Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland

advertisement
Regelingen en voorzieningen
Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland
brochure
bronnen
 Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz
CODE 1.1.3.45
Inhoudsopgave
Deskundig en
betrouwbaar 2
Rechten uit twee landen 3
Het Nederlandse AOW-pensioen
Korting op het AOW-pensioen
Wonen in het buitenland
Toeslag
Overgangsregeling
Ouderdom
Uw rechten in Duitsland en Nederland
De Duitse
renteverzekering 6
Wettelijk en verplicht
Ondernemers
Soorten ouderdomsrenten
Regels en voorwaarden
Soorten ouderdomsrenten 8
Welke zijn er?
Wachttijd
Ouderdomsrente voor werklozen
en oudere deeltijdwerkers
Gedeeltelijke of volledige
ouderdomsrente
Vervroegde of uitgestelde rente
Bijverdienen
Verhoging van de leeftijdsgrens
Tijdvakken 13
Wat is een tijdvak?
Duitse tijdvakken
Bijzondere wachttijd
Nederlandse tijdvakken
Berekening 15
Hoogte ouderdomsrente
Eenheden en waarden
Formule renteberekening
Meerdere landen
Zo aanvragen 17
Aanvragen in Nederland
Verjaren
Hulp nodig?
Woordenlijst 18
Duitse begrippen en
veelgebruikte termen
Zo kunt u ons bereiken 20
Ouderdom
Ouderdom
Deskundig en betrouwbaar
Rechten uit twee landen
Ook over de grens is de SVB er voor u. Als wegwijzer in de wirwar
van regels op het gebied van sociale zekerheid. Zo kunt u bij het
Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) terecht voor informatie over uw
rechten als u in Duitsland werkt. Ook als het gaat om uw pensioenaanspraken in Duitsland. Als u binnenkort met pensioen gaat,
heeft u dan bijvoorbeeld recht op een volledig Nederlands
AOW-pensioen? En hoe is uw Duitse oudedagsvoorziening eigenlijk geregeld? U weet dat de wetten over de grens anders zijn.
Maar hoe ziet het er precies uit? BDZ heeft kennis van zaken.
U wilt straks ook genieten.
U woont in Nederland maar werkt in Duitsland. Wist u dat werken
in Duitsland van invloed kan zijn op uw Nederlandse AOW-pensioen?
Zo kunt u bijvoorbeeld een korting krijgen. Daarom is het
goed om te weten hoe het precies is geregeld met uw pensioenaanspraken in Nederland, maar ook in Duitsland.
Het Nederlandse AOW-pensioen
Het AOW-pensioen gaat in bij 65 jaar. Iedereen die legaal in
Nederland woont, is meestal automatisch verzekerd. Het
maakt niet uit welke nationaliteit u heeft, en ook niet of u
wel of niet heeft gewerkt.Voor ieder verzekerd jaar bouwt u
2 procent AOW-pensioen op. U heeft recht op een volledig
AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65ste verjaardag
verzekerd bent geweest.
Korting
Voor ieder jaar dat u in
het buitenland woont of
werkt ktijgt u korting op
uw AOW-pensioen.
Ouderdom
De hoogte van het pensioen hangt af van uw woonsituatie en hoeveel jaren u
voor de AOW verzekerd bent geweest. De AOW kent pensioenbedragen voor
alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. Zo is het geregeld in
Nederland. Uitgebreide informatie over het Nederlandse AOW-pensioen kunt
u lezen in een aparte SVB-brochure.
Korting op het AOW-pensioen
Als u een periode buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan zijn de
regels anders. Meestal bent u dan niet verzekerd. Zo krijgt u voor ieder jaar dat
u in het buitenland woont of werkt, korting op uw AOW-pensioen. U heeft
bijvoorbeeld drie jaar in Duitsland gewerkt. U krijgt dan een korting van 2
procent voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest tussen uw 15e en 65ste
verjaardag. In dit voorbeeld is dat drie jaar maal 2 procent, dus een totale
korting van 6 procent op uw AOW-pensioen.
Wonen in het buitenland
U woont bijvoorbeeld in Duitsland. En u betaalt in Nederland loonbelasting
omdat u er werkt. U bent dan wel verzekerd voor uw AOW-pensioen. Zolang
u maar in Nederland als werknemer in loondienst werkt en loonbelasting
betaalt. Heeft u vanuit het buitenland als zelfstandige in Nederland gewerkt?
