CVBA PELT - Overpelt

advertisement
DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT
RAAD VAN BESTUUR
Bijzondere vergadering woensdag 5 februari 2014, 17.30u.
Aanwezig:
L. Gielen, voorzitter;
J. Fransen, ondervoorzitter
C. Schildermans, M. Geerts, R. Drieskens, D. Vanseggelen, leden;
S. Philippe, leden met raadgevende stem;
D. ten Haaf, secretaris.
Derde bijakte aan de concessieovereenkomst
De DV Pelt heeft op 2 juni 1999 beslist tot een overheidsopdracht onder de vorm van een
concessie van openbare werken voor de conceptie, bouw en de uitbating van een openbaar
zwembad. De opdracht werd toegewezen aan S&R Pelt NV.
Tussen beide partijen werd een concessieovereenkomst van openbare werken voor de
conceptie, de bouw en de exploitatie van een openbaar zwembad afgesloten.
Er werd een bijakte gesloten op 11 februari 2010 in het kader van de uitbreiding van het
zwembad.
De uitbreiding, die is opgenomen in de tweede bijakte, heeft niet het gewenste resultaat
gegenereerd. De inkomsten blijven structureel achter op het businessplan. Op basis van een
herwerkt businessplan blijkt dat er een jaarlijks structureel verlies zal zijn van 608.045,10
euro.
Dit jaarlijks verlies is samengesteld uit:
 560 000,00 euro/jaar geraamd exploitatie tekort op basis van de huidige
bezoekerscijfers en tarieven.
 48 045,10 euro/jaar als een gespreide tussenkomst over 7 jaar in de openstaande
facturen voor de uitbreiding van het zwembad (totaalbedrag: 336 315,69 euro).
Beide partijen komen het volgende overeen:
 De aandeelhouder van S&R Pelt, zijnde S&R Group NV, heeft zich ertoe verbonden om het
eigen vermogen van de vennootschap S&R Pelt te verhogen met 1.418.771,90 euro door
middel van de uitgifte van winstbewijzen. S&R Group heeft zich ertoe verbonden om jaarlijks
én dit gedurende een periode van 7 jaar, 1/7 van het bedrag van 1.418.77,90 euro te
volstorten, zijnde 202.681,70 euro op jaarbasis.
DV Pelt maakt zich sterk dat haar vennoten, zijnde de gemeenten Overpelt én Neerpelt, de jaarlijkse
subsidie gedurende 7 jaar én dit voor de eerste keer in 2014, zullen verhogen met jaarlijks 405.363,40
euro (elke gemeente 202 681,70 euro).
Ten einde de continuïteit van de exploitatie te verzekeren maken beide partijen in een nieuwe
bijakte afspraken over het wegwerken van dit jaarlijkse verlies.
Beide partijen erkennen het belang om de exploitatie te verbeteren ten einde het jaarlijkse verlies
ongedaan te maken; minstens het jaarlijks verlies te beperken. Hiertoe wordt het volgende bepaald.
 S&R Pelt onderzoekt minstens de volgende aspecten:
o Doorgedreven analyse van de oorzaken waarom de vooropgestelde
bezoekersaantallen na de uitbreiding niet worden gehaald;
o Doorgedreven analyse waarom de bezoekersaantallen voor de uitbreiding zijn
gedaald;
o Betere afstemming tussen de horeca welke aan een derde wordt overgedragen
én de werking van het zwembad (bvb. horeca-aanbod afstemmen op
doelgroepen; gezamenlijke acties, …;
o Integratie van de wellness in het globale zwembadaanbod;
o Verbetering van de communicatie binnen de twee gemeenten;
o Verbetering van de communicatie met de buurgemeenten;
o Uitwerken van klantenbindende maatregelen (activiteiten, bijkomende lessen,
alternatieve sporten: triatlon, jogging, …);
o Onderzoek naar de mogelijkheden van een “doorstart”.
 Op basis van de resultaten van de bovenvermelde analyse zal S&R Pelt
verbeteringsvoorstellen formuleren om de exploitatie te versterken.
 S&R Pelt rapporteert maandelijks tijdens de stuurgroepvergadering over de vorderingen die
zij maakt bij deze analyse en het formuleren van verbeteringsvoorstellen. Hierbij worden de
bezoekersaantallen en de evolutie strikt opgevolgd.
 De financiële toestand van de vennootschap S&R Pelt zal op kwartaalbasis worden toegelicht
door een afvaardiging van de raad van bestuur van S&R Pelt aan een afvaardiging van de raad
van bestuur van DV Pelt. Tijdens dit kwartaaloverleg wordt tevens onderzocht welke
aanpassingen van het businessplan noodzakelijk zijn ten einde het businessplan zo nauw
mogelijk te laten aansluiten bij de reële toestand.
Indien de maatregelen om de exploitatie te verbeteren, resultaten zou boeken; zijnde indien het
jaarlijks tekort van 608.045,10 euro verlies kan verminderd worden, zal de verhoging van de
subsidie van de gemeenten Overpelt én Neerpelt en de kapitaalsinbreng door S&R GROUP in
gelijke mate worden afgebouwd, zijnde elk voor 1/3. Deze vermindering zal beoordeeld worden
op de resultaten van het vorig boekjaar én voor zover de financiële toestand van de vennootschap
deze waardevermindering bedrijfseconomisch toelaat. Hierover worden de nodige afspraken
gemaakt in de stuurgroep.
Deze bijakte geldt voor 7 jaar, zijnde van 2014 tot 2020. In de loop van 2020 zullen partijen te
goeder trouw in de stuurgroep verder afspraken maken ten einde de continuïteit van de
exploitatie te verzekeren.
De raad van bestuur gaat eenparig principieel akkoord met de derde bijakte aan de
concessieovereenkomst.
Volgende stappen:
 17.02.2014: goedkeuring aangepaste subsidieovereenkomst gemeenteraad Neerpelt.
 28.02.2014: goedkeuring aangepaste subsidieovereenkomst gemeenteraad Overpelt.
Driek ten Haaf
secretaris
Leen Gielen
voorzitter
Download