Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Verzekeringsartsen: Experten

advertisement
Viva Belgica - Viva La Corrupción
Er zijn …
twee soorten
verzekeringsmaatschappijen:
Slechte … en … Hele Slechte
Deze maken gebruik van …
3 soorten verzekeringsartsen:
Corrupte … Corruptere …en Nog Meer Corrupt
De expertise
Al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, ze hoeven nog geen gelijk te
hebben. RUSSEL
Stelling
Op het ogenblik dat een dokter verzekeringsarts wordt houdt hij op van
geneesheer te zijn en zou hij als schadedossier beheerder onder het
burgerlijk recht dienen te ressorteren en niet meer onder de
deontologische code.
Deontologie kan zich immers niet uitspreken over wetgeving
Bewijzen vermoeien de waarheid. George Braque
De psychiater – onze steun en toeverlaat …
•
Psychiaters : steunpilaren van de valse voorwendsels
•
Psychiaters doen vaak aan regelrechte “hersenspoeling”
Ofwel moét de patiënt inzien dat hij heeft wat de psychiater denkt,
Ofwel moét de patiënt inzien dat hij niet heeft wat hij zelf denkt.
(bv als patiënt X klaagt over hoofdpijn, pijnlijke keel, pijn over het ganse lichaam, ontwaken
door krampen enz., zijn dat allemaal symptomen die volgens de psychiater simpelweg niet
bestaan en die de patiënt zich dus inbeeldt)
•
Zij ontkennen alle bestaande evidenties. zijn ronduit “gevaarlijk” te noemen en zijn
uiterst bruikbaar bij alle zaken die het daglicht schuwen.
Hun tactieken worden oa. aangewend voor manipulatie, vervorming en vervalsing
van feiten, dingen anders voorstellen dan wat ze zijn, zaken uitvinden, zaken onjuist
aanhalen, onderdrukking, onwettelijke interpretatie, politiek opnieuw modelleren,
uitbuiten van publieke onwetendheid en intimidatie.
(cfr. Malcolm Hooper)
•
Wat moet men met “deskundige” verzekeringsarts die
eerst een psychiatrische diagnose stelt en dan, in strijd met de feiten,
de gezondheidstoestand en het leven van de patiënt zodanig interpreteren,
dat dit binnen die diagnose past ?
De psychiater
•
Medische diensten worden dikwijls geleid door psychiaters en wijzen claims af op
basis van psychische aandoeningen, want psychische aandoeningen worden in de
regel wegens “niet objectief beschrijfbaar” niet vergoed. (De klinische psychologie
leert ons dat elke psychische afwijking een biologische basis heeft.)
•
Begrippen als 'objectief bewijs' (wat is 'objectief'? wat verstaat men onder 'bewijs'?)
en 'psychische aandoeningen’ staan in de polis nergens exact omschreven, wat de
verzekeraar toelaat ze naar eigen goeddunken te interpreteren.
•
De cliënt die de polis leest, vertaalt deze polisteksten automatisch als 'profiteurs
worden uitgesloten' (dat wordt trouwens door de verzekeringsagenten en makelaars ook zo uitgelegd bij het ondertekenen van de polis).
•
Een ons erg bekend psychiater, die zoals bijna alle psychiaters warm en koud blaast,
heeft nochtans over dat begrip een eigen visie ontwikkeld:
“Verzekeringsartsen manipuleren het begrip objectiviteit bij de beoordeling van
medisch onverklaarde klachten”, meent Boudewijn van Houdenhove, de Belgische
CVS-expert. http://www.me-cvs-stichting.nl/Objectiveerbaar.htm
Foutief begrijpen van “objectiviteit” – B. Van Houdenhove
•
HET misverstand in de psychosomatiek is de gelijkstelling van 'somatisch
onverklaard' met 'niet-objectief'.
Bij nader inzien berust deze gelijkstelling op een derde factor, namelijk 'nietmeetbaarheid'.
Bij psychosomatische aandoeningen valt er inderdaad niets meetbaars vast te
stellen, noch in lichaamsvochten (bloed, urine, ruggenmergvocht), noch via
technische onderzoeken (ECG, radiografieën en andere medische beeldvorming),
dus zijn ze niet objectief, zo luidt de redenering.
•
Deze redenering is krom. Het ongerijmde gebruik van de term 'objectief' in deze
context wordt snel duidelijk als we het voorbeeld nemen van depressie. Niemand
zal beweren dat depressie meetbaar is (ook al kunnen er bij verfijnd biochemisch
onderzoek wel afwijkende hormoonwaarden, bijvoorbeeld van cortisol, worden
vastgesteld). Toch twijfelt niemand aan de objectiviteit van het klinisch vaststelbare
ziektebeeld depressie. De term 'objectief' moet dus andere ladingen dekken dan
die er vaak aan worden toegeschreven.
Als we deze wetenschapstheoretische reflecties serieus nemen, moeten
we tot de conclusie komen dat
verzekeringsinstellingen die 'niet-meetbare' aandoeningen (zoals
CVS en fibromyalgie) via de 'kleine lettertjes' van hun polissen
uitsluiten als 'niet-objectief', een ontoelaatbare denkfout begaan."
http://tinyurl.com/2gzyrj
De Medische Expertise – wetgeving
Er bestaan twee vormen van expertise,
- de eenzijdige expertise, die niet bindend is
- de tegensprekelijke expertise, die normalerwijze wel definitief bindend is
Waar moet u zich tegen verdedigen bij expertise na een ongeval- ziekte?
• De raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij blijkt vaak te verdedigen dat
uw klachten en letsels - reeds vòòr het ongeval zouden hebben bestaan
("voorafbestaande toestand")
• voortvloeien uit een natuurlijke evolutie die ook zonder het ongeval zou hebben
plaatsgehad
• door u worden overdreven ("aggravatie"), omdat u zich laat beïnvloeden door uw
raads- of behandelende geneesheer ("iatrogene beïnvloeding")
• of omdat u uit bent op een hoge vergoeding ("renteneurose")
• Klachten volledig worden geveinsd ("simulatie")
• Klachten voortvloeien uit uw verkeerde psychische ingesteldheid (met termen als
"somatisatie", "fixatie", "persoonlijkheid die de neiging heeft zich op
autodestructieve wijze te focussen op tegenslagen...").
• Klachten kunnen onmogelijk daadwerkelijk worden bewezen, in het bijzonder aan
de hand van beeldvorming (terwijl het slachtoffer de bewijslast draagt...).
De Medische Expertise
Er zijn twee soorten tegensprekelijke medische expertises :
1. De Minnelijke Medische Expertise (MME of MMO)
2. Een Gerechtelijke Expertise
De minnelijke medische expertise* (afgekort “M.M.E.”)
(ook MMO genoemd, nl. “ minnelijke medische oplichting”)
•
het verslag wordt gezamenlijk opgesteld door de raadsgeneesheer van de
verzekeringsmaatschappij (de tegenpartij) en deze van uzelf ; deze 2 artsen moeten
dus tot volledige overeenstemming komen over de (fysieke en psychische) gevolgen
van het ongeval, de ziekte en over de medische besluiten*;
•
Het is gebruikelijk, dat de geneesheren op voorhand een derde geneesheer
aanduiden, die als taak heeft een beslissing te nemen wanneer zij onderling niet
tot een akkoord komen. ( wat in principe onwettelijk is)
Verzekeringsmaatschappijen schermen in hun polissen met de clausule 'derde
geneesheer': als de verzekeraar en zijn cliënt niet akkoord geraken dient een
geneesheer aangesteld om als scheidsrechter op te treden...
