Onderaannemingsverklaring Loopbaanbegeleiding

advertisement
ONDERAANNEMINGSVERKLARING LOOPBAANBEGELEIDING:
Onderaannemingsovereenkomst tussen:
De ONDERAANNEMER:
Naam of handelsnaam:
Rechtsvorm:
Ondernemingsnummer:
Adres:
Straatnaam & nr:
Postcode:
Woonplaats:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n),
Naam :
Voornaam:
Rijksregisternummer
e-mailadres:
Telefoonnummer:
Gemachtigd de onderaannemer juridisch te binden in de hoedanigheid van
(functie binnen de organisatie)
en
De GEMANDATEERDE ORGANISATIE:
Naam of handelsnaam:
Rechtsvorm
Ondernemingsnummer:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n),
Naam
Voornaam
Rijksregisternummer
e-mailadres
Telefoonnummer
Gemachtigd de gemandateerde organisatie juridisch te binden in de hoedanigheid van
(functie binnen de organisatie)
Werken met onderaannemers
1/3
Komen het volgende overeen:
De onderaannemer zal in opdracht van de gemandateerde organisatie, loopbaanbegeleidingen
uitvoeren volgens de voorwaarden van het ‘Besluit van de Vlaamse regering betreffende de
loopbaanbegeleiding van 17 mei 2013’.
De overeenkomst gaat in op
/
/
en eindigt op
/
/
.
De gemandateerde organisatie blijft aansprakelijk inzake de goede uitvoering van de diensten en
ziet erop toe dat ook de onderaannemer(s) voldoen aan de voorwaarden gesteld in het ‘Besluit van
de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding van 17 mei 2013’ en dit voor de hele duur
van de samenwerking. Het logo van het mandaat loopbaanbegeleiding “Wij aanvaarden
loopbaancheques” mag niet gekoppeld worden aan de naam van de onderaannemer maar moet
steeds gekoppeld zijn aan het centrum waarvoor hij de loopbaanbegeleiding aanbiedt.
De gemandateerde organisatie heeft zich ervan vergewist dat de ondertekenaar voor de
onderaannemer gerechtigd is zijn organisatie rechtsgeldig te verbinden voor deze overeenkomst en
dat de onderaannemer de inhoud van het BVR van 17 mei 2013 kent en onderschrijft.
De gemandateerde organisatie zal zich voor het aantonen van de deskundigheid
niet beroepen op de onderaannemer
beroepen op de onderaannemer. In dat geval zal de gemandateerde organisatie, wanneer in
de loop van het mandaat de inzet van onderaannemer wijzigt of herschikt wordt, dit
voorafgaand ter goedkeuring voorleggen aan de VDAB.
De onderaannemer heeft aangetoond dat hij voldoet aan de mandaatvoorwaarden en
beschikt over een eigen mandaat voor loopbaanbegeleiding
of
beroept op de kwaliteitswerking van de gemandateerde organisatie
De onderaannemer verklaart hierbij volgende documenten ontvangen te hebben:
 Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding d.d. 17 mei 2013
 De gedragscode
 Het draaiboek gemandateerde loopbaancentra
(Deze documenten zijn ook beschikbaar op http://partners.vdab.be/gemandateerd.shtml.)
De gemandateerde organisatie verklaart op eer hierbij de voorwaarden gecontroleerd te hebben
waaraan de onderaannemer moet voldoen volgens Artikel 5, §1 en Artikel 6.3°van het BVR:
Artikel 6.3°De gemandateerde organisatie kan voor het uitvoeren van deze dienstverlening een beroep doen op
onderaannemers. De gemandateerde onderneming controleert of de onderaannemers voldoen aan de
voorwaarden vermeld in artikel 5, §1, tweede lid. Voor de voorwaarde vermeld in artikel 5, §1, tweede lid, 4°,
volstaat het dat de onderaannemers zich beroepen op het kwaliteitscertificaat van de gemandateerde organisatie.
Art. 5. §1.De onderneming die loopbaanbegeleiding als vermeld in dit besluit wil verrichten, dient een mandaataanvraag
in bij de VDAB. De onderneming toont daarbij aan dat ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
1° de onderneming heeft een van de volgende statuten:
a) het statuut van rechtspersoon, opgericht volgens de rechtsregels van de lidstaat van vestiging;
b) het statuut van natuurlijke persoon die beschikt over burgerrechten en politieke rechten;
Werken met onderaannemers
2/3
2° de onderneming verkeert niet in staat van faillissement of in staat van kennelijk onvermogen, noch maakt ze het
voorwerp uit van een procedure tot faillietverklaring of een gelijkaardige wetgeving in de lidstaat van vestiging;
3° de onderneming is geen achterstallige belastingen, boeten of intresten verschuldigd, noch
socialezekerheidsbijdragen, met sociale zekerheid gelijkgestelde bijdragen, boeten of intresten, verschuldigd aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
4° de onderneming beschikt over een van de kwaliteitscertificaten: NIET VAN TOEPASSING VOOR
ONDERAANNEMERS
5° de onderneming toont haar professionele deskundigheid op het vlak van loopbaanbegeleiding aan.
De zaakvoerder, exploitant of verantwoordelijke van de onderneming of haaraangesteldenof lasthebbers
beschikken daarvoor over een beroepservaring van ten minste drie jaar in de sector van loopbaanbegeleiding,
loopbaanoriëntatie of -coaching, outplacement of werkzoekendenbegeleiding;
6° de onderneming onderschrijft de bepalingen van de gedragscode, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is
toegevoegd.
VDAB kan tijdens de looptijd van het mandaat ten allen tijde controleren of de onderaannemer
voldoet aan de gestelde vereisten. De gemandateerde organisatie verbindt er zich toe de originele
onderaannemingsverklaring evenals het volledig ingevulde portfolio ten alle tijde beschikbaar te
stellen aan VDAB op eenvoudig verzoek. De onderaannemer kan pas starten nadat de
onderaannemingsverklaring aan VDAB werd bezorgd.
Aldus opgemaakt te
op
/
/
In zoveel exemplaren als er ondertekenaars zijn en een exemplaar bestemd voor VDAB
Naam en handtekening van:
de onderaannemer
de gemandateerde organisatie
Datum:
Datum:
Werken met onderaannemers
3/3
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards