september 2014 juf Katrien Godsdienst Thema: Aan pesten heb ik

advertisement
september 2014
juf Katrien
Godsdienst
Thema: Aan pesten heb ik de pest!
Rekenen
Getallenkennis
Getalbegrip tot 100000
Kommagetallen tot op 1 duizendste
Breuken vergelijken en ordenen
Breuken gelijknamig maken
Hoofdrekenen
De vier hoofdbewerkingen tot 10000
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met natuurlijke getallen tot 100000
De vier hoofdbewerkingen met kommagetallen tot op 0,001
Cijferen
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met natuurlijke getallen tot 100000
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met kommagetallen tot op 0,001
Meten en metend rekenen
Lengte en omtrek
Oppervlakte en oppervlaktematen
Inhoud en gewicht
Tijdstip en tijdsduur
Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: positie, richting, pictogrammen, gezichtspunten, grondplan, coördinaten
Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken
Meetkundige relaties: evenwijdigheid en loodrechte stand
Toepassingen
Diverse problemen leren oplossen
Taal
Lezen
Plezier beleven aan de lectuur.
Voorleeshouding verzorgen.
Correct en nauwkeurig lezen en aan een verzorgd tempo.
Napraten over de leeservaring.
Begrijpend lezen
Nadenken over niet-talige vorm van een boodschap.
Informatie herkennen over gevoelens en stemmingen.
Informatie over gebeurtenissen en handelingen, over stemmingen en gevoelens.
Tekstsoort en teksttype opnoemen.
Schrijven
Een schrijfdoel bepalen, informatie selecteren op basis van bedoeling en publiek.
Teksten nalezen, beoordelen en herwerken met aandacht voor lay-out.
Teksten uitschrijven: brieven schrijven om persoonlijke boodschap of belevenis over te
brengen.
Zo precies en nauwkeurig mogelijk formuleren.
Onvolledige eenvoudige beelden of beschrijvingen aanvullen.
Taalbeschouwing
Woorden herkennen die een zelfstandigheid aanduiden zoals een persoon, een dier, een
plant of ding. (De term zelfstandig naamwoord gebruiken.)
De term lidwoorden gebruiken.
Een bijvoeglijk naamwoord herkennen en nadenken over de plaats van een bijvoeglijk
naamwoord.
De termen woord en woordgroep gebruiken.
Tweeledigheid van de zin: over wie of wat? .
Onderwerp en persoonsvorm aanduiden op basis van de congruentie tussen beide en/of door
het stellen van een ja-nee-vraag.
Nadenken over de zender, de boodschap, de ontvanger, de bedoeling van de zender of
ontvanger en over het effect.
Luisteren
Inzicht in de communicatieve situatie krijgen.
Mondelinge of beluisterde boodschappen begrijpen en daarop kritisch reageren.
Aantekeningen maken tijdens het luisteren.
Wereldoriëntatie
Thema: “De computer"
Thema: “De tijdlijn" (Mundo)
Frans
Unité 1: Bonjour! Moi, je suis…
Unité 2: Tu es d’où?
Unité 3: Je cherche un stylo
Unité 4: Voici ma famille!
(Herhaling unité 1-4)
Sociale competentie
Ik houd rekening met anderen
Allerlei







vrijdag 5 september: menu van de maand: fruitsla
maandag 8 september: klasvergadering (20u)
donderdag 11 september: vriendendag
maandag 15 september: zwemmen
vrijdag 19 september: STRAP-dag: kom met de fiets of te voet naar school!
woensdag 24 september: schoolfotograaf
maandag 29 september: pedagogische studiedag
Download