In bijna alle gevallen is dat een dokter die 'uit het handje eet' van de
verzekeringsmaatschappij en dus weet je op voorhand wat er gaat gebeuren …
http://tinyurl.com/323hnm
Minnelijke Medische Expertise
Op die manier worden patiënten in grote aantallen 'het bos in gestuurd'.
De verzekeraars weten immers dat hun verzekerde de energie en de centen niet
(meer) heeft om een advocaat onder de arm te nemen.
Weinig mensen weten dat die clausule 'derde geneesheer' onwettig is, zoals je kan
lezen in de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst - Art. 36
(cfr. hieronder).
De clausule “derde geneesheer” mag men dus als niet geschreven beschouwen,
m.a.w. : patiënten hoeven zich van deze tekst in de polis niks aan te trekken *
Dit alles bewijst nog maar eens dat verzekeringsmaatschappijen bewust misbruik
maken van de zwakte en de onwetendheid van hun cliënten...
Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst
(Belgisch Staatsblad van 20/08/1992)
AFDELING XI. - Scheidsrechterlijke uitspraken
Art. 36. Scheidsrechterlijke uitspraken
§ 1. Het beding waarbij de partijen bij een verzekeringsovereenkomst zich vooraf
verbinden de geschillen die uit de overeenkomst zouden ontstaan, voor te leggen
aan scheidsrechters, wordt voor niet geschreven gehouden.
Minnelijke Medische Expertise - Behalve als het opgenomen is in de
polisvoorwaarden u nooit laten opdringen
•
Wanneer door de verzekeraar van de aansprakelijke partij een minnelijke
medische expertise wordt voorgesteld, moet erop gelet worden dat geen kosten
ten laste van de benadeelde worden gelegd (het honorarium van de eigen
raadsdokter) en dat aan de uitslag van de expertise geen onherroepelijk en
bindend karakter wordt toegekend.
Hierbij aansluitend wordt erop gewezen dat de besluitvorming bij een M.M.E.
doorgaans oppervlakkiger en onnauwkeuriger gebeurt dan bij een gerechtelijke
expertise.
Zo verloopt een M.M.E. vaak als volgt :
1° het slachtoffer ondertekent de overeenkomst tot M.M.E. ;
2° hij wordt opgeroepen voor één expertisezitting ; ( maar kunnen er ook zes zijn)
3° nadien ontvangt hij het definitieve verslag, ondertekend door de twee
raadsgeneesheren.
Dit verslag is in principe niet meer aanvechtbaar, hoewel het slachtoffer nooit de
gelegenheid heeft gehad om bepaalde opmerkingen te formuleren.
De M.M.E. is op deze wijze vaak een valkuil.
Zelfs als beide artsen pertinent liegen, kan men er weinig aan veranderen. Volgens
een gekend strafpleiter is het feit dat geneesheren een andere visie hebben dan
de uwe geen misdrijf.
http://ergos.deds.nl/exp/articles.php?lng=nl&pg=134
http://tinyurl.com/7268jm
Rechtsbijstandsverzekering aangeraden
Een bijkomend probleem is dat de wetgever hier geen duurtijd op gekleefd
heeft, zodat een minnelijk medische expertise die 10 jaar duurt geen unicum
is, (http://tinyurl.com/3y89js ) of nooit een oplossing biedt als men niet over de
middelen beschikt om zich tot de rechtbank te wenden.
En aangezien een verzekeringsarts niet kan verplicht worden tot het stellen van
een diagnose of m.a.w de ideale vergeetput biedt voor maatschappijen om hun
klanten in te dumpen. (http://tinyurl.com/yu7e8w)
De minnelijke medische expertise is corrupt omdat de aangestelde
verzekeringsarts de regels bepaalt

advocaten zetten nog enkel een procedure in gang als de patiënt een
rechtsbijstandsverzekering heeft.
De advocaat ziet zich dan verzekerd van een minimum inkomen van 12500€ tot
18500€ volgens de waarborgen van de polis rechtsbijstand.
Zijn er geen resultaten kan hij toch zijn gedane prestaties in rekening brengen.
Uiteindelijk is een advocaat niet resultaatgebonden zoals bv in Nederland: geen
resultaat,geen betaling.
De Medische Expertise – Gerechtelijke Expertise
De Gerechtelijke expertise:
•
Een medisch verslag wordt in dit geval opgemaakt door een arts daartoe aangesteld door de
rechtbank ; voor deze aanstelling moet u beroep doen op uw advocaat; de raadsgeneesheer
van uzelf en deze van tegenpartij zullen aan de gerechtsdeskundige*- geneesheer (=
justitiearts) alle nuttige medische stukken overmaken en zij zullen t.a.v. de gerechtsdeskundige
hun respectieve standpunten verdedigen.
•
Het verslag van een dergelijke tegensprekelijke gerechtelijke? expertise kan slechts in
uitzonderlijke gevallen met succes worden aangevochten voor de rechtbank.
•
De meest rechtbanken werken met experten die vast aangesteld zijn aan hun balie.
Vandaar dat men per streek steeds met dezelfde gerechtsexperten geconfronteerd worden.
Een andere expert toegewezen krijgen, zelfs al is hij expert in een ander rechtsgebied, is heel
moeilijk en totaal afhankelijk van de goodwill van de rechter.
Het is enkel in gespecialiseerde materies dat de rechter zich soms laat overhalen werkelijk
gespecialiseerde mensen ter zake aan te stellen.
Om binnen dezelfde balie te blijven, kan het bij wijze van spreken zijn dat een veearts
aangesteld wordt als expert voor cvs.
Met andere woorden: eens gerechtsexpert ben je bekwaam voor alle takken van de
geneeskunde met als markant feit dat zij de enigen zijn die geen bijscholing moeten volgen.
“Experten”- realiteit
•
Dr. Michel Matagne, voorzitter van de Vereniging van artsen-gerechtsdeskundigen,( franstalig)
zegt dat het werk van een expert hoe dan ook beïnvloed wordt door zijn persoonlijkheid, en dit
ongeacht het feit of hij nu werkt voor rekening van een verzekeraar, een patiënt of het gerecht.
•
Marc Van Knippenberg, een psycholoog die gespecialiseerd is in hulp aan slachtoffers van
trauma's, zegt dat sommige experts hun hart laten spreken, terwijl anderen dan weer dermate
hardvochtig zijn dat ze meteen al zijn werk verknoeien.
•
Het aantal expertises neemt toe, maar steeds meer van die expertises worden ook betwist.
Voor nogal wat medische experts is het echt dansen op het slappe koord : nu eens werken ze
voor een patiënt, dan weer voor een verzekeringsmaatschappij of voor het gerecht. Sommigen
onder hen kennen bijvoorbeeld 30% invaliditeit toe aan een patiënt wanneer ze in zijn opdracht
werken, maar wanneer ze voor rekening van een verzekeringsmaatschappij werken, is dat soms
maar 10%.
