Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34 | PDF

advertisement
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
20 oktober 2016
Licentie
CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/73825
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Kenmerken ontwikkelingslanden
Vooraf
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Kenmerken ontwikkelingslanden
Vooraf
Er is een soort lijn over de wereld te trekken. Aan de ene kant vind je de rijke landen. Aan de andere
kant de arme landen. Maar hoe herken je een arm land en hoe een rijk land?
Bekijk het volgende filmpje van SchoolTV.
Video: Een wereld van verschil
Wat denk jij?
Aan welke zaken herken je een arm land?
Schrijf zoveel mogelijk kenmerken op.
Bespreek de kenmerken met een klasgenoot.
Aan het eind van deze opdracht kun je:
uitleggen waar op de wereld de meeste ontwikkelingslanden te vinden zijn.
uitleggen wat bedoeld wordt met een centrum-periferie-relatie.
uitleggen dat voor de meeste ontwikkelingsland geldt dat het gemiddeld inkomen per hoofd
van de bevolking laag is.
een aantal bezwaren noemen om het inkomen per hoofd van de bevolking als maat voor de
welvaart te nemen.
Activiteiten
Stap
Groepsgrootte
Activiteit
Stap 1
Alleen
Video bekijken, informatie lezen en vragen beantwoorden.
Stap 2
Alleen
Vragen over het inkomen per hoofd van de bevolking
beantwoorden met behulp van het internet.
Stap 3
Alleen
Vragen over de armoedegrens beantwoorden met behulp van
het internet.
Pagina 2
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Stap 4
Alleen + samen
Informatie lezen, vragen beantwoorden en bespreken met
klasgenoot.
Benodigdheden
Voor deze opdracht heb je een rekenmachine nodig.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.
Stap 1
Ontwikkelingslanden
Ga naar de kennisbank economie en bestudeer het volgende onderdeel.
KB: Kenmerken ontwikkelingslanden
De relatie tussen rijke gebieden en armere ontwikkelingslanden wordt soms aangeduid al een een
centrum-periferie-relatie.
1. Zoek een synoniem voor het woord periferie.
2. Welke landen vormen het centrum in een centrum-periferie-relatie?
En welke landen de periferie.
Bekijk nu ook de volgende videoclip op SchoolTV.
3. Tussen de centrumlanden en de landen in de periferie bestond voorheen vaak een andere
relatie.
Welke relatie?
Stap 2
Pagina 3
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Inkomen per hoofd van de bevolking
Eén van de kenmerken van een ontwikkelingsland is een laag inkomen per hoofd van de
bevolking.
Op internet staat een lijst van landen naar het inkomen per hoofd van de bevolking: nl.wikipedia.org.
Ga naar de lijst en beantwoord de volgende vragen.
1. Welk land heeft het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking?
Hoe hoog is het gemiddeld inkomen in dat land in dollars?
Reken het inkomen per hoofd om in euro's.
2. Zoek op op welke plaats Nederland staat?
Hoe hoog is het inkomen per hoofd van de bevolking in euro's?
3. Onder welk inkomen per hoofd van de bevolking is er, volgens jou, sprake van een
ontwikkelingsland?
Vegelijk het antwoord op deze vraag met het antwoord van je buurman/buurvrouw.
Zijn jullie het met elkaar eens?
Stap 3
Armoedegrens
Pagina 4
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen
voorzien in de basisbehoeften. Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel
op aan noodzakelijke uitgaven. Er is dan geen vrij te besteden inkomen over. De Wereldbank
hanteert als armoedegrens een inkomen van 1 dollar per dag.
Ga opnieuw naar de lijst met per land het inkomen per hoofd van de bevolking: nl.wikipedia.org.
1. Zijn er landen waarvan het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevoking onder de
armoedegrens ligt? Schrijf die landen op.
2. Een land heeft een lager gemiddeld inkomen dan 1 dollar per dag.
Hoeveel procent van de bevolking leeft dan, volgens jou, onder de armoedgrens?
De armoedegrens verschilt per land. Voor Europese landen werd in 2007 voor een gezin met 2
kinderen de armoedegrens op € 21.600,- per jaar vastgesteld.
3. Bereken hoeveel een gezin met 2 kinderen dat per jaar € 21.600,- verdient per persoon per
dag kan besteden.
4. Schrijf twee redenen op waarom de armoedegrens in een Europees land veel hoger ligt dan in
een ontwikkelingsland.
Stap 4
Inkomen per hoofd van de bevolking
In de Kennisbank bij deze opdracht heb je kunnen lezen dat er nadelen kleven aan het inkomen per
hoofd van de bevolking als maatstaaf voor welvaart.
KB: Kenmerken ontwikkelingslanden
1. Wat is het verschil tussen welvaart en welzijn?
Met welk van deze twee begrippen wordt geen rekening gehouden als je het inkomen per
hoofd van de bevolking neemt als maatstaf.
2. De hoeveelheid producten die je kunt kopen noem je je koopkracht.
Je koopkracht hangt onder andere af van je inkomen.
Wat is nog meer bepalend voor je koopkracht?
3. Als je ontwikkelingslanden vergelijkt met rijke landen waar zullen de prijzen van producten dan
het hoogst zijn? Probeer ook uit te leggen waarom.
4. Werk in de informele economie is onbetaald werk of betaald werk waarbij je over het
inkomen geen belasting wordt betaald.
Geef drie voorbeelden van werk in de informele economie.
5. Waar zal de informele sector relatief groter zijn, in ontwikkelingslanden of in rijke landen?
Pagina 5
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Leg je antwoord uit.
6. In Nederland is het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking hoog.
Betekent dat dat er geen armoede in Nederland is?
7. In veel ontwikkelingslanden zijn de inkomensverschillen heel groot.
Kun je bedenken waarom?
Bespreek de antwoorden op de zeven vragen met een klasgenoot.
Pagina 6
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
20 oktober 2016 om 15:33
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de
voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 4;
Leerinhoud en doelen Economie; Internationale ontwikkelingen;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Studiebelasting
2 uur en 0 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 7
Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34
Download