Het CLB-dossier - Don Bosco Wijnegem

advertisement
INFOBROCHURE
MET SCHOOLREGLEMENT
BASISSCHOOL
DON BOSCO
Basisschool DON BOSCO
Kasteellei 77 B
2110 Wijnegem
Telefoon: 03/353.11.30
e-mail: [email protected]
website: www.donbosco-wijnegem.be
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
1. WELKOM
4
2. PEDAGOGISCH PROJECT
5
3. SCHOOLREGLEMENT
8
3.1. INSCHRIJVEN
3.1.1. REGELGEVING
3.1.2. MAXIMUMCAPACITEIT
3.1.3. DOORLOPEN VAN EEN INSCHRIJVING
3.1.4. INSCHRIJVINGSPERIODES
3.1.5. TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR
3.1.6. SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL
3.1.7. INSCHRIJVINGSPROCEDURE
8
8
8
9
9
9
10
10
3.2. ENGAGEMENT
3.2.1. INTENSIEVE SAMENWERKING MET DE OUDERS
3.2.2. AANWEZIG ZIJN EN OP TIJD KOMEN
3.2.3. INDIVIDUELE LEERLINGBEGELEIDING
3.2.4. POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL
11
11
12
12
12
3.3. OUDERLIJK GEZAG
3.3.1. ZORG EN AANDACHT VOOR HET KIND
3.3.2. NEUTRALE HOUDING TEGENOVER DE OUDERS
3.3.3. AFSPRAKEN IN VERBAND MET INFORMATIEDOORSTROOM NAAR OUDERS
12
12
13
13
3.4. BIJDRAGEREGELING
3.4.1. ONKOSTEN PER SCHOOLJAAR
3.4.2. WIJZE VAN BETALING
3.4.3. WAT BIJ BETALINGSMOEILIJKHEDEN?
13
13
13
13
3.5. AFWEZIGHEDEN
3.5.1. WEGENS ZIEKTE
3.5.2. ANDERE AFWEZIGHEDEN
3.5.3. PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN
3.5.4. TE LAAT KOMEN
3.5.5. ONDERWIJS AAN HUIS
14
14
14
14
15
15
3.6. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
3.6.1. STRUCTUUR
3.6.2. SCHOOLUREN
3.6.3. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
3.6.4. VEILIG NAAR SCHOOL EN NAAR HUIS
3.6.5. VORMING VAN KLASGROEPEN
3.6.6. UITSTAPPEN
3.6.7. COMMUNICATIE MET OUDERS
3.6.8. SAMENWERKING
3.6.9. PARTICIPATIE
15
15
16
17
18
18
18
19
20
23
3.7. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS
3.7.1. PROCEDURE TOT HET UITREIKEN VAN HET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS
3.7.2. BEROEPSPROCEDURE
25
25
26
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
2
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
3.8. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN
3.8.1. ORDEMAATREGELEN
3.8.2. TUCHTMAATREGELEN
3.8.3. BEROEPSPROCEDURE
27
27
27
29
3.9. WELZIJNSBELEID
3.9.1. PREVENTIE EN VEILIGHEID
3.9.2. VERKEERSVEILIGHEID
3.9.3. MEDICATIE
3.9.4. STAPPENPLAN BIJ EEN ONGEVAL
3.9.5. ROKEN
29
29
29
30
30
30
3.10. PRIVACY
3.10.1. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
3.10.2. OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING
3.10.3. PUBLICEREN VAN FOTO’S
30
30
31
31
3.11. LEEFREGELS
3.11.1. GEDRAG
3.11.2. KLEDING
3.11.3. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
3.11.4. MILIEU EN GEZONDHEID OP SCHOOL
3.11.5. EERBIED VOOR MATERIAAL
3.11.6. PESTEN
3.11.7. BEWEGINGSOPVOEDING
3.11.8. HUISWERK
3.11.9. AGENDA
3.11.10. RAPPORTEN
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
4. JAARLIJKSE INLICHTINGEN
35
4.1.
CONTACT MET DE SCHOOL
35
4.2.
SCHOOLBESTUUR
35
4.3.
BEROEPSCOMMISSIE
35
4.4.
KLASSENRAAD
35
4.5.
SCHOOLRAAD
36
4.6.
INSCHRIJVINGSPERIODES SCHOOLJAAR 2016-2017
36
4.7.
VAKANTIEDAGEN
37
4.8.
LIJST MET GEPLANDE ACTIVITEITEN EN UITGAVEN
37
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
3
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
1. Welkom
Beste ouders,
U bent als ouder van harte welkom in onze DON BOSCO-school. Wij zijn blij en dankbaar voor
het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zullen ons als schoolteam ten volle inzetten om uw kind
een degelijke opvoeding en goed gestructureerd onderwijs te geven, zodanig dat het een
boeiend en leerrijk schooljaar wordt.
Als katholieke school willen wij onze eigen opvoedingsopdracht zeer nauw ter harte nemen.
Wij zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen.
Daarbij hopen we dat u uw kind steunt en aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te
streven en de afspraken na te leven.
Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid.
Dag kleuter of leerling,
In de eerste plaats heten we jullie van harte welkom in onze school.
- Kom je als kleutertje dan kom je in een zeer boeiende wereld terecht.
- Kom je naar ons eerste leerjaar dan gaat een “nieuwe”… wereld voor je open.
- Of kom je als “nieuwe leerling” in onze school dan zullen we zorgen dat je vlug
opgenomen en aangepast bent in onze grote schoolfamilie. Iedereen wil je daarbij
helpen.
Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze
school.
Het schoolteam
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
4
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
2. Pedagogisch project
ONS OPVOEDINGSPROJECT
Inleiding
Don Bosco en Maria Mazzarello fundeerden hun
opvoedingsproject op een familiaal model. In ons huis wordt de
wederkerigheid beleefd op salisiaanse wijze. Ieder doet haar
eigen inbreng door persoonlijke gaven en talenten ten dienste te
stellen. De opvoedende gemeenschap laat iedereen voelen dat
hij/zij welkom is, dat men het goed voorheeft met elkaar en dat
er respect wordt opgebracht voor de waardigheid van ieder
mens. In ons opvoedingsproject te Wijnegem baseren we ons
daarvoor op twee pijlers:
- We vormen een leefgemeenschap met aandacht voor
elke persoon.
- We vormen een leergemeenschap in dialoog met de
familie van de kinderen.
Beide pijlers worden hier kort uitgewerkt.
Een leefgemeenschap met aandacht voor elke persoon
De leefgemeenschap van de zusters van Don Bosco, de school en
het internaat vormen een opvoedende gemeenschap waarin
solidariteit, participatie en groepsvorming worden bevorderd.
Daarbij brengen we respect op voor de verschillende roepingen,
rollen en bekwaamheden. Ons pedagogisch project vraagt om
onderlinge samenwerking. Solidariteit, gesprek en ons
afstemmen op elkaar in onze aanpak van de kinderen zijn daarbij
onmisbaar. Eenzijdigheid in de opvoeding wordt daardoor
weggewerkt omdat er naast socialisatie ruimte komt voor
integratie en samenwerking, ook met de kinderen zelf.
De opvoeding van kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar heeft een
duidelijk doel.
Ze wil de voorwaarden scheppen om deze kinderen te laten groeien
als christen, als volwaardig mens. Daarom hechten we veel belang
aan welbevinden en verbondenheid opdat ze de competenties
ontwikkelen die in hun mogelijkheden liggen. Het criterium
waardoor we ons laten leiden is de kunst om op te voeden door het
positieve en tot het positieve. We willen de voorwaarden creëren
voor een integrale opvoeding, een geleidelijke groei in
zelfstandigheid en het opnemen van de
verantwoordelijkheid voor het eigen
leven. Als kinderen bekwaam en vaardig worden op verschillende
vlakken, hebben we ons steentje bijgedragen tot hun ontplooiing.
We nemen daarbij hun ervaringen ernstig en erkennen hun recht
van spreken.
Een bekwame begeleiding bestaat uit het in zich hebben en kunnen
toepassen van de salisiaanse opvoedingsstijl. Deze bestaat uit drie
troeven: ze is communicatief, assisterend en evangelisch bewogen.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
5
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
De interesse en de leefwereld van de kinderen vormen de basis van elke pedagogische keuze.
We onderwijzen niet alleen, maar zijn nauw bij hen betrokken en delen het leven met hen. Onze
opvoeding wordt gekenmerkt door een welwillende en liefdevolle aanwezigheid van de
begeleiders tussen de kinderen, door een constructieve houding en optimisme tegenover hen,
door een klimaat van blijheid en feest waaraan iedereen in de opvoedende gemeenschap
meewerkt, door een contemplatieve blik op het dagelijkse leven waarin we de aanwezigheid van
een liefhebbende God ontdekken.
Voor een goede ontwikkeling van het kind vinden we het
noodzakelijk te werken aan een school van de vriendschap. Dat
betekent dat er veel stimulansen aanwezig zijn, een rijkdom aan
relaties en respect voor het ritme van iedereen. Door dit klimaat
van vriendschap is het kind hier graag en doet het wat het kan in
de klas. We hebben bij dit alles meer aandacht voor het leerproces
dan voor de resultaten. Dat vraagt van ons een flexibele
projectmentaliteit die voortdurend bijstuurt waar het nodig is.
Niet iedereen immers leert bij op dezelfde manier en met
hetzelfde tempo. De kinderen worden op verschillende manieren
aangezet om actief mee te werken aan hun eigen groei door hun
interesse op te wekken en hun creativiteit te stimuleren in voortdurende wisselwerking met de
wereld, met zichzelf en met de anderen. Methodisch gezien waarderen we het spel, het
experimenteren en de samenwerking met anderen, ook als deze een andere culturele
achtergrond heeft.
Het opvoedend klimaat dat in onze gemeenschap leeft, maakt er een
open werkplaats voor veranderingen van. We zijn flexibel en
aandachtig om de medewerking van iedereen te prikkelen en gezond
kritisch in de wereld te staan. Groeien in vrijheid, in
verantwoordelijkheid, in verbondenheid en zingeving, betekent
concreet voor de kinderen:
- de opbouw van hun identiteit met bijzondere aandacht voor
de intellectuele, affectieve en sociale ontwikkeling: we
stimuleren hun zelfvertrouwen, hun sociaal aanvoelen, hun
motivatie om bij te leren, het omgaan met hun gevoelens, het
kiezen voor het goed van iedereen.
- Competentie volgens hun eigen talenten: we hebben bijzondere aandacht voor de
ontwikkeling van het gezond verstand, voor communicatieve vaardigheden, creativiteit,
zin voor schoonheid en transcendentie.
De kinderen verwerven op deze manier een paspoort voor het leven dat hen in staat stelt om
ook na hun verblijf in Wijnegem verder te groeien als volwaardig mens.
EEN LEEFGEMEENSCHAP IN DIALOOG MET DE FAMILIE VAN DE KINDEREN
In onze opvoedende leefgemeenschap willen we de goede relatie met
de familie van de kinderen niet verliezen. Integendeel. Door onze
werking willen we een steun zijn voor de ouders in hun eigen
opvoeding van de kinderen. Voor een gezin is het vandaag de dag niet
gemakkelijk om kinderen op te voeden. Deze uitdaging willen we
zoveel mogelijk samen aangaan met het gezin dat het kind tijdens de
weekends opvangt. De ouders hebben hun kind aan ons toevertrouwd
omdat ze er vertrouwen in hebben dat dit hun kind ten goede komt.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
6
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
Als ouders zich thuis voelen en zich beluisterd weten, zullen ze gemakkelijker contact opnemen
als iets mis is met hun kind. Voor ons is dit contact bijzonder vruchtbaar omdat het gesprekken
bevordert over de reële mogelijkheden en grenzen van de kinderen.
Zonder duidelijk te maken vanuit welke principes we opvoeden, is een
echt gesprek of samenwerking met het gezin niet mogelijk. Het contact
met de familie van de kinderen doet ons intern telkens nieuwe
werkwijzen zoeken om gezamelijke doelstellingen na te streven. Indien
nodig wordt ook externe hulp daarbij ingeschakeld. Dit kunnen zowel
vrijwilligers zijn als een professionele hulpverlener.
DE UITDAGING BLIJFT
Zoals te Mornese, worden de kinderen ons ook vandaag nog
toevertrouwd opdat ze zouden leven, en wel in overvloed… We
willen hen daarvoor de nodige bagage zoveel mogelijk meegeven. Het
is onze hoop dat ze de toekomst die hen wacht, met vertrouwen
tegemoet kunnen gaan. Het blijft voor onszelf steeds weer een
uitdaging om elk kind de aangepaste bagage mee te geven. Maar het
is de moeite waard.
Het personeel van scholen die werken het pedagogisch project van Don Bosco kregen in het begin van dit
schooljaar het hernieuwde versie. Wij zullen in de loop van het schooljaar onze tekst dan ook gaan
herwerken. We houden jullie op de hoogte.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
7
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
3. Schoolreglement
3.1. Inschrijven
3.1.1.
Regelgeving
Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk
instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal
ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel
wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer
het kind wordt uitgesloten van de school.
Bij elke wijziging van het schoolreglement worden de ouders op de hoogte
gebracht. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de
inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende
schooljaar.
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie
van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan
ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de
hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind
niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord
gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze
administratieve schoolfiche van je kind.
3.1.2.
Maximumcapaciteit
Elke school in Vlaanderen is sinds 2012 verplicht om een maximumcapaciteit te
bepalen voor zijn school per niveau Dit kan voor de ganse school, per
vestigingsplaats, per geboortejaar (kleuterschool) of per leerjaar (lagere
school).
Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren. Omwille
van pedagogische en materiële omstandigheden beperken wij de inschrijvingen
in de kleuterschool tot 40 kinderen.