Dan was u tijdens deze jaren normaal gesproken in Nederland verzekerd. En
heeft u dus recht op een (gedeeltelijk) AOW-pensioen.
Toeslag
Heeft u een partner die jonger is dan 65 jaar, dan kunt u een toeslag krijgen
naast uw gehuwdenpensioen. De hoogte van de toeslag hangt onder meer af
van de inkomsten van uw partner. Inkomsten uit arbeid, zoals loon, worden
gedeeltelijk afgetrokken. Ontvangt uw partner een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een vervroegd pensioen? Deze wordt dan volledig in mindering
gebracht op de toeslag.
Goed om te weten is dat de Duitse wettelijke ouderdoms- en invaliditeitsrente
niet in mindering wordt gebracht op deze toeslag. Daarentegen wordt een
Duitse nabestaandenrente wel in mindering gebracht. Als uw partner buiten
Nederland heeft gewoond of gewerkt, kan dit de hoogte van de toeslag ook
beïnvloeden.
Ouderdom
Deze toeslag voor een jongere partner vervalt vanaf 1 januari 2015. Als u op
of na deze datum 65 jaar wordt, krijgt u naast uw gehuwdenpensioen geen
toeslag.
Overgangsregeling
Verzekeren voor de AOW werd pas mogelijk vanaf 1 januari 1957. Voor
iedereen die voor deze datum 15 jaar oud was, bestaat er een overgangsregeling.Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.svb.nl.
Heeft u liever persoonlijk contact? Achter in deze brochure leest u hoe u ons
kunt bereiken.
Ouderdom
De Duitse renteverzekering
Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw oudedagsvoorziening. Zeker als u een tijdje over de grens heeft
gewerkt en u ook daar pensioenrechten heeft. BDZ heeft kennis
van zaken. Dan weet u waar u aan toe bent, straks op uw oude
dag.
Wettelijk en verplicht
In Duitsland zijn werknemers en daarmee gelijkgestelden (mensen voor wie
dezelfde regels gelden) verplicht verzekerd voor de Duitse Rentenversicherung.
En daarmee voor hun pensioen. Deze Duitse verzekering voorziet niet alleen
in een uitkering bij ouderdom, maar ook bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het is een wettelijke, verplichte verzekering voor werknemers. In deze
brochure leest u meer over de Duitse ouderdomsuitkeringen, die we hierna
‘ouderdomsrenten’ noemen.
Ondernemers
Het is goed om te weten dat zelfstandigen - met uitzondering van enkele
beroepsgroepen - niet onder deze verzekeringsplicht vallen. Zij kunnen op
aanvraag wel als verplicht verzekerde worden toegelaten. Zo’n aanvraag moet
dan binnen vijf jaar na het begin van de zelfstandige werkzaamheden worden
ingediend. Zelfstandigen die niet onder de verzekeringsplicht vallen, kunnen
zich vrijwillig verzekeren. Bent u zelfstandige en werkt u in Duitsland en
woont u in Nederland? Dan kunt u zich alleen vrijwillig verzekeren, als u ooit
verplicht verzekerd bent geweest voor de Duitse renteverzekering. Hoe kort
dan ook.
Soorten ouderdomsrenten
In Nederland kennen we maar één wettelijk pensioen: het AOW-pensioen.
Daarentegen kent Duitsland een vrij uitgebreide, wettelijk geregelde oudedagsvoorziening. Er bestaan namelijk diverse soorten Duitse ouderdomsrenten. In
de tabel op de volgende pagina vindt u een overzicht.
Ouderdom
Tabel 1. Soorten renten van de Duitse renteverzekering
personen van 65 jaar en ouder Regelaltersrente
langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar
Altersrente für langjährig Versicherte
vrouwen ouder dan 60 jaar
Altersrente für Frauen
werklozen en deeltijdwerkers ouder dan
60 jaar
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit en
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit
arbeidsongeschikten ouder dan 60 jaarAltersrente für schwerbehinderte Menschen
Voor mijnwerkers die langere tijd in Duitsland ondergronds hebben gewerkt,
kent de Duitse renteverzekering nog enkele andere soorten renten. Wij helpen
u graag met informatie over uw persoonlijke situatie. Achter in deze brochure
leest u hoe u ons kunt bereiken.
