Scholenwedstrijd ivm Olympische Spelen: LESFICHE voor leraren

advertisement
Scholenwedstrijd i.v.m. Olympische Spelen: LESFICHE voor leraren
Zó kunt u het Olympisch vuur
doorgeven in uw klas.
Wat is, om de vier jaar, de grootste en veelzijdigste sportgebeurtenis ter wereld? De
Olympische Spelen, natuurlijk. Bij de vorige Spelen, vier jaar geleden, wonnen de
Nederlandse atleten 25 medailles, waarvan 12 gouden. De Belgische atleten wonnen dan twee
zilveren en drie bronzen medailles. Die Spelen hadden plaats in Australië: in de stad Sydney
in het jaar 2000. Daarom noemt men die Spelen kortweg “Sydney 2000”. De volgende Spelen
heten “Athene 2004”.
Vragen aan de leerlingen: Wie weet wat “Athene 2004” betekent? In welk land ligt
Athene? Wie kan Griekenland aanwijzen op de kaart van Europa? En wie vindt daarop de
Griekse hoofdstad, Athene? Ligt Griekenland zuidelijker dan ons land? Zou het in Athene
heet kunnen worden van de zomer? Je moet weten dat de Olympische Spelen er zullen
plaatshebben van 13 tot 29 augustus aanstaande…
Oei, dat wordt waarschijnlijk puffen op deze “Zomerspelen”. Zo worden de Olympische
Spelen soms ook genoemd, in tegenstelling tot de “Winterspelen”: die hebben ook plaats om
de vier jaar, maar dan telkens twee jaar na de Zomerspelen.
Waarom houdt men de volgende Olympische Spelen in Athene?
De “moderne” Olympische Spelen werden voor het eerst gehouden in Athene, in 1896.
Daarom krijgt Athene dit jaar de eer de Olympische Spelen opnieuw te organiseren: het zijn
de eerste Spelen van het nieuwe millennium, dat is de periode van duizend jaar die loopt van
nieuwjaar 2001 tot oudejaar 3001. De Spelen in Sydney in 2000 vielen dus nog niet in het
nieuwe millennium!
Maar waarom hield men die éérste “moderne” Spelen in 1896… precies in Athene?
Natuurlijk omdat de Olympische Spelen ontstaan zijn in Olympia, in het oude Griekenland.
Daar hadden de Spelen plaats van 776 v.C. tot 394 n.C.
En veel later, in de jaren 1890 was er iemand die ervoor ijverde om de Olympische Spelen
weer in te richten. Dat was een Franse leerkracht: Pierre de Coubertin. Hij droomde van
een grootse, atletische competitie waarin jonge mensen uit de hele wereld sportief met elkaar
zouden wedijveren.
Hij maakte zijn droom waar: in 1896 werden de eerste “moderne” Olympische Spelen
gehouden. En nog wel in Athene, de hoofdstad van Griekenland… de bakermat van de
oorspronkelijke Olympische Spelen. Zo dadelijk vertellen we veel meer over Pierre en zijn
droom. Maar nu eerst wat uitleg over de “oude” Olympische Spelen.
…/…
De “oude” Olympische Spelen
De oorsprong: bijna 3.000 jaar geleden.
Suggestie voor de leerkracht: een tijdlijn van 3.000 jaar tekenen, op het bord of
(duurzamer) op een lang stuk karton: drie millennia van telkens 10 eeuwen, te beginnen bij
1000 v.C. tot 2000 n.C. plus 4 jaar. Daarop kunt u dan het begin (776 v.C.) en het einde (394
n.C.) van de Spelen situeren, evenals enkele “tussenperiodes” in hun ontwikkeling. (Straks
meer daarover.)
Zowat 3.000 jaar geleden hield men in het oude Griekenland, de “wieg” van onze
beschaving, sportwedstrijden om… de goden te eren. Zo hield men toen in de Griekse plaats
Olympia grootse sportwedstrijden ter ere van Zeus, de Griekse oppergod. Uit heel
Griekenland kwamen daar jonge mensen naartoe om mee te doen.