In de lagere school beperken we de inschrijvingen tot 100 leerlingen.
De maximumcapaciteit van onze basisschool bedraagt dus 140 kinderen.
Weigeren
Als onze maximumcapaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling
geweigerd.
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde
inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister
geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister
valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de
inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het
inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de
inschrijving betrekking had.
Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs dan
zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
8
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het
CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van
onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing
schriftelijk of via elektronische drager binnen 4 kalenderdagen aan de ouders
bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur
door de directeur.
3.1.3.
Doorlopen van een inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in
te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.
3.1.4.
Inschrijvingsperiodes
Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode
voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel,. Nadien
voorzien we een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de
voorrangsgroepen. De juiste data vindt u in onze schoolbrochure bij de
jaarlijkse inlichtingen (4.6) en op onze website.
3.1.5.
Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar
zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven
jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij
bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de
Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor
kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220
halve dagen aanwezig zijn geweest;
2. toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating
wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van
september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of,
bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze
inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling
ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de
genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling
aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager
onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de
klassenraad.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
9
Infobrochure met schoolreglement
3.1.6.
versie van 24/07/17
Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs
instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de
resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat
aansluit bij de specifieke noden van het kind.
3.1.7.
Inschrijvingsprocedure
3.1.7.1.
INSTAPPERTJES VAN 2,5 JAAR
De inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten
vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het
voorafgaande schooljaar.
Opgelet! Er is één uitzondering op deze regel.
De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden
geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van
het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de
leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het
daaropvolgende schooljaar. Om alle kleuters van eenzelfde
kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen ook de
tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich
inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het
kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het
daaropvolgende schooljaar in.
Voorbeeld 1: een kind geboren op 9 april 2006 wordt op 9 oktober 2008 2,5
jaar oud. Dit kind kan dus instappen na de herfstvakantie van schooljaar
2008-2009.
Dit kind kan ten vroegste ingeschreven worden op 1 maart 2008
(schooljaar 2007-2008), rekening houdend met de voorrangsgroepen.
Voorbeeld 2: een kind geboren op 13 december 2006 wordt op 13 juni 2009
2,5 jaar oud. Dit kind kan dus instappen op 1 september 2009. Eigenlijk
zou dit kind dus pas kunnen inschrijven op 1 maart 2009. Maar volgens de
uitzonderingsregel kan dit kind toch al inschrijven op 1 maart 2008!
Uiteraard moet ook hier rekening gehouden worden met de
voorrangsgroepen.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden
voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de
verwantschap aantoont (de ISI+-kaart OF het trouwboekje OF het
geboortebewijs OF een identiteitsstuk van het kind zoals een
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,
een kidsID,…). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur
van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet
akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement (zie
hoger: 3.1).
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
10
Infobrochure met schoolreglement
3.1.7.2.
versie van 24/07/17
ZIJ-INSTROMERS
Ook leerlingen die van school willen veranderen, kunnen ten
vroegste inschrijven op de eerste schooldag van maart van het
voorafgaande schooljaar.
Wanneer een kind door verhuis of andere redenen tijdens een
lopend schooljaar van school moet veranderen , kan dat uiteraard
ook onmiddellijk. Het lijkt ons echter wel verstandig om vooraf
een afspraak te maken met de directie om de praktische gang van
zaken bij de overstap te bespreken.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden
voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de
verwantschap aantoont (de ISI+-kaart OF het trouwboekje OF het
geboortebewijs OF een identiteitsstuk van het kind zoals een
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,
een kidsID,…). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur
van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet
akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement (zie
hoger: 3.1).
Hoe ouder een kind is, hoe moeilijker het vaak een
schoolverandering ervaart. Daarom zullen we steeds uitvoerig
met de ouders bespreken of de schoolverandering een goede
keuze is voor het kind.
3.2. Engagement
3.2.1.
Intensieve samenwerking met de ouders
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed
dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin
van elk schooljaar een klassikale ouderavond in de klas van uw kind. Zo kan u
er kennismaken met de leerkracht van uw kind en de manier van werken.
We willen u op geregelde tijdstippen informeren over de evolutie van uw kind.
Dat doen we via de 5 rapporten gedurende het schooljaar en door de resultaten
van LVS-testen mee te delen.
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. U wordt over de
precieze data geïnformeerd via de jaarkalender en de wekelijkse nieuwsbrieven
of een aparte uitnodiging. Wie niet op een oudercontact aanwezig kan zijn, kan
een gesprek aanvragen op een ander moment.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u
op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind of
met de directie. U kan dat doen door de leerkracht persoonlijk aan te spreken ,
een briefje met uw kind mee te geven of een nota in de agenda te noteren.
Wij verwachten dat u zich als ouder engageert om nauw samen te werken rond
de opvoeding van uw kind en zo nodig, ingaat op onze uitnodigingen tot
oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment
indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
11
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen met
betrekking tot uw kind.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen met
betrekking tot uw kind.
3.2.2.
Aanwezig zijn en op tijd komen
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en
het behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het
departement onderwijs en aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten
dat u ons zo spoedig mogelijk verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij
problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest
geschikte aanpak zoeken.
3.2.3.
Individuele leerlingbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van uw kind opvolgen. Dit doen we door het werken met een kind- of
leerlingvolgsysteem.
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte
individuele zorg. Andere kinderen hebben voortdurend nood aan individuele
zorg.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding
van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van
de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we
samen maken, opvolgt en naleeft.
3.2.4.
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op
in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij
het leren. Wij als school engageren ons ertoe alle kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten dat de ouders er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije
tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
3.3. Ouderlijk gezag
3.3.1.
Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend
oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
12
Infobrochure met schoolreglement
3.3.2.
versie van 24/07/17
Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders,
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.
Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken
gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de
afspraken zoals opgelegd door de rechter.
3.3.3.
Afspraken in verband met informatie doorstroom naar ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders
afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop
beslissingen over het kind worden genomen.
3.4. Bijdrageregeling
3.4.1.
Onkosten per schooljaar
Zoals dit door het Vlaams parlement wordt opgelegd, hanteert onze school de
maximumfactuur. Dit houdt in dat de school de meeste materialen die de
kinderen op school nodig heeft, kosteloos ter beschikking stelt.
Voor een aantal zaken vraagt de school echter wel een kleine bijdrage, beperkt
tot het door het Vlaamse Parlement vastgelegde maximumbedrag.
Een schatting van hoe deze kosten specifiek voor onze school en per
leeftijdsgroep verdeeld zijn, vindt u bij de “jaarlijkse inlichtingen” (4.8).
3.4.2.
Wijze van betaling
Ouders krijgen via de nieuwsbrieven te horen hoeveel er moet betaald worden
voor uitstappen en andere onkosten. We verwachten dat de betaling op tijd en
volledig gebeurt . Dat betekent zo snel mogelijk in een gesloten omslag, met
naam van het kind en met een vermelding waarvoor u geld hebt meegegeven.
