Persbericht - WOZ Informatie

advertisement
Persbericht
Gemeenten protesteren tegen verlies financiële zelfstandigheid
De regering spreekt gemeenten terecht aan om inspanningen te verrichten om het vertrouwen van de burger in de overheid te
versterken. De plannen van het nieuwe kabinet met de gemeentefinanciën maken het de gemeenten onmogelijk die ambities
waar te maken. De gemeenten dienen de mogelijkheid te hebben om eigen belastingen te kunnen heffen om eigen beleid te
kunnen ontwikkelen en de democratisch verstrekte opdrachten van hun burgers te kunnen uitvoeren. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het regeerakkoord dat zij het
regeerakkoord als onevenwichtig beoordeelt. De VNG roept de Tweede Kamer op tot betere randvoorwaarden voor de
gemeenten om hun bijdrage te kunnen leveren aan de centrale opgaven van het kabinet: “Nederland moet veiliger, zorg en
onderwijs beter en integratie in de samenleving sterker”.
Het eerste bezwaar van de gemeenten betreft de afschaffing van de onroerende-zaakbelasting op woningen. De gemeenten
worden daardoor vrijwel geheel, namelijk voor 97 procent, financieel afhankelijk van het rijk. Wanneer compensatie voor
afschaffing van de OZB plaatsvindt via de uitkering uit het gemeentefonds, zal dat voor veel gemeenten negatief uitpakken.
Voor een aantal van hen dreigen dan miljoenentekorten.
Het tweede bezwaar betreft de voorgestelde verandering van de methodiek voor de bepaling van de hoogte van de bijdrage uit
het Gemeentefonds. Momenteel ondervinden gemeenten en rijk in dezelfde mate de gevolgen van groei of afname van
financiële middelen. Door de wijzigingen in de systematiek die het kabinet nu voorstelt, moeten de gemeenten nu meer
bezuinigen dan het Rijk.
Blijkens het regeerakkoord zijn vele belangrijke ombuigingen en intensiveringen afgesproken. Gemeenten hebben bij deze
inperking van hun financiële armslag onvoldoende mogelijkheden voor de noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld veiligheid,
zorg en onderwijs.
De VNG is zeer te spreken over de ambities van het kabinet ten aanzien van het terugdringen van regels en bureaucratische
processen. Terecht wordt aan de gemeenten een belangrijke rol toegekend op terreinen als ruimtelijke ordening, milieu en de
bijstand.
Ook onderschrijft de VNG de noodzaak tot aanscherping en een sluitende aanpak van de verplichte inburgering van
nieuwkomers in onze samenleving en van hen die hier al langer zijn. Gemeenten zijn de aangewezen instantie om op dit terrein
maatwerk te leveren. Voor een verantwoorde inburgering dienen gemeenten te beschikken over voldoende middelen en
bevoegdheden. De gemeenten zijn door het Rijk aanspreekbaar op de resultaten die daarbij worden geboekt. Terecht
constateert het kabinet dat de problematiek van uitgeprocedeerden en illegalen een rijkszaak is.
Andere zaken die in de brief van de VNG als positief worden gekenmerkt zijn de extra investeringen in veiligheid, met name in
politie en rampenbestrijding, onderwijs, zorg en mobiliteit (openbaar vervoer, ontsluiting van nieuwe woonlocaties), een actief
ontwikkelingsbeleid voor het platteland met de decentrale overheid in de hoofdrol, en de erkenning van het belang van sterke
steden. De VNG kijkt belangstellend uit naar de formuleringen van het kabinet ten aanzien van de aan te passen Wet
gemeenschappelijke regelingen en de oplossing voor het bestuur in stedelijke regio’s.
De VNG wijst op het belang van gestructureerd overleg tussen kabinet en de vereniging bij de uitwerking van alle onderwerpen
waar de verschillende overheden elkaar treffen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg en de gesubsidieerde arbeid. De
VNG gaat ervan uit dat voor dergelijk overleg in de komende kabinetsperiode ruimschoots de gelegenheid zal worden
gecreëerd.
Den Haag, 3 juli 2002
Download