In die tijd was Griekenland versnipperd in verschillende stadstaten die elkaar bestreden. De
deelnemers kwamen uit al die stadstaten en daarom mocht men tijdens de Olympische Spelen
geen oorlog voeren. Zo moest niemand voor z’n leven vrezen. Tijdens de Spelen heerste er
vrede.
Wannéér de Olympische Spelen juist begonnen zijn, weet men niet precies. Men weet wél
dat men vanaf het jaar 776 v.C. drie belangrijke dingen begon te doen:
1. men ging lijsten bijhouden met de winnaars van de Spelen;
2. men begon toen in Griekenland de tijd in te delen in “olympiades”: dat zijn tijdvakken
van vier jaar, namelijk de vier jaar tussen twee Olympische Spelen. Nu noemt men ook
de Olympische Spelen zélf wel “olympiade”, maar de oorspronkelijke betekenis van
“olympiade” is die tijdsduur van vier jaar;
3. Het jaar 776 is ook het begin van de Griekse jaartelling, en dat zegt heel veel over het
belang dat de Grieken hechtten aan hun Olympische Spelen.
De ontwikkeling
In het begin was er maar één wedstrijd: 192 meter hardlopen, dat was 600 keer 32 cm.
Waarom juist 32 cm? Dat was de lengte van de voet van… Zeus, de oppergod! En die 192
meter, dat was de lengte van het sportstadion.
In de jaren 700 v.C. werden er andere loopwedstrijden toegevoegd over langere afstanden.
En in 708 werd de vijfkamp toegevoegd: hardlopen, speerwerpen, discuswerpen, verspringen
en worstelen. Zo kregen de Olympische Spelen stilaan hun veelzijdige karakter, dat nu zo
typisch voor ze is.
In de jaren 600 en 500 v.C. kwam daar nog bij: boksen, wagenrennen (met strijdwagens
getrokken door twee of vier paarden), hardlopen in volle wapenuitrusting en “pankration”,
een mengvorm van worstelen, boksen en karate.
Het verval
In plaats van jonge atleten die meededen “voor de sport” kwamen er hoe langer hoe meer
beroepsatleten die deelnamen voor het gewin. Meer en meer winnaars eisten prijzen in natura
zoals wapens, vee, paarden, kleren, bekers en zelfs slaven. En ten slotte eisten ze keihard
geldprijzen. Rond 560 v.C. kreeg een winnaar een geldbedrag waar de gewone mensen een
heel jaar moesten voor werken! Voor sportiviteit en fair play was er toen niet veel plaats
meer…
Sommigen gingen zelfs proberen om zich met speciale voeding “op te peppen”. Normaal
aten sportlui in die tijd vruchten en geitenkaas. Maar dat was niet goed genoeg vond een
zekere Milo van Kroton rond 500 v.C. Hij was zes keer Olympisch kampioen worstelen, en at
elke dag 10 kg vlees en 10 kg brood, wat hij doorspoelde met 18 pinten wijn.
Rond 400 v.C. was er, door de opkomst van de beroepssport, al heel wat omkoperij op de
Spelen.
Een circus waar zelfs keizer Nero won!
In 146 v.C. werd Griekenland een Romeinse provincie. Daardoor gingen de Spelen meer
en meer lijken op de “spelen” in de arena’s in Rome en andere Romeinse steden. Om het volk
te vermaken, kwamen er meer en meer arenaspelen die vaak uitdraaiden op een waar
bloedbad.
Zelfs de Romeinse keizer Nero deed ooit mee aan de Olympische Spelen!
Achtergrond: keizer Nero is berucht om zijn wreedheid, zijn moordlust en zijn vervolging van
de christenen. Hij liet ook schatrijke Romeinen vermoorden zodat hij hun bezittingen kon
inpikken, want de schatkist van Rome was leeg door Nero’s spilzucht. Hij zou ook Rome in
brand gestoken hebben.
