EIB, EBWO, KfW)
Halkbank, Akbank
26,2 miljoen EUR
38,6 miljoen EUR
30 miljoen EUR
26,0 miljoen EUR
38,6 miljoen EUR
30 miljoen EUR
e) Prestatie
Het EU-aandeel van
112,6 miljoen EUR
ondersteunt
een
verwacht totaalbedrag
van 1 miljard EUR aan
financiering
voor
eindontvangers
Het EU-aandeel van 38,6
miljoen EUR ondersteunt
een verwacht totaalbedrag
van 281 miljoen EUR
financiering
voor
eindontvangers
265
leningen
uitbetaald
aan
eindontvangers,
gericht
op
het
scheppen van 5 000
nieuwe banen
f) Evaluatie van het
gebruik van
teruggestorte
bedragen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
g) Saldo van
fiduciaire rekening
Niet van toepassing
Niet van toepassing
52 840 EUR
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
d) Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
i) Waarde van
beleggingen in
aandelen
j)
Waardeverminderi
ngen/beroepen op
garanties
112,6 miljoen EUR
(op EFSE-niveau)
Niet van toepassing
18
Niet van toepassing
39,3 miljoen EUR (op
GGF-niveau)
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
k) Hefboomeffect
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellinge
n
Streefcijfer: 7,2
Streefcijfer: 10
Bereikt effect: 4,8
Bereikt effect: 10
Bereikt effect: 36
Het EFSE heeft voor
3,2 miljard EUR aan
financiering
gemobiliseerd voor in
aanmerking komende
eindontvangers
(microondernemingen
en
huishoudens);
Voor 185,1 miljoen EUR
aan nieuwe financiering
voor
11 375
Voor 299,64 miljoen
eindontvangers
EUR aan nieuwe
ondersteund
financiering voor 265
1 049 745 MWh/ jaar op in
aanmerking
jaarbasis
berekende komende
energiebesparingen;
eindontvangers
Het EFSE is een
ondersteund
Vermindering van de CO
internationaal
voorbeeld
voor 2-uitstoot met 428 447
microfinanciering (zie ton per jaar.
SWD)
19
F - Financiële instrumenten in nabuurschapslanden en DCI-landen
Investeringsfaciliteit
voor het
nabuurschapsbeleid –
NIF (werkdocument
punt 6.1)
Bevoegd DG: NEAR
Investeringsfaciliteit
voor Centraal-Azië IFCA (werkdocument
punt 6.2)
Aziatische
investeringsfaciliteit AIF
(werkdocument punt
5.2)
Bevoegd DG: DEVCO
Bevoegd DG: DEVCO
a) Identificatie/
basisbesluit
b) Beschrijving
c) Betrokken
financiële
instellingen
Verordening (EG)
nr. 1638/2006
Verordening (EG)
nr. 1905/2006
Instrument
ter
Instrument voor het bevordering
van
mobiliseren
van investeringen
en
investeringen
ter belangrijke
ondersteuning van goed infrastructuur,
met
nabuurschap
en bijzondere
aandacht
welvaart.
voor energie en milieu.
EIB, EBWO, CEB,
NIB, AFD, KfW,
AECID, SIMEST
Verordening (EG)
nr. 1905/2006
Instrument
ter
bevordering
van
investeringen
en
belangrijke
infrastructuur,
met
bijzondere
aandacht
voor
klimaatverandering,
"groene" investeringen
en kmo's.
EIB, EBWO, NIB,
KfW, AFD, SIMEST,
AECID
EIB, EBWO, NIB,
KfW, AFD, SIMEST,
AECID
85,6 miljoen EUR
86 miljoen EUR
27,5 miljoen EUR
17,95 miljoen EUR
1 159,1 EUR
d) Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
e) Prestatie
f) Evaluatie van het
gebruik van
teruggestorte
bedragen
448,9 miljoen EUR
(SANAD: 10,2 miljoen
EUR; EFSE: 5 miljoen
EUR; GGF:
13,4 miljoen EUR)
15
projecten
gefinancierd, waarbij
101
goedgekeurde
82 miljoen euro van de
projecten; dat wijst op
bijdrage van de Unie is
groeiende
gebruikt en nog eens
mobilisatiecapaciteit
342 miljoen EUR via
EFI is gemobiliseerd
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20
13
projecten
gefinancierd, waarbij
62 miljoen euro van de
bijdrage van de Unie is
gebruikt en nog eens
1 miljard EUR via EFI
is gemobiliseerd
Niet van toepassing
g) Saldo van
fiduciaire rekening
SANAD: 1,0 miljoen
EUR
MIFA "Debt Fund":
2,0 miljoen EUR
Zoals voor de IFCA
GGF: 2,7 miljoen EUR
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
i) Waarde van
beleggingen in
aandelen
23,0 miljoen EUR
9,4 miljoen USD;
Zoals voor de IFCA
j)
Waardeverminderin
gen/beroepen op
garanties
Geen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Streefcijfer: 4-5
Streefcijfer: 4-5
Streefcijfer: 4-5
Verwacht:9 21
Bereikt effect: 5,6
Bereikt effect: 32,98
k) Hefboomeffect
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen
9
26 miljard EUR van de
totale
ondersteunde
projectkosten
465 miljoen EUR van 2,1 miljard EUR van
het totale ondersteunde het totale ondersteunde
investeringsvolume
investeringsvolume
Vergelijkbaar met een bewerkstelligd hefboomeffect, zie SWD.
