Rondo - Erasmus MC

advertisement
Cochlear Implants
RONDO
Handleiding voor de gebruiker
AW30141_4.0 (Dutch)
Inhoudsopgav
1. Inhoudsopgave
1. INHOUDSOPGAVE
1
2. INLEIDING
3
3. BEDOELD GEBRUIK – INDICATIES – CONTRA-INDICATIES
4
Bedoeld gebruik
4
Indicaties4
Contra-indicaties5
4. RONDO AUDIOPROCESSOR
6
De onderdelen van het systeem
6
ON / OFF-schakelaar
8
FineTuner10
Batterijhouder13
Magneet14
Bevestigingsclip16
RONDO-bescherming17
Microfoonkap17
Aansluiting van hulpaudioapparaten
18
Aanvullende draagopties
18
5. VAN BELANG BIJ GEBRUIK DOOR JONGE KINDEREN
19
6. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN
20
Algemene voorzorgsmaatregelen voor uw cochleaire implantaat systeem
21
Voorzorgen voor medische procedures
27
7. ONDERHOUD EN ZORG
31
Onderhoud31
Wekelijks onderhoud van uw RONDO audioprocessor
32
Batterijen33
8. PROBLEEMOPLOSSING
Spraakprocessortesttoestel (Speech Processor Test Device)
37
37
FineTuner39
RONDO rode controlelampjes
40
Persoonlijke waarschuwing
42
FineTuner controlefuncties
42
1
Inhoudsopgav
9. TECHNISCHE GEGEVENS
44
Audioprocessor44
FineTuner46
Symbolen48
Spraakprocessortesttoestel (Speech Processor Test Device)
49
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant
50
10. BIJLAGEN 54
Adres van de fabrikant
54
11. MED‑EL CONTACTEREN
2
54
Waarborg, garantie en registratiekaart
55
Inleiding
2. Inleiding
Deze gebruikershandleiding geeft informatie over en aanwijzingen voor het gebruik van de
RONDO audioprocessor (Me1100) als onderdeel van het MED‑EL CI-systeem. De handleiding
omvat beschrijvingen van beschikbare onderdelen, draagconfiguraties en accessoires voor de
RONDO, alsmede tips om problemen op te lossen en aanwijzingen voor goed onderhoud van
de uitwendige onderdelen van het CI-systeem.
Uw MED‑EL cochleaire implantaat bestaat uit de Mi1000 CONCERTO (hierna CONCERTO
genoemd), PULSARci100, SONATAti100, C40+ of C40-implantaten, de externe RONDO audioprocessor (incl. de FineTuner), de externe onderdelen en accessoires en de bijbehorende harden software: DIB II, DIB II spoel I100. DIB II spoel en MAESTRO System software.
Wij raden u aan deze handleiding geheel te lezen.
Dit symbool duidt op informatie die met name van belang is voor ouders van geïmplanteerde kinderen.
Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het wennen aan en het leren luisteren met een
cochleair implantaat alsmede de nauwkeurige aanpassing een geleidelijk proces is dat enige
tijd duurt. U krijgt daarbij hulp van allerlei specialisten om u te helpen maximaal te profiteren
van uw nieuwe MED‑EL CI-systeem.
Na de eerste aanpassing (‘fitting’) zult u nog regelmatig naar het CI-centrum moeten gaan
om uw toestel te laten fijnregelen. Tijdens het eerste jaar dat u het systeem gebruikt, kan
het voorkomen dat het toestel regelmatig moet worden bijgesteld. Dit is normaal en noodzakelijk, en maakt deel uit van een leerproces waarbij u meer en meer vertrouwd raakt met
het implantaat. Na verloop van tijd zult u hoogstwaarschijnlijk merken dat er steeds minder
sessies nodig zijn. Voor de meeste gebruikers is het daarna voldoende dat de processor zo
nu en dan wordt bijgeregeld, zolang ze gebruik maken van het implantaat.
Neem voor alle vragen die u mocht hebben contact op met uw CI-centrum, met MED‑EL of
diens vertegenwoordiger.
3
Bedoeld gebruik – Indicaties – Contra-Indicaties
3. B
edoeld gebruik – Indicaties –
Contra-indicaties
BEDOELD GEBRUIK
De RONDO is een audioprocessor en maakt deel uit van het MED‑EL cochleaire implantaat­
systeem (CI-systeem). Het CI-systeem is bedoeld om auditieve sensaties op te wekken door
middel van elektrische stimulatie van de auditieve banen bij mensen met een ernstig tot zeer
ernstig gehoorverlies die weinig of geen baat hebben bij akoestische versterking, zelfs niet
met de beste hulpmiddelen.
Daarnaast is het MED‑EL CI-systeem met de FLEX24 (1) elektrodendrager bedoeld voor het
opwekken van gehoorsensaties door middel van elektrische stimulatie of via de gecombineerde Elektrisch Akoestische Stimulatie (EAS) van het gehoor bij mensen die gedeeltelijk
doof zijn en die – voor wat betreft de lage frequenties – uitsluitend baat hebben bij akoestische stimulatie.
Het MED-EL cochleair implantaatsysteem is tevens bedoeld om auditieve sensaties op te
roepen via elektrische stimulatie van de gehoorbanen voor personen met eenzijdige doofheid, die wordt gedefinieerd als ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies in één oor en normaal
gehoor of licht tot matig gehoorverlies in het andere oor.
INDICATIES
Patiënten die één of twee CONCERTO, PULSARci100, SONATAti100, C40+ of C40 cochleaire
implantaten hebben ontvangen zijn geïndiceerd voor gebruik van de RONDO in normale
dagelijkse omgevingen (thuis, kantoor, buitenshuis, enz.). Dit omvat patiënten van ongeacht
leeftijd, geslacht en nationaliteit.
De RONDO is bedoeld voor dagelijks gebruik terwijl een patiënt wakker is.
De gebruiker van de RONDO hoeft niet over speciale vaardigheid of een hogere opleiding te
beschikken, de gebruiker (of voogd wanneer de gebruiker een kind of een gehandicapte is
die de hieronder vermelde activiteiten niet kan uitvoeren) moet echter minimaal in staat zijn
de volgende activiteiten uit te voeren:
1 De FLEX24-elektrode werd vroeger op de markt gebracht als de FLEXEAS-elektrode. De implementatie van de
naamswijziging FLEXEAS in FLEX24 kan afhankelijk zijn van goedkeuring van de regelgevende instanties en de elektrode
kan daarom op bepaalde markten nog steeds als FLEXEAS worden verkocht.
4
Bedoeld gebruik – Indicaties – Contra-Indicaties
•
ON / OFF (aan / uit) schakelen
•
Batterijen vervangen
•
Plaatsen / verwijderen van RONDO over / van een implantaat
Omdat de RONDO onderdeel is van het MED‑EL CI-systeem gelden alle voor het cochleaire
implantaat aangegeven indicaties.
Om optimaal te kunnen profiteren van dit implantaat moeten kandidaten voldoende gemotiveerd zijn en het belang inzien van regelmatige bezoeken aan het CI-centrum voor beoordeling van de vorderingen in het leren horen met een CI, fijnregeling van de programmering en
hoortraining.
CONTRA-INDICATIES
Iemand kan geen gebruik maken van een RONDO audioprocessor indien hij of zij allergisch
is voor de materialen die worden gebruikt in de RONDO processor of de FineTuner. Meer
hierover vindt u in hoofdstuk 9, Technische gegevens.
Aangezien de RONDO onderdeel is van het MED‑EL CI-systeem, zijn alle contra-indicaties
voor dit cochleair implantaatsysteem van toepassing.
De RONDO en de FineTuner zijn niet bedoeld voor gebruik in omgevingen waar RF-transmissies
verboden zijn (bijv. operatiekamer).
LET OP:
Indicaties en contra-indicaties voor dit CI-systeem staan ook vermeld op de bijsluiter bij
het implantaat. Wanneer u dit document wilt inzien, neem dan contact op met MED‑EL of
met de plaatselijke vertegenwoordiger.
5
RONDO audioprocessor
4. RONDO audioprocessor
DE ONDERDELEN VAN HET SYSTEEM
Het MED‑EL CI-systeem is een actief medisch apparaat met interne (geïmplanteerde) en
externe onderdelen. Het interne deel van het apparaat wordt achter het oor in de schedel
chirurgisch geïmplanteerd, terwijl de externe componenten achter het oor of op het lichaam
worden gedragen.
Implantaten met keramische behuizing: PULSARci100 (weergegeven),
C40+ en C40
Implantaten met titanium behuizing: CONCERTO (weergegeven) en SONATAti100
Fig. 1 De MED‑EL-cochleaire implantaten
De externe delen omvatten de RONDO audioprocessor en de accessoires van de audioprocessor. In zijn basisconfiguratie bestaat de RONDO audioprocessor uit de controle-eenheid
en de batterijhouder. Een hulpmiddel genaamd FineTuner maakt toegang tot verschillende
audioprocessorfuncties mogelijk.
De RONDO wordt op zijn plaats gehouden door middel van magnetische aantrekkingskracht
over het implantaat.
De audioprocessor gebruikt batterijen die voldoende vermogen bieden voor zowel de externe
als de geïmplanteerde elektronica. Het implantaat bevat geen batterijen.
6
RONDO audioprocessor
Batterijhouder
Rode controlelampjes
Microfoon / Microfoonklepje
Vastzetten bevestigingsclip
(verkrijgbaar voor beide
zijden)
Controle-eenheid
Schakelaar
(ON / OFF / Ontgrendeld)
Ontgrendel-hendel
Luchtinlaten
Bevestigingsclip
Fig. 2 Uw RONDO audioprocessor
7
RONDO audioprocessor
ON / OFF-SCHAKELAAR
De schakelaar op de batterijhouder functioneert als ON / OFF-schakelaar.
U kunt de volgende standen selecteren:
RONDO OFF (UIT):
RONDO ON (AAN): 
Fig. 3 De RONDO in de OFF-stand
Fig. 4 De RONDO in de ON-stand
Na het inschakelen van de RONDO audioprocessor zullen de rode controlelampjes maximaal
vier keer knipperen om het geactiveerde programma aan te geven. Wanneer het lampje
bijvoorbeeld drie keer knippert, dan is programma 3 op dat moment actief. De audioprocessor
begint te werken zodra de rode lampjes gaan branden en knipperen.
Voor het activeren van uw CI-systeem,
schakelt u de RONDO in en plaatst u het
met de platte kant naar uw hoofd en de
smalle kant omhoog gericht over de zijkant
van het implantaat (zie Fig. 5). Zodra de
RONDO zich ongeveer over het implantaat bevindt, wordt hij automatisch correct
geplaatst door middel van aantrekkingskracht van de implantaatmagneet.
Fig. 5 RONDO over de implantaatplaats
8
RONDO audioprocessor
In de stand UIT is de audioprocessor uitgeschakeld. Er wordt geen stroom doorgegeven. Zorg
ervoor dat het RONDO is uitgeschakeld wanneer u de audioprocessor niet gebruikt, zo verlengt u de gebruiksduur van de batterijen (zie ook hoofdstuk 7, Onderhoud).
De RONDO audioprocessor is voorzien van een luisterspoel (telecoil). Deze luisterspoel vangt
magnetische geluidsignalen op van telefoontoestellen of ringleidingen die in sommige openbare gebouwen zijn geïnstalleerd en zet deze magnetische signalen om in elektrische signalen.
Ga als volgt te werk om de telespoel te gebruiken:
•
Activeer de telespoel door op de T-toets te drukken (alleen signalen die worden opgevangen door de telespoel zullen hoorbaar zijn) of MT (signalen die door de microfoon
worden opgepikt en de telecoil zullen hoorbaar zijn) op uw FineTuner als beschreven in
hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor, FineTuner, FineTuner-regeling.
•
Wanneer u de telefoon gebruikt, plaatst u de telefoon zodanig dat het oorstuk ervan
midden boven de RONDO zit. Verplaats de telefoon waar nodig iets op en neer om de
signaalkwaliteit te optimaliseren.
•
Probeer, wanneer u zich in een omgeving met een lussysteem bevindt, een plek te vinden
•
Druk voor het deactiveren van de telespoel, wanneer u hem niet meer nodig hebt, op
waar de signaalkwaliteit het best is voor u.
de M-toets op uw FineTuner als beschreven in hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor,
FineTuner, FineTuner-regeling.
Wanneer u de audioprocessor inschakelt wordt automatisch de microfoonstand geactiveerd,
ook indien u de luisterspoel had geactiveerd voordat u de processor de laatste keer uitschakelde. Als de luisterspoel is geactiveerd hoort u mogelijk een zoemend geluid wanneer u op
een knop van de FineTuner drukt. Dit is normaal en betekent dat een opdracht wordt verzonden. Om interferentie met bepaalde elektronische en elektrische apparaten te beperken als
de luisterspoel is geactiveerd, raden wij u aan om de geluidsgevoeligheid te verminderen (zie
hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor, FineTuner, Bediening van de FineTuner).
9
RONDO audioprocessor
FINETUNER
Uw audioloog zal uw RONDO audioprocessor programmeren, overeenkomstig uw wensen en
behoeften. De FineTuner is een accessoire dat dient om uw processor optimaal te kunnen
benutten in wisselende luisteromstandigheden.
De RONDO audioprocessor zelf heeft slechts een aan / uit-schakelaar. Alle andere functies
kunnen worden ingeschakeld en geregeld met behulp van de FineTuner afstandsbediening.
Deze stuurt de gewenste instelling via een radiosignaal naar uw RONDO audioprocessor. Het
ergonomische ontwerp en de grote toetsen dragen ertoe bij dat u de instellingen van uw
RONDO audioprocessor makkelijk en snel kunt veranderen.
Door de FineTuner buiten het bereik van kinderen te houden voorkomt u dat zij per ongeluk
en onbedoeld de instellingen van hun RONDO veranderen.
U hebt de FineTuner niet nodig om de audioprocessor in te schakelen. De audioprocessor
wordt ingeschakeld met dezelfde instellingen voor wat betreft volume, programma en geluidsgevoeligheid zoals ingesteld op het moment dat u de laatste keer het toestel uitschakelde.
De FineTuner is geconfigureerd voor gebruik met een daarmee gesynchroniseerde RONDO
audioprocessor, dat wil zeggen dat uitsluitend die audioprocessor opdrachten kan ontvangen
en uitvoeren van de daarbij behorende FineTuner. Het zendbereik van de FineTuner bedraagt
ongeveer 80 cm. Dit bereik kan minder zijn indien u zich dichtbij elektronische of elektrische
apparatuur bevindt, zelfs als die apparatuur voldoet aan alle eisen m.b.t. elektromagnetische
emissie.
Hoe synchroniseert u een FineTuner met uw RONDO
De FineTuner is gesynchroniseerd met uw audioprocessor en kan niet worden gebruikt door
een andere gebruiker van een cochleair implantaat. Uw audioloog configureert de FineTuner
overeenkomstig uw persoonlijke behoeften en wensen. Het kan soms nodig zijn om uw
audioprocessor en FineTuner opnieuw te synchroniseren (bijvoorbeeld als u een vervangende
processor krijgt MT). Schakel de RONDO uit en leg de RONDO op het toetsenbord van de
FineTuner, ongeveer ter hoogte van de MT-toets. Schakel vervolgens de RONDO audioprocessor in, de processor en de FineTuner worden nu automatisch gesynchroniseerd. Een succes­
volle synchronisatie wordt aangegeven door een kort knippersignaal van de twee amberkleurige controlelampjes op uw FineTuner.
Voor gebruikers die bilateraal zijn geïmplanteerd
Eén FineTuner kan geconfigureerd worden voor de bediening van twee audioprocesors indien
bij u twee MED‑EL implantaten zijn geïmplanteerd. Uw audioloog zal daarmee rekening hou-
10
RONDO audioprocessor
den bij het programmeren van beide audioprocessors. Is deze procedure correct uitgevoerd
dan kunt u beide processors op de hierboven beschreven wijze synchroniseren met de
FineTuner.
Bediening van de FineTuner
STANDAARD INSTELLING
Door het indrukken van deze toets zet u het volume en de geluidsgevoeligheid
weer op de voorgeprogrammeerde niveaus zoals door uw audioloog tijdens
het programmeren van de audioprocessor is ingesteld. Het indrukken van
deze toets op uw FineTuner heeft uitsluitend betrekking op het volume en
de geluidsgevoeligheid. De programmakeuze wordt niet gewijzigd.
VOLUMEREGELING
Verhoogt de totale
geluidssterkte
GEVOELIGHEIDSREGELING
Verhoogt de
geluidsgevoeligheid
VOLUMEREGELING
Verlaagt de totale
geluidssterkte
GEVOELIGHEIDSREGELING
Verlaagt de
geluidsgevoeligheid
PROGRAMMAKEUZE
Vier toetsen om maximaal vier
verschillende programma’s te
kunnen kiezen
INPUTKEUZE
Selecteert de telespoel
INPUTKEUZE
Selecteert de microfoon
PROCESSORKEUZE
(uitsluitend voor bilateraal
geïmplanteerde gebruikers)
Selecteert de linker
processor
INPUTKEUZE
Selecteert de microfoon +
telespoel
PROCESSORKEUZE
(uitsluitend voor bilateraal
geïmplanteerde gebruikers)
Selecteert beide
processors
PROCESSORKEUZE
(uitsluitend voor bilateraal
geïmplanteerde gebruikers)
Selecteert de rechter
processor
Fig. 6 FineTuner
Om ongewenst of verkeerd gebruik van de FineTuner te voorkomen kan de audioloog tijdens
het programmeren van de audioprocessor(s) bepaalde functies (tijdelijk) uitschakelen. Indien
op de betreffende functietoets wordt gedrukt, wordt de opdracht nog wel door de FineTuner
verzonden, maar wordt deze door de processor niet uitgevoerd.
11
RONDO audioprocessor
Functies van de FineTuner
Automatische toetsenbordvergrendeling: Om onbedoeld gebruik van een bepaalde toets
te voorkomen, is de FineTuner voorzien van een optionele toetsenbordvergrendeling. Deze
functie wordt automatisch ingeschakeld als gedurende meer dan 10 seconden geen toets
wordt ingedrukt.
Om deze functie van uw FineTuner te activeren, houdt u de  -toets meer dan 5 seconden ingedrukt om in de programmeermodus te komen (het rode en beide amberkleurige
controlelampjes op uw FineTuner zullen afzonderlijk oplichten om aan te geven dat de programmeermodus van de FineTuner is ingeschakeld). Vervolgens drukt u op de  -toets om
de automatische toetsenbordvergrendeling in te schakelen. Indien deze procedure correct is
uitgevoerd dan knipperen beide amberkleurige controlelampjes kort.
Om de automatische toetsenbordvergrendeling uit te schakelen drukt u twee keer op dee
 -toets om het toetsenbord gedurende 10 seconden te ontgrendelen. Daarna houdt u
deze toets meer dan 5 seconden ingedrukt om de programmeermodus in te schakelen. Druk
vervolgens op de  -toets om de toetsenbordvergrendeling uit te schakelen. Ook nu zullen
beide amberkleurige lampjes kort knipperen indien de procedure correct is uitgevoerd.
Om een bepaalde functie te activeren terwijl de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld,
drukt u tweemaal op de gewenste functietoets. De eerste klik ontsluit tijdelijk het toetsenbord, de tweede klik voert de opdracht uit. Als er gedurende 10 seconden niet op een andere
toets is gedrukt, wordt de toetsenbordvergrendeling automatisch weer ingeschakeld.
Waarschuwing bij lage batterijspanning: Drukt u op een toets en u ziet vervolgens dat het
rode controlelampje op de FineTuner driemaal knippert, dan heeft de batterijspanning van
de batterij in de FineTuner een kritisch laag niveau bereikt (zie hoofdstuk 7, Onderhoud,
Batterijen, De batterij van uw FineTuner vervangen).
Zendonderbreking: De FineTuner stopt met zenden na 3 seconden om energie te sparen,
zelfs als de toets ingedrukt blijft.
De FineTuner is niet voorzien van een aan / uit schakelaar.
Drie controlelampjes met verschillende kleuren (2 amberkleurig en 1 rood) geven aan welke
functies of opdrachten zijn geactiveerd. Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies
en opdrachten, zie hoofdstuk 8, Probleemoplossing. De FineTuner heeft geen invloed op
aangesloten luisterhulpmiddelen.
12
RONDO audioprocessor
BATTERIJHOUDER
De RONDO-batterijhouder bevat 3 batterijen voor gehoorapparaten. Het vervangen van de
batterijen wordt beschreven in hoofdstuk 7, Zorg en onderhoud, Batterijen, Laden van de
batterijen van uw RONDO audioprocessor.
De batterijhouder is voorzien van een zeer kleine ontgrendel-hendel aan de rechterkant van
de ON / OFF-schakelaar. Voor het verwijderen van de batterijhouder drukt u op de ontgrendelhendel en duw de schuifschakelaar naar rechts tot hij vastklikt. De pijlkop op de schakelaar
is gericht op het ontgrendelde symbool (
). Trek de batterijhouder iets terug en til het eruit.
Houd de batterijhouder voor het assembleren van de batterijhouder iets omlaag gericht en
duw het recht op de processor. Wanneer de batterijhouder op de processor rust, duwt u hem
iets omlaag en verplaats de ON / OFF-schakelaar naar de OFF-stand (middelste stand). De
ontgrendel-hendel klikt automatisch vast en de batterijhouder is weer vergrendeld.
BELANGRIJK
De schakelaar moet altijd in de ontgrendelde stand (
) staan bij het verwijdering / bevestigen
van de batterijhouder. Oefen niet teveel kracht uit. Om de schakelaar naar de ontgrendelde
stand te verplaatsen, drukt u de ontgrendel-hendel ( 1 ) aan de rechterkant omlaag. Houd
hem omlaag terwijl u de schakelaar naar rechts ( 2 ) duwt.
1
2
1
2
Fig. 7 Hoe opent u de batterijhouder van uw RONDO audioprocessor
Voor meer draagmogelijkheden, zie hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor, aanvullende draagmogelijkheden.
13
RONDO audioprocessor
MAGNEET
In het midden van de RONDO bevindt zich een kleine magneet om hem op zijn plaats te
houden op de kop boven het implantaatpakket. De magneet kan worden veranderd voor het
aanpassen van de magneetsterkte aan uw behoeften.
Hoe vervangt u het magneetinzetstuk
•
Houd de ontgrendel-hendel ( 1 ) omlaag en duw de schakelaar ( 2 ) naar de ontgrendelde stand (
). Verwijder de batterijhouder voor toegang voor toegang tot het mag-
neetinzetstuk.
•
Pak het magneetinzetstuk vast bij de twee gekartelde plekken en draai het naar links tot
het ontgrendelde symbool (
) op de magneet is gericht op de pijlkop op de onderkant
van de behuizing. Het magneetinzetstuk ontkoppelt en kan nu uitgetild worden.
•
Pak het nieuwe magneetinzetstuk. Houd het zodanig dat het ontgrendelde symbool (
)
op de magneet is gericht op de pijlkop op de onderkant van de behuizing. Wanneer hij
correct is geplaatst glijdt het magneetinzetstuk gemakkelijk naar binnen.
•
Draai het magneetinzetstuk nu naar rechts tot het vergrendeld-symbool (
) recht
omlaag is gericht naar de pijlkop op de onderkant van de behuizing. De magneet is correct ingebracht wanneer de vier cirkels op de magneet symmetrisch in lijn zijn gebracht
met betrekking tot de pijlkop.
1
2
1
2
3
4
Fig. 8 Het magneetinzetstuk vervangen
14
RONDO audioprocessor
Er zijn vier magneetsterkten verkrijgbaar. De magneetsterkte wordt aangegeven door het
aantal volle cirkels op de magneet. De gekozen magneetsterkte dient geschikt te zijn voor de
individuele patiënt, d.w.z. dat sterke magneten niet worden aanbevolen voor patiënten met
dunne huidlappen (bijv. jonge kinderen of zeer slanke patiënten), daar excessieve magnetische aantrekking de kans op huidirritatie mogelijk kan vergroten.
SOFT
STANDARD
STRONG
SUPER STRONG
Fig. 9 Magneetsterkten
BELANGRIJK
MED‑EL adviseert ten strengste de magneet niet zelf te vervangen, maar dit door uw audioloog of het klinische personeel te laten doen. Als u sporen van huidirritatie rond de RONDO
opmerkt, dient u contact op te nemen met uw kliniek of CI-centrum.
Uw RONDO bevat een sterke magneet. Houd hem uit de buurt van metalen voorwerpen daar
zij de magneet aantrekken.
De makkelijkste manier is om kinderen tijdens het spelen of in dagelijkse situaties te
observeren om te bepalen of de RONDO goed wordt aangetrokken op het implantaat.
Als deze te gemakkelijk loskomt, kan uw kind mogelijk een afkeer ontwikkelen van het dragen van de RONDO. Gedurende de eerste maanden na de operatie dient u regelmatig de huid
onder de RONDO te controleren op irritatie. Naarmate het kind groeit, neemt de dikte van
de huid toe en kan het nodig zijn de magnetische aantrekkingskracht bij te stellen door de
magnetische sterkte te verhogen.
15
RONDO audioprocessor
BEVESTIGINGSCLIP
De bevestigingsclip dient om de RONDO vast te maken aan het haar of de kleding van uzelf /
uw kind, om het risico van beschadiging van de audioprocessor te verminderen, mocht die
losraken en op de grond of een ander hard oppervlak vallen.
De RONDO audioprocessor patiëntkit bevat twee soorten bevestigingsclips. Deze optionele
bevestigingsclips zorgen desgewenst voor extra fixatie van de audioprocessor. MED-EL adviseert met klem om altijd gebruik te maken van een bevestigingsclip.
A
B
Bij de eerste uitlevering is de RONDO audioprocessor voorzien van een bevestigingsclip die is
bedoeld om te worden gebruikt als haarklem (A). Met de tweede bevestigingsclip kunt u de
audioprocessor aan uw kleding bevestigen.
1
2
3
4
Fig. 10 De bevestigingsclip door de behuizing van de RONDO rijgen
16
RONDO audioprocessor
RONDO-BESCHERMING
De RONDO-bescherming is een zachte siliconenkap die is bedoeld voor het absorberen van
mechanische inslagen op de behuizing voor het geval dat de RONDO is gevallen. De bescherming vermindert het risico op beschadiging van de audioprocessor. MED‑EL adviseert met
klem altijd de RONDO-bescherming te gebruiken.
Voor het assembleren van de RONDO-bescherming brengt u de smalle kant van de RONDO
audioprocessor in de bescherming. Trek vervolgens de bescherming over de tegenoverliggende kant zodat de schuifschakelaar rust in de uitsparing van de bescherming. De dwarssectie van de bescherming dient bovenop de processor te zitten.
1
2
Fig. 11 Assembleren van de RONDO-bescherming
MICROFOONKAP
Ter bescherming van de microfoonopening tegen verontreiniging wordt uw RONDO audio­
processor verzonden met een microfoonkapje. Als u het kapje opnieuw moet bevestigen ga
dan door op de in Fig. 12 getoonde wijze.
1
2
Fig. 12 Het microfoonkapje erop klikken
17
RONDO audioprocessor
AANSLUITING VAN HULPAUDIOAPPARATEN
Hulpaudioapparaten (bijv. FM-systemen) of andere externe audioapparatuur zoals draagbare
CD-spelers, MP3-spelers, AM-FM-radio's, enz. kunnen worden aangesloten op de RONDO
audioprocessor via de MED‑EL minibatterijpakket die afzonderlijk kan worden gekocht.
AANVULLENDE DRAAGOPTIES
Minibatterijpakket
De MED‑EL minibatterijpakket is een hulpmiddel voor externe stroomvoorziening van uw
RONDO audioprocessor. Deze wordt met een kabel aangesloten op de RONDO-controleeenheid. De minibatterijpakket heeft één primaire of één oplaadbare 1,2 tot 1,6 Volt maat
AAA batterij nodig. U kunt in plaats daarvan ook een DaCapo PowerPack gebruiken. De
minibatterijpakket beschikt over een EA (Euro Audio) contactdoos voor het aansluiten van
externe audioapparaten op de RONDO. De CS44-stekkerbus op de minibatterijpakket kan
ook worden gebruikt voor het aansluiten van de microfoontester om te luisteren naar het
vermengde signaal van de externe audiobron die wordt aangesloten op de EA-stekkerbus
en het microfoonsignaal van de RONDO audioprocessor. Voor die optie is een speciale kabel
nodig. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw CI-centrum of MED‑EL.
De minibatterijpakket kan afzonderlijk worden gekocht.
18
Van belang bij gebruik door jonge kinderen
5. Van belang bij gebruik door jonge
kinderen
De RONDO audioprocessor heeft een aantal functies / kenmerken die speciaal zijn ontwikkeld
voor gebruik door jonge kinderen, waaronder:
•
Batterijhoudervergrendeling om te voorkomen dat kleine kinderen de audioprocessor
•
Deactiveren van bepaalde FineTuner-regeling: Ter voorkomen van onbedoelde pro-
demonteren en toegang krijgen tot de batterijen.
gramma-, volume- of sensitiviteitsveranderingen is het mogelijk deze FineTuner-regeling
te deactiveren. Neem voor assistentie contact op met uw CI-centrum.
•
Bevestigingsclip om te voorkomen dat de RONDO op de vloer valt wanneer hij loskomt.
•
RONDO-bescherming: Kap van zachte silicone voor het absorberen van mechanische
schokken op de behuizing voor het geval dat de RONDO op de vloer valt.
MED‑EL adviseert met klem dat ook volwassen gebruikers de bevestigingsclip en de RONDObescherming gebruiken.
Uitsluitend ouders / volwassenen mogen het toestel demonteren om defecte onderdelen te vervangen. Zij dienen ook het toestel minimaal eens per week te controleren op
beschadigingen of ontbrekende onderdelen.
19
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
6. Algemene voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen
Dit hoofdstuk bevat informatie over het veilig gebruik van uw cochleair implantaatsysteem.
Lees dit zorgvuldig en neem voor alle vragen die u mocht hebben contact op met uw
CI-centrum of met de plaatselijke vertegenwoordiger van MED‑EL.
Informeer artsen en ander medisch personeel altijd dat u een oorimplantaat gebruikt voordat
een medisch onderzoek (MRI) wordt uitgevoerd of u een behandeling ondergaat.
De verwachte werking van het cochleair implantaat kan niet met zekerheid worden voorspeld.
Dankzij de opgedane ervaringen met het MED‑EL CI-systeem zijn wij echter wel in staat een
aantal algemene richtlijnen te geven. De duur van de doofheid, de leeftijd op het moment
van implantatie, eventueel eerder ontwikkelde verbale communicatie, communicatievaardigheden en de luisteromgeving van de gebruiker hebben allemaal invloed op het uiteindelijke
luisterresultaat, daarnaast kunnen andere, deels onbekende factoren een rol spelen.
Gebruik het MED‑EL CI-systeem nooit in combinatie met apparatuur anders dan vermeld in
deze handleiding, tenzij op andere wijze goedgekeurd door MED‑EL. Als u problemen hebt
met een onderdeel van het systeem, raadpleeg dan hoofdstuk 8, Probleemoplossing.
BELANGRIJK
Als u ooit onaangename luistersensaties ervaart, dan raden wij u met klem aan om de
externe onderdelen van het implantaat niet langer te gebruiken. Neem in dergelijke gevallen
onmiddellijk contact op met uw CI-centrum.
Weigert uw kind de audioprocessor te gebruiken of geeft het aan onaangename hoorsensaties te ervaren, verwijder dan onmiddellijk de externe onderdelen van het
implantaat en neem contact op met uw CI-centrum.
20
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW
COCHLEAIRE IMPLANTAAT SYSTEEM
De RONDO audioprocessor en andere onderdelen van het systeem bevatten geavanceerde
elektronische onderdelen, waarvoor speciale voorzorgen nodig zijn met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Volg bij het inschakelen van uw RONDO audioprocessor steeds de adviezen die zijn beschreven in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 9, Technische
gegevens, Richtlijnen en verklaring van de fabrikant.
De elektronica is duurzaam maar dient wel voorzichtig te worden behandeld.
•
Open nooit de behuizing van uw RONDO audioprocessor. Doet u dit wel dan vervalt de
garantie. Verwijder uitsluitend de huls om de batterijhouder – zoals beschreven in hoofdstuk 7, Onderhoud – als de batterijen moeten worden vervangen of de batterijcontacten
schoongemaakt moeten worden.
•
Controleer voordat u de RONDO audioprocessor inschakelt of de externe onderdelen
van het MED‑EL CI-systeem geen mechanische gebreken vertonen of dat onderdelen
ontbreken. Doen zich onverhoopt problemen voor dan mag de audioprocessor niet worden ingeschakeld. Lees hoofdstuk 8, Probleemoplossing of neem contact op met uw
CI-centrum.
BELANGRIJK
Als u van plan bent naar een omgeving / ruimte te gaan die mogelijk een negatieve invloed
heeft op de werking van uw CI-systeem (bijv. een ruimte waarbij gebruikers van een pacemaker d.m.v. een waarschuwing wordt aangeraden / verboden die ruimte te betreden), is het
raadzaam eerst contact op te nemen met uw CI-centrum of de plaatselijke vertegenwoordiger van MED‑EL.
21
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
In het dagelijkse leven
Het implantaat en de elektroden bevinden zich direct onder de huid. Om beschadigingen van
het implantaat te voorkomen mag u of uw kind de huid boven het implantaat niet onnodig of
overmatig krabben. Mechanische druk op die plaats dient ook te worden vermeden. Wanneer
het haar rond het implantaat wordt gekamd of in model gebracht, let er dan op dat u de
huid niet beschadigt (de huid boven het implantaat is meestal enigszins verheven en vooral
de randen zijn dan gevoelig en kwetsbaar).
Voor wat betreft de externe onderdelen dient u het volgende in acht te nemen:
•
Regelmatig onderhoud door uw audioloog of een andere medewerker van het CI-centrum
•
De meest geschikte gebruikstemperatuur voor de RONDO audioprocessor en de FineTuner
van uw RONDO audioprocessor en / of FineTuner is geen vereiste.
ligt tussen +0 °C en +50 °C. Als u de RONDO audioprocessor op het lichaam draagt dan
draagt de lichaamstemperatuur ertoe bij dat de gebruikstemperatuur binnen dit bereik
blijft.
•
Leg de audioprocessor of de FineTuner niet op een plaats waar het wordt blootgesteld
•
Verwijder de RONDO onmiddellijk als u ooit last krijgt van harde of onaangename gelui-
•
Gebruik nooit de audioprocessor of de FineTuner van een andere implantaatgebruiker. Uw
aan direct zonlicht (bijv. op een vensterbank of het dashboard in de auto).
den: hierdoor zal de stimulatie onmiddellijk worden beëindigd.
audioprocessor en uw FineTuner zijn speciaal aan uw individuele behoeften aangepast.
Het gebruik van een andere audioprocessor of FineTuner kan leiden tot onaangename of
zelfs pijnlijke geluidssensaties.
•
Voorkom dat de audioprocessor of FineTuner nat wordt. Dit kan de werking schaden.
Verwijder de externe onderdelen van het systeem en schakel deze uit en bewaar ze op
een droge plaats voor u een bad of een douche neemt of op een andere manier met
water in contact komt.
•
Indien de externe onderdelen nat worden, schakel dan zo snel mogelijk uw audioprocessor uit, verwijder de batterijen en wrijf alle onderdelen voorzichtig droog met een zachte,
vochtabsorberende doek. Plaats vervolgens de audioprocessor gedurende minstens 12
uur in de bijgeleverde droogkit om de audioprocessor te laten opdrogen. Als u twijfelt,
verleng dan de droogperiode met nog één of meer dagen. Als de FineTuner nat wordt,
droog deze dan af met een droog doekje.
•
Behandel daarnaast ook de andere externe onderdelen van het implantaatsysteem van u
of uw kind met zorg. Ze mogen niet worden achtergelaten in de nabijheid van draaiende
machines of stroombronnen met hoge voltages. Hierdoor zou onherstelbare kunnen
ontstaan.
•
Gebruik de RONDO audioprocessor en de FineTuner niet op plaatsen waar het gebruik
van radiozendapparatuur (RF) is verboden.
Kinderen moet worden geleerd dat ze geen onderdelen van de RONDO in de mond
nemen of er mee spelen.
22
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
In het dagelijks leven – technische informatie
Metaaldetectoren en andere RF-uitzenders
Metaaldetectoren, sommige antidiefstalapparaten en andere RF-uitzenders kunnen geluiden
voortbrengen die de implantaatgebruiker, wanneer hij zich in de buurt bevindt, kan horen.
Om dit te vermijden zet u uw audioprocessor af wanneer u door een metaaldetector loopt of
wanneer u zich in de buurt van RF-uitzenders bevindt.
Als een audioprocessorprogramma wordt aangetast kan dit makkelijk worden geherprogrammeerd in het CI-centrum of door een klinische ingenieur. Als uw audioprocessor meer dan
1 programma omvat, kunt u gewoonlijk in de tussentijd een van de andere programma’s
gebruiken.
Het implantaat zelf kan ervoor zorgen dat de metaaldetector afgaat, dus denk eraan uw
ID-kaart van MED‑EL bij u te dragen zodat u zich kunt identificeren als gebruiker van een
cochleair implantaat.
Vliegreizen­­
Tijdens het opstijgen en landen vragen luchtvaartmaatschappijen dat computers, mobiele
telefoons en andere elektronische apparaten worden afgezet om interferentie te voorkomen
met de communicatieapparatuur van het toestel. Uw RONDO audioprocessor is een elektronisch toestel en moet daarom tijdens het opstijgen en het landen worden uitgeschakeld,
zelfs indien er weinig kans tot interferentie bestaat. U kunt ook contact opnemen met uw
luchtvaartmaatschappij om meer te weten te komen over specifieke regels bij luchtvervoer.
Als u tijdens een vlucht beslist uw audioprocessor af te nemen of uit te schakelen, verwittig
dan de vluchtleider dat u een gebruiker van een cochleair implantaat bent en dat u mogelijk
speciale instructies nodig hebt terwijl uw processor is UITgeschakeld.
Interferentie met de tv-ontvangst
In uitzonderlijke gevallen kan uw audioprocessor interfereren met bepaalde televisietoestellen
(met een ingebouwde antenne). Ga van het toestel weg staan en verdraai de antenne om de
interferentie te verminderen.
GSM
Mobiele telefoons en andere draagbare en mobiele RF-communicatie-uitrusting kan interferentie veroorzaken met de externe onderdelen van uw cochleaire implantaatsysteem. De
ervaringen van andere MED‑EL-implantaatgebruikers hebben ons geleerd dat het systeem
compatibel is met een aantal gsm’s. Het gebruik van de mobiele telefoon is sterk afhankelijk
van het soort telefoon en de service provider, dat betekent dat resultaten met een bepaalde
mobiele telefoon kunnen verschillen in functie van de provider. Als u overweegt om een
mobiele telefoon te kopen, kunt u het toestel best op voorhand laten testen op mogelijke
interferentie.
23
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
TV, radio, FM-systemen, enz.
Wanneer men van plan is een extern audioapparaat aan te sluiten op de audioprocessor die
wordt gevoed door netstroomvoeding, d.w.z. in de wand of een stroomstrip gestoken, controleer dan altijd eerst dat dit door netstroom gevoede externe audioapparaat voldoet aan
de veiligheidsvereisten die worden vermeld in de normen EN / IEC 60065, EN / IEC 60601-1
en / of passende nationale normen. Wanneer het door netstroom gevoede apparaat geen
CE-markering (
) draagt, die men gewoonlijk kan vinden op de typeplaat van het apparaat,
kunt u er niet vanuit gaan dat het door netstroom gevoede apparaat voldoet aan de bovengenoemde veiligheidsvereisten en mag daarom niet worden aangesloten op uw audioprocessor. U kunt externe audio-apparatuur die op batterijen werkt veilig aansluiten op uw audioprocessor. Misschien zijn er speciale kabels nodig (bijv. voor aansluiting op FM-systemen).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MED‑EL.
Elektrostatische ontlading (ESD)
Elektronische toestellen worden beïnvloed door elektrostatische ontlading (ESD). Hoewel
het MED‑EL-implantaatsysteem verscheidene ingebouwde veiligheidsvoorzieningen bevat
om elektrostatische ontlading te verminderen, is er een klein risico dat de externe of interne
uitrusting wordt beschadigd indien de statische ontlading zich doorheen de externe uitrusting beweegt. Het uitschakelen van uw processor zal in dit geval geen oplossing bieden. In
uitzonderlijke gevallen kan de gebruiker onaangename harde geluiden waarnemen, hoewel
bij een elektrostatische ontlading zich meest waarschijnlijk een korte onderbreking van de
stimulering voordoet of een gecontroleerde stopzetting van de audioprocessor.
De mogelijkheid tot elektronische ontlading kan worden verminderd als u onderstaande
richtlijnen in acht neemt:
•
Als u denkt dat u of uw kind statisch is geladen, maak dit dan ongedaan door een radi-
•
Sta niet toe dat iemand anders de externe onderdelen van uw implantaatsysteem aan-
•
U moet steeds ontladen voor u de RONDO audioprocessor weghaalt of opnieuw plaatst.
(A) Bij het verwijderen van de audioprocessor van een andere persoon:
ator, een waterkraan of eender welk ander geaard metalen voorwerp aan te raken.
raakt, behalve wanneer u en de andere persoon “ontladen” zijn.
Hiervoor doet u het volgende:
Stap 1: Raak het lichaam van de persoon aan
Stap 2: Raak de processor aan
(B) Bij het opnemen van de audioprocessor van een tafel of een ander oppervlak:
Stap 1: Raak de tafel aan
Stap 2: Neem de processor op
•
U of uw kind moeten altijd “ontladen” zijn wanneer u uit de auto stapt. De auto aanraken
is een goede manier om te ontladen. De audioprocessor of de kabels mogen niet met de
deur of met andere delen van de auto in aanraking komen.
24
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
•
Gebruik een antistatische spray voor bekleding, televisie- of computerschermen om statische concentratie tegen te gaan. Zulke sprays kunnen ook worden gebruikt voor tapijten of voor kledij.
•
Doe uw audioprocessor altijd uit voor u zich aan- of uitkleedt, vooral wanneer u synthetische stoffen draagt. Over het algemeen wordt elektrostatische ontlading niet veroorzaakt door katoen of natuurvezels. Wasverzachters kunnen ook bijdragen tot het
verminderen van statische elektriciteit. Doe uw audioprocessor bij het aankleden pas
helemaal op het einde aan, en doe hem eerst uit wanneer u zich uitkleedt.
•
Doe uw RONDO audioprocessor altijd uit voor u plastic speelgoed aanraakt (bv. glijbanen). De audioprocessor uitzetten is mogelijk niet voldoende om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen. Verwijder de audioprocessor volledig van het lichaam.
Raak hierna de plek waar het implantaat zich bevindt niet aan. Zorg ervoor dat u of uw
kind “ontladen” zijn voor de audioprocessor wordt aangeraakt. Als u twijfelt over een
bepaald materiaal, bent u best voorzichtig en verwijdert u de RONDO.
•
Doe uw RONDO audioprocessor altijd uit wanneer u experimenteert met statische elektriciteit en “hoge” spanning. Van de Graaff-generatoren, die worden gebruikt in de labo’s
van scholen, mogen nooit worden gebruikt door een gebruiker van een cochleair implantaat omdat deze generatoren een zeer hoge concentratie aan statische elektriciteit produceren.
•
Wanneer u aan een computer werkt, kijk dan na of het een geaarde computer is en
gebruik een antistatisch matje onder uw werkplek om de hoeveelheid statische elektriciteit te verminderen. Raak het scherm van een tv of een computer nooit rechtstreeks aan.
Het risico op problemen bij computerschermen is erg klein, maar kan nog verder worden
verminderd door een antistatisch scherm aan de computer te bevestigen.
•
Als uw audioprocessor niet meer werkt en u vermoedt dat elektrostatische ontlading
er de oorzaak van is, zet de audioprocessor dan uit, wacht enkele minuten en zet de
processor dan weer aan. Wanneer het niet meer aan gaat, neem dan contact op met uw
CI-centrum.
25
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
Sport en spel
Het is belangrijk het implantaat tegen een directe impact te beschermen. Van een stoel vallen
of met het hoofd tegen meubels aanstoten kan het implantaat beschadigen. Zoals dat bij
elk kind het geval is, moeten ouders maatregelen nemen om deze ongelukken te voorkomen.
Gebruik daar waar nodig kinderstoeltjes en kindersloten en houd de kinderen in de gaten
wanneer ze buiten spelen.
Vermijd contactsporten waarbij het hoofd hard kan worden geraakt of waarbij voortdurende
druk op het implantaat kan ontstaan, dit kan het implantaat beschadigen. Andere fysieke
activiteiten vormen over het algemeen geen probleem. Zorg ervoor dat u de RONDO veilig
draagt om deze te beschermen tegen fysieke schade. Sporten waarbij een helm is verplicht
zijn ok op voorwaarde dat ze geschikt zijn voor de gebruiker die ze draagt. Gebruik een helm
wanneer nodig om het implantaat te beschermen tegen klappen. Uw helm of die van uw kind
moet van een goede kwaliteit zijn en moet mogelijk worden aangepast om te voldoen aan
uw individuele noden. Neem contact op met uw CI-centrum voor specifieke vragen omtrent
contactsporten.
De meeste watersporten zullen geen problemen veroorzaken, zolang de externe delen van
het implantaatsysteem zijn verwijderd. Wanneer men een hoofdbedekking of gezichtsmasker
draagt, dient men ervoor op te passen dat de band niet te strak over de zijkant van het
implantaat zit. U dient in ieder geval een ervaren arts te raadplegen over de mogelijkheden
en persoonlijke beperkingen bij watersporten, met name in geval van diepzeeduiken. Het
implantaat is bestand tegen drukveranderingen die zich voordoen tijdens diepzeeduiken tot
diepten van maximaal 50 meter.
Als u zorgen of vragen hebt over het beoefenen van sporten en over beperkingen als gevolg
van de gezondheidstoestand van u of uw kind, vraag dan advies aan uw arts.
26
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
VOORZORGEN VOOR MEDISCHE PROCEDURES
Neurostimulatie of diathermie
Neurostimulatie of diathermie mag niet worden uitgevoerd in de buurt van het implantaat
omdat dit een stroominductie kan veroorzaken aan de elektrodes. Dit kan het implantaat
en / of het omringende weefsel beschadigen.
Elektrochirurgie en andere behandelingen met elektrische stroom
Monopolaire elektrochirurgische instrumenten mogen niet in het hoofd- en nekgedeelte,
dicht bij het cochleaire implantaat, worden gebruikt. Instrumenten die worden gebruikt in
de elektrochirurgie kunnen hoogfrequentie spanningen opwekken die elektrische stroom
kunnen veroorzaken in de elektroden van het cochleaire implantaat. Zulke stromen kunnen
schade veroorzaken aan uw implantaat en / of aan het omringende weefsel. Als algemene
regel geldt dat u uw RONDO audioprocessor van uw hoofd verwijdert, elke keer dat er een
medische behandeling wordt gegeven, waarin een elektrische stroom door uw lichaam wordt
gestuurd, of om de correcte functionering van uw hele cochleaire implantaatsysteem tijdens
de eerste behandelingsstadia ten minste zorgvuldig te observeren.
Ultrageluid
Er mag geen therapeutische ultrageluidsbehandeling worden gegeven dicht bij het cochleaire
implantaat, omdat het implantaat het ultrageluidsveld onbedoeld kan concerteren en schade
kan veroorzaken.
Elektroconvulsieve therapie
Elektroshock of elektronconvulsieve therapie mag niet worden toegepast bij cochleaire
implantaatgebruikers. Deze therapie kan het implantaat en / of het omringende weefsel
beschadigen.
Radiotherapie
De cochleaire MED‑EL Implantaten zijn bestand tegen radiotherapeutische bestraling van
tot een totale ionisatiedosis van 240 Gray. Externe componenten van MED‑EL dienen tijdens bestraling te worden verwijderd. Therapeutische ioniserende straling in het algemeen
kan elektronische componenten van uw cochleaire implantaatsysteem beschadigen en een
dergelijke schade wordt misschien niet onmiddellijk opgemerkt. Om het risico van weefselnecrose als gevolg van lokale overdosering, tijdens radiotherapeutische behandelingen tot
een minimum te beperken, dient het implantaat niet in de directe radiotherapeutische straal
te worden geplaatst.
MRI
MRI is alleen mogelijk bij patiënten met cochleaire of gehoorhersenstamimplantaten met
gespecificeerde modellen van MRI-machines. Het is bewezen dat deze implantaten geen
27
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
bekend gevaar vormen in magnetische veldsterkten van 0,2 T, 1,0 T en 1,5 T (zonder chirurgische verwijdering van de interne magneet) wanneer men zich houdt aan de volgende aanbevelingen en richtlijnen voor de veiligheid. Men dient de arts / MRI-operator altijd te informeren dat een patiënt een gebruiker van een cochleair implantaat of een gehoorhersenstam­
implantaat is en dat men speciale veiligheidsaanbevelingen en richtlijnen dient te volgen:
Veiligheidsaanbevelingen en richtlijnen voor MRI-scannen:
•
MRI-scanner met statische magnetische veldsterkte van alleen 0,2 T, 1,0 T of 1,5 T. Geen
andere veld- sterkten zijn toegestaan. (Bij gebruik van andere veldsterkten is letsel bij de
patiënt en / of beschadiging van het implantaat mogelijk.)
•
MRI-scan niet eerder dan 6 maanden na implantatie. (Uitvoering van een MRI in een
eerdere fase kan resulteren in verplaatsing van het implantaat en / of beschadiging van
het implantaat).
•
Er is een minimale dikte van het bot onder de implantaatmagneet van 0,4 mm nodig om
bestand te zijn tegen krachten van 5 N (komt overeen met een zwaartekracht van ongeveer 0,5 kg) of tot maximaal 9 N voor het C40 cochleaire implantaat. (In een MRI-scanner
werken torsiekrachten in op de implantaatmagneet, die rotationele druk uitoefent: het
apparaat zal proberen te draaien om in lijn te komen met krachtlijnen. De resulterende
krachten op de randen van het implantaat worden gecompenseerd door het craniale bot
en de huidflap. Bot onder de implantaatmagneet dient dik genoeg te zijn om bestand te
zijn tegen deze toegepaste krachten.)
•
Patiënten met mechanisch beschadigde implantaten mogen geen MRI ondergaan. (Het
negeren van deze richtlijn zou kunnen resulteren in letsel bij de patiënt.)
Veiligheidsrichtlijnen
•
Voordat patiënten een MRI-ruimte binnengaan dienen alle externe componenten van het
implantaatsysteem (audio-processor en accessoires) te worden verwijderd. Voor veldsterkten van 1,0 T of 1,5 T moet een ondersteunend hoofdverband over het implantaat
worden geplaatst. Een ondersteunend hoofdverband kan een elastisch verband zijn dat
ten minste drie keer strak om het hoofd wordt gewikkeld (zie Fig. 13). Het verband moet
strak zitten, maar mag geen pijn veroorzaken.
•
Oriëntatie van het hoofd: bij 1,0 T en 1,5 T systemen moet de lengteas van het hoofd
parallel zijn aan het magnetische hoofdveld van de scanner. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer de patiënt op de rug ligt terwijl het hoofd recht wordt gehouden. De patiënt
mag zijn / haar hoofd niet opzij draaien en buigen; anders is gedeeltelijke demagnetisering
van de implantaatmagneet mogelijk. Bij 0,2 T scanners is geen specifieke oriëntatie van
het hoofd vereist.
•
Men dient alleen sequenties in normale bedrijfsmodus te gebruiken! Tijdens de scan kunnen patiënten akoestische geluiden waarnemen, zoals klikken of piepen. Het verstrekken van adequate informatie aan de patiënt voorafgaand aan de uitvoering van de MRI
28
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
is raadzaam. De waarschijnlijkheid en intensiteit van akoestische geluiden kan worden
verminderd door sequenties te selecteren met een lager specifiek absorptiepercentage
(SAR) en tragere hellingszwenkpercentages.
•
Beeldartefacten zijn te verwachten (raadpleeg Fig. 14).
•
De bovenstaande instructies dienen ook te worden gevolgd wanneer andere delen van
het lichaam dan het hoofd onderzocht moeten worden (bijv. knie, enz.). Wanneer de
onderste extremiteiten moeten worden onderzocht, is het raadzaam dat de benen van
de patiënt eerst in de scanner worden gepositioneerd om elk risico van verzwakking van
de implantaatmagneet tot een minimum te beperken.
•
De bovengenoemde instructies zijn ook van toepassing voor patiënten met bilaterale
cochleaire implantaten of bilaterale gehoorhersenstamimplantaten.
Wanneer men zich niet houdt aan de voorwaarden voor MR-veiligheid en de veiligheidsrichtlijnen, kan dit resulteren in letsel bij de patiënt en / of beschadiging van het implantaat!
Fig. 13 Hoofdverband ter ondersteuning van de
fixatie van het implantaat
Fig. 14 MR-beelden die zijn verkregen met een
1,5 T scanner (8 jaar oud kind)
Andere behandelingen
De effecten van een aantal behandelingen zijn niet bekend, bv. radioactieve straling (kobalt,
lineaire versneller) of elektro-onderzoeken van de tanden. Neem hiervoor contact op met
uw kliniek.
Oorinfecties
De infecties aan het geïmplanteerde oor moeten onmiddellijk door uw arts worden behandeld, die u eventueel antibiotica zal voorschrijven. U kunt best uw cochleaire inplantteam
contacteren in het geval van een infectie. De chirurg zou een afdoende dosis moeten voorschrijven voor elke patiënt. De arts moet voor elke patiënt de individueel aangepaste dosis
voorschrijven.
29
Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
Elektrische luizenkam
Gebruikers van een cochleair implantaat maken best geen gebruik van deze apparaten.
Meningitisvaccin en -preventie
Bacteriële meningitis komt weinig voor maar kan wel ernstig zijn. Het risico op meningitis
na de CI-operatie kan worden beperkt door het meningitisvaccin, door het gebruik van anti­
biotica voor en na de CI-operatie en door het gebruik van de chirurgische techniek die door
MED‑EL wordt aanbevolen. Net als bij alle CI-operaties wordt het preventieve gebruik van
antibiotica voor alle patiënten aangeraden, behalve in geval van medische contra-indicaties.
Praat erover met uw arts. Uw arts kan best een afdoende dosis antibiotica voorschrijven voor
u of uw kind en hij is ook het best geplaatst om het immuunsysteem van uzelf of van uw kind
te controleren alvorens over te gaan tot de inplantoperatie.
30
Onderhoud en zorg
7. Onderhoud en zorg
ONDERHOUD
Uw RONDO audioprocessor werd ontworpen voor zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Met voldoende zorg zal uw toestel lang blijven werken. De batterijhouder ervan kan verslijten
door het veelvuldig openen en sluiten en moet daarom vaker worden vervangen.
Reinig de externe onderdelen nooit met water en dompel ze nooit onder. Gebruik eerder een
vochtige doek om de audioprocessor voorzichtig proper te maken. Gebruik nooit agressieve
onderhoudsproducten. Voorkom dat er water in de processor kan dringen via de connectoren, de schakelaars of via de batterijhouder.
Bescherm uw RONDO audioprocessor tegen water (zie ook hoofdstuk 6, Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen).
Probeer nooit elektronische deeltjes van de RONDO audioprocessor te herstellen en open
nooit de controle-eenheid, daar hierdoor de garantie van de fabrikant komt te vervallen.
Raak de batterijcontacten niet aan. Wanneer de contacten moeten worden onderhouden,
gebruik dan een zacht katoenen doekje gedrenkt in een klein beetje alcohol. Droog ze
daarna voorzichtig af.
Wanneer u voor een lange periode uw RONDO audioprocessor niet wenst te gebruiken, moet
u de batterijen verwijderen en ze afzonderlijk bewaren. Bedek de luchtopeningen aan de
bovenkant met kleefband wanneer u de batterijen opbergt, dit om leeglopen te voorkomen.
Verwijder de batterijen eveneens als u de audioprocessor laat drogen in de bijgeleverde
droogkit.
Spring voorzichtig om met uw FineTuner. Vermijd dat hij nat wordt. Reinig de externe onderdelen nooit met water en dompel ze nooit onder. Gebruik eerder een vochtige doek om de
audioprocessor voorzichtig schoon te maken. Gebruik nooit agressieve onderhoudsproducten.
31
Onderhoud en zorg
WEKELIJKS ONDERHOUD VAN UW RONDO
AUDIOPROCESSOR
Maak de externe onderdelen van de RONDO audioprocessor grondig schoon met een vochtig
doekje en laat ze goed drogen.
Uw RONDO audioprocessor drogen
Het audioprocessorsysteem omvat een droogkit (elektrische droogkit of droogbox met
droogcapsules). Voor gedetailleerde informatie leest u de respectieve gebruikershandleiding
van de droogkit.
Verwijder de batterijen van uw RONDO audioprocessor en bedek de verwijderde batterijen,
als dat mogelijk is, met de stickers waarmee deze oorspronkelijk waren verpakt. De audioprocessor hoeft niet helemaal gedemonteerd te worden.
We adviseren u uw RONDO audioprocessor een keer per dag te drogen (bij voorkeur ‘s
nachts), hoewel het van de vochtigheid van uw omgeving afhangt, hoe vaak u uw apparatuur
moet drogen. Excessieve transpiratie of een hoge luchtvochtigheid vereisen een veelvuldiger
gebruik van de droogkit.
Slik nooit droogcapsules in die in uw droogkit kunnen zitten!
32
Onderhoud en zorg
BATTERIJEN
De RONDO audioprocessor werkt op drie 675-zinkluchtbatterijen. Deze batterijen leveren
energie aan de externe delen en aan de interne delen. Als u meer informatie wenst over de
batterijen, neem dan contact op met uw lokale MED‑EL-vertegenwoordiger of CI-centrum.
Er zijn drie luchtinlaten tussen batterijhouder en controle-eenheid (zie ook hoofdstuk 4,
RONDO audioprocessor, De onderdelen van het systeem, Fig. 2). Bedek deze inlaten niet
daar dit de levensduur van de batterijen kan verkorten. Wanneer de luchtinlaten zijn verontreinigd, de batterijhouder verwijderen en de inlaten en luchtkanalen die wegvoeren van de
inlatenzorgvuldig reinigen.
BELANGRIJK
Verwijder altijd onmiddellijk lege batterijen om lekken en eventuele schade aan het apparaat
te vermijden. Als er uit de batterij enige substantie lekt, vermijd dan rechtstreeks contact van
de huid met die substantie.
Gebruikte batterijen moeten volgens de lokale voorschriften worden weggegooid. Over het
algemeen worden batterijen afzonderlijk opgehaald. Ze mogen dus niet bij het gewone huisvuil worden gegooid.
Om te voorkomen dat kinderen batterijen inslikken of erin stikken moeten nieuwe en
gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen worden gehouden. Aan kinderen moet
duidelijk worden gemaakt geen van de onderdelen in te slikken of in de mond te nemen en
er ook niet mee te spelen.
33
Onderhoud en zorg
De batterijen van uw RONDO audioprocessor vervangen
Wanneer de rode controlelampjes op de controle-eenheid continu branden ( ),
moeten de batterijen worden vervangen (zie ook hoofdstuk 8, Probleemoplossing).
