Rectificatie van Verordening 204-2011 van 2 maart 2011

advertisement
9.6.2015
Publicatieblad van de Europese Unie
NL
Titel
Hoofdstuk
Artikel
Post
Begroting 2014
Omschrijving
L 143/23
Gewijzigde begroting nr. 3/2014
Nieuw bedrag
FK
Vastleggingen
Betalingen
p.m.
Vastleggingen
Betalingen
Vastleggingen
Betalingen
13 03 77 11
Voorbereidende actie —
Erasmus voor lokale en re­
gionale afgevaardigden
1.2
p.m.
13 03 77 12
Voorbereidende actie —
Naar een gemeenschappe­
lijke regionale identiteit,
verzoening van naties en
economische en sociale sa­
menwerking, waaronder
een Platform voor pan-Eu­
ropese deskundigheid en
excellentie in de macrore­
gio van de Donau
1.2
1 800 000
800 000
1 800 000
800 000
13 03 77 13
Proefproject — Cohesiebe­
leid en synergieën met de
fondsen voor onderzoek en
ontwikkeling: de „trap naar
topkwaliteit”
1.2
1 200 000
600 000
1 200 000
600 000
13 03 77 14
Voorbereidende actie —
Een regionale strategie voor
de Noordzeeregio
1.2
250 000
125 000
250 000
125 000
13 03 77 15
Voorbereidende actie —
Wereldsteden: samenwer­
king tussen de EU en derde
landen op het gebied van
stedelijke ontwikkeling
1.2
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
13 03 77 16
Voorbereidende actie —
Het feitelijke en gewenste
economisch potentieel in
regio's buiten de Atheense
hoofdstedelijke regio
1.2
p.m.
p.m.
700 000
350 000
700 000
350 000
Artikel 13 03 77 —
Subtotaal
5 950 000
8 291 014
5 950 000
8 291 014
Hoofdstuk 13 03 —
Totaal
24 988 950 000
31 286 893 080
24 991 430 038
31 286 893 080”
2 480 038
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende
beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië
(Publicatieblad van de Europese Unie L 58 van 3 maart 2011)
Bladzijde 1, overweging 5:
in plaats van:
„De bevoegdheid om de lijsten in de bijlagen II en III bij deze verordening te wijzigen zou door de Raad
moeten worden uitgeoefend, gezien de specifieke dreiging voor de internationale vrede en veiligheid die
van Libië uitgaat, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de
bijlagen III en IV bij Besluit 2011/137/GBVB.”,
te lezen:
„Gezien de concrete dreiging voor de internationale vrede en veiligheid die van Libië uitgaat, en om te
zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de bijlagen III en IV bij Besluit
2011/137/GBVB, moet de bevoegdheid om de lijsten in de bijlagen II en III bij deze verordening te
wijzigen worden uitgeoefend door de Raad.”.
Download