cognitieve revalidatie.cdr

advertisement
Cognitieve
Revalidatie
Imeldaziekenhuis
et
ingt u m
imelda omr
zorg
Wat betekent het woord 'cognitie'?
Het woord cognitie betekent: alles wat met 'het denken' te maken heeft. Cognitieve
vaardigheden zijn dus alle vaardigheden die we nodig hebben om te kunnen denken,
redeneren, plannen, aandachtig te zijn. Er zijn verschillende cognitieve functies:
aandacht, geheugen, ruimtelijk inzicht, planning en organisatie, …
Cognitieve revalidatie, ook wel hersentraining genoemd, heeft dus tot doel patiënten met
cognitieve beperkingen ten gevolge van een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), te
ondersteunen.
Waarom cognitieve revalidatie?
2
Heel wat mensen ondervinden cognitieve problemen ten gevolge van een NAH. Enkele
voorbeelden: geheugenstoornissen, concentratiemoeilijkheden, geen drukte meer kunnen
verdragen, moeilijkheden met plannen en organiseren, trager zijn, snel moe zijn. Doel van
deze revalidatie is het verbeteren van de cognitieve vaardigheden die beperkt geworden
zijn en het onderhouden/trainen van de nog aanwezige vaardigheden.
Wie komt in aanmerking voor cognitieve revalidatie?
Een NAH kan ontstaan ten gevolge van een hersenbloeding, hersentrombose,
hersentumor, …
Mensen die cognitieve tekorten/stoornissen ondervinden als gevolg van een NAH kunnen
baat hebben bij functietraining en/of strategietraining. Ook wanneer men nood heeft aan
psychologische begeleiding kan men gebaat zijn met cognitieve revalidatie.
Psychologische ondersteuning kan hen helpen om hun beperkingen in te zien en om er
beter te leren mee omgaan in het dagelijks leven. Het kan hen ook helpen bij het
verwerken en aanvaarden van de beperkingen.
De behandelende neuroloog beslist of een patiënt al dan niet in aanmerking komt voor
cognitieve revalidatie.
Wat houdt cognitieve revalidatie in?
Men gaat in functie van het dagelijks functioneren de tekorten/stoornissen aanpakken
door het huidig functioneren te stabiliseren (= verdere achteruitgang voorkomen) of te
verbeteren. Dit gebeurt door het geven van functietraining, strategietraining,
psychologische begeleiding en voorlichting.
Functietraining
Functietraining is een intensieve oefentherapie die zich richt op de minder goed
functionerende cognitieve functies. Deze functies worden herhaaldelijk geoefend met
behulp van speciaal ontwikkelde computerprogramma's en oefeningen op papier. Bepaalde
geleerde vaardigheden kunnen later in het dagelijks leven toegepast worden.
De oefeningen zijn gericht op de stoornis en beginnen vanuit het huidig niveau van
functioneren van de patiënt. Naarmate de revalidatie vordert, worden de oefeningen
opgebouwd naar een steeds hoger niveau van functioneren.
Strategietraining
Men leert de patiënt hulpmethoden aan om zo optimaal mogelijk met de beperkingen (ten
gevolge van de cognitieve stoornissen) om te gaan. Deze hulpmethoden verbeteren de
cognitieve stoornis niet, maar zorgen wel voor een compensatie of ondersteuning ervan.
Psychologische begeleiding & voorlichting (psycho-educatie)
Onder psychologische begeleiding wordt verstaan het begeleiden van patiënten bij het
aanvaarden en verwerken van de gevolgen van de cognitieve stoornissen. De klemtoon ligt
op de emotionele problemen bij de patiënt, maar ook de familie kan beroep doen op
psychologische ondersteuning.
Met psycho-educatie of voorlichting bedoelt men het voldoende informatie geven over de
aandoening, de symptomen, het verloop en de verdere behandeling. Wanneer de patiënt
inzicht heeft in zijn beperkingen, kan men hier ook naar handelen en er beter mee omgaan.
Hoelang duurt cognitieve revalidatie?
De gevolgen van een hersenletsel zijn zeer verschillend en afhankelijk van de ernst van het
hersenletsel. De behandeling wordt op individuele behoeftes afgestemd waardoor de duur
van de behandeling per persoon verschillend is.
Waar en door wie verloopt de cognitieve revalidatie?
De cognitieve revalidatie verloopt op de afdeling neurorevalidatie (paramedische
diensten). De sessies worden gegeven door de psycholoog en de ergotherapeut.
3
Het team
Neurologen: dr. H. Roose, dr. P. Vermylen, dr. M. Dewil
en dr. L. Dejaegher
Paramedisch coördinator: dhr. Eric Van Genechten
Ergotherapeut: mevr. Liesbeth Ryssen
Contact
tel. 015 50 64 08
rev
eve
niti
Cog
ti e
da
ali
-
Im
eld
az
iek
en
hu
is
ZIEKENHUIS
Imeldaziekenhuis
Imeldalaan 9
2820 Bonheiden
www.imelda.be
WZC Den Olm
Schoolstraat 55
2820 Bonheiden
www.denolm.be
97600079 R00
Download