Regels en voorwaarden
U moet een Duitse ouderdomsrente officieel aanvragen. Dat doet u in
Nederland. In het hoofdstuk ‘Zo aanvragen’ op pagina 17 leest u hoe u dat
kunt doen. Ook moet u aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te
komen voor een ouderdomsrente. Meer over dit onderwerp leest u in het
volgende hoofdstuk.
Geen overboeking of teruggaaf van betaalde premies
Het is niet mogelijk om premies voor sociale verzekeringen die u heeft betaald
in het ene EU-land naar de verzekering in het andere EU-land over te boeken.
Ook kunt u de premies die in Duitsland voor de wettelijke renteverzekering
zijn betaald niet terugontvangen.
Ouderdom
Ouderdom
Soorten ouderdomsrente
Een Duitse ouderdomsrente ontvangt u niet zomaar. Er bestaan
veel regels en voorwaarden waaraan u moet voldoen om in
aanmerking te komen. Zo moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen
dat u premie heeft betaald.
Welke zijn er?
Er bestaan diverse soorten uitkeringen bij ouderdom. Zo kunt u al vanaf
60 jaar aanspraak maken op een ouderdomsrente.Voor elke ouderdomsrente
gelden weer andere voorwaarden. In de onderstaande tabel ziet u welke
soorten ouderdomsrenten er zijn, inclusief de voorwaarden en de wachttijd.
Tabel 2. Voorwaarden en wachttijd
voor wie
wachttijd
voorwaarden personen ouder dan 65 jaar5 jaar
Geen
langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar35 jaar
Geen
vrouwen ouder dan 60 jaar 15 jaarNa uw 40ste verjaardag heeft u meer dan tien jaar verzekeringsplichtige
werkzaamheden verricht.
werklozen en deeltijdwerkers ouder dan 60 jaar (zie uitleg op pagina 10)
15 jaarU bent na uw 58½-jarige leeftijd tot aan de ingangsdatum van de rente tenminste 52
weken werkloos geweest. Of u heeft minstens 24 maanden in deeltijd gewerkt. 8 Jaar
verzekeringsplichtig werkzaam in de laatste 10 jaar voor het begin van de rente.
Daarnaast moet u wel als werkzoekende ingeschreven staan bij een arbeidsbureau van
een EU-lidstaat of Zwitserland.
arbeidsongeschikten ouder dan 60 jaar 35 jaarU moet officieel erkend zijn als zwaar gehandicapte, of beroeps- of volledig arbeidsongeschikt zijn, bij begin van de rente.
10
Ouderdom
Wachttijd
Een van de voorwaarden waaraan u altijd moet voldoen, is de gestelde wachttijd. Deze is niet gelijk aan een minimale verzekeringsduur.Voor de wachttijd
kunnen namelijk ook bijzondere tijdvakken meetellen. Meer over deze tijdvakken leest u in het volgende hoofdstuk.
Ouderdomsrente voor werklozen en oudere deeltijdwerkers
Deze ouderdomsrente lichten we even toe. Naast de genoemde voorwaarden
in de tabel, moet u nog aan één van de volgende twee voorwaarden voldoen:
■ Op de ingangsdatum van de rente moet u werkloos zijn. En na het bereiken
van de 58½-jarige leeftijd, tot aan de ingangsdatum van de rente, moet u
minimaal 52 weken ingeschreven staan als werkloze bij een Agentur für Arbeit
in Duitsland. Deze voorwaarde heeft u ook vervuld als u als werkloze stond
ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Nederland
of een arbeidsbureau van een andere EU-lidstaat of Zwitserland.
Of:
■ U heeft minstens 24 maanden als oudere deeltijdwerker gewerkt.
De deeltijdwerkzaamheden mogen niet minder dan 18 uur per week in
beslag nemen.
Gedeeltelijke of volledige ouderdomsrente
Voldoet u aan alle voorwaarden voor een van de Duitse ouderdomsrenten, dan
kunt u kiezen om deze volledig te laten uitbetalen. U kiest dan voor Vollrente.
Maar u kunt deze rente ook gedeeltelijk laten uitkeren. Dit noemt men
Teilrente. Zo kunt u kiezen voor een uitkering van eenderde, de helft of
tweederde deel van de volledige rente waar u recht op heeft. Wanneer u kiest
om in Duitse loondienst te blijven, naast uw gedeeltelijke rente, dan bouwt u
over dat deel tot aan uw 65ste jaar renteaanspraken op.
Vervroegde of uitgestelde rente
Ouderdomsrente kunt u vaak voor uw 65ste verjaardag laten ingaan. Goed om
te weten is dat u dan wel een korting op uw uitkering krijgt. Normaal gesproken krijgt u een korting van 0,3% per maand, dit komt neer op 3,6% per jaar.
Deze korting kan dus oplopen tot wel 18%, als u kiest voor uitkering van uw
ouderdomsrente vanaf uw 60ste verjaardag. En deze korting op uw rente loopt
door na uw 65ste verjaardag.
Ouderdom
11
U hebt de voorwaarden vervuld, maar u wilt pas na uw
65ste verjaardag gebruik maken van uw ouderdomsrente of
een gedeelte daarvan? De rente wordt dan voor elke maand
dat deze later ingaat, voor het gedeelte dat niet in aanspraak
wordt genomen, verhoogd met 0,5%. We noemen dit:
uitgestelde rente.
Het is dus belangrijk dat u goed overweegt op welke
leeftijd u kiest voor het ingaan van de ouderdomsrente.
En dat u weet wat de consequenties daarvan zijn.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.
Bijverdienen
Ontvangt u ouderdomsrente, dan mag u voor uw 65ste
verjaardag niet te veel bijverdienen. Ook niet als zelfstandig
ondernemer. U bent verplicht uw werkzaamheden te
melden bij uw Duitse uitkeringsinstantie. De hoogte van de
toegestane bijverdienste hangt af van uw rente (volledige of
gedeeltelijke rente). In beide situaties mag u vanaf uw 65ste
onbeperkt bijverdienen.
Rekenvoorbeelden kunt u vinden in onze aparte leaflet:
‘Bedragen en Percentages’. Heeft u vragen over uw
persoonlijke situatie? Wij helpen u graag. Achter in deze
brochure leest u hoe u ons kunt bereiken.
Verhoging van de leeftijdsgrens
In Duitsland wordt tussen 2012 en 2029 de leeftijdsgrens
voor de Regelaltersrente geleidelijk verhoogd van 65 naar
67 jaar. Bent u geboren in 1964 of later, dan kunt u pas
vanaf 67 jaar met pensioen. Een overgangsregeling geldt
voor werknemers die geboren zijn tussen 1947 en 1964.
Afhankelijk van het geboortejaar gaat de rente dan in op
een tijdstip tussen 65 en 67 jaar. Een uitzondering geldt
voor werknemers die 45 jaar of langer op grond van
werken verzekerd zijn geweest. Zij kunnen nog - zonder
korting - bij 65 jaar met pensioen.
Inkomsten
Wanneer u een ouderdomsuitkering ontvangt
mag u niet te veel bijverdienen.
12
Ouderdom
Deze verhoging van de leeftijdsgrens naar 67 jaar heeft ook gevolgen voor de
overige (vervroegde) ouderdomsrenten.
Wilt u hierover meer weten of heeft u specifieke vragen over uw situatie?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met advies. Achter in deze
brochure vindt u onze contactgegevens.
Ouderdom
13
Tijdvakken
Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de Duitse
renteverzekering moet u aan voorwaarden voldoen. Een daarvan
is dat u voldoet aan de gestelde wachttijd. De wachttijd is voor
elke ouderdomsrente weer anders.
Wat is een tijdvak?
Of u voldoet aan de gestelde wachttijd wordt bepaald door het aantal tijdvakken. Een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw ouderdomsrente. Normaal gesproken telt ieder jaar dat u werkt en premie betaalt,
mee. Daarnaast zijn er soms perioden dat u geen premie heeft betaald, maar die
wel meetellen voor de opbouw van uw ouderdomsrente.
Er bestaan diverse soorten Duitse en Nederlandse tijdvakken. Hieronder
beschrijven we de meest voorkomende tijdvakken die meetellen voor de
wachttijd van de Duitse renteverzekering.
Duitse tijdvakken
A. Premietijdvakken (Beitragszeiten)
Dit zijn de perioden dat u in Duitsland heeft gewerkt en waarover uw werkgever premies heeft afgedragen. Of waarover u vrijwillige premie voor de Duitse
renteverzekering heeft betaald.