In 67 n.C. kwam Nero naar de Spelen in Olympia, waar hij deelnam aan de wagenrennen.
Tijdens de wedstrijd viel hij twee keer van zijn wagen… maar werd toch winnaar! Hoezo? Al
zijn tegenstanders waren véél betere rijders, maar ze hadden allemaal wijselijk de strijd
gestaakt, omdat ze verkozen in léven te blijven…
Het einde van de “oude” Spelen
De Spelen werden meer en meer verpest door politiek, winstbejag en omkoperij. In 394
n.C. werden ze officieel afgeschaft door de Romeinse keizer Theodosius. Hij deed dat
waarschijnlijk omdat hij, als christen, de Spelen beschouwde als een heidens evenement. (Ze
waren ontstaan ter ere van de Griekse oppergod Zeus, weet je nog?) Dat was het einde van de
Olympische Spelen in de Oudheid.
In de jaren 500 werden het stadion en de gebouwen in Olympia verwoest door
aardbevingen. Die ruines werden daarna mettertijd bedekt door een meterdikke laag slijk. Zo
waren de Spelen niet alleen dood, maar ook begraven. Toch bleef de droom van de oude
Grieken – “Deelnemen uit liefde voor de sport” – voortleven.
Een paar rekenvragen.
1. Hoe lang geleden begonnen de eerste “oude” Olympische Spelen? 776 + 2004 =
2.780. Dus: 2.780 jaar geleden.
2. Hoe lang heeft men de “oude” Olympische Spelen georganiseerd? 776 + 394 = 1.170
jaar.
3. Hoeveel tijd verliep er tussen de laatste “oude” en de eerste “moderne” Olympische
Spelen? 1896 – 394 = 1.502 jaar.
4. Hoelang organiseert men nu al de “moderne” Olympische Spelen? 2004 – 1896 = 108
jaar. Anders berekend: alle 100 jaren van de jaren 1900, plus de laatste vier jaren van
de jaren 1800, plus de eerste vier jaren van de jaren 2000.
…/…
De “moderne” Olympische Spelen
Leraar Pierre de Coubertin droomde van vrede.
In de jaren 1890 was er in Frankrijk een jonge leerkracht die ijverde voor de heropleving
van de Olympische Spelen. We kennen zijn naam al: baron Pierre de Coubertin. Zijn familie
verwachtte dat hij legerofficier of politicus zou worden. Toch koos hij voor het onderwijs, uit
liefde voor de jeugd.
In 1892 hield hij in Parijs een enthousiaste toespraak voor de Union des Sports
Athlétiques. Hij zei er onder meer:
“Laten we onze roeiers, onze hardlopers en onze schermers exporteren naar andere
landen. Dát is de ware vrijhandel van de toekomst. De dag dat deze vrijhandel ingesteld
wordt in Europa… krijgt de zaak van de Vrede er een nieuwe sterke bondgenoot bij.”
Met dat vredelievende streven stond Pierre de Coubertin heel eenzaam in Frankrijk. Want
daar heerste toen een geweldige oorlogszuchtige haat tegen Duitsland, dat Frankrijk verslagen
had in 1871.
Met zijn pleidooi voor nieuwe Olympische Spelen wou Pierre de Coubertin dus de vrede
bevorderen, precies zoals er in het oude Griekenland altijd vrede geweest was… tijdens de
Olympische Spelen.
Leraar Pierre werd de stichter van de “moderne” Spelen.
In 1894 hield Pierre de Coubertin in Parijs een vergadering met 9 landen. Zijn voorstel om
de Olympische Spelen opnieuw in te richten, werd er door iedereen goedgekeurd: “…vooral
om mij plezier te doen”, zei hij later zelf. Want behalve hij, waren alleen een Griek en een
Amerikaanse professor voorstander van de heropleving van de Olympische Spelen.
