131218 PC kort verslag 18 december 2013 - VTS

advertisement
Permanente Commissie
van Toezicht op de Scheldevaart
Kort verslag van de 652e vergadering d.d. 18 december 2013
van de Permanente Commissie
Mededelingen
Stand van zaken dynamische kielspeling
Het voorbereidend onderzoek voor de invoering van een probabilistisch toelatingsbeleid
(dynamische kielspeling) ligt op schema. Het streven blijft om het bestek voor aanbesteding van de
bouw van het probabilistisch model op 1 april 2014 klaar te hebben. De projectgroep zal op korte
termijn overleggen met de Scheldehavens.
Ontschepingsoefening Westerschelde
De Permanente Commissie neemt met waardering kennis van het evaluatieverslag. De GNA
aandachtspunten worden aangepakt.
Zwemwedstrijd Vlissingen-Breskens
De GNA ziet mogelijkheden om de veiligheid van de zwemmers te verzekeren door het opleggen
van een korte scheepvaartstremming en een aantal nog nader uit te werken nautische
randvoorwaarden. De PC vraagt aan de GNA om over de nader uitgewerkte voorwaarden ook de
Scheldehavens te consulteren.
Haalbaarheidsstudie windenergie in de 12-mijlszone, zoekgebied Zeeland
Rijkswaterstaat zal de minister van Verkeer en Infrastructuur adviseren het zoekgebied Zeeland niet
aan te wijzen als gebied dat voor windenergie in de 12-mijlszone in aanmerking komt.
Geïntegreerd verkeersmanagement Antwerpen
Tijdens een overleg met de heren Jacobs en D’Havé heeft het havenbedrijf Antwerpen een pleidooi
gehouden voor een geïntegreerd management van het scheepvaartverkeer in het havengebied en op
de rivier, gelet op o.m. de toenemende schaalvergroting en het complexer wordende verkeersbeeld.
De heren Jacobs en D’Havé zegden toe dat zij aan de PC zouden voorstellen om mogelijke opties tot
een geïntegreerd verkeersmanagement te laten uitwerken en gaven daarbij de volgende
randvoorwaarden aan:
- niet alleen de vlotheid maar evenzeer de veiligheid is een belangrijk uitgangspunt; de veiligheid
mag geenszins in het gedrang komen;
- de bevoegdheden van de PC en de GNA mogen niet worden aangetast;
- het geïntegreerd verkeersmanagement mag geen louter Vlaamse aangelegenheid worden; de
betrokkenheid van Nederlandse GNB medewerkers bij zowel de uitwerking als de toepassing
ervan is een vereiste.
De PC stemt in met het voorstel om te bekijken hoe voor de scheepvaart naar Antwerpen, onder de
voormelde randvoorwaarden, een geïntegreerd verkeersmanagement kan worden bereikt en hoe
1
daarbij de rol van de GNA kan worden geoptimaliseerd. De SDV krijgt de opdracht om in overleg
met het havenbedrijf Antwerpen opties uit te werken om tot een geïntegreerde verkeersbegeleiding
te komen.
Bezetting en besluitvorming GNA
Conform het GNB verdrag en het betreffende besluit van de PC moeten operationele beslissingen op
de GNA werkvloer worden genomen in consensus tussen de Vlaamse en Nederlandse GNA
functionaris. De situatie kan zich evenwel voordoen dat door overmacht een GNA wacht slechts
door één functionaris wordt ingevuld. De PC bevestigt dat in dergelijke situatie de operationele
beslissingen, genomen door de enige dienstdoende GNA functionaris, moeten worden beschouwd
als beslissingen in consensus.
De PC kijkt met belangstelling uit naar de voorstellen van de GNA t.a.v.:
- het zoveel mogelijk beperken van onderbezetting en
- het realiseren van een verhoogde onderlinge uitwisselbaarheid van de Nederlandse en Vlaamse
GNA medewerkers om de tekorten bij overmacht beter op te vangen.
Verder krijgt de SDV de opdracht om een toekomstvisie voor de GNA op te stellen en om daarbij in
ieder geval rekening te houden met de rol van de GNA bij een geïntegreerd verkeersmanagement
voor het kanaal Gent-Terneuzen en voor Antwerpen.
Evaluatie proefvaart triple E-klasse Maersk en proefvaarten optrekken scheepsdiepgang vaart
naar/vanuit Deurganckdok
De heden door de GNA ingebrachte evaluatierapporten moeten nog de door SDV (op korte termijn)
worden beoordeeld, vooraleer de PC een beslissing kan nemen over:
- een volgende proefvaart met een Triple E-schip van Maersk;
- het optrekken van de diepgang tot 15 m bij afvaart vanuit het Deurganckdok met schepen langer
dan 360 m.
Een door de PC aangeven aandachtspunt is dat de rederij Maersk correcte informatie moet opgeven
inzake de scheepsdiepgang.
Monitoring nautische veiligheid
De Permanente Commissie stelt met voldoening vast dat er sinds december 2005 geen enkel zwaar
ongeval heeft plaatsgevonden met mogelijk gevolg voor het externe veiligheidsrisico.
Vanaf 2006 loopt er een nieuwe registratiereeks die een accurater en vollediger beeld geeft van de
ongevallen in het Scheldegebied. Het aantal ongevallen vertoonde vanaf 2006 tot 2011 een dalende
trend. In 2012 is het aantal ongevallen echter gestegen tot het niveau van 2006.
De stijging van het ongevalscijfer in 2012 ten opzichte van 2011 is hoofdzakelijk te wijten aan het
hoger aantal aanvaringen met objecten zoals boeien: 9 in 2011 versus 26 in 2012.
2
Jaar
1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aantal ongevallen
238
154
115
97
142
141
87
68
Accuratere monitoring
94
73
77
49
69
67
92
Vuurtoren Breskens
De voorbereidingen voor de overdracht van de vuurtoren aan de Stichting Vuurtoren Breskens en
voor de opknappingswerken zijn inmiddels ver gevorderd. De Vlaamse commissarissen bevestigen
dat Vlaanderen de kosten voor de renovatie van de buitenzijde op zich zal nemen.
Schelderadarketen
De PC stemt in met de door de SDV ingebrachte voorstellen aangaande:
- het herbekijken van de financiële verdeelsleutel SRK op basis van wegingsfactoren; op aanraden
van mevrouw Hoet geeft de PC aan de SDV de suggestie mee om te bekijken of het opportuun is
om voor de exploitatie- en personeelskosten de jaarlijks te bepalen variabele verdeelsleutel te
hanteren en voor de investeringskosten een vaste verdeelsleutel;
- aanpassing financieel-administratieve procedures;
- gunningsprocedure private cloud;
- liftrenovatie/vervanging;
- asbestsanering radartorens Waarde en Saeftinghe;
- onderhoud radarsystemen Zeebrugge via servicecontracten SRK.
Het jaarverslag 2012 wordt door de PC goedgekeurd. Om in de volgende jaren tijdiger te worden
geïnformeerd vraagt de PC aan het BET om te bezien of het jaarverslag kan worden opgedeeld in een
gedeelte waarin verantwoording wordt afgelegd over de financiën in het afgelopen jaar en een
(eerder aan de PC voor te leggen) gedeelte waarin de plannen en begroting voor de toekomst
worden gepresenteerd.
Vergaderdata 2014
De PC stelt de volgende vergaderdata 2014 vast:
- donderdag 13 maart in Nederland;
- donderdag 19 juni in Vlaanderen;
- donderdag 18 september in Nederland;
- donderdag 11 december in Vlaanderen.
Aanvang telkens om 16.00 uur.
3
Rondvraag
De PC verzoekt de secretarissen om in de komende vergadering een voorstel in te brengen met
mogelijke onderwerpen die aanleiding kunnen geven om in de loop van 2014 een overleg met de
bestuurders uit het Scheldegebied te organiseren.
4
Download