•
"De slimsten onder hen werken voor de verzekeringsmaatschappijen", aldus Dr. Michel
Matagne. "Financieel is dat immers interessanter." Jaarlijks verdient een groot
deskundigenbureau tot 300.000 euro met de opdrachten die het krijgt van één enkele
verzekeringsmaatschappij. "Op een paar uitzonderingen na tonen die artsen-deskundigen bitter
weinig mededogen voor een slachtoffer", aldus een specialist uit het milieu.
•
Of ze nu werken als zelfstandigen dan wel als loontrekkenden, de deskundigen die ten dienste
staan van de verzekeringsmaatschappijen zijn hoe dan ook gebonden. Hun broodwinning staat
op het spel, en dus zijn ze geneigd om de schade te minimaliseren of te denken dat het
slachtoffer liegt.
“experten”- realiteit
Als we alle deskundigen van ons land achter elkaar zouden leggen zouden ze nog steeds alle kanten
op wijzen. - S. EWING •
Vreemd is dat nogal wat slachtoffers een arts-deskundige beschouwen als een objectieve
bondgenoot, zelfs al is die aangesteld door een verzekeringsmaatschappij. En dat is een grove
misvatting.
•
Momenteel bevinden de gerechtsdeskundigen zich nog altijd in een soort mist.
Ze worden door de rechtbank gekozen uit een groep vrijwilligers die niet verplicht zijn de
nodige kennis te bezitten inzake medische expertises.
•
Ze worden ook totaal niet geëvalueerd. Een goede deskundige is gewoon een deskundige
waar de rechter geen last van heeft.
Wie wel voor problemen zorgt, wordt aan de kant geschoven : ofwel werkt hij te traag, ofwel
maakt hij te veel fouten, ofwel worden zijn rapporten te vaak betwist.
Wie opzij wordt geschoven, merkt dat pas na een zekere tijd. Hij wordt daarvan niet verwittigd.
•
Gerechtsdeskundigen krijgen geen kopie van het vonnis in zaken waarin hun mening werd
gevraagd. Wie zich vergist heeft, komt dat dus niet te weten.
•
Om wat meer klaarheid te scheppen in deze nogal warrige toestand werkt het ministerie van
Justitie nu aan een hervorming van het beroep van deskundige. Op termijn zal er met officiële
lijsten van deskundigen worden gewerkt. Die deskundigen zullen over de nodige kennis moeten
beschikken en zullen ook geëvalueerd worden. Nog later zullen ze een nieuw statuut krijgen.
Maar ze zullen hoe dan ook nog altijd de eed moeten afleggen, in tegenstelling tot de artsendeskundigen die werken in opdracht van een verzekeringsmaatschappij of een slachtoffer.
•
Volgens een rechter worden die laatste niet verplicht tot het afleggen van de eed om hen niet in
moeilijkheden te brengen. Een en ander betekent natuurlijk niet dat ze daardoor meteen ook
ongeloofwaardig zijn, aldus nog die rechter...
De medische expertise + verslagen
• Een expert is iemand die steeds meer weet over steeds minder.
Nicholas Butler
•
Medische expertise-verslagen bevatten opvallend vaak dezelfde opmerkingen:
"Er zijn geen lichamelijke afwijkingen gevonden, dus moet het psychisch zijn....".
De logica in deze verslagen is meestal zoek.
•
Door het documenteren, archiveren en verspreiden van gemanipuleerde /
gefraudeerde rapporten, die later van pas zullen komen bij eventuele procedures,
wordt vaak al vroeg verwarring gezaaid.
Het medisch dossier wordt soms reeds in een vroege fase "besmet" met medische
onwaarheden, voortkomend uit gesjoemel, manipulatie en het frauderen van
medische feiten. ( achterhouden van medische gegevens)
De verzekeringsartsen die zich hieraan schuldig maken (en hun opdrachtgevers) zijn
o.m. verantwoordelijk voor de corrumpering en debilisering van de geneeskunst.
•
Soms wordt een medisch oordeel geveld zonder ooit een patiënt met die specifieke
ziekte gezien te hebben of door een gebrek aan medische kennis.
•
De verzekeringsarts beheert en behandelt het medisch dossier voor de verzekeraar.
In 99 van de 100 gevallen geeft de verzekeringsarts een voor de verzekeraar gunstig
medisch oordeel en gaat hierbij meestal in tegen de onderzoeken en bewijsmateriaal
van de behandelende geneesheren. Als het even kan nemen ze hun beslissing zonder
de aanwezigheid van de patiënt en zonder dat de patiënt hiertegen ook maar iets kan
inbrengen.
Het is moeilijk te geloven dat iemand de waarheid spreekt als je weet dat jij in zijn plaats zou
liegen. H.Mencken
•
De elementaire regels van de bestaande wetgevingen (bv. wet op patiëntenrechten, wet op
de privacy) en van de Geneeskunst op zich (deontologische code) worden vaak aan de laars
gelapt. Zijn/haar medisch oordeel wordt vervolgens wel in het medisch dossier
gedocumenteerd (!)
•
Het is een morbide, weerzinwekkend, mensonterend, psychologisch, manipulatie - en
machtsspel, waarbij slachtoffers, medici en de Rechterlijke Macht worden misleid.
•
Het is bedacht en onderhouden door corrupte verzekeringsmaatschappijen om weerloze
groepen patiënten te stigmatiseren en in diskrediet te brengen, vanwege commerciële
belangen. Geld telt in hun ogen meer dan een mensenleven. (Waarom zijn er zoveel
zelfmoorden in België?)
•
Het zijn individuen die op grond van hun functie hun machtspositie misbruiken (gezien de
afhankelijkheidspositie van het slachtoffer en het gebrek aan medische kennis)
•
Het is een spel van systematisch gesjoemel, frauderen en psychische terreur door steeds
herhaalde zetten. Het slachtoffer wordt hierdoor ernstig getraumatiseerd. Een spel waarbij
slachtoffers en zelfs de meest integere medicus en de Rechterlijke Macht worden misleid,
enkel en alleen maar om de schade af te laten wentelen op de slachtoffers zelf, de overheid,
de samenleving en de belastingbetalers.
Is de expert onafhankelijk?
Als de waarheid in het midden ligt, wil iemand mij dan vertellen waar het midden
ligt? Spinder
Het principe van onafhankelijkheid van de expert wordt uitdrukkelijk
bekrachtigd door artikel 122 van de Code van geneeskundige plichtenleer,
terwijl artikel 121 preciseringen geeft over de voorwaarden en modaliteiten
van deze onafhankelijkheid.
•
Deze principes worden in de praktijk helemaal niet altijd geëerbiedigd, precies
omdat de rol van de expert in een minnelijke expertise niet goed begrepen is en
vaak verward wordt met deze van technisch raadgever.
•
Deze verwarring wordt in de hand gewerkt door de gewoonte die sommige
verzekeringsmaatschappijen hebben om de persoon die eerst als technisch
raadgever belast werd het schadegeval vast te stellen voor rekening van de
verzekeraar automatisch als minnelijk expert aan te stellen .
•
Deze praktijk is helemaal in strijd met de hierboven uiteengezette principes die
zowel de materie van de expertise als de geneeskundige plichtenleer regelen.
Is de expert onafhankelijk? (vervolg)
• Sedert enige tijd gaan er gezaghebbende stemmen op om de ongezonde situatie
aan te klagen waarin vele experts zich bevinden. De huidige ongezonde situatie
doen betrokken partijen en derden ernstig vrezen mbt onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.
