Algemene Voorwaarden tot levering van warmte-, en/of

advertisement
Tarievenblad energiediensten Stadlander 2014
Tarieven 2014
Stadlander levert haar energiediensten tegen onderstaande tarieven. Deze bestaan deels uit vaste
kosten (vastrecht en meetkosten) en deels uit variabele kosten per verbruikte hoeveelheid. Ook
administratiekosten zijn onderdeel van het tarief. Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht.
Deze wet bepaalt ieder jaar het maximumtarief dat wij mogen hanteren voor de optelsom van het
vastrecht en het totaal van het warmteverbruik (de variabele kosten). Onze tarieven zijn getoetst aan
dit maximumtarief. Stadlander heeft het recht om de tarieven periodiek aan te passen aan wijzigingen
van de energieprijzen en de kostencomponenten. Bij iedere wijziging wordt een nieuw tariefblad
gepubliceerd op de website van Stadlander.
Binnen de woongebouwen (complexen) van Stadlander onderscheiden we 2 typen, namelijk
complexen met een eigen collectieve ketel in het gebouw en complexen die zijn aangesloten op
stadsverwarming. De geproduceerde of ingekochte warmte (uitgedrukt in Gigajoules, GJ) wordt
verdeeld op basis van het individuele verbruik per woning. Op alle radiatoren in de woning zijn
verbruiksmeters aangebracht. Deze registreren de verbruikte warmte. Uw individuele verbruik is het
totaal van deze geregistreerde warmteverbruiken.
Incl. BTW
Tariefstructuur warmte bij een collectieve ketel
Vastrecht warmte per jaar
Variabele kosten per GJ warmte, op basis van geregistreerd
individueel verbruik.
Overig
€
200,00
€
20,75
Meetkosten bij radiatormeters
€
83,90
Administratiekosten in % van de totale kosten
1%
Incl. BTW
Tariefstructuur warmte bij stadsverwarming 1)
Vastrecht warmte per jaar
Variabele kosten per GJ warmte op basis van geregistreerd
individueel verbruik
€
180,00
€
20,75
Variabele kosten per GJ Warmte voor warm tapwater 2)
Overig
€
20,75
Meetkosten bij radiatormeters
€
83,90
Administratiekosten in % van de totale kosten
1)
2)
Zoomflat en Burg. Stulemeyerlaan laagbouw, Wierlaan en Plejadenlaan
Zoomflat
1%
Incl. BTW
Tariefstructuur gasverrekening 3)
Vastrecht gasaansluiting (kosten Enexis G16 aansluiting G 16) 4)
€
630,61
Variabele kosten gas per m3
Overig
€
0,6242
Meetkosten bij tussenmeters gasverbruik
€
16,52
Administratiekosten in % van de totale kosten
3)
4)
Meidoornlaan / Balsebaan
Totaal kosten per portiek. Kosten worden verdeeld over het aantal woningen achter de aansluiting.
Meetkosten warmtekostenverdeelsysteem
Voor het op afstand uitlezen van de radiatormeters in de woning, het incasseren van voorschotten en
het opstellen van afrekeningen, worden kosten in rekening gebracht conform het Besluit Service
Kosten. Het op afstand uitlezen van de verbruiksstanden wordt door een derde partij namens
Stadlander uitgevoerd.
Meetkosten gasmeter
Voor het op afstand uitlezen van de gasmeter ten behoeve van het registreren van het individuele
gasverbruik in de woning, het incasseren van voorschotten en het opstellen van afrekeningen, wordt
een tarief in rekening gebracht op basis van het Besluit Service Kosten. Het op afstand uitlezen van
de verbruiksstanden wordt door een derde partij namens Stadlander uitgevoerd.
Administratiekosten
Voor het opstellen van de eindafrekening worden administratiekosten in rekening gebracht op grond
van het Besluit Servicekosten.
De eindafrekening
Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een eindafrekening. Deze eindafrekening wordt vanaf
2014 verzorgd door Techem, behalve bij de complexen Legrandstraat en Jupiterweg.
Monitoring verbruik
In de loop van 2014 wordt het mogelijk om uw energieverbruik via ‘Mijn Stadlander’ in te zien.
1%
Download