GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/ 1443 VAN DE

advertisement
L 235/6
Publicatieblad van de Europese Unie
NL
1.9.2016
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1443 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en
Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in
de lijst van geregistreerde stoffen
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugspre­
cursoren (1), en met name artikel 15,
Gezien Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht
op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren (2), en met name artikel 30 bis,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 bevatten elk een lijst
van geregistreerde stoffen waarvoor een aantal in die verordeningen vastgestelde geharmoniseerde controle- en
toezichtmaatregelen gelden.
(2)
De in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 vermelde ge­
registreerde stoffen zijn onderverdeeld in categorieën waarvoor verschillende maatregelen gelden, om het juiste
evenwicht te vinden tussen het dreigingsniveau van elke specifieke stof en de belemmeringen voor de legale
handel.
(3)
Voor de in categorie 1 ingedeelde stoffen gelden de strengste controle- en toezichtmaatregelen. Marktdeelnemers
en gebruikers moeten houder zijn van een vergunning om die stoffen in hun bezit te mogen houden en om er
transacties mee te mogen uitvoeren.
(4)
Chloorefedrine en chloorpseudo-efedrine kunnen rechtstreeks en met een hoog rendement in methamfetamine
worden omgezet. De lidstaten hebben aangetoond dat chloorefedrine en chloorpseudo-efedrine sinds 2013
herhaaldelijk als precursoren zijn gebruikt voor de illegale vervaardiging van methamfetamine (ook bekend als
crystal meth) in de Unie. Daarnaast is in verschillende gevallen meldingen gemaakt van het gebruik van die twee
stoffen voor de vervaardiging van methamfetamine buiten de Unie.
(5)
Voor de handel in en het bezit van chloorefedrine en chloorpseudo-efedrine gelden momenteel geen wettelijke
beperkingen en de controle ervan is beperkt tot een vrijwillige verbintenis van de marktdeelnemers in de Unie om
toezicht te houden op de handel en melding te maken van verdachte transacties met dergelijke stoffen.
(6)
Tijdens de raadpleging van de lidstaten en vertegenwoordigers van de chemische sector zijn geen aanmerkelijke
legale toepassingen van chloorefedrine en chloorpseudo-efedrine vastgesteld. In 2013 en 2014 hebben de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten meer dan drie ton van die stoffen in beslag genomen om te voorkomen dat
zij zouden worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van methamfetamine.
(7)
Gezien het grote gevaar van misbruik van chloorefedrine en chloorpseudo-efedrine en aangezien de registratie
van die stoffen geen aanmerkelijke gevolgen zal hebben voor de legale handel, moeten die stoffen worden
opgenomen in categorie 1 van de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en in de lijst in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 111/2005.
(8)
Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 moeten daarom dienovereenkomstig worden
gewijzigd.
(1) PB L 47 van 18.2.2004, blz. 1.
(2) PB L 22 van 26.1.2005, blz. 1.
1.9.2016
(9)
NL
Publicatieblad van de Europese Unie
L 235/7
Enkele bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen van 19 december 1988 (1) worden bij Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG)
nr. 111/2005 gezamenlijk uitgevoerd. Gezien het nauwe materiële verband tussen die verordeningen is het
gerechtvaardigd dat de wijzigingen door middel van één gedelegeerde handeling worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004
In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 273/2004 worden aan de tabel met geregistreerde stoffen van categorie 1 de
volgende rijen toegevoegd:
„(1R,2S)-(-)-chloorefedrine
2939 99 00
110925-64-9
(1S,2R)-(+)-chloorefedrine
2939 99 00
1384199-95-4
(1S,2S)-(+)-chloorpseudo-efedrine
2939 99 00
73393-61-0
(1R,2R)-(-)-chloorpseudo-efedrine
2939 99 00
771434-80-1”
Artikel 2
Wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005
In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005 worden aan de tabel met geregistreerde stoffen van categorie 1 de
volgende rijen toegevoegd:
„(1R,2S)-(-)-chloorefedrine
2939 99 00
110925-64-9
(1S,2R)-(+)-chloorefedrine
2939 99 00
1384199-95-4
(1S,2S)-(+)-chloorpseudo-efedrine
2939 99 00
73393-61-0
(1R,2R)-(-)-chloorpseudo-efedrine
2939 99 00
771434-80-1”
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 juni 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
(1) PB L 326 van 24.11.1990, blz. 56.
Download