•
Deze situaties komen steeds frequenter voor en belemmeren het rechtvaardige
karakter van het proces, zoals gewaarborgd door artikel 6 van het Verdrag ter
bescherming van de rechten van de mens. Ze kunnen de fundamentele vrijheden
in gevaar brengen. Ze zouden dan ook meer moeten aangeklaagd en bestreden
worden, vooral in het medische domein.
•
De vraag over de economische band die kan bestaan tussen een deskundige (of
een expertisebureau) en een partij, grote aanbrenger van
deskundigenonderzoeken, is delicaat. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen
vragen regelmatig de aanwijzing van dezelfde deskundige (of van verscheidene
leden van een zelfde expertisebureau) zodat het geheel van expertises door deze
maatschappij “aangebracht” aan de deskundige (of aan het expertisebureau) een
niet verwaarloosbaar percentage uitmaakt van de inkomsten van deze
deskundige (of van dat bureau).
Deze laatste zou aldus voor een belangenconflict kunnen komen te staan.
•
In dat opzicht dient opgemerkt te worden dat de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de deskundige, zoals deze van de rechter, beoordeeld moet
worden door
- zich niet alleen af te vragen of de situatie waarin de deskundige zich bevindt op
economisch vlak, van dien aard is dat ze hem belet zijn opdracht
onpartijdig, sereen en belangeloos te vervullen
- ook of deze situatie van dien aard is dat ze in hoofde van de partijen en van de
derden een wettige verdenking teweegbrengt mbt de onpartijdigheid van
de deskundige.
•
De Overheid heeft de grootste fout gemaakt door het beheer en de
tuchtregeling van misbruiken toe te vertrouwen aan een organisme (Orde der
geneesheren) dat niet over de nodige mechanismen beschikt om deze artsen te
beteugelen.
Mede door het opleggen van zwijgplicht aan artsen zodat deze geen oordeel
kunnen of mogen uitspreken over wanpraktijken die ze waarschijnlijk dagelijks
in hun praktijk tegenkomen.
De OBSI schaal
•
In ons land wordt in de polissen dikwijls verwezen naar de Officiële Belgische
Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit of OBSI.
•
Deze schaal heeft echter geen bindend karakter. Oorspronkelijk werd de schaal
opgesteld met het oog op de vergoeding van oorlogsslachtoffers (militair en
burgerlijk).
•
De officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit is bestemd
om, krachtens de wettelijke beschikkingen welke er de toepassingen van
bekrachtigen, als schattingsbasis te dienen voor de door tussenkomst van de
Gerechtelijke Geneeskundige Dienst uitgevoerde medische expertises
•
De Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit is – ook al
doet de naam het misschien vermoeden – niet van toepassing bij de evaluatie van
de arbeidsongeschiktheid volgens artikel 100, § 1, van de gecoördineerde wet
van 14 juli 1994 ( Riziv) ( bepaalt dus geen ziekte)
•
vermits de OBSI-schaal alleen de zuiver lichamelijke graad van
arbeidsongeschiktheid bepaalt ,en het enkel de bedoeling is voor eenzelfde letsel
eenzelfde invaliditeits percentage te bepalen.
O.B.S.I .– Belgische schaal voor het bepalen van de graad van invaliditeit
•
In de inleiding wordt gesteld dat het barema eveneens van toepassing is "voor een
fysische ongeschiktheid tengevolge van elke andere schade". Men kan aldus
stellen dat het slechts een weergave is van een "abstracte ADL- ongeschiktheid"
(ADL = activiteiten van het dagelijkse leven).
•
Deze schaal is, al naargelang zij een welbepaald percentage oplegt of een marge bij
de raming toelaat, imperatief of indicatief.
•
Terwijl artikel 100 een economische evaluatie inhoudt, namelijk een evaluatie van
het verlies aan verdienvermogen, dat in feite de uitdrukking is van een loonverlies .
http://www.riziv.be/presentation/nl/publications/news-bulletin/20051/pdf/part01.pdf
•
Artikel 445 van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van
invaliditeit stelt bedragen voor vergoedingen voor. Deze kunnen als referentie
dienen, maar hun toepassing is slechts in twee gevallen verplicht :
- bij de wetgeving in verband met de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen,
- bij de wetgeving in verband met de vergoedingspensioenen voor het herstel en
de schadeloosstelling van oorlogsinvaliden.
•
Dit wordt bevestigd in een schrijven van het Riziv
Brief Riziv
Aan de heer X
Rijksinstituut voor Ziekte- enInvahdlteitsverzekering
Correspondent: Liesbeth Verbruggen Attaché - Tel.: 02 739 76 20 Fax: 02 739 76 96
E-mail: [email protected]
Uw schrijven van: 13/10/2008 - Onze referte: 221/LV/201/12349 Brussel, - 9 -12-2008
Mijnheer,
Uw hogergenoemd schrijven aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de heer V en aan de burgemeester
van R werd ons in goede orde overgemaakt.
U vermeldt daarin dat u lijdt aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). U heeft bij Fortis een verzekering 'gewaarborgd
inkomen' afgesloten. Een verzekering 'gewaarborgd inkomen' is een privé-verzekering die in principe zorgt voor een financiële
compensatie bovenop het vervangingsinkomen dat u reeds ontvangt in het kader van de uitkeringsverzekering (uitkeringen die
uw ziekenfonds u uitbetaalt). U dient uiteraard te voldoen aan alle voorwaarden, opgenomen in de verzekeringspolis, om
aanspraak te kunnen maken op de "aanvullende" uitkering.
Uit uw brief menen we te kunnen besluiten dat Fortis u op basis van de polisvoorwaarden geen uitkering kan uitbetalen vermits
CVS niet opgenomen is in de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (OBSI). Voor nadere uitleg
hieromtrent raden wij u aan om contact op te nemen met Fortis.
Verder wensen we u te wijzen op het bestaan van de Ombudsman van de verzekeringen (zie http://www.ombudsman.as/nl)
bij wie u eventueel klacht kan indienen. Uw dossier zal dan nader worden onderzocht.
Het RIZIV is enkel bevoegd voor wat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft (gecoördineerde wet van 14.7.1994)
en we kunnen u dus enkel op dat vlak nader informeren.
In het kader van de uitkeringsverzekering wordt bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met elk letsel
of functionele aandoening, dus ook met CVS. Er bestaat geen lijst van ziektes die als zodanig erkend worden als mogelijke oorzaak
van de arbeidsongeschiktheid.
Brief Riziv- vervolg
Om arbeidsongeschikt erkend te kunnen worden in het kader van de verplichte uitkeringsverzekering voor de
loontrekkenden, moeten de letsels of functionele stoornissen wel aanleiding geven tot een vermindering van het
verdienvermogen tot een derde of minder dan een derde (men moet m.a.w. + 66% arbeidsongeschikt erkend
zijn) (art. 100, § 1 van de gecoördineerde wet van 14.7.1994).
De Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit is niet van toepassing bij de evaluatie van
de arbeidsongeschiktheid in het kader van de verplichte uitkeringsverzekering voor de loontrekkenden, vermits
deze schaal alleen de zuiver lichamelijke graad van arbeidsongeschiktheid bepaalt,
terwijl, zoals hierboven reeds werd aangehaald, de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid van de
loontrekkenden een medisch, maar ook socio-economische evaluatie inhoudt,namelijk een evaluatie van het
verlies aan verdienvermogen.
