ICF - Oggpa

advertisement
Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten
Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie
Nieuwe term in de wetgeving : ‘personen met een arbeidsbeperking’
Personen met een arbeidsbeperking
■ Personen met een arbeidshandicap (Pmah)
■ Personen met multipele problematieken
■ Personen met psychosociale problemen (Psp)
■ Uiterst kwetsbaren: 2 jaar werkloos met begeleidingsnood (UK)
 problematieken zijn veel moeilijker te objectiveren, zullen
worden onderzocht a.d.h.v. een indiceringsinstrument
 onderzoeken of iemand kan erkend worden als persoon met
een arbeidsbeperking (en op basis daarvan rechten op
maatregelen kan krijgen)
2
2
Indiceringsinstrument o.b.v. ICF
■ “International classification of functioning, disability and
health”, erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in
2002
■ classificatie van gezondheids – en gezondheidsgerelateerde
problemen en hanteert een biopsychosociale, theoretische en
wetenschappelijke achtergrond = holistische benadering
■ brengt het functioneren van iemand in kaart en houdt rekening
met verschillende aspecten
■ wint op wereldvlak steeds meer aan belang : Z.Amerika, Europa,
Z.Afrika, … bij artsen (huisartsen en specialisten), kinesisten,
ergotherapeuten, arbeidsbemiddelaars…
■ maakt het mogelijk te communiceren in dezelfde taal
over de verschillende disciplines heen
3
3
5 domeinen met
impact op de
activiteit
Ziekte/stoornis
• autismespectrumstoornis
Functies en
anatomische
eigenschappen
Activiteiten en
Participatie
• d 4: mobiliteit
• d 2401: omgaan met stress
• d 7202: reguleren van gedrag in
gezelschap (o.a. agressie)
•…
• b 1263 : psychische stabiliteit
• b 1642: tijdsmanagement
• ….
Persoonlijke factoren
Omgevingsfactoren
• geslacht
• werkervaring
• opleiding
•…
• e 310: Ondersteuning en relatie
met de naaste familie
• e 325: ondersteuning en relatie
met collega’s
• e 330: Ondersteuning en relatie
met meerderen
•…
4
Indiceringsinstrument
Functies en anatomische eigenschappen
• Fysiologische en mentale eigenschappen
• Positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van de onderdelen van het
menselijke lichaam
 Problemen op dit vlak, zijn stoornissen
Activiteiten
• Onderdelen van iemands handelen
• Wat iemand doet
 Problemen op dit vlak, zijn een beperking
Participatie
• Iemands deelname in het maatschappelijke leven
• Wat iemand doet in relatie tot anderen
 Problemen op dit vlak zijn participatieproblemen
Externe factoren
• Factoren buiten het individu
• De omgeving van mensen en de mate waarin deze een invloed hebben op
het functioneren
Persoonlijke factoren
• Factoren binnen het individu
5
5
Indiceringsinstrument
■ opgebouwd uit 43 categorieën m.b.t. arbeidsmatig functioneren
■ iedere categorie is voorzien van
- een operationele definitie
- en een aantal gedragsindicatoren
■ 4 scores mogelijk: sterkte, geen probleem, licht probleem, ernstig
probleem
6
6
Indiceringsinstrument
I. Functies
1. Inschikkelijkheid
2. Nauwgezetheid
3. Psychische stabiliteit
4. Vertrouwen
5. Betrouwbaarheid
6. Motivatie
7. Hunkering
8. Driftbeheersing
9. Aandacht
10 Tijdmanagement
11. Cognitieve flexibiliteit
12. Inzicht
13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen
14. Pijngewaarwording
7
7
Indiceringsinstrument
II. Activiteiten en participatie
15. Ontwikkelen van vaardigheden
16. Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd)
17. Rekenen
18. Oplossen van problemen
19. Besluiten nemen
20. Omgaan met stress
21. Mobiliteit
22. Verzorgen van lichaamsdelen
23. Zorgdragen voor eigen gezondheid
24. Verwerven van woonruimte
25. Aangaan van relaties
26. Economische zelfstandigheid
27. Sociale activiteiten
8
8
Indiceringsinstrument
III. Omgevingsfactoren of externe factoren
28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie
29. Ondersteuning en relatie met vrienden
30. ondersteuning en relatie met collega’s
31. Ondersteuning en relatie met meerderen
32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners
33. Maatschappelijke attitudes
34. Producten en technologie
9
9
Indiceringsinstrument
IV. Persoonlijke factoren
35. Werkervaring
36. Opleiding
37. Gezinslast
38. Copingsstijl
39. Kennis van de Nederlandse taal
40. Medische factoren
10
10
Indiceringsinstrument
V. Andere werkvaardigheden
41. Fijne motoriek
42. Grove motoriek
43. Werktempo
11
11
Werkwijze
■ indiceringsconsulent vult volledig indiceringsinstrument in met 43
categorieën en motiveert elke keuze
■ systeem in Mijn Loopbaan formuleert advies obv beslissingsregels
■ indiceringsconsulent beslist over erkenning als Pmab maar niet over recht
op werkvorm
■ indiceringsconsulent volgt of weerlegt advies over recht dat systeem
voorstelt met grondige motivering
■ indiceringsconsulent maakt advies over recht over aan DABP (Dienst voor
ArbeidsBeperking)
DABP : doet kwaliteitscontrole en neemt beslissing
■ DABP brengt de registraties technisch in orde, klaar voor de
automatische gegevensstromen naar DWSE voor financiering
(in combinatie met registraties werkgever in Mastervac)
12
12
Partners
 erkende partners kunnen een advies formuleren op basis van ICF
 VDAB neemt een beslissing
 organisaties moeten voldoen aan volgende voorwaarden :
-een mandaat van trajectbegeleiding hebben of verwerven
-kennis van de arbeidsmarkt hebben
-vertrouwd zijn met de doelgroep Pmah en Pmp
-de officiële opleiding indicering volgen (Pmah en Pmp-methodiek)
 geen tenders, geen extra financiering
→ procedures worden momenteel uitgewerkt
 Webleercursus ICF voor derden in ontwikkeling
13
13
Contact VDAB Antwerpen – Sociale Economie
Caroline Van de Manacker
Expert gespecialiseerde klantenwerking
[email protected]
03 234 86 81
Copernicuslaan1
2018 Antwerpen
14
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards