9 december 2008 - Gemeente Helmond

advertisement
OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders
9 december 2008
Algemeen
1. Bezwaarschrift M. Ozdemir
Het bezwaar niet- ontvankelijk verklaard overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie.
2. Gewijzigde kermistijden voor de zomerkermis 2009.
De brief van de Nederlandse Kermisbond op de raadsagenda plaatsen met het voorstel de
briefschrijver te berichten conform bijgaand concept.
3. Aanwijzing collectieve festiviteiten
De periode 31 december 2008 (17.00 uur) tot 1 januari 2009 (12.00 uur) en 20 februari 2009 (17.00
uur) tot en met 24 februari 2009 aan te wijzen als collectieve festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21
van het BARIM en artikel 4.1.2. APV
Het uitvoeringsbesluit op de gebruikelijke wijze bekend maken.
4. Aanwijzing koopzondagen 2009
De voorgestelde koopzondagen 2009 zijn aangewezen.
5. MEROS
De fractie Groen Links schriftelijk berichten.
6. Ongevallenverzekering vrijwillige -en jeugdbrandweer
1. de ongevallenverzekering van de vrijwillige brandweerlieden per 1 januari 2009 over sluiten
naar Mercer met een dekking inclusief molest
2. met een tweetal zelfstandige brandweerlieden gesprekken afwachten en de polis hierop zo
nodig aanpassen
3. de coördinator verzekeringen toestemming verlenen voor deze 2 personen naar bevind
van zaken te handelen
4. de ongevallenverzekering van de jeugdbrandweer eveneens over sluiten naar Mercer
5. de proforma-opzegging van de ongevallenverzekering van de vrijwillige brandweer en
jeugdbrandweer bij de huidige verzekeraar definitief maken
6. de eigendommenverzekering vrijwillige brandweer bij de huidige verzekeraar laten.
Portefeuille Burgemeester
7. Cameratoezicht centrum.
1. akkoord met uitbreiding van 8 camera’s op het bestaande camera-glasvezelnetwerk
Openbare orde en Veiligheid t.b.v. toezicht pollerpalen en hiervoor een krediet vragen van
€ 60.000,-- t.l.v. post onvoorzien incidenteel.
2. ingestemd met het uitbreiden en optimaliseren van het bestaande glasvezelnet in het
centrumgebied naar alle camera’s van pollerpalen, parkeergarages en fietsenstalling
(Traverse) t.b.v. het uitkijken van de beelden OO&V en parkeerbeheer (pollerpalen) en
aanschaf camera’s fietsenstalling Traverse en hiervoor een krediet vragen van € 125.000,-t.l.v. BDU SIV open doelstelling.
3. de beheersruimte Boscotondo optimaliseren voor het uitkijken van beelden “parkeerbeheer
en gerelateerde taken”.
4. meervoudig onderhands aanbesteden.
5. een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen, gehoord de commissie MOE, ter kennis
brengen van de commissies ABA en RF.
Portefeuille Middelen en Cultuur
8. Productenraming 2009.
De productenraming formeel vastgesteld.
9. Voorziening vandalismebestrijding school de Toermalijn
Het Schoolbestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Regio Helmond een subsidie verlenen van
€ 21.812,-- voor het plaatsen van een hekwerk rond het schoolgebouw Reigerlaan 5 en het
schoolbestuur hiervan op de hoogte stellen.
10. Bezoek aan en mening over vrijetijdsvoorzieningen en evenementen in Helmond
1. ingestemd met de resultaten en conclusies
2. nota ter kennis brengen van de raad en openbaar maken via de media.
11. Kunstwerk als relatiegeschenk.
1. De procedure in gang zetten om een relatiegeschenk te laten vervaardigen door een nog
te selecteren Helmondse kunstenaar
2. de burgemeester zal namens het college zitting nemen in de selectiecommissie.
Portefeuille Stedelijk Beheer, Verkeer en Milieu
13. Overlast Twentehof
1. geen verdere fysieke maatregelen treffen aan de speelplek en voetbalkooi
2. beplanting herstellen waardoor vernielen van de ruiten vanuit de kooi bijna onmogelijk is
3. niet overgaan tot het afsluiten van de kooi
4. aandacht van de professionals blijven houden
5. door de opbouwwerker spelregels laten opstellen met en door de betrokkenen (jongeren
en buurt).
14 Uitvoeringsbesluit betaald-en vergunninghoudersparkeren 2009
1. het uitvoeringsbesluit betaald-en vergunninghoudersparkeren vastgesteld onder
gelijktijdige intrekking van het uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2008.
2. op de gebruikelijke wijze bekendmaken.
Portefeuille Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Sport
15. Faillissement Serin
De gemeenteraad hierover informeren.
Portefeuille Economische Zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling
16. Klankbordgroepvergadering Helmond-Noord 10 december 2008.
de agenda voor deze vergadering is voorbesproken.
17. High Tech Automotive Campus en Automotive House
1. Kennisgenomen van het Businessplan Automotive Campus en het businessplan te
beschouwen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de High Tech Automotive
Campus.
2. Kennisgenomen van het concept Projectplan “Automotive House, Spil van de High Tech
Automotive Campus”.
3. Kennisgenomen van de voorgenomen organisatiestructuur voor de High Tech Automotive
Campus.
4. In principe besloten tot de oprichting van de “Stichting High Tech Automotive Campus”. En
het ontwerp besluit ter zake aan de gemeenteraad voor te leggen om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken(artikel 160 Gemeentewet).
5. de burgemeester en de wethouder Economische Zaken zullen zitting nemen in het bestuur
gezien trekkersrol die de gemeente (in aanvangsfase) vervult.
6. Een bedrag van € 681.000,-- ter beschikking te stellen als cofinanciering voor de realisatie
en dekking van exploitatietekorten (maximaal 2 jaar) van het Automotive House, alsmede
de personeels- en operationele kosten van het Projectbureau High Tech Automotive
Campus voor een periode van twee jaar (beide conform subsidieaanvraag OP-Zuid).
7. de gemeenteraad een voorstel doen op 6 januari 2009, gehoord de commissie MOE.
Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken
18. Nota van Randvoorwaarden Hoek Parkweg / Traverse
1. akkoord met Nota van Randvoorwaarden en Uitgangspunten Hoek Parkweg/ Traverse
alsmede met het afkopen van parkeerplaatsen voor bezoekers.
19. Selectie en opdracht realisatie fontein Tolpost
1. de selectie van de fontein “op het plein” van Henk Visch selecteren voor realisatie
2. een overeenkomst met Henk Visch aangaan voor de verdere technische uitwerking, de
realisatie en de plaatsing van de fontein.
Download