Uit de gegevens waarover wij beschikken blijkt dat u arbeidsongeschikt bent erkend in het kader van de
verplichte uitkeringsverzekering voor loontrekkenden sedert 11.8.1998 en dat u voor deze arbeidsongeschiktheid
ziekte-uitkeringen ontvangt vanwege uw ziekenfonds.
We willen nog opmerken dat een arbeidsongeschiktheid niet als "definitief' kan worden beschouwd, vermits de
bevoegde medische instanties (de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of de Geneeskundige raad voor
invaliditeit van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV) een verzekerde steeds kunnen oproepen voor een
geneeskundig onderzoek om na te gaan of de betrokkene nog steeds voldoet aan de criteria om
arbeidsongeschikt te kunnen worden beschouwd
We hopen u de nodige informatie gegeven te hebben.
Hoogachtend,
Pierre De Craene
Adviseur-generaal
•
Het barema is onvolledig. Het is onmogelijk elke pathologie te catalogeren naargelang de
fysieke schade die ze veroorzaakt. Er zullen onvermijdelijk schattingen dienen te gebeuren
"naar analogie" wat de nagestreefde uniformiteit schaadt aangezien weer verschillende
interpretaties mogelijk worden.
•
Het schatten van de blijvende invaliditeit vereist enerzijds de definitieve stabiliteit van de
letsels en anderzijds een wetenschappelijk verantwoorde correlatie tussen de functionele
afwijkingen en de anatomische letsels. Hieruit volgt dat de schatting van de invaliditeit zal
uitgesteld worden, ofwel slechts ten voorlopige titel zal gebeuren, zolang de letsels nog
evolueren of als de patiënt functionele stoornissen vertoont zonder objectief waarneembare
veranderingen.
•
Voor de schatting van de invaliditeit moet de expert enkel rekening houden met medische
factoren, met uitsluiting van elke andere factor (leeftijd, beroepseisen, elementen van sociale,
economische of ecologische aard, enz.).
•
“De graad van fysiologische blijvende invaliditeit ten gevolge van een gezondheidsaantasting
die niet is voorzien in de O.B.S.I. wordt bepaald door vergelijking en naar analogie.”
•
In geval men de barema's imperatief oplegt (er mag in de loop van de invaliditeit niet meer
afgeweken worden van het vastgestelde percentage), is dit in strijd met de evolutiviteit van de
gezondheid of het ziekteverloop.
•
Er zouden sancties moeten komen tegen verzekeringsartsen die doelbewust een verkeerde
interpretatie geven aan het barema van de Obsi (Belgische schaal tot vaststelling van de graad
van invaliditeit) om schadevergoedingen te weigeren die zogezegd niet opgenomen zijn in de
Obsi.
• Een expert is een man die alle fouten heeft gemaakt die maar
gemaakt kunnen worden op een zeer klein gebied.
Niels Bohr.
• Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak
betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist
zijn.
Julien de Valckenaere
De wetenschappelijke diagnose
Verhoogde bezinkingssnelheid enfibrinogeen
Anti- kern A1 –titer 1/160
Flinke hypertriglyceridemie
Immunofenotypering: hoog normale CD4/ CD8 ratio
Zeer hoog ferritine
Positieve reumafactor
LMW RNaseL duidelijk aanwezig
Longonderzoek:
Spirometrie normaal
MIPS: verlaagd, wat wijst op inspiratoire spierzwakte
HBPT: aantoonbare bronchiale hyperreactivitei (PD 20% FEV1 = 1mg histamine
Ct scan sinussen
Septumdeviatie
Chronische maxillaire sinusitis
Laboratorium MVL 29/06/2001
Clam.pneum. IgG ratio 2,49 > 1,20 positief (oud kontakt of recente infectie afhangende van de
waarde van IgA)
Chalamydia IgA ratio 4,06 > 2,0duiden op een recente infectie of een resttiter van IgA
Onderzoek 13/12/2001
• Maximale inspanningsproef op de ergometerfiets
• Wattmax : 120 (= 1,1 Watt/kg)
• VO2 max : 1,756l/min = 16,0ml/min/kg
• Deze man blijft volledig werkonbekwaam.
• Met dergelijke VO 2 Max komt hij in Class 3 van AMA scale of disability
Onderzoek 09/01/2002
• Echografisch hepatosteatose graad IIblaas vertoont microholelithiese tot
doormeter 7mm zonder acoustische schaduw: galblaasludge Milt niet vergroot bij
positieve Chlamydia serologie.
UZ Gent 21/01/ 2002- Spect perfusie scan 99 rs Tc-Ecd
• -licht tot matige hypoperfusie thv. De rechter temporale cortex op de lagere
sneden.
• Subcordiaal tekent ook het linker striatum minder intens dan zijn contralateraal
gedeelte.
• Licht gedaalde doorbloeding thv de insulaire regio aan de linker zijde
• Besluit : Relatieve hypoperfusie rechts temporaal en rechts striataal,met name het
caput nucleus caudatus.Deze bevindingen kunnen passen bij
geheugenproblematiek en executieve stoornissen van het striatofrontale systeem
Slaaponderzoek UZ Brugmann 27/02/2002
1° nacht :
•
Totale slaapduur 4h40
•
Macrostructuur van slaap niet zonder problemn
•
Te weinig diepe slaap (9,3%)- Normaal 25%
•
REM slaap te weing(5,7%) –Normaal 20%
•
Niveau microstructuur indec van 36,5 micro-ontwkingen/uur – normal 5
•
Hele nacht 161 micro ontwakingen
75 spontane,maar ook als gevolg van
•
ademhalingsgebeurtenissen(15) en ademhalingsgebeurtenissen met desaturatie 70)
•
Op vlak van ademhaling werden problemen vastgesteld:
•
120 hypopneus met een maximale lengte van 55 sec
• . Apneu/hypopneu index 26,0/uur- normaal 5:uur. Problemen op dit vlak worden vastgesteld
• . desaturatieindex 17,7- normal 5/uur
2°nacht
• Totale slaapduur 5h9 min.
• Met N CPAP toestel
• Macrostructuur : diepe slaap te weinig (16,2)%
Besluit :
• Diagnose van Apneus en Hypopneus kan worden weerhouden
• Diagnose van een endogene depressie wordt niet weerhouden
Laboonderzoek MVL 22/04/2002
• Thyroid T3
vrij 5,65 normaal 2,3 – 4,5 ng/L
• Hormonaal:
• Ratio IGFBP3/ IGF 1 16
normaal > 4,5
• Somatomedine C :
81
normaal 100-300 ng/ml
Verslag 19/05/2004
• Gezien postvirale asthenie een gekende en aanvaarde CVS-variant is, denk ik toch
dat de blijvende CMV-virage niet geminimaliseerd mag worden. Er zijn volgens de
resultaten in het UZ Gent duidelijk verhoogde IgG waarden en zelfs nog een
borderline-positieve IgM. Op deze leeftijd is het extreem zeldzaam dat er acute virale
infecties van deze aard optreden (cfr voor EBV is geweten dat op 30j leeftijd 97% van
de mensen in contact is geweest met dit virus)CMV is hiervan een annaloog en
derhalve is het nodig deze evolutie verder te volgen.
Labo Medische Analyse onderzoek dd 25/05/04
• CD4 1385 normaal 700-1000 /mm3
• Cmv IgG >22 positief
Medisch verslag Dienst lnwendige ziekten UZ Gent dd.05.05.2004
• BESPREKING EN BESLUIT:
• Op internistisch vlak weerhouden wij enkel een randhoog IgM-titer voor Cytomegalie met fors
verhoogde IgG-waarden.
.
• Een nieuwe bepaling van IgG en IgM op heden is aan te raden om te kijken wat de evolutie is
van deze titers.
• Oppuntstelling in kader van CVS referentiecentrum:
• Te weerhouden BMI: 35 Bloeddruk: 18/10cm Hg,
• Labo: Sed: 29/50, Verhoogd ferritine, immuniteit voor Epstein Barr, CMV iGg
• Positief, CMV randposit,ANF+++posit met gespikkeld patroon
• Echo abdomen: uitgesproken lever en pancreaslipomatose
• Patiënt voldoet aan de criteria van Fukunda voor CVS
Psychiatrisch Verslag 28/05/2004
• Chronisch vermoeidheidspatient die voldoet aan CDC criteria van Fukuda.
• Er zijn geen psychiatrische exclusie criteria
• Er is geen psychiatrische comorbiditeit.
Protocol skeletscintegrafie dd. 8.09.2004
• Te weerhouden: beeld compatibel met degeneratief lijden: vnl mediale
• gonartrose re >li, femoro-patellaire artrose rechts en thv de voeten
Labo Medische analyse 16/03/ 05
•
Ferritine : 648
•
Cd 4
: 1446
•
CPT
: 45 normaal <39
•
CMV positief
Labo medische analyse 21/10/05
•
GPT 40 normaal < 39
•
CMN IgM positief
•
Cmn IgG positief
•
NK2 cellen CD3+
: 16,9
normaal : 0,9-10
•
CD8 suppres (cd57+) :388,5
normaal 23- 300
•
NK cellen cd3: 603,7
normaal 100-400
•
Nk2- cellen ( cd3+) : 455,9
normaal 15-200
•
Bilirubine
1,5
normaal <1,1
•
Cmv IgG
9,2
positief
Verslag Labo Medische Analyse 30/08/2007
•
NK cellen CD3: 22,6
normaal 6-20 Laboonderzoek Labo medische analyse 23/09/04
•
Leukocyten : 12570
normaal 4300 -11000
•
Ferritine : 587
normaal 20-360
•
CD 4
: 2783
normaal 700- 1000
•
CD 8
: 1106
normaal 500- 800
•
Cortisol
: 6,35
normaal 7,0 – 28
•
Diagnose van de verzekeringsartsen
Besluit van de expertise
Na 10 jaar wordt ik geroepen op het kabinet van mijn verzekeringsarts om
mij de overeenkomst mede te delen. Eerst dien ik wel nog 300 euro op te
hoesten.
Dan deelt mijn verzekeringsarts me mede wat de expertise uitgewezen
heeft:
1.
2.
3.
Ik ben te dik
Door dat feit snurk ik
De enige oplossing is een maagverkleining en dan zal ik genezen
Dezelfde week ontvang ik hun rapport
•
•
Persoonlijk: Inzake X tegen FB Verzekeringen
De 5de expertisezitting vond plaats op 18 oktober 2006 Tijdens deze zitting waren enkel de
artsen aanwezig. Het hele dossier werd besproken en we kwamen tot een gezamenlijk
standpunt
We weerhouden volgende punten:
• -Arbeidsongeschiktheid vanaf 11 augustus 1998 en heeft hij het werk niet meer hervat.
• -Vanaf 1995 wordt een gestoorde slaap tengevolge van ernstig snurken vastgesteld
De opeenvolgende polysomnografie onderzoeken vanaf 1996tot 2003toont een toename van
de apneu -hypnoe index.Het onderzoek door Dr. V in het kader van deze expertise
toont een ernstig OSAS aan ( obstructief slaap apneu syndroom)
• Dr. Volckaert wijt dit syndroom aan een stress geïnduceerde eetstoornis met een
uitgesproken obesstas met BMI3 5kg/ m2
• Na het onderzoek van Dr. V. wordt gestart met het gebruik van een hogedrukmasker bij het
slapen
• Het resultaat is dan ook zeer goed, daar een controle polysomnografie 2jaar later een
normale slaap aantoont.
• De uitgesproken obesitas wordt niet behandeld met BMI van 35kg/ m2 in 2003 en BMI 36,4
kgf m2 in 2005. De echografie abdomen tijdens de algemene oppuntstelling in het
referentiecentrum in UZ Gent toont een vervetting aan thv de lever en pancreas.
• We kunnen enkel vaststellen dat een gerichte therapie van de obesitas bestaande uit strikt
regime met conditietraining een zeer gunstig effect zou hebben op het klachtenpatroon van
deze man.
In onze opdracht moeten we een invaliditeit bepalen vanaf 23 november 2001
•
Vanaf 23 november 2001tot 17.06.2003 weerhouden we een zeer ernstig
obstructief slaap apneu syndroom met een apneu-hypnoe index van 51 en obesitas
met BMI 35kgm2
• Na dit onderzoek gebruik deze man een hogedrukmasker om te slapen.
• Het controle onderzoek op 21.09.2005 toont ene normale slaap onder nCPAP
(nooit mogen inzien)
• Tijdelijke invaliditeit wordt toegekend van 50%
vanaf 23 november 2001 tot 21.09.2005
• vanaf 22.09.2005tot op heden : 25%
Dr. R. B
Dr. K.P
•
•
•
Aangezien de gegevens die Dr.B hier aanhaalt, in schril contrast zijn met de gegevens
van de jaarlijks afgedrukte gegevens van het nCPAP toestel (Analysis of recorded
sessions toegestuurd aan Dr.P op 19/10/2005) werd dan ook een kopie van het
verslag opgevraagd, waar ik nog steeds op wacht. (= inbreuk op wetgeving op
patiënten rechten)
De bedoeling hiervan was het verslag te toetsen aan de realiteit van de “analysis of
recorded sessions” in samenwerking met prof. Hoffman, bij het jaarlijks
controleonderzoek.
Het nooit geziene slaaprapport brengt een vermindering mee van 25%
invaliditeit,waar opmerking tegen gemaakt wordt.
Wie al te zeer op zijn recht staat, vertrapt het.
Gaby Vanden Berghe
Gevolg : Na 14 dagen nieuw protocol
Dilbeek:28.09.2007
•
•
•
•
•
•
•
•
Inzake: X tegen FB Verzekeringen
We kunnen enkel vaststellen dat een gerichte therapie van de obesitas bestaande uit
strikt regime met conditietraining een zeer gunstig effect zou hebben op het
klachtenpatroon van deze man.
In onze opdracht moeten we een invaliditeit bepalen vanaf 23 november 2001
Vanaf 23 november 200l tot 17.06.2003 weerhouden we een zeer ernstig obstructief
slaap apneu syndroom met een apneu-hypnoe index van 51 en obesitas met BW
35kgm2
Na dit onderzoek gebruikt deze man een hogedrukmasker om te slapen.
Het controle onderzoek van de polysomnografie op 21.09.2005 toont een normale
slaap
onder nCP AP : "Normale slaapstructuur(5 slaapcycli) inslaaptijd en slaapefficiëntie.
ook de verdeling van de verschillende slaapcentra is normaal"
•
•
•
We kunnen dus consolideren op 21.09.2005 ( kan niet in polissen GI-tegen
evolutiviteit van letsels)
We weerhouden volgende diagnose bij deze consolidatiedatum
1°) Obesitas: Gewicht: 122kg,lengte 183, BMI:36,4
2°) zeer ernstig obstructief slaap apneu syndroom volledig onder controle bij het
gebruik van een hogedrukrnasker bij te slapen
3°) Volgens Dr. Lindemans "kan gesteld worden dat vanuit een psychologische
invalshoek getwijfeld kan worden aan de diagnose van een CVS-problematiek.
-Oppuntstelling in kader van CVSreferentiecentrum_Dienst Inwendige ziekten
UZ Gent dd.05.0S.2004"- Patiënt voldoet aan de criteria van Fukuda voor CVS"
Invaliditeit vanaf de consolidatiedatum volgens de OBSI
-punt 1 obesitas: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI
-punt 2: obstructief slaap apneu: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI
-punt 3: CVS: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI
Volgens de criteria in de opdracht kunnen we dus geen percentage invaliditeit
toekennen vanaf de consolidatiedatum
Dr. R. Buelens ,Ninoofsestwg,213 1700 Dilbeek – expert Fortis
Dr.K.Parmentier, Nieuwstraat,116,1730 Asse - mijn expert
Dr. L
Anekdote :
Dr L heeft een expertisebureau “ Mediter” in Halle, met een 20-tal personeelsleden,
allen neuropsychiater, psychiaters, psychologen enz…
Ik werd er onderzocht op verzoek van de verzekeringsmaatschappij en
- aangezien ik geen psychische afwijkingen of letsels had en
- een doodgewoon normaal persoon bleek te zijn (waar vindt men dat nog ?)
werd
… het vermoeden van CVS … NIET weerhouden.
Het enige interessante aan vrijwel alle regels zijn de uitzonderingen.
(Gaby vanden Berghe, Ons Land, 24-4-1970,
Het cvs staat in de Obsi schaal.
•
•
http://www.famidoc.be/nl/_searchKeywords.php?KEYWORDS_LIST=OBSI+(OFFIC
IELE+BELGISCHE+SCHAAL+TER+BEPALING+VAN+DE+GRAAD+VAN+INVALIDITEIT)
%3B+&COMPARE=PART&DOC[]=A&DOC[]=P&DOC[]=BAR&DOC[]=BAM&DOC[]=B
AE&DOC[]=BLO&DOC[]=CO&DOC[]=CM&SEARCH_KEYWORDS=GO
KB’s obsi schaal
Werking
•
28 maart 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies
en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002
(BS 23.4.2003)
•
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2003/04/23/wet2003022353.html
•
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2003032839
•
28 MAART 2003Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en
63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002
Deel 8
57.Chronisch Vermoeidheidssyndroom
•
Art. 646. Toestanden van asthenie, gekenmerkt door psychische en fysische uitputting.
•
De deskundige moet rekening houden met:
- de weerslag van de psychische asthenie op de aandacht, het geheugen, de mogelijkheden tot
intellectuele activiteit en de vitaliteit
- de tekens van neurovegetatieve ontreddering en de algemene toestand beoordeeld in functie van de leeftijd :
%
a) subjectieve somatische stoornissen zonder objectiveerbaar substraat , .... o tot 10
•
•
•
•
•
b ) objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie met
matige weerslag op het sociaal leven. . . ,
.... 10 tot 25
c) objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie, welke
nagenoeg volledig het sociaal leven onmogelijk maken
.... 25 tot 60
definitie : asthenie : algemene lichaamszwakte,krachteloosheid van de spieren
91. Obesitas
•
Enkel aanrekenbaar indien endogeen en aanwezig ondanks een ononderbroken, gepaste behandeling (dieet,
medicatie, lichaamsbeweging, ...)
•
Art. 649a) of 779/9b) als BMI groter dan + 2SD 10 %
Art. 649b) of 779/9b) als BMI groter dan + 4SD 30 %
Art. 649c) of 779/9b) als BMI groter dan + 6SD 60 %
Graag omkleedt men zwakke waarheden met krachtige woorden. P.Heyse
Aanvraag om inlichtingen aan mijn verzekeringsarts en het antwoord van mijn verzekeringsarts,die al voor akkoord getekend heeft
•
•
•
•
1 2 AUG 2008
Dr. KP
De heer Advocaat
Uw brief van 2008-08-05- uw kenmerk 11850F3 - ons kenmerk DWE P – 420 - datum 2008-08-11-- --
•
Geachte meester,
•
Ik nam nota van de opzoekingen van de heer X
•
1 ° het artikel 646 in de OBSI komt niet in aanmerkinq voor verqoedinq omdat de vermelde asthenie normaal gesproken
dergelijke adequate brieven uitsluit: vergoeding van de weerslag van de psychische asthenie op de aandacht, het geheugen, de
mogelijkheden tot intellectuele activiteit en de vitaliteit. Bovendien zijn psychische aandoeningen a priori uitgesloten tenzij ze
uitsluitend en rechtstreeks gevolg zijn van een organische aandoening.
•
2° het artikel 649 in de OBSI betreft fobieën en obsessies met gradering volgens de sociale Het betreft weer psychische
weerslag. Deze aandoeningen kunnen niet weerhouden worden. Het betreft weer psychische aandoeningen die uitgesloten zijn
in de polis.
•
3° het artikel 779/9b in de OBSI betreft selectieve uitval van de adenohypofyse. Deze aandoening is niet aangetoond.
•
Indien de heer X zich niet kan neerleggen bij de besluiten van dokter B zal de arbiter aangesteld worden.
•
Met vriendelijke groeten,
Conclusie – In vraag stelling expertise - Opwerpingen
Ons recht stoelt nog op het Romeinse recht. Het loopt inderdaad soms wat achter.
(VN, Terzijde, 19-04-1997)
• 1. Het chronisch vermoeidheidssyndroom staat vermeld in de OBSI schaal!
Wat moet men denken van experten die de OBSI schaal niet kennen?
•
2. Er is geen enkel wet of officiële richtlijn die bepaalt dat het chronisch
vermoeidheidssyndroom psychisch is. Integendeel : de WHO klasseert het CVS
als neurologische ziekte. ME is immers in de ICD 10 opgenomen in hoofdstuk G.
‘Ziekten van het zenuwstelsel’ onder code G93.3, evenals Postviraal
Vermoeidheidssyndroom. In deel 3 van de ICD 10 is te vinden onder deze code
ook de term CVS valt.
•
Dat cvs psychisch zou zijn, bestaat dus enkel in het hoofd van verzekeringsartsen
ten dienste van hun opdrachtgevers. Bij de ziektediagnose is er een biologische
disfunctie vast te stellen die de klachten en medische bevindingen kan verklaren.
Dit wordt ondersteund door de verwijzing naar de ziekteclassificatie van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO .
•
CVS/ME is een verzamelnaam van diverse neuro-endocriene metabole
immuunstoornissen / beschadigingen. Allerlei factoren apart of samen kunnen
leiden tot beschadiging van het neurologische en immuunsysteem, waardoor de
mens gevoeliger wordt voor bacteriële, virus- en schimmelinfecties, toxines en
omgevingsinvloeden. De oorzaak wordt daarom “multifactoriëel” genoemd.