Voor opvang zal er steeds een factuur worden opgemaakt en deze kan betaald
worden door overschrijving.
3.4.3.
Wat bij betalingsmoeilijkheden?
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de onkosten, kunt u contact
opnemen met de directie of het schoolbestuur. Het is de bedoeling dat er
afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren
een discrete behandeling van uw vraag.
Indien we vaststellen dat de onkosten geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft
zonder dat er financiële problemen zijn of omdat gemaakte afspraken niet
worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
13
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
we in eerste instantie naar een oplossing in gezamenlijk overleg. Indien dit niet
mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
3.5. Afwezigheden
3.5.1.
Wegens ziekte

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een
medisch attest verplicht.
 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is
een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan
slechts 4 keer per schooljaar.
 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school
en het CLB.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel
mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje
aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een
medisch attest.
3.5.2.
Andere afwezigheden
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit
op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:
 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van
een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of
lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve
manifestaties;
 de deelname aan time-out-projecten;
 in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke
redenen.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt
om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De
leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30
juni.
3.5.3.
Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor
de toelating tot het eerste leerjaar.
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na
meer dan 4 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen
met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
14
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
een gesprek. Wekelijks worden de afwezigheden doorgestuurd naar het
Agentschap voor Onderwijsdiensten.
3.5.4.
Te laat komen
Wanneer kinderen van de lagere school te laat in het klaslokaal binnenkomen,
missen ze uitleg en wordt het klasgebeuren ernstig verstoord . Daarom vragen
wij ouders erop toe te zien dat zij de aanvangsuren van de school stipt
respecteren. Kleuters vinden het ook leuk om de dag samen te starten.
3.5.5.
Onderwijs aan huis
Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte
kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs
aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden. De
directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per
week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze
leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt
de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en
de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen,
maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.
3.6. Organisatie van de school
3.6.1.
Structuur
DON BOSCO, een Gesubsidieerde Vrije Basisschool, wordt bestuurd door
het schoolbestuur, onder de benaming: “Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Don Bosco VZW”, gevestigd Kasteellei 77 b, 2110 Wijnegem
In dit hoofdstuk geven we graag een beeld van onze school als
leefgemeenschap met aandacht voor elke persoon en in dialoog met de
familie voor jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar.
3.6.1.1.
SCHOLENGEMEENSCHAP
Onze school behoort tot een scholengemeenschap. Uit talrijke
voorbeelden blijkt dat scholen die samenwerken beter het hoofd kunnen
bieden aan bepaalde beleids- en beheersproblemen en dat samenwerking
een win-winsituatie betekent voor alle partners binnen het
samenwerkingsverband. In dat opzicht werkt onze school samen met
volgende basisscholen uit de omgeving:
Scholengemeenschap Voorkempen
Handelslei 72 – 2980 Sint-Antonius-Zoersel
Vrije Basisoefenschool
Turnhoutsebaan 430
2110 Wijnegem
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
15
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
Sint – Johannaschool
Dorpsschool
Don Bosco
Antoniusschool
3.6.2.
Torenstraat 30
Dorpsplaats 5
Kasteellei 77 b
Handelslei 72
2160 Wommelgem
2531 Vremde
2110 Wijnegem
2980 Sint-Antonius-Zoersel
Schooluren
3.6.2.1.
KLEUTERSCHOOL
3.6.2.1.1.
Dagindeling
08.30 uur:
08.45 uur:
11.55 uur:
13.10 uur:
15.45 uur:
3.6.2.1.2.
Speeltijden
10.10 uur:
10.40 uur:
14.30 uur:
15.00 uur:
3.6.2.1.3.
begin speeltijd
vervolg van de activiteiten
begin speeltijd
vervolg van de activiteiten
Middagpauze
11.55 uur:
13.10 uur:
3.6.2.2.
de schoolpoort gaat open
aanvang van de activiteiten
einde van de voormiddag
aanvang van de activiteiten
(vrijdag om 13.00 uur)
einde van de schooldag
(vrijdag om 15.00 uur)
begin middagpauze
aanvang van de activiteiten
(vrijdag om 13.00 uur)
LAGERE SCHOOL
3.6.2.2.1.
Dagindeling
08.30 uur:
08.45 uur:
11.55 uur:
13.10 uur:
15.45 uur:
3.6.2.2.2.
Speeltijden
de schoolpoort gaat open
aanvang van de activiteiten
einde van de voormiddag
aanvang van de activiteiten
(vrijdag om 13.00 uur)
einde van de schooldag
(vrijdag om 15.00 uur)
10.25 uur:
begin speeltijd
10.40 uur:
vervolg van de activiteiten
14.30 uur:
begin speeltijd
14.45 uur:
vervolg van de activiteiten
Ieder kind draagt mee zorg voor de netheid van de
speelplaatsen. Er staan verscheidene vuilnisbakken,
waarin we ons afval zo goed mogelijk proberen te
sorteren.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
16
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
De speeltijd is een welgekomen kwartiertje
ontspanning. Kinderen moeten bewegen, lopen,
springen, lachen, spelen,… maar plagen, ruzie maken,
pesten en andere onhebbelijkheden horen er zeker
niet bij. Leerkrachten zien toe op het naleven van de
schoolafspraken. De kinderen kunnen tijdens de
speeltijd ook een versnapering eten, alhoewel snoep
en te veel chocolade niet zijn toegestaan. Elke
maandag is het in Don Bosco “fruitdag”. Dan wordt er
tijdens de voormiddagspeeltijd enkel fruit gegeten.
Men mag tijdens de speeltijd ook niet vergeten
gebruik te maken van het toilet. Het toilet is geen deel
van de speelplaats: niemand blijft er rondhangen en
we laten de toiletten steeds netjes achter.
Tijdens de speeltijden krijgen de kinderen geen
gelegenheid om te drinken. Wij bieden in de klassen
water aan.
3.6.2.2.3.
Middagpauze
Wij vragen de ouders van de externen, indien
mogelijk, hun kind(eren) tussen de middag zelf op te
vangen want even het schoolleven onderbreken kan
voor de kinderen een fijne adempauze zijn. Indien
nodig, kunnen de kinderen ’s middags hun
boterhammen (verpakt in een brooddoos, niet in
aluminiumfolie) in de refter van de school opeten. Zij
brengen ook een drankje (geen frisdrank) mee.
Leerlingen van de lagere school kunnen er tijdens de
wintermaanden ook voor kiezen om thee of
instantsoep (warm water in de school te verkrijgen)
te drinken bij hun lunch. De internen eten ’s middags
in hun leefgroep. Voor de middagopvang wordt er 1
euro gevraagd.
3.6.3.
Voor- en naschoolse opvang
In de school is voor- en naschoolse opvang voorzien. Deze opvang vindt plaats
in een klaslokaal. Bij goed weer kunnen de kinderen ook op de speelplaats
spelen. De kinderen van de lagere school kunnen hun huiswerk maken.