Waar kon dat beter gebeuren dan in Athene, de hoofdstad van Griekenland waar de Spelen
ontstaan waren? Maar gek genoeg wou Athene de Spelen helemaal… niet organiseren! Ook
hier moest Pierre de Coubertin al zijn overtuigingskracht aanwenden: Athene draaide bij.
De eerste “moderne” Olympische Spelen werden er in 1896 plechtig geopend door de
Griekse koning. En ze werden gehouden in een gloednieuw stadion, speciaal voor de Spelen
gebouwd. Dat was in de eerste week van april. Het zal daar in Athene toen wel een beetje
koeler geweest zijn dan straks van 13 tot 29 augustus…
“Deelnemen is belangrijker dan winnen,” zei Pierre. Waarom?
Pierre de Coubertin wilde met de Olympische Spelen niet alleen de wereldvrede
bevorderen. Hij wou ook het oude klassieke ideaal “Een gezonde geest in een gezond
lichaam” nieuw leven inblazen. Hij wilde de jonge mensen karaktersterkte en team spirit
bijbrengen, door ze vreedzaam en sportief met elkaar in competitie te brengen.
Hij droomde van ware “amateurs”. Dat woord komt van het Latijnse woord “amator” wat
“lief-hebber” betekent, iemand die veel van iets houdt. Hij droomde er dus van dat de jeugd
aan sport zou doen… uit liefde voor de sport, en niet voor het geldgewin. Over de hele wereld
zegt men dat hij zei “Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Maar slechts weinig mensen
weten dat hij er ook bij zei waaròm deelnemen belangrijker is.
Dit is wat Pierre de Coubertin precies zei:
“Het belangrijkste in de Olympische Spelen is niet winnen maar deelnemen,
precies zoals het belangrijkste in het leven niet de overwinning is,
maar de strijd.”
…/…
Een levensles voor ieder van ons.
De woorden van Pierre houden een opdracht in voor ieder van ons: doe altijd goed je best,
geef altijd het beste van jezelf; geef niet op, verlies de moed niet, laat de armen niet zakken,
blijf doorgaan. Er kan maar één de beste zijn. Maar als als je echt je best doet, valt jou niets te
verwijten. Dàt is de les die Baron Pierre de Coubertin, de stichter van de moderne
Olympische Spelen, meegeeft aan ons allemaal. Die les geldt niet alleen als we aan sport
doen; het is een levensles, die geldt voor àlles wat we doen.
Zo zeggen ook bergbeklimmers “De weg is het doel.” Ze bedoelen daarmee: niet de
bergtop zelf is het doel, maar de wég die er naartoe leidt. En met die weg bedoelen ze de
wilskracht die je zelf moet opbrengen om alle moeilijkheden onderweg te overwinnen.
Zo moeten we ook begrijpen wat Sir Walter Scott, de beroemde Schotse schrijver van
boeken zoals Ivanhoe en Rob Roy, in het begin van de jaren 1800 schreef over… voetbal:
“Kleren uit, jongelui!
En al doet de kou jullie beven,
en al kom je wel eens ten val,
Er zijn ergere dingen in ’t leven
dan een tuimeling over een bal.
En ’t leven zélf is als ’n partijtje voetbal.”
De groei van de Spelen… ondanks oorlogen, racisme en terreur.
In 1896 in Athene, op de eerste “moderne” Olympische Spelen, waren er 245 deelnemers.
Bij de volgende Spelen, in 1900 in Parijs, waren er al 1.078 deelnemers, dat is ruim vier keer
méér.
In 1916 waren er géén Spelen; dan woedde de verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog.
Nederland kon buiten die oorlog blijven (gelukkig maar!), maar België niet. België werd
bezet van 1914 tot 1918, maar het Belgische leger bleef de hele oorlog moedig doorvechten in
het uiterste westen van België. Uit erkentelijkheid mocht België de eerste Spelen na die
oorlog organiseren: in 1920 in Antwerpen. Er waren toen 2.607 deelnemers: een record!
In 1928 was het de beurt aan Amsterdam om de Spelen te verwelkomen, met 2.884
deelnemers uit een recordaantal landen: 46.
