Vragenlijst

advertisement
Project:
Verkenning naar haalbaarheid
betrokkenheid NL bij
internationale normontwikkeling
radioactief ziekenhuisafval
Projectleider: Mw. drs. S. Lalout
Doc.nr.: 01
Datum: 2014-10-30
Vragenlijst verkenning Radioactief Ziekenhuisafval
Doelgroep: Experts op het gebied van radioactief ziekenhuisafval
Inleiding
De NEN normcommissie Radioactiviteitsmetingen heeft verschillende New Work Item Proposals vanuit ISO/TC
85/SC 2/ WG 22 “Dosimetry and related protocols in medical applications of ionizing radiation “ ontvangen
waar binnen de normcommissie radioactivitietsmetingen buiten dosimetry weinig kennis van de medische
protocollen en sector is. Een voorbeeld uit deze internationale werkgroep is het New Work Item Proposal
‘Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application’ ontvangen.
Dit document gaat over afval binnen de medische sector. De experts die binnen de commissie enige kennis
over hebben zijn van het ministerie van EZ (Economische Zaken) en ILT (Inspectie Leefomgeving en
Transport).
Zodoende is NEN gestart met een haalbaarheidstudie voor een normcommissie op dit gebied. De directe
aanleiding hiervoor is het New Work Item Proposal ‘Measurement for the clearance of waste contaminated with
radioisotopes for medical application’. Het is NEN bekend dat dit vraagstuk aandacht heeft bij het ministerie
van EZ, zoals onder andere bleek uit het voorjaarssymposium 2012 van de NVS (Nederlandse Vereniging voor
Stralingshygiëne ) wat over afval (zie:http://www.nvs-straling.nl/cms/showpage.aspx?id=321) ging. De
normcommissie radioactiviteitmetingen heeft in het licht van die ontwikkelingen en in samenspraak met het lid
vanuit het ministerie van EZ voor deze ontwikkeling gestemd.
Het is duidelijk vanuit ISO dat dit traject waarschijnlijk in twee delen zal worden doorontwikkeld, te weten Part
1 - Radioactive waste for in-vivo and in-vitro & Part 2: Radioactive waste for research. Eerder is om input
gevraagd voor het voorstel "Clinical Dosimetry - Dose Calibration of Gamma Knife radiosurgery facility". Bij de
deze normontwikkeling is het medische veld (nog) niet betrokken.
Om de mogelijkheden voor normalisatie te inventariseren, zijn onder andere de onderstaande vraagstellingen
geformuleerd. Experts op het gebied van radioactief ziekenhuisafval worden vriendelijk verzocht aan deze
verkenning mee te werken en onderstaande vragen te beantwoorden.
Het ingevulde document kan worden gestuurd naar mevrouw S. Lalout, via [email protected]. De
vragenlijsten worden vertouwelijk behandeld en de resultaten zullen in algemene zin worden terug gekoppeld
aan de deelnemers.
Deadline
De vraagstellingen moeten uiterlijk 28 november as. worden gestuurd.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Nederlands Normalisatie-instituut
Vlinderweg 6, 2623 AX Delft, NL – Postbus 5059, 2600 GB Delft, NL
Telefoon +31 (0)15 2 690 390, Fax +31 (0)15 2 690 190, Internet: www.nen.nl
Vraagstellingen verkenning Radioactief Ziekenhuisafval
1. Wat wordt volgens u verstaan onder radioactief ziekenhuisafval?
- Kunt u hier een definitie van geven?
- Welke soorten afval zijn er?
2. Hoe worden de metingen van het radioactief ziekenhuisafval gedaan?
- Is er een onderscheid te maken in de metingen?
- Hoe worden deze gevalideerd?
- Zijn testen traceerbaar en transparant voor de betrokken partijen?
3. Wanneer en hoe weet je of er sprake is van radioactief ziekenhuisafval?
- Wordt al het afval van het ziekenhuis gemeten?
- Wanneer wordt gesproken over radioactiviteit?
Is er een verschil aan te wijzen tussen de verschillende afdelingen (denk aan ziekenhuisafval en
laboratoriumafval)?
4. Zijn er methodieken/testmethoden die internationaal zijn afgestemd?
- Hoe is de keten geborgd van binnenkomst van isotopen tot aan de patiënt en het afval?
- Krijgen patiënten ook voorschriften mee voor thuis?
- Hoe wordt gemeten of een patiënt veilig naar huis gestuurd kan worden in dit kader?
5. Welke apparatuur wordt gebruikt om te meten?
- Voldoen deze aan de relevante normeringen?
- Welke documenten/protocollen worden hierbij gebruikt?
6. Er wordt internationaal gewerkt aan normen om bovenstaande vraagstukken in te vullen.
- Vindt u dit belangrijk?
- Moet de Nederlandse werkwijze meegenomen worden in de ontwikkeling van de internationale
normering?
- Wilt u hier een rol in spelen?
7. Welke stakeholders/experts zou u adviseren om te benaderen voor deze verkenning?
8. Zijn er onderwerpen gerelateerd aan radio actief ziekenhuisafval die in deze vragenlijst niet aan
bod zijn gekomen, maar wel internationale afstemming behoeven?
Nederlands Normalisatie-instituut
Vlinderweg 6, 2623 AX Delft, NL – Postbus 5059, 2600 GB Delft, NL
Telefoon +31 (0)15 2 690 390, Fax +31 (0)15 2 690 190, Internet: www.nen.nl
Download