Samenvatting belangrijke wijzigingen vanaf 01 januari 2013

advertisement
Samenvatting belangrijke wijzigingen vanaf 01 januari 2013
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen die impact hebben op jullie werking en registratie in “Mijn
loopbaan voor partners” (MLP).
Deze informatie is voor iedere betrokkene in het project belangrijk. Daarom vragen we deze
informatie te bespreken en te delen met alle betrokkenen.
1.
Competentiegericht matchen
2.
Registratie van korte niet-beroepsspecifieke acties
3.
Wijzigingen in beheer opleidingen – opleidingenmanager
4.
Instapstages voor schoolverlaters zonder diploma
De meest recente wijzigingen in “Mijn Loopbaan voor Partners” worden ook altijd gepubliceerd op
de VDAB-website. Hier vind je de link naar deze pagina: http://partners.vdab.be/cvs/nieuw.shtml
Heb je vragen of extra ondersteuning nodig? Je VDAB-projectverantwoordelijke of je Mijn loopbaancoach voor Partners staat klaar om je te helpen.
1
1. Competentiegericht matchen
Werkzoekenden kunnen hun profiel aanvullen met de competenties die zij bezitten. Werkgevers op
hun beurt kunnen bij het ingeven van een vacature aanvinken over welke competenties de
kandidaten moeten beschikken. Op die manier krijgen we een verfijndere matching tussen kandidaat
en vacature.
Omdat jij ook een belangrijk aanspreekpunt bent voor de werkzoekende, vragen we jou om je
medewerking.
Samen met jou
In Mijn loopbaan tonen we op basis van de gewenste job(s) die de werkzoekende opgeeft, het
bijhorende competentieprofiel. Als onderdeel van zijn leerproces om zijn cv’s en eigen competenties
te beheren in Mijn loopbaan, worden de competenties samen met de werkzoekende gescoord.
Let wel: momenteel zijn nog niet voor alle jobs een competentieprofiel beschikbaar. In de loop van
2013 wordt hier verder aan gewerkt.
Hoe competenties scoren na een opleiding?

Je gaat naar http://cobra.vdab.be, zoek de beroepenfiche en open via de links onderaan het
Word-document om deze competenties in te vullen en laadt het op in het dossier.
Zie handleiding.
Je kan dit ingevuld competentierapport ook aan de cursist meegeven.
Hoe kan de klant competenties scoren en beheren?

De klant/cursist kan zelf zijn competenties scoren via de toegang tot zijn Mijn loopbaandossier.
Zie korte handleiding
http://partners.vdab.be/cvs/documenten/Werkenmetcompetenties.pdf
2
Registratie van korte niet-beroepsspecifieke acties in tweede
lijnsbegeleiding.
De acties georganiseerd i.f.v. de ontwikkeling van de algemene arbeidsmarktcompetenties (AMC) en
de (her)oriëntering van de werkzoekende maken deel uit van het sluitend maatpak.
Tot op heden werd dit als opleiding geregistreerd, hoewel deze activiteiten meer aanleunen bij
begeleiding dan opleiding en niet intensief zijn. Daarenboven is het registreren als opleiding
administratief meer belastend.
Omwille van administratieve vereenvoudiging mogen vanaf 01.02.2013 korte, niet beroepsspecifieke acties, zoals attitude - en sollicitatiemodules, niet langer als opleiding
geregistreerd worden. Deze acties worden in MLP geregistreerd als begeleidingsacties.
Overgangsmaatregel tot 31 augustus 2013

De acties die onder deze nieuwe maatregel vallen die in 2012 of januari 2013 opgestart zijn,
mogen nog als een opleiding geregistreerd worden en verder afgewerkt worden als opleiding.

Alle nieuwe 2de-lijnsacties die in 2013 opgestart worden, worden met een begeleidingslijn
geregistreerd.
Vanaf 1 september 2013 worden alle 2de-lijnsbegeleidingen met een begeleidingslijn
geregistreerd.

Vastgelegde afspraken in de uitbestedingscontracten en tenders, waarbij de financiering afhangt
van de gepresteerde uren, worden verder genoteerd als opleiding.