In 1936, op de Olympische Spelen in Berlijn, toonde Hitler, de leider van nazi-Duitsland,
zijn verwerpelijke racistische ingesteldheid: hij weigerde een zwarte atleet te feliciteren,
keerde hem de rug toe en verliet het stadion. Die atleet was de Amerikaan Jesse Owens. Hij
won in Berlijn vier gouden medailles: 100 m, 200 m, 4x100 m en verspringen.
In 1940 en 1944 waren er géén Spelen wegens de Tweede Wereldoorlog. Die duurde
wereldwijd van 1939 tot 1945. In de Benelux duurde hij van 1940 tot 1944.
In 1952, in Helsinki, waren er voor de eerste keer meer dan 5.000 deelnemers.
In 1972, in München, werden Israëlische atleten gegijzeld. Verscheidene van hen kwamen
toen om. Dat was de droevigste dag ooit in de geschiedenis van de Spelen.
In 1996, in Atlanta, waren er voor het eerst meer dan 10.000 deelnemers. Ook vier jaar
later, in 2000 in Sydney, waren er meer dan 10.000 deelnemers – ondanks de verre afstand die
de meeste deelnemers moesten afleggen om naar Australië te vliegen.
We zijn benieuwd hoeveel deelnemers er straks in Athene zullen zijn. Maar hoe dan ook
zal de hele wereld met spanning de Olympische Spelen volgen: op radio en tv, in kranten en
magazines.
Laten we hopen dat de Spelen in Athene in vrede verlopen – zonder geweld of terreur. En
laten we hopen dat de atleten van ons land goed presteren – in een geest van fair play en
sportiviteit, zoals de Olympische Spelen vanaf het begin bedoeld zijn.
Kader:
Alle “moderne” Olympische Spelen op een rijtje (Zomerspelen)
Jaar
Stad
1896
1900
1904
1908
1916
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
Gepland:
2004
2008
Athene
Griekenland
Europa
Parijs
Frankrijk
Europa
Saint Louis USA
Amerika
Londen
Groot-Brittannië
Europa
geen Spelen wegens Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Stockholm
Zweden
Europa
Antwerpen België
Europa
Parijs
Frankrijk
Europa
Amsterdam Nederland
Europa
Los Angeles USA
Amerika
Berlijn
Duitsland
Europa
geen Spelen wegens Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
geen Spelen wegens Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Londen
Groot-Brittannië
Europa
Helsinki
Finland
Europa
Melbourne
Australië
Oceanië
Rome
Italië
Europa
Tokio
Japan
Azië
Mexico
Mexico
Amerika
München
Duitse Bondsrepubliek Europa
Montréal
Canada
Amerika
Moskou
USSR (nu Rusland) Europa
Los Angeles USA
Amerika
Seoel
Zuid-Korea
Azië
Barcelona
Spanje
Europa
Atlanta
USA
Amerika
Sydney
Australië
Oceanië
…/…
Athene
Beijing
Land
Griekenland
China
Continent
Europa
Azië
Olympische weetjes van A tot Z
Amateurs
Sportlui die deelnemen uit liefde voor de sport, tegenover “professionals” die aan sport doen
voor het geld. “Amateur” komt van het Latijn “amator” (minnaar) en dat komt van “amare”:
van iets houden, beminnen, liefhebben. Een “amateur” is dus een “sportminnaar”.
Decatlon
Zie Tienkamp.
Deelnemen
Pierre de Coubertin, de stichter van de “moderne” Olympische Spelen zei: “Het belangrijkste
in de Olympische Spelen is niet winnen maar deelnemen, precies zoals het belangrijkste in het
leven niet de overwinning is, maar de strijd.”
Dorp
In het “Olympisch dorp”, gebouwd in de buurt van de sportstadions, logeren de deelnemers
tijdens de Spelen. In 1996 (in Atlanta) en in 2000 (in Sydney) woonden daar meer dan 10.000
deelnemers!
Driekamp
Zie Triatlon.
Estafette
Bij de estafettewedstrijden 4x100 meter en 4x400 meter is er telkens een team van vier
hardlopers. Zij geven elkaar een “estafettestok” door, zodat de tweede, de derde en de vierde
loper een “vliegende start” kunnen nemen.
Heptatlon
Zie Zevenkamp.
Marathon
De marathon is een “stratenloopwedstrijd” van precies 42 km en 195 m lang. Het is een
eerbetoon aan de Griekse held Filippides. Volgens de legende liep hij die afstand van het
slagveld van Marathon naar Athene, om er het goede nieuws te melden dat de Grieken de
oprukkende Perzen verslagen hadden. (Slag bij Marathon in 490 v.C.) Bij aankomst in Athene
zou hij dood neergevallen zijn.
Medaille
De winnaar ontvangt een gouden medaille, de tweede een zilveren, de derde een bronzen
medaille. In “Sydney 2000” was er voor de eerste keer iemand die voor de vijfde maal op rij
goud won: de Britse roeier Steven Redgrave, 38 jaar!
Ringen
Vijf ringen die in elkaar grijpen: dat is het symbool van de Olympische Spelen. Ze stellen de
vijf continenten voor, én hun verbondenheid dankzij de Spelen, in de zin van het vredesideaal
van de stichter Pierre de Coubertin. (Zie ook Vrede.)
Steeplechase
Ook genoemd “3.000 meter steeple”. Een loopwedstrijd waar de deelnemers over váststaande
hindernissen moeten springen; in tegenstelling tot horden, die je kunt “omverlopen”.
Tienkamp
Voor de veelzijdigste atleten bij de mannen. Eerste dag: 100 m, verspringen, kogelstoten,
hoogspringen en 400 m. Tweede dag: 110 m horden, discuswerpen, polsstokspringen,
speerwerpen en 1.500 m.
Triatlon
Driekamp, oorspronkelijk een combinatie van zwemmen, fietsen en marathon. Uitgevonden
in 1976. Werd in 2000 een Olympische sport, maar met kortere afstanden: 1,5 km zwemmen,
40 km fietsen en 10 km hardlopen.
Vlam
Bij de opening van de Spelen in Sydney in 2000 zong de Australische Kylie Minogue het
prachtige liedje “The Flame”. Die vlam komt uit de Griekse tempels, waar ze altijd moest
blijven branden ter ere van de goden. Zo mag ook nu de Olympische vlam nooit uitgaan…
precies zoals het Olympische ideaal bij de sportlui nooit mag “uitdoven”! Die vlam bewaart
men in het Griekse Olympia. Hardlopers brengen de vlam iedere vier jaar met een fakkel
(toorts) naar de plaats van de Spelen. Van Olympia naar Athene hoeven ze helemaal niet ver
te lopen…
Vrede
Telkens als de Olympische Spelen plaatshadden in het oude Griekenland werd de vrede
afgekondigd. De vrede bevorderen, was ook één van de idealen van Pierre de Coubertin, de
stichter van de “moderne” Olympische Spelen. Die Spelen noemde hij “een nieuwe en sterke
bondgenoot voor de zaak van de Vrede”.
Werpen
Het minst ver “stoot” men de kogel, een ronde bol. De discus kan men ruim drie keer verder
werpen. Nóg verder “slingert” men de hamer. Het verste werpt men de speer. Olympische
records vóór Athene 2004: kogelstoten 21,70 m, discuswerpen 69,40 m, hamerslingeren 84,80
m, speerwerpen 94,58 m.
Zevenkamp
Voor de veelzijdigste atleten bij de vrouwen. Eerste dag: 100 m horden, hoogspringen,
kogelstoten en 200 m. Tweede dag: verspringen, speerwerpen en 800 m.
