Geef resistente bacteriën geen kans Den Helder

advertisement
Geef resistente
bacteriën geen kans
Zo helpt u uw ziekenhuis
om verspreiding te voorkómen
gemini-ziekenhuis.nl
Geef resistente bacteriën geen kans
In Nederland komen steeds vaker resistente bacteriën voor. Dit zijn bacteriën
die ongevoelig zijn voor de gebruikelijke antibiotica. Net als alle ziekenhuizen in
Nederland, neemt ook het Gemini Ziekenhuis maatregelen om verspreiding van
resistente bacteriën tegen te gaan. Het opsporen van patiënten die mogelijk drager
zijn van een resistente bacterie, speelt daarbij een grote rol. In deze folder vindt u
hier meer uitleg over.
Wat is een resistente bacterie (BRMO)?
Waarom is opsporing van mogelijke
dragers belangrijk?
Iedereen draagt op en in het lichaam
bacteriën bij zich. Meestal hebben we
Om bacteriële infecties ook in de toe-
alleen maar voordeel van bacteriën. Maar
komst goed te kunnen behandelen, is het
soms maakt een bacterie ons ziek en is
belangrijk om verspreiding van resistente
behandeling met antibiotica nodig. Nu
bacteriën zoveel mogelijk tegen te gaan.
zijn er verschillende bacteriën die onge-
Om die reden is het erg belangrijk om
voelig, oftewel resistent, zijn (geworden)
mogelijke dragers van resistente bacteriën
voor de gebruikelijke antibiotica. Een
op te sporen en zo nodig te behandelen.
bekend voorbeeld is de MRSA-bacterie.
Hoe spoort het Gemini Ziekenhuis
BRMO
mogelijke dragers op?
De verzamelnaam voor de verschil-
Zonder het te merken, kan iedereen
lende resistente micro-organismen
een resistente bacterie bij zich dragen.
is ‘BRMO’. BRMO is de afkorting van
Of u eventueel drager bent, weet u dus
Bijzonder Resistent Micro Organisme
waarschijnlijk zelf niet. De risicofactoren
(BRMO). BRMO is dus niet de naam van
voor dragerschap zijn wél bekend. Om
de bacterie zelf, maar de eigenschap
mogelijke dragers op te sporen, stelt een
van een bacterie dat deze resistent is
verpleegkundige daarom vragen over
voor de gebruikelijke antibiotica.
deze risicofactoren aan alle patiënten die:
• één of meer dagen in het Gemini
Ziekenhuis opgenomen worden;
• een inwendig onderzoek krijgen;
elke volgende eventuele (dag)opname,
• een operatie ondergaan.
inwendig onderzoek of operatie opnieuw
stellen. Het kan immers zijn dat uw situatie
Welke vragen over risicofactoren voor
veranderd is.
dragerschap kunt u verwachten?
Deze vragen worden u gesteld:
Bestrijding van resistente bacteriën
• Bent u drager van (besmet met) MRSA
in Nederland
of een andere resistente bacterie?
• Bent u in de afgelopen twee maanden
Net als in de rest van Europa komen
ook in Nederland steeds vaker resis-
in een buitenlandse zorginstelling
tente bacteriën voor. In Nederland
geweest voor opname of behandeling?
bestaan goede afspraken over het
• Heeft u een partner, huisgenoot óf iemand
bestrijden van resistente bacteriën.
die u de afgelopen twee maanden heeft
Dat dit effectief is, bewijst de bestrij-
verzorgd, die drager is van MRSA?
ding van de MRSA-bacterie. Deze
• Bent u de afgelopen twee maanden
wordt sinds de negentiger jaren actief
behandeld of opgenomen geweest in
opgespoord bij patiënten en behan-
een Nederlandse zorginstelling waar er,
deld. Hierdoor wordt verdere ver-
voor zover u weet, sprake was van een
spreiding voorkómen. Het percentage
MRSA probleem of een probleem met
MRSA-patiënten in Nederland ligt rond
een andere resistente bacterie?
de één tot twee procent. Dat is veel
• Werkt u met levende varkens, vlees­
kalveren of vleeskuikens?
lager dan het Europese gemiddelde
van twintig tot vijfentwintig procent.
• Woont u op een varkens-, vlees­kalverenen/of vleeskuikenshouderij?
Als u (mogelijk) drager bent van een
U helpt het Gemini Ziekenhuis om versprei-
resistente bacterie
ding van resistente bacteriën te voorkómen, door deze vragen zorgvuldig te be-
Misschien heeft u één van de vragen met ja
antwoorden. Uw antwoorden worden in uw
beantwoord. U heeft dus aangegeven dat
elektronische patiëntendossier genoteerd.
er een kans is dat u drager bent van een re­
Houdt u er rekening mee dat zorgverleners
sistente bacterie. Maar dat wil nog niet zeg-
van het Gemini Ziekenhuis deze vragen bij
gen dat u ook werkelijk drager bent. Om dit
zeker te weten, wordt u getest door het
een inwendig onderzoek of een opera-
afnemen van kweken. Met wattenstokjes
tie? Dan zijn in het ziekenhuis wel extra
worden dan uitstrijkjes van uw neus, keel
maatregelen nodig om verspreiding
en anus gemaakt. De uitstrijkjes worden
tegen te gaan. In het ziekenhuis is de
onderzocht in het laboratorium. U krijgt
kans op verspreiding namelijk groter
de uitslag van uw behandelend arts.
door de intensieve zorgcontacten
tussen patiënten en zorgverleners.
Bent u drager, maar verder gezond?
Bovendien liggen in het ziekenhuis
Blijkt uit de test dat u drager bent van
vaak patiënten met een verminderde
een resistente bacterie? Maar bent u
weerstand, katheters of wonden. Zij zijn
verder gezond? Dan is de kans groot
daardoor gevoeliger voor een infectie.
dat u de resistente bacterie vroeger of
later vanzelf kwijtraakt. Behandeling is
Extra maatregelen bij (dag)opname,
daarom niet altijd nodig.
inwendig onderzoek en een operatie
• U wordt op een eenpersoonskamer
Geen gevolgen voor uw huisgenoten
Eventueel dragerschap heeft voor u
en uw huisgenoten geen gevolgen. U
hoeft geen extra maatregelen te nemen.
verpleegd.
• Zorgverleners dragen handschoenen
en zo nodig een overschort.
• Materialen en apparatuur worden
U mag ook verder gewoon alles doen.
na gebruik schoongemaakt of bij
Ook bij een afspraak op een polikliniek
eenmalig gebruik weggegooid.
van het Gemini Ziekenhuis zijn meestal
geen extra maatregelen nodig.
Uw vragen
Bent u drager en moet u voor
(dag)opname, inwendig onderzoek of
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust
operatie naar het Gemini Ziekenhuis?
contact op met uw behandelend
Bent u drager en moet u een dag of
arts of de polikliniek waar u onder
langer opgenomen worden? Of krijgt u
behandeling bent.
167189 / 2014.03
Op alle behandelingen in het Gemini Ziekenhuis zijn de algemene voorwaarden van het Gemini
Ziekenhuis van toepassing, zie www.gemini-ziekenhuis.nl of vraag bij het patiëntenservicebureau.
gemini-ziekenhuis.nl
Download