Indien er voor specifieke partners een probleem zou zijn dan worden deze individuele cases
besproken met je regiecoördinator en je projectverantwoordelijke.
Registratie van niet-intensieve actie: 2de-lijnsbegeleiding
Indien de aangeboden actie een extra, geïndividualiseerde en maatgerichte ondersteuning voor de
werkzoekende is, definiëren we dit als 2de-lijnsbegeleiding en zal deze actie geregistreerd worden
met een specifieke begeleidingslijn (afkortingen zijn vervolledigd tussen de haken).


Oriëntering
-
‘Beg(eleiding) tijdens reguliere oriëntering’
-
‘Beg(eleiding) tijdens oriënt(ering) van inwerkingskl(anten)’
Algemene arbeidsmarktcompetenties:
-


‘Begeleiding sollicit(eren) en amc(algemene arbeidsmarktcompetenties)’
Geletterdheid:
-
‘Beg(eleiding) geletterdheid taal en rekenen’
-
‘Beg(eleiding) geletterd(heid) basisvaardigheden IT’
Nederlands voor anderstaligen:
-
‘Begeleiding logopedie’
-
‘Begeleiding remediëring NT2’
-
‘Begel(eiding) soll(iciteren) en amc anderstaligen’
3

50+-clubs:
- Beg(eleiding) 50+: informatie en oriëntatie
- Beg(eleiding) 50+: soll(icitatie).tr(aining). en werkattitudes
- Beg(eleiding) 50+: sollicitatieruimte
Begeleidingsactiviteiten die standaard deel uitmaken van de opleiding of 1ste-lijnsbegeleiding en geen
extra, geïndividualiseerde ondersteuning zijn ikv een maatgerichte aanpak van de werkzoekende
worden niet meer afzonderlijk geregistreerd.
Indien de werkzoekende wegens financiële problemen die specifieke acties, zelfs als ze onvoldoende
intens zijn, niet kan volgen dan kan de volgende uitzonderingsmaatregel toegepast worden:

Tegemoetkoming in de verplaatsing: indien de werkzoekende zich om financiële redenen
niet kan verplaatsen naar de begeleidingsactie kan een Lijnkaart of goedkoop NMBS-ticket
uitgereikt worden via de Werkwinkel.

Tegemoetkoming in de kinderopvangkosten: indien de werkzoekende de begeleidingsactie
niet kan volgen omdat hij/zij hiervoor kinderopvangkosten moet maken, dan kan hij/zij die
gemaakte kinderopvangkosten alsnog terugbetaald krijgen. (de wijze van terugbetaling
wordt momenteel uitgewerkt)
Toegestane uitzonderingen die als opleiding geregistreerd mogen worden met de bijhorende
cursistenvergoedingen:

Het groepsluik van de werk-welzijnstrajecten.

De niet-intensieve acties binnen Arbeidszorginitiatieven.

Voor nieuwe projecten die zich specifiek richten op werkzoekenden binnen een specifieke
risicodoelgroep is de uitzondering vooraf afgesproken met de projectverantwoordelijke.
4
2. Wijzigingen in beheer opleidingen – opleidingenmanager
Vanaf januari 2013 werd er een wijziging doorgevoerd in het beheer van opleidingen en de wijze
waarop opleidingen worden ingedeeld. Dit heeft ook een aantal consequenties op de
opleidingscodes die door jullie diensten via opleidingenmanager aangemaakt en beheerd worden.
Hierbij informeren we jullie over de aanleiding voor deze wijziging, wat er concreet verandert en
welke gevolgen dit voor jullie heeft.
De gehanteerde indeling van opleidingen bestond al geruime tijd en was toe aan actualisering en
afstemming op de huidige, sectorale werking. Bovendien werd er tot op heden geen coherent en
overkoepelend beheer gevoerd over de verschillende opleidingen. Dat zorgt vaak voor problemen bij
de monitoring van en de rapportering over de activiteiten en resultaten van de VDAB en zijn partners
en leidt soms ook tot zeer uiteenlopende werkwijzen en zelfs inconsistente informatie in de
opleidingengids.
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, werden in de loop van januari en februari alle opleidingen
en cursussen - waarbij aangegeven werd dat ze erkend zijn door de VDAB - door onze medewerkers
gescreend en zo nodig aangepast. Enkel bij deze actie heeft de VDAB zelf wijzigingen aan de
opleidingen en cursussen aangebracht om ze in de nieuwe indeling te kunnen inpassen. Gezien de
impact van deze ingreep op de rapportering en vanuit de noodzaak om per kalenderjaar over
uniforme gegevens te beschikken, waren wij voor het doorvoeren van deze aanpassingen immers
aan een strikte timing gebonden. Vanwege de grootte-orde van deze actie was het daarnaast ook
efficiënter om de wijzigingen in één beweging en gecentraliseerd door te voeren en jullie na afloop
over deze wijzigingen te informeren. In de toekomst zullen jullie echter onmiddellijk ingelicht en
geconsulteerd worden indien er wijzigingen aan opleidingen dienen te gebeuren.
Wat wordt er nu concreet gewijzigd?
Bij de aanmaak of aanpassing van een opleiding
Bij de aanmaak van een nieuwe opleiding of de aanpassing van een bestaande opleiding zullen jullie
zien dat volgende indelingen gewijzigd werden:

De indeling in modules werd geactualiseerd en verfijnd met een aantal deelmodules.

Ook de indeling in secties werd geactualiseerd en in een sectorale visie geïntegreerd. Alle secties
hebben zodoende betrekking op een welbepaald beroep of een bepaalde beroepsgroep. Dit
heeft als gevolg dat er geen algemene secties of secties voor ‘overige opleidingen’ meer zijn.
Er werd wel nog een beperkte set niet-beroepsgerichte secties voorzien voor opleidingen die zich
op niet-technische competenties, zoals algemene oriëntering, sollicitatietechnieken,
werkattitudes, geletterdheid, Nederlands voor anderstaligen of specifieke doelgroepen richten.
Deze wijziging betekent dat vanaf nu bij de aanmaak van een opleiding moet gekozen worden
voor een welbepaalde sectie. Indien er geen sectie gevonden wordt die met de opleiding
overeenstemt, gelieve dan een keuze te maken die erbij aanleunt en je MLP-coach of
projectverantwoordelijke te verwittigen opdat desgevallend een nieuwe sectie kan aangemaakt
worden.
In de handleiding vind je de nieuwe indelingen en een gedetailleerder overzicht.
Voor opleidingen van CBO, GOB en Arbeidszorg worden de wijzigingen in een apart overleg
besproken en rechtstreeks aan alle betrokkenen meegedeeld.
Bij de start van een opleiding voor een cursist
5
In ‘Stappen naar werk’ is de naam van de actie gewijzigd en stemt ze overeen met de naam van de
gekozen module:





Oriënterende opleiding
Beroepsgerichte doorstroomopleiding
Beroepsgerichte opleiding
Algemene arbeidsmarktcompetenties
Nederlands voor anderstaligen
Na de aanmaak of aanpassing van een opleiding
Opleidingen en cursussen die jullie in opleidingenmanager aanmaakten, worden volledig door jullie
beheerd. Aan dit principe wordt niets veranderd. Toch hebben een aantal keuzes die op dat moment
gemaakt worden bij de aanmaak van een opleiding een impact op:
-
Informatie die in de opleidingengids aan de burger wordt aangeboden
De VDAB-rapportering en conclusies over opleidingsactiviteiten
Hierdoor ontstond de noodzaak om vanuit de VDAB voor opleidingen die erkend zijn door de VDAB
of waarvoor er een samenwerkingsovereenkomst bestaat (hierna: ‘erkende opleidingen’ genoemd)
een overkoepelend beheer op een aantal velden in te stellen. Deze maatregel heeft geen betrekking
op opleidingen die los staan van de samenwerking met de VDAB maar die je ten behoeve van je
eigen werking aanmaakt en publiceert in de opleidingengids.
Met dit overkoepelend beheer wil de VDAB volgende doelstellingen bereiken:

Een verhoging van de registratiekwaliteit bij erkende opleidingen, door de feedback van de
VDAB-medewerker.

Een verhoging van de kwaliteit en bruikbaarheid van de rapportering over opleidingsacties
van de VDAB en partners.

Een verhoging van de betrouwbaarheid en coherentie van de informatie die aan de burger in de
opleidingengids wordt aangeboden.

Voldoende en geverifieerde informatie om de lijst van knelpuntopleidingen beter te kunnen
beheren en jaarlijks, op basis van de studie knelpuntberoepen, te kunnen bijwerken.
Na de aanmaak van een cursus, waarbij je hebt aangegeven dat deze erkend is door de VDAB, zal een
medewerker van VDAB nagaan of:

de opleiding daadwerkelijk kadert in een samenwerking met de VDAB;

de naam van de opleiding voldoende duidelijk is en beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten (zie
handleiding);

de opleiding toegewezen werd aan de meest passende module en sectie. Indien er geen
passende sectie bestaat, zal er een nieuwe worden aangevraagd, en indien nodig, gecreëerd;

de opleiding al dan niet naar een knelpuntberoep leidt;

de toelatingsvoorwaarden in de opleidingengids conform de samenwerkingsovereenkomst
geformuleerd zijn;

er bij de publicatie in de opleidingengids geen bewoordingen gebruikt worden die discriminerend
zijn of in strijd met de privacy-wetgeving.
Jullie worden steeds op de hoogte gebracht van de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden.
6
Timing
Voor de inwerkingtreding van dit nieuwe opleidingenbeheer werd volgend tijdspad vooropgesteld:

In de periode januari – maart 2013 worden de bestaande opleidingen en cursussen, die vóór
15/01/2013 werden aangemaakt en nog actief staan, door VDAB medewerkers gescreend en zelf
aangepast om alle opleidingen aan de nieuwe indeling te laten beantwoorden.

In mei zal deze actie herhaald worden voor opleidingen en cursussen die tussen januari en april
2013 aangemaakt of aangepast werden.

Vanaf mei zal er dan een permanente procedure worden opgestart, waarbij de opleiding en
cursus binnen de maand na creatie of aanpassing gescreend wordt op bovenstaande
kwaliteitseisen. De VDAB zal vanaf dan de aanpassingen niet meer zelf doorvoeren (tenzij bij
kritische problemen die dringend opgelost moeten worden), maar je hier steeds voor
contacteren.
7
3. Instapstages voor schoolverlaters zonder diploma
Vanaf 1 februari kunnen schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs een eerste
werkervaring opdoen via een instapstage. We situeren de instapstage, belichten wat ze concreet
inhoudt en leggen uit hoe jij ons kan helpen.
Situering
Jongeren die zonder diploma of werkervaring op de arbeidsmarkt terechtkomen, hebben het moeilijk
om een job te vinden. Om hen te ondersteunen bij het vinden van een baan of bij het versterken van
hun competenties, werd via het Loopbaanakkoord een nieuw instrument ingevoerd: de werkinleving.
De werkinleving kan allerlei maatregelen omvatten, zoals opleidingen en werkplekleren. Een nieuwe
mogelijkheid hierbij is de instapstage.
Concreet
Vlaamse schoolverlaters die jonger zijn dan 25 en geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen
tijdens de laatste 6 maanden van hun beroepsinschakelingstijd gedurende 3 maanden een
instapstage volgen in een bedrijf.
Een instapstage biedt heel wat troeven. De jongeren doen een werkervaring op en kunnen hun
competenties aanscherpen. Zo staan ze sterker op de arbeidsmarkt. Bovendien worden ze betaald
tijdens hun stage. Ze krijgen van de werkgever per maand een stagevergoeding van 200 euro (bruto)
en van de RVA een stage-uitkering van 26,82 euro (bruto) per gewerkte dag. De werkgevers op hun
beurt kunnen een stagiair inschakelen tegen voordelige voorwaarden.
Samen met jou
Omdat jij een belangrijk aanspreekpunt bent voor werkzoekenden en werkgevers, vragen we jou om
je medewerking.
We zouden het erg op prijs stellen mocht je jonge schoolverlaters zonder secundair diploma
informeren over de instapstage en hen stimuleren om zo’n stage te volgen. Om een geschikte
stageplaats voor hen te vinden, kan je zelf werkgevers aanspreken of een beroep doen op de VDAB.
Wij hebben een overzicht van beschikbare stageplaatsen.
Heb je een jongere in begeleiding die een instapstage volgt? Dan vragen we je of je het verloop van
de stage met de jongere wil bespreken en wil informeren naar wat hij heeft bijgeleerd.
Wil je meer informatie over wat en hoe? Lees de handleiding en lees ook de info voor werkgevers.
8
9
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards