overeenkomst

advertisement
Logo Hoofdaannemer
RAAMOVEREENKOMST
inzake hoofd- en onderaannemerschap
1.
Stichting <naam>.., statutair gevestigd te <plaats>,AGB-code <AGB-code>, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door <naam>, hierna te noemen: <naam>;
en
2.
Stichting <naam>.., statutair gevestigd te <plaats>,AGB-code <AGB-code>, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door <naam>, hierna te noemen: <naam>
Hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen en een ieder afzonderlijk als Partij.
Nemen het volgende in overweging:



Partijen contracteren en leveren onder meer ondersteuning in het kader van de Wmo en hebben overleg
gevoerd om de onderlinge dienstverlening in een overeenkomst vast te leggen.
Eén der partijen zal als hoofdaannemer opereren en de andere partij als onderaannemer.
De relevante gemeente(n) zal/zullen op de hoogte worden gesteld van deze samenwerking tussen
partijen.
En komen het volgende overeen:
1.
Toepassing
De overeenkomst is van toepassing op te leveren ondersteuning door één van de partijen op basis van
een beschikking Wmo. Partijen regelen via het ‘Formulier Opdracht levering ondersteuning Wmo’ het
hoofd- en onderaannemersschap per cliënt.
2.
Voorwaarden
I.
De voorwaarden zoals beschreven in de overeenkomst tussen gemeente en hoofdaannemer van de
gemeente waarin de betreffende cliënt waaraan ondersteuning wordt geleverd woonachtig is, zijn
integraal van kracht voor de onderaannemer. Op verzoek zal de hoofdaannemer deze overeenkomst
aan de onderaannemer verstrekken.
II.
De hoofdaannemer draagt er zorg voor dat de ondersteuning verantwoord is, met inachtneming van
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder kwaliteit, continuïteit, geheimhouding en privacy. In
situaties waarin hoofd- en onderaannemer beiden in dezelfde situatie ondersteuning bieden, vragen ze
toestemming aan de cliënt om informatie te delen.
III.
De onderaannemer draagt zorg voor voldoende gekwalificeerd personeel.
IV.
De hoofdaannemer wijst de cliënt erop dat in het geval van klachten over de uitbestede ondersteuning
gebruik gemaakt kan worden van de klachtenregeling van de hoofdaannemer. Indien van toepassing
werkt de onderaannemer mee aan een deugdelijke klachtafhandeling.
V.
De onderaannemer legt geen rechtstreekse betalingen aan de cliënt op.
3.
Levering en registratie
I.
De hoofdaannemer stelt met de cliënt een ondersteuningsplan op (waarvoor onderaannemer input kan
leveren) en communiceert de inhoud en eventuele wijzigingen aan de onderaannemer, indien en voor
zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de uitbestede zorg. Indien de ondersteuning in het kader
van de Wmo volledig wordt uitbesteed aan de onderaannemer, dan draagt de onderaannemer in
afstemming met de cliënt zorg voor het ondersteuningsplan en legt deze ter goedkeuring voor aan de
hoofdaannemer.
II.
De onderaannemer voert de uitbestede ondersteuning uit met inachtneming van het (aan haar bekende
deel van het) ondersteuningsplan en meldt feiten (bv voortijdig stopzetten van beschikking), die relevant
zijn voor de zorgverlening aan de cliënt, onmiddellijk aan de hoofdaannemer en vice versa.
III.
Partijen werken de aard, omvang, duur en tarief van de zorgverlening aan deze cliënt, al dan niet in de
vorm van trajectfinanciering, uit in het ‘Formulier Opdracht levering ondersteuning Wmo’. Het
Datum: 24-7-2017
ondertekende formulier vormt vervolgens een integraal onderdeel van de overeenkomst betreffende
hoofd- en onderaannemerschap. In het ‘Formulier Opdracht levering ondersteuning Wmo’ moet duidelijk
aangegeven worden welke minimale en maximale inzet van de onderaannemer verwacht en dus
vergoed wordt. Hierover vindt overleg plaats met partijen. Uitgangspunt is dat doelstelling en resultaat
van de ondersteuning bereikt kunnen worden.
IV.
In dien er sprake is van vervoer worden voor de organisatie van vervoer en vergoeding van bijbehorende
kosten separate afspraken gemaakt.
V.
De wijze waarop de inzet wordt verantwoord (uren, traject, resultaten) is afhankelijk van betreffende
gemeente. Daarom worden deze afspraken op cliënt/gemeenteniveau ondergebracht in het ‘Formulier
pdracht levering ondersteuning Wmo’.
4.
Vergoeding en betaling
I.
De onderaannemer stuurt periodiek en tijdig, uiterlijk 10 werkdagen na afloop van elke periode van 4
weken of maand (afhankelijk van betreffende gemeente) en per cliënt een gespecificeerde factuur naar
de hoofdaannemer. Daarmee wordt de hoofdaannemer in staat gesteld geleverde prestaties tijdig aan
desbetreffende gemeente te verantwoorden.
II.
De onderaannemer factureert (zo mogelijk digitaal) op basis van het overeengekomen tarief voor
direct-cliëntgebonden prestaties en tijd of traject. De factuurspecificatie bevat ondermeer: de BSN
nummers, geboorte data, en overige ANW gegevens cliënt en afgesproken tariefstelling (afhankelijk van
gemeente inclusief detailoverzicht van uren en data; zie ‘Formulier Opdracht levering ondersteuning
Wmo’. Facturen zonder specificatie worden niet betaald. De onderaannemer de factuur naar:
<Naam>
<t.a.v.>
<Postbus>
<Postcode / plaats>
Digitale facturen versturen naar: <mailadres>
III.
De hoofdaannemer betaalt de goedgekeurde facturen binnen 30 dagen na factuurdatum.
IV.
Bij niet-tijdige betaling is de hoofdaannemer gehouden de wettelijke rente te vergoeden vanaf het
moment van verstrijken van de betaaldatum.
V.
Partijen gaan ervan uit dat de uitbestede zorgverlening btw-vrijgestelde prestaties zijn. Indien de
Belastingdienst zich desondanks op het standpunt stelt dat btw-heffing dient plaats te vinden, dan
spreken partijen af dat deze door de onderaannemer voor eigen rekening wordt genomen.
VI.
Jaarlijks of bij het verlengen van een beschikking kunnen de overeengekomen tarieven worden herzien.
5.
Overleg
I.
Partijen voeren periodiek overleg over de uitvoering van deze overeenkomst en over de uitvoering van
de Opdracht levering ondersteuning Wmo. Daarbij worden in ieder geval de zorgverlening aan de cliënt
besproken en de algemene (organisatorische en procesmatige) gang van zaken rond de zorgverlening.
II.
Ten behoeve van het periodiek overleg en eventueel tussentijds overleg wijzen partijen ieder een
contactpersoon aan.
6.
Aansprakelijkheid
I.
De onderaannemer is aansprakelijk voor de schade van de cliënt en/of derden voortvloeiend uit of
verband houdend met werkzaamheden, die de onderaannemer in het kader van de overeenkomst en
opdracht levering zorgprestatie verricht.
II.
De onderaannemer draagt er zorg voor dat een adequate aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten
voor haar medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren, zowel voor de schade aan cliënten en derden
als schade geleden door de medewerkers. De hoofdaannemer kan eisen dat hieromtrent schriftelijke
informatie wordt verstrekt.
7.
Aanvang en duur
I.
Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2015 en heeft een looptijd van 1 jaar en eindigt aldus op 31
december 2015.
II.
Partijen verlengen deze overeenkomst stilzwijgend met de duur van telkens 1 jaar tenzij een der partijen
voor het verstrijken van de lopende periode en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden,
schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen.
III.
Deze overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door opzegging ingeval van:
I.
faillissement/surseance van een der partijen.
II.
wijzigingen in wet- en regelgeving of andere omstandigheden die maken dat van partij of
partijen niet kan worden verwacht de overeenkomst (ongewijzigd) voort te zetten·
III.
wanneer een der partijen tekortschiet in de uitvoering van een wezenlijke verplichting van deze
overeenkomst, na de andere partij tot nakoming gemaand te hebben.
IV.
wijziging van voorwaarden in overeenkomst van de hoofdaannemer met de gemeente
Overeengekomen en in tweevoud ondertekend.
<naam hoofdaannemer>
<naam onderaannemer)
< tekeningsbevoegd persoon>
<tekeningsbevoegd persoon>
<datum>
<datum>
___________________________
___________________________
(handtekening)
(handtekening)
Download