•
4. De “Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit” is
slechts bindend in verband met gerechtelijke geneeskundige dienst. In andere
contexten is ze indicatief . www.belsurg.org/imgupload/BAST/2007Casteleyn.pdf
Dit houdt in dat niet alle andere abnormaliteiten in de Obsi schaal vermeld
moeten zijn.
•
5. Over de laatste 20 jaar is de slaapgeneeskunde volop ontwikkeld en actueel zijn
80 slaap-waakstoornissen omschreven en gecatalogeerd in een internationaal
aanvaarde lijst (ICSD-2, International Classification of Sleep Disorders).De
commissie onderlijnt naast diversiteit ook de zeer hoge prevalentie van de
verschillende slaap-waakstoornissen, vooral insomnia en het obstructieve apneuhypopneu syndroom. De socio-economische impact van de slaap-waakstoornissen
is groot. De bredere impact op de gezondheid (o.a. het cardiovasculair systeem) is
bewezen. De slaap-waakstoornissen zijn eveneens opgenomen in de
internationale lijst van ziektebeelden (ICD-10, International Classification of
Diseases). www.belsleep.org/documenten/ADVIES%20KAGB_N_definitief.doc
•
6. De epidemiologische- en laboratoriumkenmerken (bloedonderzoeken)die van
speciale betekenis zijn voor de vaststelling van het postviraal vermoeidheidssyndroom en die wijzen op een overactief immuunsysteem zijn uit de protocollen
verdwenen .
Een overdrijving is een nijdig geworden waarheid. K.Gibran
•
7. De duidelijke immuunactivatie (TH2-cytokine shift, toename pro
inflammatoire cytokine expressie) en functionele defecten in b.v. NK-cellen, CD
en B-cellen zijn niet vermeld in het protocol. De meest zieke patiënten hebben
een slechte NK-cel werking en dit kan een goede indicatie vormen voor de ernst
van de ziekte.
•
8. De resultaten van de metingen van fysiek functioneren, gedaan door proeven
als loopband-proeven of apparaten die beweging waarnemen zijn uit de
protocollen verdwenen.
•
9. De belastende medische informatie van de reguliere behandelde
geneeskunde, werd nooit meegeven aan de artsen die controlerende
onderzoeken dienen uit te voeren voor de verzekeringsarts.
•
10. Het gevolg: inconsistentie in het medisch dossier, zodat er twijfel gezaaid is
omtrent de consistentie van de medische feiten en de ernst van de invaliderings
graad van de ziekte.
•
11. De documenten uit het patiëntendossier die de adviserend arts in het kader van een
medische expertise heeft opgemaakt, kunnen door de verzekerde worden ingekeken, met
uitzondering van de persoonlijke notities van de arts en de gegevens die betrekking hebben
op derden. De verzekerde heeft ook recht op een afschrift van het geheel of een gedeelte van
het hem betreffend patiëntendossier, tegen kostprijs.
www.assuralia.be/nl/pdf/patientenrecht.pdf
•
12. Dit werd geweigerd ,zelfs na aangetekend schrijven.( inzage in slaaponderzoek
aangevraagd door Dr.Buelens)
•
Dit dossier is dan ook besmet met medische onwaarheden voortkomend uit manipulatie en
niet vernoemen van medische feiten zodat het dossier gebagatelliseerd en geridiculiseerd
is.
•
Beide artsen gaan in tegen de onderzoeken en bewijsmateriaal van gespecialiseerde
behandelende geneesheren. Ze hebben hun beslissing genomen zonder mijn aanwezigheid
en zonder dat ik hiertegen ook maar iets kon inbrengen en dit met als enig doel het
wegfilteren of minimaliseren van het lichamelijk letsel.
•
Als beide artsen in deze materie overeenkomen is er duidelijk sprake van collusie,aangezien
dit indruist tegen wat op dit ogenblik wetenschappelijk is.
Het minste wat men kan opmerken is dat er een zwak verweer is voor
10 jaar wachten en een ereloon van 2000 euro in ’t zwart.
Een attest werd niet gegeven en er moest worden betaald vooraleer ze
bij tegenpartij binnengingen,anders geen expertise. Geen geld bij, ga
eerst naar de bancontact.
Oplossingen
Geen
De wetgevingen zijn zo verward geworden door het feit dat iedere partij het
laken naar zich toe wil halen en dan ook volop lobbiet.
Tijdens deze studie heb ik ook de kans gehad de deontologische codes te
lezen van dokters, advocaten en verzekeringsmaatschappijen.
Ik vind deze codes zo waardevol dat ik de regering zou willen aanraden, de
bestaande wetgeving gewoon af te schaffen en van de deontologische
codes wet te maken en afdwingbaar te maken.
Dat zou een eerste stap in de goede richting zijn
•
Dat een patiënt zelf het bewijs moet leveren dat hij ziek is, is gewoon stupide. In
gans deze zaak heeft de gewone geneeskunde geen enkele stem. Laat dan ook
de wetgeving wijzigen dat de verzekeringsarts de opinie van de gewone
geneeskunde moet weerleggen. Zoals het nu is,is de verzekeringsarts meer
specialist dan de eigenlijke specialisten.
•
We hopen dat deze mensen gaan beseffen dat we in de 21° eeuw leven en dat
de tijden van de zonnekoning, de inquisite, het verlicht despotisme geschiedenis
zijn en dat DE Mens en het menswaardig behandelen uiteindelijk zal primeren
Om een zekere rangorde te verkrijgen van aanvaardbare of te wraken experten en
enig inzicht te verwerven in hun specialisaties hebben we dan ook besloten een
jaarlijkse gouden spiegel of zwarte spiegel in te richten
De Gouden Spiegel Prijs is voor de verzekeringsarts die op medisch maatschappelijk
vlak het afgelopen jaar verdienstelijk is geweest in haar/zijn oordeel in het
menswaardig behandelen van de patiënten.
We hopen dat ze via de spiegel inzage zullen krijgen in hun eigen inzicht,maar ook in
dit van de patiënten.
De Zwarte Spiegel prijs dient om een persoon in de kijker te zetten die in het
afgelopen jaar een daad heeft gesteld met een bijzonder negatief, passief of
onpersoonlijk karakter.
We hopen dat de spiegel hen inzage zal verlenen dat een patiënt belangrijker is dan
elk financieel gewin.
Heeft u goede of slechte ervaringen over uw expert en wil u hem of haar
voordragen voor één van beide prijzen meld ons dit in een paar
bewoordingen.
U kunt deze sturen naar [email protected]
• Corruptie lijkt onvoorwaardelijk verbonden aan de maatschappelijke
instellingen… we lijken dit als een sport te beschouwen in ons landje, en
velen onder ons zullen corruptie als verwerpelijk bestempelen, maar
tegelijkertijd zijn er evenveel mensen die er zich aan bezondigen.
• In die mate zelf dat we enerzijds aan de top staan van de corruptie in de
wereldranglijst, en anderzijds dat we nogal gelaten reageren op alle
mogelijke vormen van corruptie die vaak in de media worden gebracht.
Gewenning, aanvaarding, het mogen allemaal geen redenen zijn om van
gelatenheid de regel te maken als reactie op dit alles.
• Want corruptie is verwerpelijk. Het brengt niet alleen de fundamenten
van onze democratie in gevaar, het benadeelt ook anderen, diegenen die
wel degelijk recht hebben op bepaalde zaken.
• Ik dank u voor uw aandacht in deze toch wel droge materie.
Download