Onderneem de volgende stappen om de batterijen te vervangen:
1. Verwijder de RONDO van uw hoofd en schakel hem uit alvorens de batterijen te vervangen.
2. De batterijhouder is voorzien van een zeer kleine vrijzethendel aan de rechterkant van
de ON / OFF-schakelaar. Voor het verwijderen van de batterijhouder drukt u op de vrijzethendel en duw de schuifschakelaar naar rechts naar het ontgrendelde symbool (
) tot
hij pakt. Trek de batterijhouder pakket nu iets terug en trek deze los.
BELANGRIJK
De schakelaar moet altijd in de ontgrendelde stand (
) staan bij het verwijdering / bevestigen van de batterijhouder. Oefen niet teveel kracht uit. Om de schakelaar naar de
ontgrendelde stand te verplaatsen, drukt u de ontgrendel-hendel ( 1 ) aan de rechterkant omlaag. Houd hem omlaag terwijl u de schakelaar naar rechts ( 2 ) duwt.
1
2
1
2
Fig. 15 Hoe opent u de batterijhouder van uw RONDO audioprocessor
3. Vervang de gebruikte batterijset door het verwijderen van de drie batterijen met de magneet. Verwijder hiervoor het midden van het onderste deel van de controle-eenheid over
elke batterij afzonderlijk. Probeer de batterijcontacten niet aan te raken (zie Fig. 16).
34
Onderhoud en zorg
1
2
Fig. 16 Vervangen van de batterijen van uw audioprocessor
4. Controleer alvorens de nieuwe batterijset in te zetten of de batterijcontacten schoon
en droog zijn. De folie die de zinkluchtbatterijen bedekt moet vóór gebruik worden verwijderd. Controleer op correcte polariteit bij het inzetten van de nieuwe batterijen. De
positieve pool
moet naar buiten zijn gericht, d.w.z. dat het teken
nog zichtbaar is
nadat de batterijen zijn ingebracht.
5. Controleer bij het assembleren van de batterijhouder of de schakelaar in de ontgrendelde
stand staat (
). Houd de batterijhouder iets omlaag gericht en duw hem recht op de
processor. Vergeet niet de batterijhouder te centreren om te voorkomen dat de magneet
de batterijen eruit trekt. Wanneer de batterijhouder op de processor rust, duwt u hem
iets omlaag en verplaats de ON / OFF-schakelaar naar de OFF-stand (middelste stand). De
ontgrendel-hendel klikt automatisch vast en de batterijhouder is weer vergrendeld (zie
Fig. 17).
1
2
Fig. 17 Assembleren van de batterijhouder
35
Onderhoud en zorg
De batterij van uw FineTuner vervangen
Wanneer op uw FineTuner een optisch signaal verschijnt dat erop wijst dat de batterijen bijna
leeg zijn (zie ook hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor, FineTuner, Functies van de FineTuner),
is het aangewezen om de batterij te vervangen.
Voer onderstaande stappen uit om de batterij te vervangen:
1. Open het deksel aan de achterkant van de FineTuner met een kleine schroevendraaier.
2. Vervang de gebruikte knopbatterij (type CR2025) door ze te verwijderen met de RONDO
magneet of door ze voorzichtig in uw hand te schudden. Probeer de batterijcontactpunten niet aan te raken.
3. Plaats de nieuwe batterij met het
-teken naar boven gekeerd.
4. Sluit het dekseltje voorzichtig door het er aan de rechterkant op te duwen, waarna u het
op zijn plaats schuift en de schroef vastdraait.
1
2
3
4
Fig. 18 De batterij van uw FineTuner vervangen
36
Probleemoplossing
8. Probleemoplossing
Zodra u vertrouwd bent met uw cochleaire implantaat, zult u merken dat de kleine technische probleempjes sterk gelijken aan deze van andere elektronische toestellen. Functionele
problemen hebben meestal te maken met defecte batterijen of losgekomen kabels.
Als u kabels of stekkers gebruikt die niet worden aanbevolen of geleverd door MED‑EL kan
uw cochleaire inplantsysteem worden beschadigd of kan er oncomfortabele stimulering
optreden. Hierdoor kan de garantie kan komen te vervallen. Als u vragen of problemen hebt,
neemt dan steeds contact op met uw implantaatteam of met MED‑EL.
Het in- en uitschakelen van uw audioprocessor kan een zacht geluid veroorzaken. Als dit u
stoort kunt u de RONDO audioprocessor verwijderen voor u de schakelaar bedient.
BELANGRIJK
Indien deze probleemoplossing geen succes heeft en uw cochleaire implantaat nog steeds
geen hoorindrukken weergeeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw CI-team.
SPRAAKPROCESSORTESTTOESTEL (SPEECH PROCESSOR
TEST DEVICE)
Voor uw gemak hebt u een klein grijs testtoestelletje ontvangen.
Het testtoestel is een eenvoudig en optioneel
hulpmiddel
om
problemen
met
MED‑EL audioprocessoren op te lossen
en is bedoeld om te worden gebruikt door
rood controlelampje
cochleaire implantaatgebruikers of door
andere personen die contact hebben met
cochleaire implantaatpatiënten (bv. ouders,
Fig. 19 Spraakprocessortesttoestel (Speech
Processor Test Device)
gehoorpecialisten, leerkrachten, enz.).
Het testtoestel hebt u niet nodig voor de normale werking van uw audioprocessor. Het is
gewoon bedoeld om de alledaagse functionele problemen bij audioprocessoren te detecte-
37
Probleemoplossing
ren, zoals defecte kabels, defecte microfoontjes, zwakke batterijen of andere kleine defecten die een verkeerde werking van de audioprocessor kunnen veroorzaken.
Als u vermoedt dat er een defect is aan uw audioprocessor, neem dan contact op met uw
CI-centrum of met MED‑EL of probeer onderstaande procedure te volgen:
Schakel de RONDO audioprocessor in en controleer of er batterijen in zitten. Plaats de
RONDO onder het spraakprocessortesttoestel (zoals wordt weergegeven in Fig. 19) met de
audioprocessor aangeschakeld. De RONDO zal zichzelf op de goede plaats schuiven door de
magnetische aantrekkingskracht.
Wanneer u spreekt door de microfoon moet het rode lichtje op het spraakprocessortesttoestel knipperen op het ritme van uw stem. Als het rode lichtje niet brandt of continu brandt,
probeer dan onderstaande procedure:
•
Pas het volume aan. Door een passend geluidsniveau te gebruiken zou u in staat moeten
zijn het knipperen van de LED te herkennen in uw stem.
•
Vervang de batterijen.
We raden u aan deze stappen te proberen los van het gebruik van uw spraakprocessortesttoestel. Als deze maatregelen geen succes hebben, neem dan onmiddellijk contact op met
uw CI-centrum of met MED‑EL. Probeer de audioprocessor niet te openen, aangezien dit
schade zal berokkenen aan het apparaat en de waarborg zal vervallen.
Behandel uw spraakprocessortesttoestel met zorg. Hiermee waarborgt u een maximale
levensduur en de correcte werking van het toestel. Stel uw testtoestel niet bloot aan omstandigheden die ongeschikt zijn voor uw RONDO audioprocessor (zie ook hoofdstuk 6, Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen).
38
Probleemoplossing
FINETUNER
De FineTuner zendt commando’s naar de RONDO audioprocessor via een radiofrequentie (RF)
verbinding. Indien de RONDO niet reageert op de FineTuner commando’s, vindt u hieronder
een beschrijving van de mogelijke redenen waarom dit het geval is en informatie om u te
helpen bij de oplossing van het probleem:
•
De RONDO bevindt zich buiten het effectieve bereik van de FineTuner. Om het probleem
•
De vergrendeling van de FineTuner toetsen is actief. In dit geval volgt u de instructies
op te lossen zou u de FineTuner dichter bij de RONDO moeten houden.
voor de ontgrendeling op zoals beschreven in hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor,
FineTuner, Functies van de FineTuner.
•
Er is interferentie van andere elektronische of elektrische apparaten die de transmissie
stoort. Om deze interferentie te elimineren moet u de FineTuner dichter bij de RONDO
houden en / of naar een andere plek gaan.
•
De RONDO en de FineTuner zijn niet gesynchroniseerd. Raadpleeg in dit geval de beschrijving van de paragraaf in hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor, FineTuner, Hoe kunt u uw
FineTuner instellen.
•
Wanneer u een storing van de FineTuner vermoedt, dient u de batterij eruit te halen en
na enkele minuten terug te plaatsen zoals beschreven in hoofdstuk 7, Onderhoud en
zorg, Batterijen, De batterij van uw FineTuner vervangen.
•
De FineTuner batterij is bijna leeg. In dit geval moet u de batterij vervangen zoals
beschreven in hoofdstuk 7, Onderhoud en zorg, Batterijen, De batterij van uw FineTuner
vervangen.
•
Het gewenste commando in de RONDO werd door uw gehoorspecialist gedeactiveerd
tijdens de aanvankelijke instelling. Om dit commando te activeren dient u contact op te
nemen met uw kliniek, CI-center of MED‑EL.
•
De rode controlelampjes op de controle-eenheid knipperen met verschillende patronen
om verschillende condities aan te geven. Gebruik, wanneer de controlelampjes beginnen
te knipperen, de volgende tabellen voor het bepalen van de oorzaak.
Additionele informatie voor de opsporing van problemen
•
Indien u – of uw kind – de T (telecoil) of MT (microfoon en telecoil) instellingen gebruikt
heeft en u niet in staat bent om met de FineTuner terug te keren naar de M (microfoon)
signaalbron, moet u de audioprocessor uit- en weer inschakelen. Wanneer de audioprocessor opnieuw ingeschakeld wordt, zal deze automatisch starten met geactiveerde
M-instelling (microfoon).
•
Wanneer u – of uw kind – de FineTuner verloren heeft, gelieve u onmiddellijk contact
op te nemen met uw kliniek, CI-center of MED‑EL om een vervangend exemplaar aan te
vragen.
39
Probleemoplossing
RONDO RODE CONTROLELAMPJES
De rode controlelampjes aan de voorzijde van de audioprocessor lichten in verschillende
patronen op om de verschillende toestanden weer te geven. Als de controlelampjes beginnen
te knipperen, gebruik dan onderstaande tabellen om de oorzaak vast te stellen.
Als u dit verkiest kan uw gehoorspecialist de knippersignalen permanent uitschakelen
(behalve patronen bij fouten en bij programmawijzigingen).
Foutpatronen
Knipperpatroon
ong. om de 2 sec.
ong. om de 2 sec.
ong. om de 2 sec.
ong. om de 2 sec.
Betekenis
Te ondernemen actie
Opmerkingen
Elektronisch probleem
of tijdelijke storing van
de processor
Schakel processor uit.
Schakel processor
opnieuw in.
Als het knipperen
doorgaat, moet de
audioprocessor worden
vervangen.
Geselecteerde stand is
niet geprogrammeerd,
of er is een fout
opgetreden in de
programmering
Selecteer een andere
stand.
Als het knipperen
doorgaat, moet
de processor door
de kliniek worden
geherprogrammeerd.
Elektronisch probleem
of fout in het
programma
Schakel processor uit.
Schakel processor
opnieuw in.
Als het knipperen
doorgaat, moet de
processor worden
geherprogrammeerd.
Elektronisch probleem
of tijdelijke storing van
de processor
Schakel processor uit.
Schakel processor
opnieuw in.
Betekenis
Te ondernemen actie
Opmerkingen
Batterijen leeg
Schakel processor uit.
Vervang de batterijen.
Schakel processor
opnieuw in.
Als de processor niet is
uitgeschakeld, zal het
rode controlelampje
blijven knipperen.
Maximum- of
minimumwaarde
van het volume of
geluidsgevoeligheidsniveau bereikt.
Geen knoppen meer
indrukken op de
FineTuner.
Waarschuwingspatronen
Knipperpatroon
ong. om de 1 sec.
40
Probleemoplossing
Bevestigingspatroon
Knipperpatroon
Betekenis
Te ondernemen actie
Opmerkingen
Kort knipperen van het rode
controlelampje
Opdracht van
FineTuner
ontvangen en
aanvaard
Geen
BELANGRIJK
De knop
indrukken op
uw FineTuner heeft enkel
invloed op het volume en
de geluidsgevoeligheid. De
programmapositie wijzigt
niet.
