2003-20445-SV Intrekking verordening minimabeleid

advertisement
Jaar
Agendapunt
Voorstelnr.
Sector
:
:
:
:
2003
22
2003.20445
SV
Deventer, 25 november 2003
Onderwerp
Intrekken verordening “minimabeleid ter stimulering van maatschappelijke participatie en voorkoming
van sociaal isolement voor mensen met een laag inkomen”
Voorstel
De verordening ‘minimabeleid ter stimulering van maatschappelijke participatie en voorkoming van
sociaal isolement voor mensen met een laag inkomen’ met ingang van 1 januari 2004 in te trekken.
Overwegingen
Vanaf 1 januari 2004 treedt de Wet Werk en Bijstand in werking en is categoriale bijstandsverlening aan
personen jonger dan 65 jaar wettelijk verboden. Bovendien is vanaf 1 januari 2004 van rechtswege de
langdurigheidstoeslag van kracht.
Zonder aanpassing van de verordening voorafgaande aan 1 januari 2004, loopt de gemeente dus een
aanzienlijk risico; niet alleen om in strijd met de WWB nog steeds aan categoriale bijstandsverlening te
doen, ook in financiële zin door het handhaven van aanspraken ingevolge de verordening voor personen jonger dan 65 jaar.
Wij stellen voor per 1 januari 2004 de huidige minimaverordening ‘minimabeleid ter stimulering van
maatschappelijke participatie en voorkoming van sociaal isolement voor mensen met een laag inkomen’
in te trekken, zodat geen aanspraak meer gemaakt kan worden op categoriale aanvullende inkomensondersteuning.
Hiermee is het lokale armoedebestrijdingsbeleid voor personen onder de 65 jaar aangepast aan de dan
geldende landelijke wetgeving.
Voor de groepen die na 1 januari 2004 nog wel lokale aanvullende middelen kunnen ontvangen zal
nieuw armoedebestrijdingsbeleid worden ontwikkeld. Dit beleid zal worden vastgelegd in een nieuwe
verordening, die voor 1 april 2004 aan de raad zal worden voorgelegd.
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen
drs. J. van Lidth de Jeude
: 2003
Agendapunt : 22
Voorstelnr. : 2003.20445
Jaar
Sector
: SV
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2003, voorstelnummer 2003.20445, sector Sociale Voorzieningen;
BESLUIT
De verordening ‘minimabeleid ter stimulering van maatschappelijke participatie en voorkoming van
sociaal isolement voor mensen met een laag inkomen’ met ingang van 1 januari 2004 in te trekken.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2003.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst
drs. J. van Lidth de Jeude
Download