NL NL TOELICHTING (1) Met Verordening (EU) nr. 36/2012 van de

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
HOGE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE EUROPESE UNIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN EN
VEILIGHEIDSBELEID
Brussel, 24.1.2014
JOIN(2014) 3 final
2014/0022 (NLE)
Gezamenlijk voorstel voor een
VERORDENING VAN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in
het licht van de situatie in Syrië
NL
NL
TOELICHTING
(1)
Met Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende
beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië is uitvoering gegeven aan
Besluit 2011/782/GBVB van de Raad1. Besluit 2011/782/GBVB is ingetrokken bij
en vervangen door Besluit 2012/739/GBVB van de Raad2. Op 1 juni 2013 is Besluit
2012/739/GBVB verstreken. Het is opgevolgd door Besluit 2013/255/GBVB, dat tot
1 juni 2014 van toepassing is.
(2)
Er moet een uitzondering worden gemaakt met betrekking tot de bevriezing van
activa om tegoeden of economische middelen van entiteiten die in handen zijn van de
Syrische staat of tegoeden of economische middelen van de centrale bank van Syrië
te kunnen vrijgeven voor betalingen namens de Syrische Arabische Republiek aan de
Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OPCW) voor activiteiten in
verband met de controlemissie van de OPCW en de vernietiging van de chemische
wapens van Syrië, waaronder het bijzondere trustfonds van de OPCW voor de
financiële middelen die nodig zijn voor de vernietiging van de chemische wapens
van Syrië buiten het grondgebied van de Syrische Arabische Republiek.
(3)
Ter uitvoering van deze maatregelen is verder optreden van de Unie nodig. De hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de
Europese Commissie stellen gezamenlijk voor Verordening (EU) nr. 36/2012
dienovereenkomstig te wijzigen.
1
2
NL
Besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen
Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/273/GBVB (PB L 319 van 2.12.2011, blz. 56).
Besluit 2012/739/GBVB van de Raad van 29 november 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen
Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/782/GBVB (PB L 330 van 30.11.2012, blz. 21).
2
NL
2014/0022 (NLE)
Gezamenlijk voorstel voor een
VERORDENING VAN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in
het licht van de situatie in Syrië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,
Gezien Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende
maatregelen tegen Syrië3,
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad4 geeft uitvoering aan het grootste deel van
de maatregelen waarin is voorzien bij Besluit 2013/255/GBVB.
(2)
Op […] januari 2014 heeft de Raad Besluit 2014/[…]/GBVB houdende wijziging van
Besluit 2013/255/GBVB vastgesteld.
(3)
Er moet een uitzondering worden gemaakt op de bevriezing van activa en het verbod
op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen om tegoeden of
economische middelen van entiteiten die in handen zijn van de Syrische staat of
tegoeden of economische middelen van de centrale bank van Syrië te kunnen
vrijgeven voor betalingen namens de Syrische Arabische Republiek aan de Organisatie
voor het verbod van chemische wapens (OPCW) voor activiteiten in verband met de
controlemissie van de OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië.
(4)
Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het verdrag en derhalve is EUregelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging, met name om te garanderen dat
hij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform wordt toegepast.
(5)
Verordening (EU) nr. 36/2012 dient derhalve dienovereenkomstig te worden
gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt als volgt gewijzigd:
(1)
3
4
NL
In artikel 16, eerste alinea, wordt het volgende punt ingevoegd:
PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.
Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in
het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (PB L 16 van
19.1.2012, blz. 1).
3
NL
"i) uitsluitend bestemd zijn voor betalingen namens de Syrische Arabische Republiek
door entiteiten die in handen zijn van de Syrische staat of door de centrale bank van
Syrië aan de OPCW voor activiteiten in verband met de controlemissie van de
OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, waaronder met name
het bijzondere trustfonds van de OPCW voor de volledige vernietiging van de
chemische wapens van Syrië buiten het grondgebied van de Syrische Arabische
Republiek.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel,
Voor de Raad
De voorzitter
NL
4
NL
Download