B. Verzekeringstijdvakken door kinderopvoeding (Kindererziehungszeiten)
Dit zijn perioden waarin u een kind verzorgd heeft. Het zijn tijdvakken die
meetellen voor de berekening van de Duitse rente. De algemene richtlijn is als
volgt:
■ Voor elk kind dat voor 1 januari 1992 is geboren, wordt een tijdvak van
maximaal 12 maanden toegekend.
■ Voor kinderen die op of na deze datum zijn geboren, kan een tijdvak van
maximaal 36 maanden worden toegekend.
Tijdvakken van kinderopvoeding gelden meestal voor de moeder. De ouders
kunnen kiezen om het tijdvak, of een gedeelte daarvan, aan de vader toe te
kennen. Belangrijk is dat uw kind in Duitsland is opgevoed. Ongeacht de
nationaliteit.
14
Ouderdom
Grensarbeider
U bent werknemer / zelfstandige en u werkt in een
EU-lidstaat en woont in
een andere EU-lidstaat,
waarheen u minstens eenmaal per week terugkeert.
Voor grensarbeiders is het volgende van belang. Bent u
grensarbeider en is uw kind voor 1986 geboren? Dan krijgt
u geen tijdvakken. U komt wel in aanmerking voor een
tijdvak als uw kind na 31 december 1985 is geboren.
U moet dan direct voor de geboorte van het kind in
Duitsland gewerkt hebben en verzekerd zijn geweest. En als
u het werk onderbroken heeft, moet dat met toepassing van
het zogenaamde Mutterschutzgesetz of het Bundeserziehungsgeldgesetz (zie woordenlijst achter in deze brochure) zijn
geweest.
C. Vervangende tijdvakken (Ersatzzeiten)
Dit zijn bijvoorbeeld perioden van militaire dienst of
krijgsgevangenschap.
Bijzondere wachttijd
Voor de bijzondere wachttijd van 35 jaren (zie tabel 2 op
pagina 8) worden bovendien de volgende tijdvakken in
aanmerking genomen.
D. Premievrije tijdvakken (Anrechnungszeiten)
Perioden van onderbreking van de Duitse verzekering door
ziekte, zwangerschap of werkloosheid, noemen we: Anrechnungszeiten. Ook bepaalde perioden van school-, beroepsof hogeschoolopleiding komen hiervoor in aanmerking.
E. Berücksichtigungszeiten
Dit zijn jaren waarin u bijvoorbeeld een kind heeft opgevoed (tot 10 jaar).
Nederlandse tijdvakken
Voor de vervulling van de wachttijd telt de periode dat u
verzekerd bent voor het Nederlandse AOW-pensioen, mee.
Dit geldt ook voor soortgelijke tijdvakken die vervuld zijn
in een andere EU-lidstaat.Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u contact met ons opnemen. Achter
in deze brochure leest u hoe u ons kunt bereiken.
Ouderdom
15
Berekening
Maar welk bedrag ontvangt u dan eigenlijk per maand? Kunt u
dat bedrag zelf berekenen? Het uitrekenen van de uiteindelijke
hoogte van uw Duitse ouderdomsrente is niet eenvoudig.
Hieronder geven wij een globaal overzicht van de berekening.
Hoogte ouderdomsrente
Duitse rente bouwt u op gedurende uw werkzame leven.
Tijdens de periode dat u in Duitsland in loondienst werkt,
betaalt u namelijk premie voor de Duitse Rentenversicherung.
In Duitsland zijn werknemers immers verplicht verzekerd
voor deze Duitse verzekering. En daarmee voor hun
pensioen.
De hoogte van het bedrag dat u opbouwt met de Duitse
renteverzekering is onder meer afhankelijk van:
■ het loon dat u jaarlijks verdient, en
■ de looptijd van de verzekering.
Daarnaast zijn er nog andere factoren, die van belang zijn
voor de berekening van de rente.
Eenheden en waarden
■
Waarde-eenheden (Entgeltpunkte)
Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de Duitse renteverzekering wordt een persoonlijke waarde-eenheid vastgesteld. Deze eenheid is gebaseerd op de vergelijking tussen
uw eigen bruto jaarloon en het gemiddelde brutoloon van
alle verzekerden in dat jaar. Is uw bruto jaarloon bijvoorbeeld gelijk aan dat gemiddelde, dan ontvangt u: 1,0
waarde-eenheid. Zo krijgt u 1,1 waarde-eenheid als uw
brutoloon 10% hoger is dan het gemiddelde brutoloon.