De voorschoolse opvang start om 7.30 uur en loopt tot 8.30 uur. De naschoolse
opvang start om 15.45 uur en loopt tot 17.30 uur. Ouders nemen steeds contact
op met de leerkracht om concrete afspraken te maken.
De leerkracht die de opvang verzorgd is te bereiken op het GSM-nummer
0479 /48.60.46. Per begonnen half uur wordt 0,85 eurocent aangerekend.
Ouders krijgen een factuur en een overzicht van de dagen waarop gebruikt
gemaakt werd van de opvang.
Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen terecht bij de BUITENSCHOOLSE
OPVANG “De Wolk”, georganiseerd door Landelijke Kinderopvang,
Kosterijstraat 3, 2110 Wijnegem tel. 03 354 20 13, mail
[email protected] . Hiervoor moet men zich
registreren. Meer info kan u telefonisch of per mail opvragen.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
17
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
Veilig naar school en naar huis
Te VOET komt men in de school via de poort.
Per FIETS komt men via de poort. Kinderen verplaatsen zich vanaf de poort met
de fiets aan de hand tot aan de fietsenstalling. De fietsen worden in het rek
geplaatst.
De externe kinderen worden na de lessen naar de speelplaats gebracht. De
ouders die in de wachtzone aan de schoolpoort staan, kunnen hun kind(eren)
dadelijk meenemen. De andere kinderen worden naar de naschoolse opvang
gebracht. Ouders die wat later komen, halen hun kind(eren) daar af.
Zodra ouders hun kind(eren) hebben opgehaald, zijn zij verantwoordelijk.
KIND(EREN) MOGEN NIET SPELEN OP DE SPEELPLAATS EN OP HET DOMEIN
ZONDER ASSISTENTIE VAN PERSONEEL.
De internen worden na de lessen naar hun leefgroep gebracht en kunnen daar
door hun ouders afgehaald worden. De internen kunnen natuurlijk ook aan de
poort aan de parking van het internaat opgehaald worden nadat ze het
internaat verwittigd hebben.
3.6.4.
Vorming van klasgroepen
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze
school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende
leerlingengroep.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de
loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen worden jaarlijks heringedeeld op basis van overleg met de
betrokken klasleerkrachten en directie.
3.6.5.
Uitstappen
Bij eendaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als
principiële toestemming voor deelname aan die eendaagse uitstappen. Indien
de ouders de toestemming bij een eendaagse extra-murosactiviteit weigeren,
dienen zij dat vooraf aan de school te melden.
In de lagere school organiseren wij om de twee jaar een meerdaagse extramurosactiviteit:
 In het vijfde en zesde leerjaar gaan de leerlingen op bosklassen.
Deze activiteit duurt 5 dagen en heeft plaats in de Heibrand te Malle. De
leerlingen verplaatsen zich met de fiets en ze maken er kennis met de
omgeving.
De kostprijs van deze extra-murosactiviteit vindt u bij de jaarlijkse inlichtingen,
verderop in deze infobrochure (4.8). Er bestaat steeds de mogelijkheid om dit
bedrag gespreid te betalen.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school
aanwezig te zijn!
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
18
Infobrochure met schoolreglement
3.6.6.
versie van 24/07/17
Communicatie met ouders
3.6.6.1.
OUDERCONTACTEN
Onze school streeft een open communicatiecultuur na. Wanneer het nodig
is, kunnen ouders voor of na de lesuren de klasleerkracht kort
aanspreken over een gebeurtenis tijdens de lesuren of een voorval thuis.
Wanneer dringend en grondiger overleg of communicatie nodig is, vragen
wij de ouders om een afspraak te maken met de klasleerkracht of de
directie. Dit kan mondeling of bij de lagere schoolkinderen via het agenda.
Ook via één van de communicatiemiddelen van de school die vermeld
staan vooraan op deze infobrochure kunnen afspraken gemaakt worden.
Voor minder dringend overleg, verwijzen wij u liever naar de geplande
oudercontacten in de loop van het schooljaar.
Een aantal vaste oudercontacten zijn tijdens het schooljaar ingebouwd:
o informatiedagen: tijdens de maand september verwelkomen de
kleuterjuffen en de leerkrachten alle ouders van hun kinderen
samen in de klas en lichten hen in over afspraken, werking en
leerstof
o verder is verspreid over het schooljaar een aantal
oudercontacten gepland, zowel in de kleuterschool als in de
lagere school, waarop de ouders hartelijk zijn uitgenodigd.
Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt.
De precieze data van deze contactmogelijkheden worden u via de
wekelijkse nieuwsbrief en de jaarkalender meegedeeld.
In de lagere school zijn zowel het rapport als de schoolagenda een
belangrijk contactmiddel tussen school en ouders. Ook zal vanuit de
school niet geaarzeld worden om ouders uit te nodigen op school, om hen
te informeren en met hen een aantal zaken door te praten.
Bij ernstige klas- of schoolproblemen van allerlei aard zullen de directie
of de leerkrachten de ouders zo spoedig mogelijk contacteren voor een
gesprek.
3.6.6.2.
NIEUWSBRIEF
Onze school houdt de ouders op de hoogte van het reilen en zeilen in de
school via de wekelijkse nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief blikken we
terug op wat er de voorbije week in de school gebeurd is, of wat er de
komende week of weken te gebeuren staat.
Ook nuttige inlichtingen, wijzigingen in het schoolreglement, activiteiten
van het oudercomité of in de parochie,… kunnen in de nieuwsbrief
verschijnen.
Om economische en ecologische redenen sturen wij het liefst deze
nieuwsbrief via mail naar de ouders en andere geïnteresseerden. Maar
uiteraard kan u er ook voor kiezen om een papieren versie van deze
nieuwsbrief te ontvangen.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
19
Infobrochure met schoolreglement
3.6.7.
versie van 24/07/17
Samenwerking
3.6.7.1.
CLB
VCLB Voor- en Noorderkempen (VNK)
Kerkhofstraat 29 - 2110 Wijnegem
Tel
03/353 93 91
Coördinator: Marianne Goossens
Openingsuren:
Elke werkdag van 9 – 12u en van 13 - 16u (maandag tot 18u)
o Open alle werkdagen in de herfst- en krokusvakantie + 2 dagen in
kerstvakantie: 27/12/2016 en 06/01/2017
o Gesloten: tijdens de paasvakantie + van 15 juli tot en met 15
augustus
Wie zijn de CLB-medewerkers van onze school
o Ann Jochems, psycho pedagogisch werker
o Hugo Lambrechts, maatschappelijk werker
o An Deleeck, schoolarts
o Ann Reynders, verpleegkundige
Als u graag contact opneemt met één van deze begeleidsters, doet u dat
best via het algemeen nummer van het CLB (zie hierboven).
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en
begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Je kan naar het CLB...
Je moet naar het CLB...
 als je ergens mee zit of je niet
 op medisch onderzoek;
goed in je vel voelt;
 als je te vaak afwezig bent op
 als je moeite hebt met leren;
school (leerplicht);
 voor studie- en
 voor een overstap naar het
beroepskeuzehulp;
buitengewoon onderwijs;
 als je vragen hebt over je
 om vroeger of net later aan
gezondheid, je lichaam... ; voor
de lagere school te beginnen;
inentingen.
 bij een niet zo voor de hand
liggende instap in het eerste
leerjaar A of B van het
secundair onderwijs.
Op onderzoek: het medisch consult
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en
verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon
onderwijs is dat in vaste leerjaren,.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
20
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
Tijdens het onderzoek kan men aan de verpleegster en de dokter
altijd vragen stellen. Men kan ook met de dokter een afspraakje
maken op een later tijdstip.
Men kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar
daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraagt men best aan
het CLB.
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
1ste lagere school
3de lagere school
5de lagere school
1ste secundair
3de secundair
3/4 jaar
4/5 jaar
6/7 jaar
8/9 jaar
10/11 jaar
12/13 jaar
14/15 jaar
Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het
“vaccinatieprogramma” dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te
krijgen moeten de ouders toestemming geven.
Welke inentingen kan je krijgen?
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
1ste lagere school
3/4 jaar
4/5 jaar
6/7 jaar
3de lagere school
5de lagere school
8/9 jaar
10/11 jaar
1ste secundair
12/13 jaar
3de secundair
14/15 jaar
polio (kinderverlamming), difterie
(kroep),
tetanus
(klem)
en
kinkhoest
mazelen, bof (dikoor), rubella (rode
hond)
Hepatitis B (geelzucht) 2x
HPV-vaccinatie
(baarmoederhalskanker) voor de
meisjes 2x
difterie (kroep), tetanus (klem) en
kinkhoest
Het CLB-dossier
Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komt alles wat met jou en de
begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de
begeleiding.
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en
zorgvuldigheid.
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet
rechtspositie
minderjarigen’
(meer
informatie:
www.rechtspositie.be)
Het dossier inkijken
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
21
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele
uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken
met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of
voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het
volledige dossier. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om
uitleg te geven.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is
vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen
om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je
wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om
gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de
medische onderzoeken.
Naar een andere school
Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die
school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige
gegevens geven we verplicht door.
Dat kan je niet weigeren:
identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch
onderzoek en de opvolging hiervan.
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat
binnen de 10 dagen na inschrijving in de andere school schriftelijk laten
weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders
automatisch verhuist met je inschrijving.
En later?
We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB,
te tellen vanaf het laatste medisch consult.
3.6.7.2.
REVALIDATIE & LOGO
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind
therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen
nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de
volgende elementen bevat:
 Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie
tijdens de lesuren moet plaatsvinden;
 Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en
de duur van de revalidatie blijkt;
 Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie
tijdens de lesuren vereist is.
Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als
er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is
verplicht.
We proberen revalidatie en logo tijdens de schooluren tot een absoluut
minimum te beperken.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
22
Infobrochure met schoolreglement
3.6.7.3.
versie van 24/07/17
VRIJWILLIGERS
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik
van vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de
vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een
organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement
ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de
organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is
elke ouder op de hoogte.
De school heeft een verzekeringscontract gesloten tot dekking van de
burgerlijke aansprakelijkheid. De polis ligt ter inzage op het
schoolsecretariaat.
De school heeft een verzekeringscontract gesloten tot dekking van de
lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering
van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten. De
polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
De school heeft een verzekeringscontract gesloten tot dekking van de
stoffelijke en lichamelijke schade bij opdrachten in functie van de school
(leerlingen vervoeren, begeleiden,…). De polis ligt ter inzage op het
schoolsecretariaat.
Alle activiteiten van vrijwilligers worden onbezoldigd en onverplicht
verricht. De vzw Vrije Basisonderwijs Don Bosco voorziet in geen enkele
vergoeding
voor
vrijwilligersactiviteiten,
tenzij
eventuele
verplaatsingskosten aan de op dat moment geldende wettelijke tarief.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn
toevertrouwd.
3.6.7.4.
GELDELIJKE ONDERSTEUNING
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden op hun vraag
eventueel vermeld in de nieuwsbrief.
3.6.8.
Participatie
3.6.8.1.
SCHOOLRAAD
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen
(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een
aantal
overlegbevoegdheden
evenals
een
informatieen
communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt
samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke
wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende
mandaatperiode.
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding
door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
23
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee
voornoemde geledingen.
De schoolraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over een
aantal decretaal beschreven onderwerpen:
 de bepaling van het profiel van de directeur
 het studieaanbod
 het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
inrichtende machten en met externe instanties
 de vaststelling van het nascholingsbeleid van het personeel;
 het beleid inzake experimenten en projecten.
 het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
 het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders
kunnen worden gevraagd
 het schoolwerkplan
 het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school
en het CLB
 elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten
 elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken
 elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en
veiligheidsbeleid op school.
Indien u als ouder, personeelslid of lid van de plaatselijke gemeenschap
iets aan de schoolraad wil melden dat binnen onze bevoegdheden ligt,
dan neemt u het best contact op met de voorzitter. Natuurlijk kunt u ook
terecht bij een vertegenwoordiger van de schoolraad.
De samenstelling van de schoolraad kunt u terugvinden in deel 4
“jaarlijkse inlichtingen” verderop in deze infobrochure (4.5). U vindt deze
samenstelling, alsook de verslagen van de vergaderingen, ook terug op de
website van de school.
3.6.8.2.
LEERLINGENRAAD
De leerlingen van het zesde leerjaar vergaderen ongeveer één keer per
maand samen met een afgevaardigde van de leerkrachten en de directie.
Onderwerpen kunnen worden aangebracht door alle kinderen van de
lagere school of door de leerkrachten of door de directie. Van elke
vergadering wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden door de
leerlingen voorgesteld in alle klassen.
3.6.8.3.
OUDERCOMITÉ
In onze school hebben een aantal enthousiaste ouders en grootouders
zich verenigd in het oudercomité. Het hoofddoel van deze vereniging is de
school bijstaan om onze kinderen zich zo goed mogelijk te laten voelen
tijdens de uren dat ze zich tussen de schoolmuren bevinden. Dit gebeurt
door allerlei acties om de financiële middelen van de school aan te vullen
maar ook gewoon door een handje toe te steken bij activiteiten
georganiseerd door de leerkrachten.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
24
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
Een greep uit de jaarlijks weerkerende activiteiten: wafel- en
truffelverkoop, vlaaienslag en tombola op het schoolfeest.
Verschillende keren per jaar, op zondagavond, vergadert deze groep
samen met de directie en een leerkracht. Daar worden de acties
opgestart, georganiseerd en geëvalueerd.
Een andere belangrijke doelstelling van het oudercomité is dienst doen
als een groep die kan worden aangesproken om de school bij te staan in
het observeren van de behoeften en stemming van onze kinderen, ouders
en grootouders.
Lid van het oudercomité kan je blijven zolang je kinderen op de school
hebt. Daarom zoekt het oudercomité regelmatig nieuwe leden. De mate
van engagement bepaal je volledig zelf, naar je eigen mogelijkheden,
interesses en motivatie. Als tegenprestatie biedt het oudercomité je een
gezellige vriendengroep en de inspirerende dankbaarheid van vele
kindersnoetjes.
3.7. Getuigschrift basisonderwijs
3.7.1.
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het
lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het
getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt
uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit
het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De
leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding
dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de
klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren
over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de
evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie
wensen, dan kan dat. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van
onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs
kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld.
De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift
basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet
ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.
De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
 De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 De gegevens uit het LVS;
 Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het
hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.
 Eventuele sticordi-maatregelen
 ….
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk
verslag.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
25
Infobrochure met schoolreglement
3.7.2.
versie van 24/07/17
Beroepsprocedure
Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie
dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na
de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te
laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
te bevestigen of te wijzigen.
De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van
de beslissing.
Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de
klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van
het schoolbestuur. De samenstelling van het schoolbestuur kunt u terugvinden
in deel 4 “jaarlijkse inlichtingen” verderop in deze infobrochure (4.2).
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die
dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de
ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de
termijn van tien dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het
getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen
wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de
ouders ter kennis gebracht.
Let op:
wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
26
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
3.8. Orde- en tuchtmaatregelen
3.8.1.
Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop
stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen
worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
 een verwittiging in de agenda;
 een strafwerk;
 een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg
met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je
kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken
van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een
tuchtmaatregel genomen worden.
3.8.2.
Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een
gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of
voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen,
personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
3.8.2.1.
MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN


een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal
vijftien opeenvolgende schooldagen;
een definitieve uitsluiting.
Preventieve schorsing
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het
begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen.
Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een
tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd
meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur
bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt
opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in
principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk
kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd
worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die
eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze
beslissing.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
27
Infobrochure met schoolreglement
3.8.2.2.
versie van 24/07/17
PROCEDURE TOT TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE UITSLUITING
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
wordt de volgende procedure gevolgd:
De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een
tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de
klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een
adviserende stem heeft.
De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden
schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging
moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt
schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen
aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De
beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te
schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één
maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de
schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven,
dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun
kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een
oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het
daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken
leerling weigeren terug in te schrijven.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens
alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen
niet meegerekend.)
3.8.2.3.
OPVANG OP SCHOOL
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt
of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe
op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind
niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één
maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting
van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar
neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de
school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt
aan de ouders.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
28
Infobrochure met schoolreglement
3.8.3.
versie van 24/07/17
Beroepsprocedure
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep
aantekenen. De procedure gaat als volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve
uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de
voorzitter van het schoolbestuur. De samenstelling van het
schoolbestuur kunt u terugvinden in deel 4 “jaarlijkse inlichtingen”
verderop in deze infobrochure (4.2).
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting
betwist wordt.
 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het
beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat
om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig
zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het
beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De
schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen
ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het
niet naleven van de vormvereisten.
3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn
van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen.
De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
3.9. Welzijnsbeleid
3.9.1. Preventie en veiligheid
Voor preventie en veiligheid werken wij samen met de GID Aperi
(Gemeenschappelijke Interne Dienst Antwerpen en periferie). Deze dienst volgt
nauwgezet alle items rond veiligheid en preventie op in onze school.
De dienst staat onder leiding van Chris Chantrain en Marleen Wouters volgt
deze materie op voor onze scholengemeenschap.
3.9.2. Verkeersveiligheid
Voor de veiligheid van je eigen kinderen vragen we om de wettelijke
verkeersregels toe te passen. Ouders van internen kunnen hun wagen op de
parking van het internaat parkeren. Ouders van externen kunnen hun wagen op
de parking van het rusthuis zetten en hun kind via de weg op het domein veilig
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
29
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
naar de schoolpoort brengen. Indien je de wagen toch op de openbare weg
parkeert, vragen we om die wettelijk te parkeren en niet op opritten en zeker
niet op het fietspad.
3.9.3. Medicatie
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven
contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te
halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe
te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk
attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan
via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of
oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd
schoolpersoneel.
3.9.4.
Stappenplan bij een ongeval
 Op het secretariaat van de school kan u een formulier “schadeaangifte
lichamelijk ongeval” verkrijgen waar de dokter die de eerste
geneeskundige zorgen biedt, het “geneeskundig getuigschrift” invult.
 Dit formulier bezorgt u nadien terug op het secretariaat, waarna de
school dit ongeval zal aangeven bij de verzekeringsmaatschappij.
 U betaalt steeds eerst alle onkosten (rekening van het ziekenhuis, dokter,
apotheker,…) zelf. Daarna gaat u met de doktersbriefjes naar het
ziekenfonds voor de wettelijke terugbetaling.
 Daarna bezorgt u een overzicht van alle onkosten die u in verband met
het ongeval heeft gemaakt en die niet zijn terugbetaald door het
ziekenfonds, op het secretariaat van de school.
 Deze onkosten zullen door de verzekeringsmaatschappij op uw
bankrekening gestort worden.
Voor verdere inlichtingen kunt u uiteraard nog altijd terecht op het
schoolsecretariaat.
3.9.5.
Roken
Er geldt een algemeen rookverbod op school.
3.10.Privacy
3.10.1. Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met
behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de
leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
30
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de
schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft
je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze
gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze
niet ter zake dienend zijn.
3.10.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de
nieuwe school onder de volgende voorwaarden:
 De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan
 De overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft.
 Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien.
 Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden
kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie
binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan
schriftelijk op de hoogte.
 Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je
kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.
 Scholen verplicht om een kopie van een verslag of een kopie van een
gemotiveerd verslag van een CLB in het kader van het decreet
betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften bij schoolverandering over te dragen aan de
nieuwe school, dit in het belang van de optimale begeleiding van een
leerling en een goede schoolorganisatie. Omdat het originele verslag
of gemotiveerd verslag eigendom is van de ouders, draagt de school
een kopie over.
3.10.3. Publiceren van foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De
beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de
beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht
je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het
schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen
beelden van je kind meer publiceren.
Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens,
waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over
hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat.
De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
medeleerlingen.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
31
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
3.11.Leefregels
3.11.1. Gedrag
We willen kinderen opvoeden tot sociale jonge mensen die respect hebben voor
ieders eigenheid en eigendom. Beleefd gedrag ten opzichte van leerkrachten en
medeleerlingen en verzorgd taalgebruik zijn daarbij een vanzelfsprekendheid.
Het ligt voor de hand dat onze kinderen deze levenshouding ook aannemen
tijdens hun weg van en naar de school en tijdens buitenschoolse activiteiten.
