Bijlage 1 Samenstelling van deskundigengroepen en aantal

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 20.1.2017
COM(2017) 22 final
ANNEXES 1 to 2
BIJLAGEN
bij het
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD,
HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN
DE REGIO'S
inzake de uitvoering en de relevantie van het werkplan van de Europese Unie voor sport
(2014-2017)
NL
NL
Bijlage 1
Samenstelling van deskundigengroepen en aantal bijeenkomsten gehouden tijdens de
uitvoeringsperiode van het tweede EU-werkplan voor sport (2014 - 2017)
Deskundigengroep
Lidstaten
Waarnemers
Aantal
bijeenkomsten
Wedstrijdvervalsing
24
24
5
Goed bestuur
24
26
7
Economische dimensie
25
24
4
HEPA
28
17
5
Personeelsbeleid in de
sport
26
15
7
1
Bijlage 2
In het kader van het tweede EU-werkplan voor sport (2014-2017) opgeleverde resultaten
(oktober 2016)
Resultaat
Heersende
werkstructuur
Streefda
tum
Stand van
zaken
Presentatie aan
de Groep sport
van de Raad
1
Uitwisseling van beste
praktijken en leren van
gelijken op basis van de
aanbevelingen van de
deskundigengroep over
dopingpreventie bij
recreatiesport (opgeleverd in
het kader van het eerste
werkplan voor sport)
Directeuren- Tweede
generaal van helft
de ministeries 2015
van Sport
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport 9.4.2015
2
Uitwisseling van beste
praktijken inzake de
bestrijding van
wedstrijdvervalsing, met
name met betrekking tot een
eventuele aanbeveling van de
Commissie inzake beste
praktijken bij de voorkoming
en bestrijding van
weddenschapgerelateerde
wedstrijdvervalsing, gevolgd
door een verslag over de
stand van zaken
Deskundigen
groep inzake
wedstrijdverv
alsing
Eerste
helft
2016
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
5.12.2016
3
Opstelling door de
deskundigengroep van
aanbevelingen voor de
bescherming van jonge
sporters en de vrijwaring van
de rechten van het kind in de
sport
Deskundigen
groep inzake
goed bestuur
Eerste
helft
2016
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
2.9.2016
2
4
Opstelling van leidende
beginselen met betrekking
tot democratie,
mensenrechten en
arbeidsrechten, met name in
het kader van de
gunningsprocedure van grote
sportevenementen, eventueel
gevolgd door een waardenen normenbord
Deskundigen
groep inzake
goed bestuur
Tweede
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan deGroep
sport op
15.1.2016
5
Propageren van bestaande
beginselen van goed bestuur,
eventueel gevolgd door een
waarden- en normenbord
Deskundigen
groep inzake
goed bestuur
Tweede
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
2.9.2016
6
Opstelling door de
deskundigengroep van
aanbevelingen of
richtsnoeren inzake
gendergelijkheid in de sport,
eventueel gevolgd door een
waarden- en normenbord
Deskundigen
groep inzake
goed bestuur
Tweede
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
15.2.2016
7
Opstelling door de
deskundigengroep van
aanbevelingen voor het
meten van de economische
voordelen van sport in de EU
op basis van de lopende
werkzaamheden ter
bevordering van het opzetten
van SSA's in de lidstaten
Deskundigen
groep inzake
de
economische
dimensie
Tweede
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
25.4.2016
8
Opstelling door de
deskundigengroep van
aanbevelingen over
belangrijke
sportevenementen, met name
over de
nalatenschapsaspecten
waarbij de nadruk wordt
gelegd op de sociale,
economische en ecologische
duurzaamheid
Deskundigen
groep inzake
de
economische
dimensie
Tweede
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
15.1.2016
3
9
Opstelling van praktische
richtsnoeren betreffende het
stimuleren van transparante
en langlopende investeringen
in sport, met inbegrip van
EU-financiering, onder meer
op basis van aanbevelingen
inzake duurzame
financiering van de sport van
2012, met inbegrip van
staatssteun
Deskundigen
groep inzake
de
economische
dimensie
Eerste
helft
2016
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
24.10.2016
10
Opstelling door de
deskundigengroep van
aanbevelingen ter
bevordering van lichamelijke
opvoeding op school, met
inbegrip van motorische
vaardigheden bij jonge
kinderen, en het creëren van
waardevolle interacties met
de sportsector, lokale
overheden en de particuliere
sector
Deskundigen
groep inzake
HEPA
Eerste
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
6.7.2015
11
Coördinatie van de
uitvoering van de
aanbeveling van de Raad
inzake HEPA
Deskundigen
groep inzake
HEPA
Tweede
helft
2016
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
24.10.2016
12
Opstelling door de
deskundigengroep van
aanbevelingen ter
stimulering van
vrijwilligerswerk in de sport,
met inbegrip van beste
praktijken inzake juridische
en fiscale mechanismen
Deskundigen
groep inzake
personeelsbel
eid in de
sport
Tweede
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
4.11.2016
13
Uitwisseling van beste
praktijken en verslag over de
stand van zaken met
betrekking tot de opneming
van sportgerelateerde
kwalificaties in de nationale
kwalificatiekaders met een
verwijzing naar het Europees
kwalificatiekader
Deskundigen
groep inzake
personeelsbel
eid in de
sport
Tweede
helft
2016
In
uitvoerin
g
Nog te
presenteren
aan de Groep
sport
4
14
Opstelling door de
deskundigengroep van
aanbevelingen over de
bijdrage van sport tot de
inzetbaarheid van jongeren,
met inbegrip van jonge
professionele sporters, en het
scheppen van banen op de
sportarbeidsmarkt en de
sportgerelateerde
arbeidsmarkt.
Deskundigen
groep inzake
personeelsbel
eid in de
sport
Tweede
helft
2016
In
uitvoerin
g
Nog te
presenteren
aan de Groep
sport
15
Opstelling van praktische
richtsnoeren voor de
overeenstemming van
nationale kwalificaties met
internationale
kwalificatienormen van
internationale sportfederaties
Deskundigen
groep inzake
personeelsbel
eid in de
sport
Tweede
helft
2015
Uitgevoer
d
Gepresenteerd
aan de Groep
sport op
5.12.2016
16
Opstelling van een verslag
over de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering
van de EU-richtsnoeren over
duale carrières
Deskundigen
groep inzake
personeelsbel
eid in de
sport
Eerste
helft
2017
In
uitvoerin
g
Nog te
presenteren
aan de Groep
sport
5
Download