21
Investeringsfaciliteit
voor Latijns-Amerika LAIF (werkdocument
punt 6.3)
Ondersteuning van de
faciliteit voor EMIP10
(werkdocument punt
6.4)
Bevoegd DG:
GEEREF
Bevoegd DG: DEVCO
Bevoegd DG: DEVCO
NEAR
a) Identifiactie/
basisbesluit
Verordening (EG)
nr. 1905/2006
Verordening (EG)
nr. 1638/2006
Verordening (EG)
nr. 1905/2006
b) Beschrijving
Instrument
ter
bevordering
van
investeringen
en
infrastructuur in sectoren
zoals vervoer, energie,
milieu en de sociale
sector in Latijns-Amerika
Instrument voor het
verstrekken van kapitaal
aan
de
particuliere
sector
tegen
voorwaarden die lokaal
niet beschikbaar zijn
Innovatief
financieringsvehikel ter
bevordering
van
energie-efficiëntie
en
hernieuwbareenergieprojecten
via
regionale
privateequityfondsen
EIF (trustee)
c) Betrokken
financiële
instellingen
EIB, AFD, AECID, KfW
en SIMEST
EIB
EIB, Duitsland,
Noorwegen, enz. (medeinvesteerders)
224 miljoen EUR
81,1 miljoen EUR
224 miljoen EUR
79,5 miljoen EUR
210,4 miljoen EUR
d) Samengevoegde
budgettaire
vastleggingen en
betalingen
104,8 miljoen EUR
Klimaatverandering:
17,3 miljoen EUR
15,8 miljoen EUR
e) Prestatie
f) Evaluatie van
10
27 projecten goedgekeurd
met EU-bijdrage van
204 miljoen EUR en nog
eens 2,9 miljard EUR
gemobiliseerd via EFI
33 miljoen EUR werd
toegekend
aan
20
technischebijstandsprojecten;
180,2 miljoen EUR
werd toegekend aan 28
durfkapitaalprojecten;
4 miljoen EUR werd
toegekend
aan
2
microfinancieringsproje
cten;
Niet van toepassing
Bedragen volledig
Euro-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit.
22
8
investeringen
in
regionale
privateequityfondsen, met een
totale GEEREF-bijdrage
van 61,9 miljoen EUR;
27 miljoen EUR reeds
uitbetaald
Niet van toepassing
gebruikt voor het
instrument
het gebruik van
teruggestorte
bedragen
g) Saldo van
fiduciaire
rekening
Niet van toepassing
102,8 miljoen EUR
1,7 miljoen EUR
h) Ontvangsten en
terugbetalingen
Niet van toepassing
6,8 miljoen EUR
Niet van toepassing
7,2 miljoen EUR
i) Waarde van
beleggingen in
aandelen
Niet van toepassing
j)
Waardeverminder
ingen/beroepen op
garanties
Niet van toepassing
Risicokapitaalfondsen
46,2 miljoen EUR
7,7 miljoen EUR
Streefcijfer: 4-5
Streefcijfer: 2-2,5
Bereikt effect: 2,311
Bereikt effect: 28,2
11
Geen
Bereikt effect: 20
k) Hefboomeffect
l) Bijdrage tot de
verwezenlijking
van
beleidsdoelstelling
en
70,3 miljoen EUR
Voor 6,7 miljard
EUR aan totaal Voor 1 miljard EUR aan
nieuwe
investeringen
investeringsvolume
ondersteund, wat moet
ondersteund
leiden tot duurzame
EIB-cofinanciering
energiediensten voor 3
van 2,3 miljard EUR miljoen mensen
Voor 6,6 miljard EUR
aan
totale
investeringskosten voor
27 projecten ondersteund
Het huidige hefboomeffect op het niveau van de eindontvangers is 42.
23
Download