Voorontwerp reglement projecten in het Zuiden

advertisement
NIEUWE AANVRAAG
TOELAGE PROJECTEN IN HET ZUIDEN
Voor uw aanvraag vragen we minimum onderstaande standaardvragen te beantwoorden en deze te
bezorgen aan:
Dienst Noord-Zuid
OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp
[email protected]
Tel 050 819 903
Enkele aandachtspunten:
*
De aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn door de aanvrager.
*
Alle onderstaande vragen moeten in uw verslag beantwoord zijn.
*
In het antwoord kan u verwijzen naar documenten als bijlage of een internetadres voor het
vervolledigen van de vraag. Dit is vaak een meerwaarde. Vergeet daarnaast niet om de vraag
ook op het vragenformulier in te vullen.
*
Indien u vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen!
* Aanvraag indienen voor 2 oktober 2016 !
1.
1.1
De organisatie in Vlaanderen
Naam organisatie:
1.2
Verantwoordelijke organisatie:
1.3
Adres secretariaat:
1.4
Beheerswerking van de organisatie. (rechtsvorm, bestuur) voor een VZW het
ondernemingsnummer ; voor een feitelijke vereniging de zelfde naam als de bankrekening :
1.5
Oprichtingsdatum (of jaar) van de organisatie:
1.6
Financiële gegevens
/
/
Bank:
Rekeninghouder (+adres):
Rekeningnummer:
BIC nummer:
1.7
Website:
1.8
Algemene omschrijving/werking/doelstelling van de organisatie/hoofddoel:
1.9
Is de organisatie aangesloten bij een overkoepelende organisatie, raden of werkgroepen?
Welke?
2.
De organisatie in het Zuiden (de partner)
2.1
Naam organisatie:
2.2
Verantwoordelijke organisatie:
2.3
Adres secretariaat:
2.4
Beheerswerking van de organisatie (rechtsvorm, bestuur) bijvoorbeeld: vzw, NGO,
volksorganisatie, vakbond...:
2.5
Oprichtingsdatum (of jaar) van de organisatie:
/
/
2.6
Website:
2.7
Algemene omschrijving/werking/doelstelling van de organisatie/ hoofddoel:
Gemeentebestuur Oostkamp | OostCampus | Siemenslaan 1 I 8020 Oostkamp I www.oostkamp.be
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 19 uur.
2.8
Omschrijving van de samenwerking met de organisatie in Vlaanderen:
2.9
Is de organisatie aangesloten bij een overkoepelende organisatie, raden of werkgroepen?
Welke?
3.
3.1
Het project in het Zuiden
Locatie
Indien het land niet voorkomt op de DAC/OESO lijst en het betreft een achtergestelde
minderheid in het land, wordt hierbij een duidelijke omschrijving van de situatie verwacht.
Werelddeel:
Land en provincie:
,
Gemeente/wijk:
3.2
Omschrijving van het project:
3.3
Doelgroep van het project:
3.4
Betrokkenheid en verwachtingen van de plaatselijke bevolking bij het project:
3.5
Door welke instanties wordt het project (financieel, logistiek, … ) ondersteund?
3.6
Stappenplan voor het volgende jaar of volgende jaren:
 Ik voeg een werkingsverslag (met financieel verslag) van het project bij deze aanvraag (*)
Wat
Doelgroep
Betrokkenheid
plaatselijke bevolking
Streefdoel
Uitvoerders:
Raming:
Financiering (door wie):
Voorziene startdatum
Voorziene einddatum
Wat
Doelgroep
Betrokkenheid
plaatselijke bevolking
Streefdoel
Uitvoerders:
Raming:
Financiering (door wie):
Voorziene startdatum
Voorziene einddatum
Gemeentebestuur Oostkamp | OostCampus | Siemenslaan 1 I 8020 Oostkamp I www.oostkamp.be
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 19 uur.
4.
Sensibilisatie in Vlaanderen en terugkoppeling naar de gemeente
Projecten dienen verankering en draagvlak te hebben binnen de gemeente. Dit betekent dat
projecten een gezicht krijgen in de gemeente. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij/zij
initiatieven neemt om dit te verwezenlijken en te communiceren naar de gemeente.
Voorbeelden van initiatieven zijn:
een tentoonstelling of infostand
een artikel voor De Merel , de nieuwsbrief of website
een samenwerking met een lokale school, vereniging of organisatie
een voorstelling van het project
uitnodigen van een spreker
contact met mensen uit het project van het Zuiden
U kan bij zo’n project gemeentelijke financiële en/of logistieke ondersteuning krijgen. De ondersteuning
wordt per initiatief beslist. Neem contact op met Hannes De Caluwe.
Welke initiatieven plannen u en de organisatie volgend jaar?
Omschrijving
Datum
Doelstelling
Periode
We nodigen u uit lid te worden van de Noord-Zuid Raad.
De Noord-Zuid raad is een gemeentelijke adviesraad waarbij verschillende lokale NoordZuidorganisaties zijn aangesloten. Zij heeft zowel een overkoepelende functie als een adviesfunctie bij
het gemeentelijk Noord-Zuid beleid.
5.
5.1
De aanvrager
Persoonlijke gegevens van de aanvrager.
Naam:
Adres:
Telefoon:
e-mail:
5.2
Betrokkenheid van de aanvrager met de organisatie in Vlaanderen.
Hoeveel jaar lid:
Welke functie in de organisatie:
Betrokkenheid met het project:
5.3 De aanvrager werkt niet voor een NGO die betrokken is met het project!
6.
6.1
Bijlagen
Bewijsdocument lidmaatschap organisatie in het Noorden
6.2
Andere:
Ik, ondergetekende, verklaar act te hebben genomen van het reglement van de gemeente Oostkamp
m.b.t. toelage voor ‘specifieke projecten’ en ben bereid de rechten en plichten verbonden aan deze
subsidiëring te respecteren en na te leven.
Ik verklaar dat de gegeven informatie volledig en juist is.
plaats:
datum:
handtekening:
Gemeentebestuur Oostkamp | OostCampus | Siemenslaan 1 I 8020 Oostkamp I www.oostkamp.be
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 19 uur.
Download