Programmawijzigingspatroon
Knipperpatroon
Betekenis
Te ondernemen actie
Opmerkingen
Programma 1 tot 4
geselecteerd
Geen
ong. om de 1 sec.
Het rode controlelampje
zal knipperen afhankelijk
van de geselecteerde
programmapositie.
ong. om de 1 sec.
BELANGRIJK
Deze knipperpatronen
beginnen op dezelfde wijze
als het patroon bij lege
batterijen.
ong. om de 1 sec.
ong. om de 1 sec.
Statuspatroon
Knipperpatroon
ong. om de 3,5 sec.
Betekenis
Te ondernemen actie
Opmerkingen
De processor is
gestart en werkt
Geen
Een klikkend geluid kan
worden waargenomen in
de actieve telefoonspoel,
ongeacht wanneer het
controlelampje knippert.
41
Probleemoplossing
PERSOONLIJKE WAARSCHUWING
Met de optie persoonlijk waarschuwing kan een akoestisch waarschuwingssignaal worden
toegevoegd aan het geluidssignaal. Dit toegevoegde signaal kan alleen door de gebruiker
van de audioprocessor worden gehoord en kan worden ingesteld op 8 geluidsniveaus. Uw
gehoorspecialist zal het niveau instellen volgens uw noden.
Waarschuwingssignaal bij zwakke batterijen
Als de batterijspanning onder een bepaald niveau zakt, hoort u ongeveer om de 14 seconden
vier waarschuwende pieptonen. U kunt nog steeds horen, maar u moet de batterijen van uw
RONDO audioprocessor zo snel mogelijk vervangen.
Waarschuwingssignaal einde niveau bereikt
Als een maximum- of minimumwaarde van het volume- of geluidsgevoeligheidsniveau is
bereikt, hoort de gebruiker een voortdurende pieptoon zolang de toets van de FineTuner is
ingedrukt.
Bevestigingssignaal
Als een opdracht van de FineTuner met succes werd uitgevoerd door de RONDO audioprocessor, hoort de gebruiker een bevestigende pieptoon.
Deze 3 signalen kunnen permanent worden gedeactiveerd door uw audioloog wanneer u
dit prefereert.
FINETUNER CONTROLEFUNCTIES
Drie controlelampjes met verschillende kleuren (links en rechts: oranje; midden: rood [waarschuwingen]) wijzen op de staat van de FineTuner.
Toetsenbord vergrendeld
Als u op een toets drukt terwijl het toetsenbord is vergrendeld, gaat het rode controlelampje
branden. Om stroom te sparen gaat het rode controlelampje na 5 seconden uit zelfs indien
de toets nog steeds is ingedrukt.
Opdrachten versturen
Als een toets word geaccepteerd en de FineTuner stuurt opdrachten naar de audioprocessor,
gaan het linkse of rechtse of beide controlelampjes (afhankelijk op welke kant de FineTuner
op dat moment is gericht) synchroon met de verstuurde signalen knipperen. Om energie te
besparen stopt de FineTuner na 3 seconden met signalen te versturen (en stopt het controle­
lampje met knipperen) zelfs als de toets nog steeds is ingedrukt.
42
Probleemoplossing
Overschakelen naar linker- of rechterkant
Als de FineTuner is geprogrammeerd voor twee verschillende audioprocessoren (bij gebruikers met een bilateraal implantaat) licht het linkercontrolelampje op wanneer er wordt
gedrukt op  het rechtercontrolelampje licht op wanneer er wordt gedrukt op  en beide
controlelampjes lichten op wanneer er wordt gedrukt op . Om energie te besparen gaat
eender welk controlelampje uit na 5 seconden zelfs als de toets nog steeds is ingedrukt
(als  meer dan 5 seconden is ingedrukt gaat de FineTuner over in programmamodus, zie
hieronder).
Zwakke batterij
Telkens wanneer een signaal naar de audioprocessor werd verstuurd, controleert de FineTuner
de batterijstatus. Als een zwakke batterij wordt gedetecteerd knippert het rode controlelampje (centraal) met een regelmatig patroon ( – rood controlelampje op uw
FineTuner licht driemaal op).
Succesvolle configuratie
Als de configuratie van uw FineTuner (zie hoofdstuk 4, RONDO audioprocessor, FineTuner,
Hoe kunt u uw FineTuner instellen) met succes is verlopen, of wanneer de automatische
toetsenbordvergrendeling met succes werd geactiveerd / gedeactiveerd, lichten beide oranje
controlelampjes gedurende ongeveer 1 seconde op.
Programmamodus
Als  meer dan 5 seconden is ingedrukt (moet ontgrendeld zijn; zie hoofdstuk 4, RONDO
audioprocessor, FineTuner, Functies van de FineTuner), gaat de FineTuner in programmamodus. De drie controlelampjes beginnen te knipperen. Als het rode controlelampje brandt,
zijn de twee oranje controlelampjes uit en vice versa. Na 5 seconden stopt het knipperen en
wordt programmamodus verlaten, tenzij eerder op een correcte toets wordt gedrukt.
43
Technische gegevens
9. Technische gegevens
AUDIOPROCESSOR
37,2 mm
11,8 mm
44,1 mm
Afmetingen van de RONDO audioprocessor 1
Lengte (zonder schakelaar): 44,1 mm
Breedte: 37,2 mm
Hoogte: 11,8 mm
Gewicht 1
Gewicht hangt af van de geselecteerde magneetsterkte en het merk batterij:
17,5 g met SOFT magneet (1)
18,5 g met STANDARD magneet (2)
20,2 g met STRONG magneet (3)
21,5 g met SUPER STRONG magneet (4)
inclusief batterijen
Stroomvoorziening
3 batterijen voor gehoorapparaten van het type 675 zinklucht (1,4 V)
Hardware
•
Volledig digitale signaalverwerking
•
Meerdere parameters programmeerbaar
•
4 selecteerbare programma’s
•
Tot 12 toegangsfilters; filterkenmerken programmeerbaar
•
Niet-lineaire versterking programmeerbaar
•
Frequentiebereik: tot 10.000 Hz
•
Processor-zelftest: checksum van de programma’s en continue pariteitcontrole
•
Automatische versterkingscontrole (AVC) configureerbaar
•
Opdrachten van de FineTuner kunnen selectief worden uitgeschakeld
1 normale waarden
44
Technische gegevens
Audio Input
•
Via FM-batterijhoudersklepje
•
Hoorapparaat type driepinsverbinding (Euro-Audio) volgens IEC 60118-12
•
Gevoeligheid: –61,4 dBV 1 (komt overeen met 70 dB SPL bij 1 kHz)
•
Weerstand: 2,9 kΩ 1
Bediening / Indicatoren
•
AAN- / UIT-schakelaar
•
Controlelampjes: 2 rode LEDs voor alarm- en indicatorfuncties
Materiaal
•
Legering van polycarbonaat en acrylonitryl-butadeen-styrol polymeer (PC / ABS): audio-
•
Polyamide (PA): ontgrendel-hendel, magneetinzetkap, LED-vensters
•
Silicone: bescherming
processor, batterijhouders, alle kleuren
Temperatuur en vochtigheidsgraad
Werkingstemperatuur: 0 °C tot 50 °C
Bewaartemperatuur: –20 °C tot 60 °C
Relatieve vochtigheidsgraad: 10 % tot 93 %
Radiofrequentielink (RF) (FineTuner)
Ontvangststerkte: 9,07 kHz (±3 %)
1 normale waarden
45
Technische gegevens
FINETUNER
Afmetingen 1
Lengte: 85,5 mm
Breedte: 54,0 mm
Hoogte: 6,3 mm
Gewicht: 33,0 g (batterij inbegrepen)
Bediening / Indicatoren
•
Standaardtoets
•
Volumetoetsen
•
Gevoeligheidstoetsen
•
Toetsen voor programmaselectie
•
Toetsen voor inputselectie
•
Toetsen voor processorselectie
•
Controlelampjes: 1 rode LED voor alarm en 2 oranje LEDs voor indicatorfuncties
Stroomvoorziening
•
1 lithium/mangaandioxidebatterij type CR2025 (3 V)
•
Normale levensduur van een batterij: minstens 6 maanden
Classificatie
•
Apparaat voor Kort Bereik volgens ERC / REC 70-03 bijlage 9 (bereik aa) en bijlage 12
•
Uitrustingsklasse 3
•
47 CFR Deel 15 Transmitter met laag vermogen onder 1705 kHz-US
(bereik b)
Materiaal
Legering van polycarbonaat en acrylonitryl-butadeen-styrol polymeer (PC / ABS)
Temperatuur en vochtigheidsgraad
Werkingstemperatuur: 0 °C tot 50 °C
Bewaartemperatuur: –20 °C tot 60 °C
Relatieve vochtigheidsgraad: 10 % tot 93 %
Radiofrequentielink (RF)
Draagfrequentie: 9,07 kHz (±0,7 %)
Type emulatie: faseschakeling via toetsen
Maximale RF-outputkracht: 11,7 dBµA/m @ 10 m
Maximale effectieve afstand: ~1 m
1 normale waarden
46
Technische gegevens
Geldt alleen voor Canada:
This Category II radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d’Industrie
Canada.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne
doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le
fonctionnement du dispositif.
Geldt alleen voor de Verenigde Staten van America:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by MED‑EL
may void the FCC authorization to operate this equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. lf this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
lncrease the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
•
Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
receiver is connected.
47
Technische gegevens
SYMBOLEN
De RONDO audioprocessor en de FineTuner zijn conform de richtlijn 90/385/EEC
(Actieve Implanteerbare medische apparaten / AIMD).
CE-merkteken bekomen in 2012
Hierbij verklaart MED‑EL dat de RONDO audioprocessor en de FineTuner (RF-link)
conform zijn met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC (Radio-uitrusting en Uitrusting voor telecommunicatieterminals /
R&TTE). De Conformiteitsverklaring kan rechtstreeks worden bekomen op het
Wereldwijde Hoofdkwartier van MED‑EL (voor het adres zie hoofdstuk 10, Bijlagen).
Opgelet, raadpleeg bijgevoegde documenten (handleiding)
Type BF
(IEC 60601-1 / EN 60601-1)
Niet-ioniserende straling (FineTuner)
Breekbaar, voorzichtig behandelen
Relatieve vochtigheid
Temperatuurgrenzen
De FineTuner en het spraakprocessortesttoestel zijn conform de richtlijn
2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment / WEEE).
Het WEEE-logo (
) op het product of in deze gebruikershandleiding wijst erop dat
dit product niet mag worden weggegooid of meegegeven met het huishoudelijk
afval. U bent ervoor verantwoordelijk om de externe delen van uw MED‑EL cochleaire implantaatsysteem naar uw MED‑EL-filiaal of naar uw MED‑EL-handelaar terug
te brengen. Door de gescheiden verzameling en de vakkundige recyclage van uw
48
Technische gegevens
elektrische en elektronische afval kunt u uw steentje bijdragen tot de bescherming
van het milieu. De vakkundige recyclage van elektrische en elektronische apparaten
dient voor de algemene gezondheid en beschermt het milieu.
SPRAAKPROCESSORTESTTOESTEL (SPEECH PROCESSOR
TEST DEVICE)
Het spraakprocessortesttoestel is conform de richtlijn 2004/108/EC
(Elektromagnetische Compatibiliteit / EMC).
CE-merkteken bekomen in 2005
49
Technische gegevens
RICHTLIJNEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT
Tabellen conform IEC 60601-1-2 voor RONDO
Elektromagnetische stralingen voor alle apparaten en systemen
De RONDO is bedoeld voor gebruik binnen de elektromagnetische omgeving die hieronder
wordt omschreven. De klant of de gebruiker van de RONDO zou moeten verzekeren dat dit
in zulk een omgeving wordt gebruikt.
Stralingstesten
Conformiteit
Elektromagnetische omgeving – richtlijnen
RF-stralingen
CISPR 11
Groep 1
De RONDO gebruikt enkel RF-energie voor de interne
werking. Daarom zijn de RF-uitzendingen zeer laag en is het
weinig waarschijnlijk dat er interferentie ontstaat met nabije
elektronische apparatuur.
