Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende

advertisement
Dia 1
Functie Welstandstoezicht:
Te beoordelen of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, zowel op
zichzelf als in relatie tot de omgeving, niet in strijd zijn met redelijke eisen van
welstand.
Criteria bij de beoordeling:
• de Welstandsnota, incl. basale omschrijving “redelijke eisen van welstand”.
• Beeldkwaliteitnota’s indien aanwezig.
• Eigen inzicht/ervaring t.a.v. “redelijke eisen van welstand”.
en normaliter dienen plannen aan het Bestemmingsplan te voldoen.
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Overzicht taken Bouwmeester:
Dia 2
kaderstellend
architectuur
(micro-) stedenbouwkunde
Opstellen adviezen t.a.v.
vormgevingsaspecten
in relatie tot de omgeving
Opstellen adviezen t.a.v.
inpassingmogelijkheden
in relatie tot de omgeving
Beoordelen adviezen van
derden, zoals
beeldkwaliteitsplannen
Beoordelen plannen van
derden zoals
bestemmingsplannen
Welstandstoetsing
toetsend
Het uiterlijk van gebouwen
in relatie tot de omgeving
Af en toe worden de Welstandszittingen gebruikt om kleine plannen t.a.v.
aanbouwen die niet aan het bestemmingsplan voldoen vooraf te toetsen.
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Dia 3
Enkele moeilijkheden bij de beoordelingen:
“vergunningsvrije” gedeelten van een bouwaanvraag:
Op basis van de bouwregelgeving kunnen (bij verbouwingen maar ook bij
nieuwbouw!) delen van een bouwwerk vergunningsvrij worden gebouwd.
Als t.b.v. een Welstandstoetsing een geheel bouwwerk wordt ingediend moet
eigenlijk ook onderdelen beoordeeld worden die vergunningsvrij zijn.
Maar hoe kan de Welstand kritiek hebben op iets wat vergunningsvrij is ?
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Dia 4
Enkele moeilijkheden bij de beoordelingen:
Moeilijk toetsbare criteria in Beeldkwaliteitsplannen:
Voorbeeld: in het beeldkwaliteitsplan Repelakker te Zeeland staat:
“In alle deelgebieden wordt het gebruik van (gedeeltelijk) wit gekeimde of
gestucte gevels toegepast”.
Maar:
• hoe valt een term “gedeeltelijk” te toetsen?
• de bijgevoegde bladen met referentiebeelden bevatten vele voorbeelden
zonder witte geveldelen!
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Essentieel verschil tussen de Welstandstoetsing bij twee situaties:
Dia 5
1.
•
•
•
Nieuwbouw in een bestaande stedelijke situatie:
De bestaande bouw is meestal niet met de huidige criteria gebouwd;
Er is meestal geen sprake van een Beeldkwaliteitplan
Er is sprake van algemene belangen van bestaande omwonenden.
2. Nieuw te creëren stedelijke situatie
• D.m.v. het Beeldkwaliteitplan wordt het karakter van de stedelijke situatie
bepaald/gevormd (en al of niet gedetailleerd bepaald/vastgelegd);
• De omwonenden (binnen de nieuwe stedelijke omgeving) hebben op basis
van dezelfde randvoorwaarden gekocht/gebouwd, en hebben er recht op dat
ook anderen die randvoorwaarden volgen.
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Statistiek van de toetsingen:
Dia 6
•
•
•
•
geen nieuwbouw van kantoren, bedrijven, detailhandel;
nagenoeg geen seriematige woningbouw;
redelijk veel nieuwbouw van agrarische complexen;
veel individuele woningbouw, verbouwingen en aanbouwen.
•
•
•
•
151 adviezen uitgebracht;
89 plannen waren direct akkoord, plus 26 onder voorwaarden;
24 plannen voldeden niet bij de eerste beoordeling, enkele ook niet bij de 2e;
12 plannen zijn aangehouden, meestal vanwege behoefte aan meer info.
• er is geen sprake geweest van geweigerde vergunningen of Welstandsexcessen
• betrokkenen waren achteraf nagenoeg allen gelukkig met de Welstandstoetsing
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Dia 7
Enkele speciale projecten uit de afgelopen periode:
• Uitbreiding Basisschool “de Vlinder” te Reek
• Nieuwbouw clubgebouw voetbalclub DAW te Schaijk
• Aanleg twee ecoducten over de A50 en de provinciale weg Heesch - Schaijk
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Dia 8
Dank voor uw aandacht
Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012
Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013
Download