Gedragscode Studentenvertegenwoordigers Universiteit Antwerpen

advertisement
Gedragscode Studentenvertegenwoordigers
Universiteit Antwerpen
Goedgekeurd door de Studentenraad Universiteit Antwerpen op 11 april 2012
Goedgekeurd door de VUAS op 23 maart 2012
Dit document bevat een gedragscode voor studentenvertegenwoordigers aan de Universiteit
Antwerpen. Elke student die zich kandidaat stelt voor een mandaat als studentenvertegenwoordiger,
verklaart kennis te hebben genomen van deze gedragscode, alsook de erin opgenomen bepalingen
na te leven.
1. Elke (kandidaat-)studentenvertegenwoordiger heeft er oog voor dat hij of zij binnen een
actief pluralistisch kader actief zal zijn en verbindt zich ertoe het actief pluralistisch karakter
van de universiteit en al haar organen te respecteren. Dit betekent dat elke
studentenvertegenwoordiger steeds oog heeft voor andere meningen en steeds blijk geeft
van het nodige respect voor andere meningen, geloofs- en levensovertuigingen in zijn of haar
handelen.
2. Aangezien elke studentenvertegenwoordiger alle studenten van zijn of haar geleding - zij het
nu opleidings-, faculteits-, of instellingsbreed - vertegenwoordigt, is het van het grootste
belang dat elke studentenvertegenwoordiger in de eerste plaats zijn of haar mandaat
opneemt, en dit niet als podium gebruikt om de meningen van drukkings- of
belangengroepen te verkondigen.
3. Elke studentenvertegenwoordiger verbindt zich ertoe om zijn of haar mandaat naar zijn of
haar beste kunnen op te nemen. Een mandaat als studentenvertegenwoordiger opnemen is
een verantwoordelijkheid waar men vrij voor heeft kunnen kiezen. Hieruit volgt dat men ten
overstaan van de studenten die men vertegenwoordigt de plicht heeft om het mandaat ook
effectief op te nemen. Dit betekent de nodige inspanningen te leveren, afdoende
dossierkennis te vergaren, maar vooral ook alles in het werk te stellen om het merendeel van
de vergaderingen van het orgaan waarin men zetelt bij te wonen en hier actief aan deel te
nemen. Indien de studentenvertegenwoordiger er niet in slaagt 66% of meer van de
vergaderingen bij te wonen loopt hij of zij het risico op het kwijtspelen van zijn of haar
mandaat.
De Universiteit Antwerpen verwacht van de student dat deze de principeverklaring eerbiedigt en in
een geest van samenwerking respect betoont voor het personeel en zijn werk en voor de materiële
voorzieningen die door de gemeenschap ter beschikking worden gesteld. Hiertoe wordt de
“deontologische commissie” ingesteld.
_____________________________________________________________________________
Ondertekende, ……………………………………………………………………………………… , verklaart kennis te hebben
genomen van deze gedragscode en verbindt zich ertoe deze na te leven.
Naam, datum en handtekening kandidaatstudentenvertegenwoordiger
Naam, functie, datum en handtekening
vertegenwoordiger VUAS
Download