Voor tijdvakken van kinderopvoeding bedraagt de waardeeenheid momenteel 1,0.
Ook over premievrije tijdvakken worden waarde-eenheden
toegekend. Er zijn verschillende premievrije tijdvakken. In
het vorige hoofdstuk kunt u lezen welke er zijn.
Specialisten
Wilt u exact weten wat
u aan Duitse rente heeft
opgebouwd? Wij adviseren
u contact op te nemen met
BDZ of met uw Duitse verzekeringsinstantie.
16
■
Ouderdom
Rente-ingangs factor
Dit is de Zugangsfaktor (ZF). Normaal gesproken bedraagt deze factor: 1. Kiest
u voor een vervroegde of uitgestelde ouderdomsrente, dus voor en na uw 65ste
verjaardag, dan wordt deze factor verlaagd of verhoogd.
■
Rentesoort factor
In het Duits noemt men dit Rentenartfaktor (RAF). De hoogte van deze factor
hangt af van het soort rente. Zo is de rentesoort factor voor een ouderdomsrente: 1,0.
■
Actuele rentewaarde
In Duitsland heet dit Aktueller Rentenwert. Dit is een dynamische factor, die
wordt beïnvloed door de loonontwikkeling in Duitsland. Ieder jaar op 1 juli
stelt de Duitse regering deze actuele rentewaarde opnieuw vast.
Formule renteberekening
De formule van de renteberekening bestaat uit alle hierboven genoemde
factoren. De formule ziet er als volgt uit:
Tabel 3. Renteberekening
Waarde-eenheden x rente-ingangsfactor x rentesoort factor x actuele rente-waarde =
maandrente
ofwel:
Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfactor x aktueller Rentenwert = Monatsrente
De maandrente is het bedrag dat u maandelijks ontvangt, zonder dat er
rekening is gehouden met eventuele kortingen. U kunt bijvoorbeeld korting
krijgen op het maandbedrag omdat u kiest voor vervroegd uitbetalen.
Meerdere landen
Heeft u zowel in Duitsland als in Nederland gewerkt, dan wordt er naast
een berekening op grond van de nationale bepalingen, ook een zogenaamde
‘pro-rata’ berekening gemaakt. Dit is een berekening op grond van de
EG-Verordening.Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact
met ons opnemen. Achter in deze brochure vindt u onze contactgegevens.
Ouderdom
17
Zo aanvragen
Een uitkering uit de Duitse renteverzekering moet u altijd officieel
aanvragen. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met de betreffende uitkeringsinstantie. Belangrijk om te weten, anders krijgt u
de uitkering namelijk niet.
Aanvragen in Nederland
Een aanvraag voor een ouderdomsrente moet u altijd in
Nederland indienen. Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)
van de SVB is hiervoor de aangewezen instantie. Het BDZ
verzorgt de verdere afhandeling voor u. Achter in deze
brochure vindt u onze contactgegevens.
Verjaren
Het is goed om te weten dat u uw aanvraag op tijd moet
indienen. Uw recht op een ouderdomsrente kan namelijk
verjaren. En u wilt natuurlijk wel gebruik maken van uw
opgebouwde rechten.Voldoet u aan alle voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een ouderdomsrente en aan de
wachttijd? Dan moet u uw aanvraag binnen drie maanden,
na afloop van de maand waarin de voorwaarden voor het
recht zijn vervuld, indienen. Zo voorkomt u dat u te laat
bent.
Hulp nodig?
Het recht op en de berekening van de Duitse ouderdomsrente is vrij ingewikkeld. Voor specifieke vragen over uw
situatie kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u
graag met advies. Op de volgende pagina leest u hoe u ons
kunt bereiken. In de brochure Werken in Duitsland, wonen
in Nederland, vindt u nog meer informatie over waar u
mee te maken kunt krijgen als u over de grens werkt.
Vraag op tijd aan
Uw recht op een ouderdomsuitkering kan namelijk
verjaren.