Zwemmen
Van de traagste tot de snelste zwemstijl: schoolslag, rugslag, vlinderslag en vrije slag. In
“Sydney 2000” won Pieter van den Hoogenband goud op de 100 m en 200 m vrije slag,
terwijl Inge De Bruijn goud won op de 50 m en 100 m vrije slag én op de 100 m vlinderslag.
Bak ze Bruijn, Inge!
…/…
Wie wint wát met PrittArt? (TEKST VOOR NEDERLAND)
De winnende klas wint een schoolreis per luxe reisbus naar:
 sportcentrum Olympos in Utrecht, keus uit 50 sporten, waarvan 13 “dansante” sporten;
 én Olympion sportmuseum in Lelystad, waar je bv. onze Olympische helden ontdekt.
De volgende 10 klassen winnen, per klas, max. 30 tickets tot Olympion, een “doe-museum” waar je
ook vele sporten kunt uitproberen.
Alle winnende collages komen op www.pritt.nl waar men ook deze lesbrief en het
deelnemingsformulier vindt. Wilt u dat zeggen aan uw collega’s? Geeft u ze alvast één van bijgaande
deelnemingsformulieren? Dank u!
Wie wint wát met PrittArt? (TEKST VOOR BELGIË)
De winnende klas wint een schoolreis per luxe reisbus naar:
 Bloso-centrum Netepark in Herentals, waar je kiest uit vele sporten, outdoor of indoor;
 én sportmuseum Sportimonium in Leuven: hun collectie verhuist in mei naar Bloso in Hofstade
bij Mechelen, aan het meer. We houden de winnaars op de hoogte.
De volgende 10 klassen winnen, per klas, max. 30 tickets tot Sportimonium.
Alle winnende collages komen op www.pritt.be waar men ook deze lesfiche en het
deelnemingsformulier vindt. Wilt u dat zeggen aan uw collega’s? Geeft u ze alvast één van bijgaande
deelnemingsformulieren? Dank u!
Hoe deelnemen? (Belangrijker dan winnen!)
Na uw inspirerende les over de Olympische Spelen, kunnen uw leerlingen hun verbeelding de vrije
loop laten: iedere leerling maakt een collage met als thema “Droom je eigen Olympische Spelen”.
En juist die “droom” opent een wereld van mogelijkheden. De Spelen vroeger en/of nu? Atleten in
Griekse stijl getekend? Of in Griekse omgeving? Of juist futurisch? Of een olympiade met dieren? Of
mens en dier samen? Of nadruk op het wereldwijde karakter van de Spelen? Alle rassen broederlijk
samen? Of iets met Olympische vlam? Met de fakkeldrager? Iets met de Olympische ringen? Alles
kan.
En ook al is het een “collage”, men mag niet alleen plakken, maar ook tekenen, kleuren,
schilderen,… Ook leuk plakken met stukjes kurk, papier of karton, met wat stro of raffia, met
drinkrietjes, “kokoshaartjes”,… the sky’s the limit. Als het maar creatief en mooi is.
In tegenstelling tot die creatieve vrijheid moeten wij u vragen een paar spelregels te respecteren die
voor iedereen gelden. Lees alvast aandachtig onderstaand reglement. Zorg ervoor dat elke collage
maximaal A4-formaat heeft.
Wanneer u de collages opstuurt, moet u hierop letten:
 Gebruik alleen de originele envelop die u hierbij vindt. U hoeft die niet te frankeren.
 Stuur in die envelop hoogstens 10 collages op die u geselecteerd hebt.
 Voeg daarbij het deelnemingsformulier dat u hierbij vindt, en vul het a.u.b. volledig in.
 We moeten de collages ontvangen vòòr 2 april 2000.
En nu, met Olympisch vuur ertegenaan. Succes!
Voornaamste bronnen:








www.nownederland.org/historie/grieken
www.sportimonium.be (FAQ)
www.olympic.org
Encyclopaedia Britannica
Le Petit Larousse
The Oxford Children’s Illustrated Encyclopedia
1001 Vragen en 1001 Antwoorden
Diccionario Enciclopédico Espasa
Download