RF-stralingen
CISPR 11
Klasse B
Harmonische uitzending
van straling
IEC 61000-3-2
Niet toepasbaar
De RONDO is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, ook
in huiselijke omgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn
aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat gebouwen
bevoorraadt die worden gebruikt voor huiselijke doeleinden.
Voltageschommelingen /
Flikkerende lichtsignalen
IEC 61000-3-3
Niet toepasbaar
50
Technische gegevens
Elektromagnetische stoorbestendigheid voor alle apparaten en systemen
De RONDO is bedoeld voor gebruik binnen de elektromagnetische omgeving die hieronder
wordt omschreven. De klant of de gebruiker van de RONDO zou moeten verzekeren dat dit
in zulk een omgeving wordt gebruikt.
IEC 60601
testniveau
Conformiteitniveau
Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2
±6 kV contact
±6 kV contact
±8 kV lucht
±8 kV lucht
Elektrische snelle
stroomstoot /
uitbarsting
IEC 61000-4-4
±2 kV voor stroomtoevoerleidingen
Niet-toepasbaar
De stroom moet van dezelfde kwaliteit
zijn als in een handelszaak of een
ziekenhuis.
Schommeling
IEC 61000-4-5
±1 kV leiding(en)
naar leiding(en)
Niet-toepasbaar
De stroom moet van dezelfde kwaliteit
zijn als in een handelszaak of een
ziekenhuis.
Niet-toepasbaar
De stroom moet van dezelfde kwaliteit
zijn als in een handelszaak of een
ziekenhuis. Als het voor de gebruiker
nodig is dat de RONDO tijdens
stroomonderbrekingen blijft functioneren,
wordt er aangeraden dat de RONDO van
stroom kan worden voorzien via een
ononderbroken leiding of via batterijen.
3 A/m
Stroomfrequentiële magnetische velden
zouden van een niveau moeten zijn dat
kenmerkend is voor een normale locatie
in een normale handelszaak of een
normaal hospitaal.
Weerstandstest
Elektromagnetische omgeving –
richtlijnen
De vloer is best van hout, beton of
keramische tegels. Als de vloer is bedekt
met synthetisch materiaal, moet de
relatieve vochtigheid minstens 30 %
bedragen.
±1 kV voor input / outputleidingen
±2 kV leiding(en)
naar de grond
Spanningsval, korte
onderbrekingen en
spanningswisselingen
op stroomleidingen
IEC 61000-4-11
<5 % UT
(>95 % val in UT)
voor 0,5 cyclus
40 % UT
(60 % val in UT)
voor 5 cycli
70 % UT
(30 % val in UT)
voor 25 cycli
<5 % UT
(>95 % val in UT)
5 seconden
Stroomfrequentie
(50/60 Hz)
magnetisch veld
IEC 61000-4-8
3 A/m
OPMERKING UT is het gelijkstroomvoltage voorafgaand aan de toepassing van het testniveau.
51
Technische gegevens
Elektromagnetische stoorbestendigheid voor apparaten en systemen die niet
levensbehoudend zijn
De RONDO is bedoeld voor gebruik binnen de elektromagnetische omgeving die hieronder
wordt omschreven. De klant of de gebruiker van de RONDO zou moeten verzekeren dat dit
in zulk een omgeving wordt gebruikt.
Weerstandstest
IEC 60601 testniveau
Conformiteitniveau
Elektromagnetische omgeving – richtlijnen
Draagbare en mobiele RF-communicatieuitrusting mag niet dichter bij eender welk onderdeel
van de RONDO worden gebruikt, inclusief de
kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand
die werd berekend vanuit de vergelijking die
toepasbaar is op de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand
Geleide RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz tot 80 MHz
3 Vrms
d = 1,17 * P
Gestraalde RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz tot 2,5 GHz
3 V/m
d = 1,17 * P
80 MHz tot 800 MHz
d = 2,33 * P
800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P de maximale stroomoutput van de
zender is in Watt (W) in overeenstemming
met de zenderfabrikant en d de aanbevolen
scheidingsafstand in meter (m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals
bepaald door het onderzoek naar de
elektromagnetische site,a zouden lager
moeten zijn dan het conformiteitniveau in elk
frequentiebereik.b
Interferentie is mogelijk in de buurt van
apparatuur die het volgende symbool draagt:
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz, geldt de hogere frequentie.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische verspreiding wordt
beïnvloed door absorptie en door de reflectie van structuren, voorwerpen en mensen.
a: Veldsterktes van vaste zenders als basisstations voor radiotelefoon (draagbaar / draadloos) en draagbare
radio’s, amateur-radio, AM en FM radio en tv kunnen niet theoretische niet accuraat worden voorspeld. Een
elektromagnetische site moet worden overwogen om de elektromagnetische omgeving te bepalen die werd
veroorzaakt door vaste RF-zenders. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar de RONDO wordt gebruikt
hoger is dan het toepasbare conformiteitniveau, moet de RONDO worden geobserveerd om te zien of hij
normaal functioneert. Als er iets abnormaals wordt opgemerkt moeten mogelijk bijkomende maatregelen
worden genomen, zoals heroriënteren of verplaatsen van de RONDO.
b: Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz, moeten veldsterktes lager zijn dan 3 V/m.
52
Technische gegevens
Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de RONDO – voor apparaten en systemen die niet levensonderhoudend zijn
De RONDO is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarbinnen stralingsstoringen worden gecontroleerd. De klant of de gebruiker van de RONDO kan helpen
om elektromagnetische interferentie te voorkomen door een minimale afstand te bewaren
tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de RONDO, zoals
hieronder wordt aanbevolen in overeenstemming met de maximale stroomoutput van de
communicatieapparatuur.
Maximale
stroomoutput van
de zender
W
Scheidingsafstand volgens frequentie van de zender
m
150 kHz tot 80 MHz
d = 1,17 * P
80 MHz tot 800 MHz
d = 1,17 * P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,37
0,37
0,74
800 MHz tot 2,5 GHz
d = 2,33 * P
1
1,17
1,17
2,33
10
3,70
3,70
7,39
100
11,70
11,70
23,30
Voor zenders met een maximale stroomoutput die niet voorkomt in de bovenstaande tabel kan de aanbevolen
scheidingsafstand d in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die toepasbaar is op de
frequentie van de zender, waarbij P de maximale stroomoutput in Watt (W) is in overeenstemming met de
zenderfabrikant.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz, geldt de scheidingsafstand voor de hogere frequentie
OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische verspreiding wordt
beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, voorwerpen en mensen.
53
Bijlagen
10. Bijlagen
WAARBORG, GARANTIE EN REGISTRATIEKAART
Onze waarborg stemt overeen met de statutaire waarborgclaims.
Daarenboven kennen wij een garantie van 1 jaar toe voor de RONDO audioprocessor tenzij de lokale wetgeving een langere garantie toestaat. Dit waarborgt enkel falen van het
product; het geldt niet voor MED‑EL-producten die fysisch of elektrisch misbruikt of verkeerd gebruikt werden of op gelijk welke manier, anders dan de aangegeven methode in de
MED‑EL-handleiding.
Statutaire waarborgclaims worden niet toegekend tenzij de registratiekaart wordt ingevuld
en teruggestuurd naar MED‑EL binnen drie weken na de plaatsing van het apparaat. De
garantieperiode voor de RONDO audioprocessor begint op de dag waarop de processor werd
geplaatst.
Het implantaat zelf is verzekerd met een tienjarige garantie. MED‑EL verbindt er zich toe,
gratis een nieuw implantaat te leveren wanneer het defect raakt als gevolg van mechanische
of elektrische defecten, veroorzaakt door MED‑EL. De garantieperiode voor de inplant begint
op de dag van de operatie en is afhankelijk van het invullen van het registratieformulier (CI
patiëntenkaart) dat aan de kliniek geleverd werd samen met de inplant.
Garanties na de statutaire waarborgclaims zijn niet meer geldig tenzij het registratieformulier
ingevuld werd en naar MED‑EL werd gezonden. Verzeker u ervan dat u en uw kliniek de registratiekaart en het registratieformulier (CI patiëntenkaart) hebben ingevuld en aangetekend
hebben verzonden naar MED‑EL.
ADRES VAN DE FABRIKANT
MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Headquarters
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Austria
Tel: +43-512-28 88 89
Fax: +43-512-29 33 81
E-Mail: [email protected]
54
MED‑EL Contacteren
11. MED‑EL Contacteren
MED-EL Medical Electronics
MED-EL GmbH Sucursal em Portugal
Headquarters
3000 – 351 Coimbra, Portugal
6020 Innsbruck, Austria
Tel.: +351-239-098-804
Tel.: +43-512-28 88 89
[email protected]
[email protected]
MED-EL UK Ltd
MED-EL GmbH Niederlassung Wien
Barnsley,S753SP,UK
1090 Wien, Austria
Tel.: +44-1226-242874
Tel.: +43-1-317-2400
[email protected]
[email protected]
MED-EL Corporation, USA
MED-EL Deutschland GmbH
Durham, NC 27713, USA
82319 Starnberg, Germany
Tel.: (919) 572-2222
Tel.: +49-8151-77 03-0
Toll free: (888) MED-EL-CI (633-3524)
[email protected]
[email protected]
MED-EL Deutschland GmbH Büro Berlin
MED-EL Latino America S.R.L.
14059 Berlin, Germany
(C1056ABH) Capital Federal, Argentina
Tel.: +49-30-383779-50
Tel.: +54-11-4954-0404
[email protected]
[email protected]
MED-EL Office Helsinki
MED-EL Colombia S.A.S.
00240 Helsinki, Finland
Bogotá, Colombia
Tel.: +358-9-473072-11
Tel.: +57-1-6226459
[email protected]
[email protected]
MED-EL Unità Locale Italiana
MED-EL Mexico
39100 Bolzano (BZ), Italy
53140 Naucalpan de Juarez , México
Tel.: +39-0471-250131
Tel.: +55-5393-1706 / 5572-0246
[email protected]
[email protected]
MED-EL GmbH Sucursal España
MED-EL Middle East FZE
28760 - Tres Cantos, Madrid, Spain
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +34-91 80 41 527
Tel.: +9714-299 4700
[email protected]
[email protected]
55
MED‑EL Contacteren
MED-EL India
MED-EL Indonesia
New Delhi, 110019 India
Jakarta Selatan, 12550 Indonesia
Tel.: +91-11-4160 7171
Tel.: +62-21-7814-249
[email protected]
[email protected]
MED-EL Hong Kong
MED-EL Korea
TsimShaTsui,Kowloon,HongKong
Seoul121-803,RepublicofKorea
Tel.: +852-2730 5818
Tel.: +82-2-701-8036
[email protected]
[email protected]
MED-EL Philippines
MED-EL Vietnam
Ayala Alabang, Muntinlupa City
Ho Chi Minh City, Vietnam
RP-1702 Philippines
Tel: +84-8-3927-4560
Tel.: +632-807-8780
[email protected]
[email protected]
MED-EL Japan
MED-EL China
Tokyo, 101-0062 Japan
Beijing, China 100022
Tel.: +81-3-5283-7266
Tel.: +86-10-85893527/28/29
[email protected]
[email protected]
MED-EL Liaison Office Australasia
MED-EL Thailand
Subiaco (Perth) WA 6008, Australia
Bangkok 10400
Tel.: +61-8-9380-9775
Tel.: +66(2) 693-9411
[email protected]
[email protected]
VIBRANT MED-EL
MED-EL Malaysia
Hearing Technology France
59000KualaLumpur,Malaysia
06906 Sophia-Antipolis Cedex, France
Tel.: +603-2284 3466
Tel.: +33-4-9300-1124
[email protected]
[email protected]
MED-EL Singapore
MED-EL BE
Singapore 329563
Kievitplein20,B-2018Antwerp,Belgium
Tel.: +656268 9876
Tel: +32-3-304 95 16
[email protected]
[email protected]
56
MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Headquarters
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Austria
[email protected]
93%
10%
www.medel.com
+60°C
(+140°F)
-20°C
(-4°F)
Download