18
Ouderdom
Woordenlijst
De gebruikte Duitse woorden en uitdrukkingen in deze brochure,
vindt u hier op een rij. Om u snel wegwijs te maken in het
gecompliceerde Duitse sociale verzekeringsstelsel. Zo kunt u in
één oogopslag zien wat die specifieke Duitse term betekent.
Tabel 4. Verklarende Duitse woordenlijst
Duits woord / uitdrukking
Nederlandse toelichting
Agentur für ArbeitDuitse tegenhanger van het Nederlandse Centrum voor
Werk en Inkomen (CWI).
Aktueller Rentenwert
Actuele rentewaarde
Altersrente wegen Ouderdomsrente voor werklozen.
Arbeitslosigkeit
Altersrente nach Ouderdomsrente voor oudere deeltijdwerkers.
Altersteilzeitarbeit
Altersrente für schwer-
behinderte Menschen
Ouderdomsrente voor mindervaliden en
arbeidsongeschikten.
Altersrente für langjährig Ouderdomsrente voor langdurig verzekerden.
Versicherte
AnrechnungszeitenPremievrije tijdvakken (door ziekte en werkloosheid
bijvoorbeeld) die meetellen voor de wachttijd voor de
Duitse renteverzekering).
Beitragszeiten
Premietijdvakken
BundeserziehungsgeldgesetzWet waaruit uitkering wordt betaald, voor een periode
dat u uw werk onderbreekt voor de opvoeding van uw
kinderen.
Entgeltpunkte
Waarde-eenheden
Ersatzzeiten
Vervangende tijdvakken
Kindererziehungszeiten
Verzekeringstijdvakken voor kinderopvoeding.
MonatsrenteHet bedrag dat u maandelijks aan ouderdomsrente
ontvangt.
Mutterschutzgesetz
Deze wet regelt de rechten van vrouwen.
Regelaltersrente
Ouderdomsrente voor iedereen die 65 jaar of ouder is.
Ouderdom
Rentenartfaktor (RAF)
Rentesoort factor
Teilrente
Gedeeltelijke ouderdomsrente
Vollrente
Volledige ouderdomsrente
Zugangsfaktor (ZF)
Rente-ingangsfactor
19
Ouderdom
Zo kunt u ons bereiken
In deze brochure staat algemene
informatie. Wilt u meer weten over
uw situatie? Neemt u dan contact op
met het Bureau voor Duitse Zaken.
Wij zijn gespecialiseerd op het
gebied van sociale zekerheid in de
relatie Nederland-Duitsland.
Bureau voor Duitse Zaken
Tel. (0031) (0)24 343 19 00
Fax (0031) (0)24 343 10 09
[email protected]
www.svb.nl/bdz
Takenhofplein 4
6538 SZ Nijmegen
Postbus 10505
6500 MB Nijmegen
Spreekuren
Met al uw vragen over wonen,
werken, ondernemen en studeren in
Duitsland kunt u terecht op een van
onze spreekuren. Meer informatie
hierover vindt u op onze website.
Grensinfopunt
Het centrale punt voor alles wat te
maken heeft met over de grens
wonen, werken, ondernemen en
studeren. Zo heeft u één ingang voor
al uw vragen.
Het Grensinfopunt is een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.
www.grensinfopunt.nl
Informatiecentrum Belastingen
Voor vragen over belastingen en
andere fiscale zaken in relatie met
Duitsland kunt u terecht bij de
Belastingdienst in Heerlen:
Team GWO
Posbus 5750
6202 MB Maastricht
0800-0241212 (vanuit Nederland);
0800-1011352 (vanuit Duitsland)
www.belastingdienst.nl
Voor informatie over de Duitse
Rentenversicherung
Deutsche Rentenversicherung
Westfalen
www.svb.nl/bdz
Verbindungsstelle Niederlande
D-48125 Münster
www.deutsche-rentenversicherungwestfalen.de
Andere brochures van BDZ:
■ Werken in Duitsland, wonen in
Nederland
■ Werken in Nederland, wonen in
Duitsland
■ Arbeit in den Niederlanden,
Wohnsitz in Deutschland
■ Overlijden – Uw rechten in
Duitsland en Nederland
■ Arbeidsongeschiktheid – Uw
rechten in Duitsland en Nederland
■ Bedragen en percentages Duitsland
■ Bedragen en percentages Nederland
■ Niederländische Beitragssätze und
Leistungen
9086NO/0108
20
Download