Samenloop van een mandatariswedde met inkomsten uit de

advertisement
SAMENLOOP VAN
EEN MANDATARISWEDDE MET INKOMSTEN UIT
DE ZIEKTEVERZEKERING
(lichtjes aangepast) Uittreksel uit de VVSG-pocket ‘Het statuut van de lokale
mandataris’, 7 de editie, 2006, 40-43.
Regeling voor de werknemers1:
Scenario 1: eerst politiek mandaat, dan ziek
De werknemer die een politiek uitvoerend mandaat uitoefent moet die activiteit onderbreken indien hij als
arbeidsongeschikt wil worden erkend. Dit betekent niet dat het betreffende mandaat moet worden neergelegd, doch
slechts dat de uitoefening ervan moet worden onderbroken.
Scenario 2: eerst ziek, dan politiek mandaat
Wanneer een mandataris de vervangende inkomsten uit de ziekteverzekering geniet (omdat hij arbeidsongeschikt is
wegens ziekte of invaliditeit) moet hij toelating krijgen tot het verder uitoefenen van zijn mandaat als burgemeester,
schepen of OCMW-voorzitter tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor moet hij een aanvraag richten
tot de adviserende geneesheer van zijn verzekeringsinstelling die de toelating kan verlenen voor zover zij
verenigbaar is met de betrokken aandoening.
Vrouwelijke mandatarissen in bevallingsverlof
In principe kan deze toestemming tot het verder uitoefenen van een mandaat niet worden gegeven aan vrouwelijke
mandatarissen in bevallingsverlof, ten minste in zoverre ze ten laste van het ziekenfonds zijn: hier blijft er een
wettelijk vermoeden dat men gedurende acht weken na de bevalling arbeidsongeschikt is. 2 Zij mogen in geen geval
professionele activiteiten uitoefenen tijdens het bevallingsverlof, zelfs niet als zij zouden afzien van hun
mandatariswedde (zie zeker ook verder 1.6.Sociaal statuut van de mandataris, voor de financiële gevolgen en het al
dan niet aanduiden van een tijdelijke vervanger).
Financiële regeling
De mandataris die toestemming krijgt om zijn mandaat verder uit te oefenen, zal hiervan wel enkele financiële
gevolgen ondervinden in de uitkering van de ziekteverzekering. Bij cumulatie van een ziekte-uitkering met een
mandatariswedde, kan de betrokkene slechts aanspraak maken op het verschil tussen het dagbedrag van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering, toegekend bij afwezigheid van cumulatie, en het nettobedrag van het in werkdagen
gewaardeerde beroepsinkomen (mandatarisinkomen).
Het bedrag van de in werkdagen gewaardeerde mandatariswedde wordt wel slechts in aanmerking genomen ten
belope van het volgende percentage, bepaald per inkomensschijf:
– eerste schijf van 8,32 euro: 0%;
– tweede schijf van 8,32 euro: 25%;
– derde schijf van 8,32 euro: 50%;
– vierde schijf hoger dan het totaal van de vorige schijven: 75%.
Het bedrag van de inkomensschijven wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 van kracht op 1 juni 1999
(basis = 100). Dus vanaf 1 oktober 2006 gaat het om 8,32 euro x 114,87% = 9,56 euro. De inkomsten uit het
politiek mandaat worden dus in een afgeslankte versie afgetrokken van de ziekte- of invaliditeitsuitkering.
1
2
Koninklijk Besluit van 3 juli 1996, art. 230.
Gecoördineerde Ziekte- en Invaliditeitswet van 14 juli 1994, art. 115.
317519558 - B - 16 november 2006 - 1/2
VOORBEELD
Stel dat een persoon 100,00euro per dag verdient. Hij zal in
geval van arbeidsongeschiktheid van zijn mutualiteit 60%
uitkering krijgen, namelijk 60,00euro per dag.
De persoon in kwestie is schepen in een gemeente met 13000
inwoners.
Zijn
niet-geïndexeerde
jaarwedde
bedraagt
21
998,14euro. Geïndexeerd aan 140,02% is dit 30801,80euro
(oktober 2006). Daarvan moet nog 7,5% werknemersbijdrage
(pensioenbijdrage) afgetrokken worden. Er blijft dus nog
28491,66euro over. Per dag (zesdagenweek, dus gedeeld door
312) is dit 91,32euro.
Indien
hij
de
toestemming
krijgt
om
tijdens
zijn
arbeidsongeschiktheid zijn mandaat als burgemeester, schepen
of OCMW-voorzitter verder te vervullen dan zal hij van de
ziekteverzekering het verschil ontvangen tussen het dagbedrag
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (30euro) en het bruto
bedrag van het in werkdagen gewaardeerde beroepsinkomen
(89,53euro), waarbij de mandatariswedde slechts ten belope
van volgende bedragen wordt in aanmerking genomen:
Eerste schijf van 9,56euro aan 0%.
VOORBEELD
Stel dat een persoon 100,00euro per dag verdient. Hij zal in
geval van arbeidsongeschiktheid van zijn mutualiteit 60%
uitkering krijgen, namelijk 60,00euro per dag.
De persoon in kwestie is schepen in een gemeente met 13000
inwoners.
Zijn
niet-geïndexeerde
jaarwedde
bedraagt
21
998,14euro. Geïndexeerd aan 140,02% is dit 30801,80euro
(oktober 2006). Daarvan moet nog 7,5% werknemersbijdrage
(pensioenbijdrage) afgetrokken worden. Er blijft dus nog
28491,66euro over. Per dag (zesdagenweek, dus gedeeld door
312) is dit 91,32euro.
Indien
hij
de
toestemming
krijgt
om
tijdens
zijn
arbeidsongeschiktheid zijn mandaat als burgemeester, schepen
of OCMW-voorzitter verder te vervullen dan zal hij van de
ziekteverzekering het verschil ontvangen tussen het dagbedrag
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (30euro) en het bruto
bedrag van het in werkdagen gewaardeerde beroepsinkomen
(89,53euro), waarbij de mandatariswedde slechts ten belope
van volgende bedragen wordt in aanmerking genomen:
Eerste schijf van 9,56euro aan 0%.
317519558 - B - 16 november 2006 - 2/2
Download