Na de Bourgeoisie komen ook de armen en boeren in opstand

advertisement
Oorzaken van de Franse
Revolutie
§3
Ancien Regime
• Autocratie
• Ongelijkheid en onvrijheid
• 3 standen
Grote economische problemen
• Lege schatkist
• 1787-1788 slechte oogst, brood werd
onbetaalbaar.
• Lodewijk XVI moest iets verzinnen…
En zijn vrouw….
• 'Madame Déficit‘
• http://www.youtube.com/watch?v=G2EARJGk
dTM
• Wilde graag boerin spelen
• http://en.chateauversailles.fr/discover-theestate/le-domaine-de-marie-antoinette/thequeen-hamlet/the-queens-hamlet
Cahiers
Voorrechten geestelijkheid
• 10% grond, slechts 1 %
bevolking
• Kerk mocht belasting heffen,
hoefde zelf niet te betalen.
Voorrechten adel
• 20% grond, 1,5% bevolking
• Bijna geen belasting
• Hoge adel belangrijke functies.
Klachten van boeren
• Meer grond
• Eerlijke belasting
• Afschaffen verplichtingen aan adel
Klachten stedelijke bevolking
•
•
•
•
Werklieden
Moesten hard en lang werken
Loon te laag om te leven
Bourgeoisie
– Geen belangrijke functies
– Betaalden veel belasting
– Geen vrijheid
• Slecht bestuur
– Hoge functies konden worden gekocht
• Invloed van de Verlichting
• Verlichters wisten ideeën te verspreiden.
– Verwerken in verhalen andere volken
– Naam niet vermelden
– Boek in het buitenland gedrukt
– Soms soepele ambtenaren
1789 De Bourgeoisie komt in verzet
• Lodewijk XVI en zijn minister willen dat de edelen meer
belasting gaan betalen.
• De adel protesteerde (uiteraard), zei dat de Staten-Generaal
erover moest beslissen.
• Lodewijk XVI roept de Staten-Generaal bij een.
voor het eerst sinds 1614.( 175 jaar!)
• Toen de vergadering bij elkaar kwam wist niemand wat de
bedoeling was.
• De derde stand wilde niet per stand stemmen en wilden
gelijkheid. (terwijl de koning alleen de financiën wilde
regelen)
De vergadering op 5 mei.
Nationale vergadering
• De vertegenwoordigers van de Derde stand besloten
zelf een vergadering te houden.
• Besloten dat er een grondwet moest komen
• Moesten uitwijken naar een kaatsbaan
• Koning gaf uiteindelijk toe, maar stuurde troepen
naar Parijs.
• De koning streed niet meer met de Adel maar de
koning en de adel tegen de Derde stand.
De armen en de boeren steunen de
Bourgeoisie
• Arme Parijzenaars bestormen de Bastille uit
angst voor de soldaten.
• De boeren raken in paniek en plunderen de
landgoederen van de edelen.
• Adel doet afstand van voorechten
• Oktober 1789 bevolking trekt naar Versailles.
• Koning verhuist naar Parijs en keurt alles van
de Nationale vergadering goed.
De Nationale Vergadering gaat verder
met hervormen.(1789-1791)
• Voorrechten Adel en Geestelijkheid verder
afgeschaft.
• Grondbezit kerk werd afgenomen .
• Verklaring van de rechten van de mens en de
burger.
• 1791 grondwet klaar
• De Bourgeoisie krijgt de macht in handen…
Strijd om de macht
• Bourgeoisie aangevallen door reactionairen en radicalen.
De bourgeoisie leek aan de macht, maar 2 groepen waren het
niet eens:
-Edelen en hoge geestelijken die vonden dat de hervormingen te
ver waren gegaan
de reactionairen
-Kleine groep onder de bourgeoisie die meer hervormingen
wilden
de radicalen
Vlucht van de koning
• 20 juni 1791 probeert te vluchten, dit mislukte
en had 2 gevolgen:
-De meeste mensen waren nu tegen de koning
-Men werd bang voor een buitenlandse inval die
de koning kwam helpen.
Vluchten in een mooie koets?
Frankrijk raakt in oorlog met andere
landen.
•
•
•
•
•
Franse regering besloot zelf oorlog te beginnen.
April 1972 oorlogsverklaring Oostenrijk
Pruisen en Oostenrijk vallen Frankrijk binnen
Frankrijk wordt een republiek
Lodewijk XVI en Marie-Antoinette ter dood
veroordeeld in 1793
• Andere landen werden bang en vielen Frankrijk aan.
Radicalen aan de macht, periode
van terreur.
• Radicalen krijgen de meerderheid in de
Nationale vergadering in 1793 door steun van
de arme parijse bevolking.
• Ze stelden hun vijanden terecht, zo een
34.000 mensen worden gedood. Periode van
terreur.
Genocide
• De Vendée is dood. In uitvoering van jullie opdracht, verpletterde ik de
kinderen onder de hoeven van mijn paarden en vermoordde de vrouwen
die, spijtig voor hen, geen Brigands meer zullen baren. Ik heb ze allemaal
afgeslacht."
•
Verklaring van de Franse generaal François Josef Westermann aan de Franse revolutionaire
autoriteiten
Betere organisatie en bestuur
• Steun van meeste Fransen door terreur en
betere organisatie bestuur en leger:
-Afgevaardigden naar alle delen van Frankrijk
-Invoering algemene dienstplicht
-Betere organisatie, officieren moesten
bekwaam zijn.
Verslaan buitenlandse legers.
Einde terreur
• Robespierre wordt samen met andere
radicalen worden geguillotineerd.
• Hiermee komt een einde aan het terreur.
Na deze chaos:
§10 Napoleon de nieuwe heerser
van Frankrijk
• Na de terreur grijpt bourgeoisie de macht,
voelden niets voor democratie, en hadden
tussen 1795-99 veel problemen:
– Oorlog met buitenlandse vijanden
– Dachten meer aan zichzelf dan aan frankrijk
– Franse adel probeerde regering omver te werpen
Deze opstand werd neergeslagen onder leiding van
jonge officier: Napoleon Bonaparte
Napoleon verbreidt ideeën Franse
Revolutie.
• Bekend als grote veroveraar, maar deed meer:
 Code Napoleon
 Iedereen gelijk voor de wet
 Mensen mochten niet gevangen genomen worden
zonder rechtszaak, deze moest openbar zijn
Echter: Moest niets hebben van parlement of
kiesrecht, er bleef veel ongelijkheid ontstaan.
Napoleon komt ten val
• Koningen moesten niets hebben van de
ideeën van de Franse Revolutie.
• Bevolking van Europa was in het begin blij met
Napoleon, maar hij benoemde overal
familieleden in belangrijke functies en liet de
bevolking zware belastingen betalen.
• In 1814 wordt Napoleon verslagen en
verbannen naar het eiland Elba.
Maar hij ontsnapt….
• Helaas voor hem wordt hij weer snel
verslagen, bij de slag bij Waterloo in 1815.
Hierna wordt Napoleon gevangengezet op
Sint-Helena, een Brits eiland.
Praalgraf in de Dôme des Invalides
in Parijs
Wat er van de Franse Revolutie
overbleef.
• Bijna overal kwam de oude macht terug,
maar:
– Code Napoleon bleef bestaan
– In de meeste landen kwamen grondwetten die
macht kleiner maakten, er kwamen parlementen
en beperkt kiesrecht.
Huiswerk
Download