verklaring op eer - Sociale Economie.be

advertisement
VERKLARING OP EER
Het door de Vlaamse overheid voorziene steunbedrag in het kader van de oproep ‘innovatie
in de sociale economie 2011’ vormt ‘de-minimis-steun’. Deze steun valt onder de
Verordening van de Commissie (EG) 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimis-steun (EU
Publicatieblad van 28 december 2006, L 379/5) en is in voege sinds 1 januari 2007 (hierna
Verordening genoemd).
Deze Verordening vereist dat de begunstigde in een periode van drie belastingsjaren (het
lopende en de 2 voorgaande) geen 200.000,00 euro aan steun toegekend onder de deminimis regel heeft ontvangen. Alle de-minimis-steun uit de referentieperiode dient dus
opgeteld te worden op het niveau van de organisatie.
Ondergetekende bevestigt in dit kader te hebben ontvangen:
-
Voor het kalenderjaar 2014, een bedrag van
euro.
Voor het kalenderjaar 2015, een bedrag van
euro.
Voor het kalenderjaar 2016, met uitzondering van de gewenste subsidie in het kader
van de oproep sociaal ondernemen 2016, een bedrag van
euro.
U verklaart hierbij op eer dat de verstrekte gegevens correct zijn.
Voor de organisatie,
afgevaardigd,
Handtekening
Datum
Download