Onaanvaardbaar gedrag is uiteraard ontoelaatbaar en kan aanleiding geven tot
zware sancties.
3.11.2. Kleding
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en
hygiënisch. Vakantiekledij en feestkledij is niet toegelaten.
Bij warm weer dragen de kinderen in de school of in schoolverband geen
strandkledij en –schoeisel. De uiteindelijke beslissing of kledij gepast is, ligt bij
de directie.
Tussen de herfstvakantie en de paasvakantie brengen de leerlingen een jas mee
naar school.
Bij verlies van kledingstukken of persoonlijk gerief is de vermelding van een
naam op alle kledingstukken erg nuttig. U kan best de naam van uw kind
duidelijk aanbrengen op o.a.: muts, sjaal, jas, handschoenen of wanten.
Voor de ineters is het erg wenselijk om de brooddoos van een naam te voorzien.
Ook op koeken- en fruitdozen voorzie je best een naam.
Geleende kledij van de school wordt zo vlug mogelijk gewassen mee
teruggebracht naar de school.
3.11.3. Persoonlijke bezittingen
Het dragen van juwelen kan het best beperkt blijven en gebeurt op eigen
verantwoordelijkheid. Hoofddeksels worden in de schoolgebouwen niet
gedragen.
Leerlingen mogen op school geen gsm gebruiken. Voor dringende telefoons
kunnen ouders en leerlingen steeds terecht op het schoolsecretariaat.
3.11.4. Milieu en gezondheid op school
We willen van onze kinderen engageren om mee te werken aan een
milieuvriendelijke school. Aandacht voor het milieu komt zowel in de kleuterals in de lagere school in heel wat thema’s en lessen aan bod.
Daarnaast willen we ook in het dagelijkse schoolleven de milieuzorg een plaats
geven o.a. door ouders aan te moedigen om de koeken van hun kinderen in een
doosje mee te geven en niet in aparte verpakkingen, door kinderen te leren
afval goed te sorteren, door drank in flesjes en bekers aan te bieden,
kraantjeswater aan te bieden, door regelmatig de lijnbus te nemen, kinderen te
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
32
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
leren om deuren te sluiten als de verwarming brandt, lichten te doven als je een
lokaal verlaat,…
Jarigen worden ook gevierd in de klas. Er mag getrakteerd worden maar we
vragen met aandrang om geen snoep uit te delen. Een leuk boek om in de klas
voor te lezen, een spel om de klas te gebruiken, een cake om aan te snijden in de
klas zijn enkele voorstellen.
3.11.5. Eerbied voor materiaal
De school stelt al het benodigd schoolmateriaal gratis ter beschikking van de
leerlingen. Als een leerling materiaal van de school in bruikleen heeft, vragen
wij hiervoor zorg te dragen alsof het zijn of haar eigendom is. Verlies of schade
die leerlingen met opzet toebrengen aan schoolmateriaal of schoolgebouwen
zal door het schoolbestuur aan hun ouders aangerekend worden.
3.11.6. Pesten
We proberen kinderen respectvol om te gaan met elkaar en met materiaal.
Ondanks onze preventieve aanpak kan pesten blijkbaar nooit helemaal worden
uitgesloten. Toch trachten we bijzonder alert te zijn zodat we het pesten in de
kiem kunnen smoren. Maar we hopen ook dat kinderen en ouders hieraan
meewerken en ons komen melden als ze vermoeden dat er sprake is van pesten.
Om pestgedrag op te lossen, gebruiken we op school de “no-blame”-methode.
3.11.7. Bewegingsopvoeding
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van
ons onderwijsaanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.
De leerlingen van de lagere school dragen tijdens de lessen lichamelijke
opvoeding het turnuniform van de school en turnpantoffels. Dit uniform bestaat
uit een T-shirt met embleem van de school (aan te kopen in de school) en een
donkerblauwe of zwarte short. Beide kunnen in het begin van het schooljaar
worden aangekocht. Bovendien vragen we ook om extra turnpantoffels die
buiten gedragen kunnen worden mee te brengen.
De kinderen van de kleuterschool dragen tijdens de lessen kleuterturnen geen
uniform.
Alle kinderen van de lagere school en de vier- en vijfjarige kleuters gaan op
geregelde tijdstippen zwemmen in het zwembad “ ’t Ondiep” in Wijnegem Het is
in dit zwembad niet verplicht om een badmuts te dragen.
De tweewekelijkse zwembeurten worden telkens in de nieuwsbrief vermeld.
3.11.8. Huiswerk
Dit wordt stipt en volgens afspraak afgewerkt en afgegeven. In de agenda van
de leerlingen kunnen de ouders alles mee opvolgen. Dit geldt evenzeer voor het
leren van de lessen, voorbereidingen maken,…
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
33
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
De afspraken omtrent het opvolgen van de agenda worden tijdens de klassikale
contactavond in september meegedeeld.
3.11.9. Agenda
De agenda dient als communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders
(huiswerk, lessen, gedrag en opmerkingen).
Van de ouders wordt verwacht de agenda te handtekenen volgens de gemaakte
afspraken.
De kinderen wordt geleerd dat de agenda een instrument is om een planning te
leren maken. Ze moeten hem juist gebruiken (invullen, lezen, correct naleven).
3.11.10.
Rapporten
Het rapport is één van de communicatiemiddelen tussen de school en het gezin.
De leerlingen van de lagere school krijgen 5 keer per jaar een rapport mee naar
huis. Het rapport wordt bezorgd aan de ouders die het ondertekenen voor
kennisneming. Daarna wordt het aan de leerkracht terugbezorgd door de
leerling.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
34
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
4. Jaarlijkse inlichtingen
4.1. Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.
Telefoon: 03/353.11.30
Onze school heeft één rechtstreeks nummer naar het schoolsecretariaat in de
basisschool.
Mail: [email protected]
Dit is het algemene mailadres van onze school. Deze mail komt op het secretariaat van
de school terecht. Van daaruit wordt deze mail doorgestuurd naar de persoon die u
zal beantwoorden.
Website: www.donbosco-wijnegem.be
4.2. Schoolbestuur
Naam:
Adres:
Voorzitter:
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Don Bosco VZW
Kasteellei 77 b
2110 Wijnegem
Zuster Gilberta Denorme
Tel. 056/20.10.48
4.3. Beroepscommissie
De beroepscommissie in onze school is, zoals decretaal bepaald, samengesteld uit
interne en externe leden.
De interne leden worden gevormd door een afvaardiging van de klassenraad, een lid
van het schoolbestuur en al dan niet de directie of zijn afgevaardigde.
De externe leden worden gevormd uit leden van het schoolbestuur van de andere
scholen uit onze scholengemeenschap.
4.4. Klassenraad
Directie:
Lutgarde Meyen
Secretariaat:
Marina Verbeeck
Kleuters
Kleuterturnen
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
Kristel Verheyen en Ingrid Van de Velde
Stefan Fimmers
Myriam Meersman
Leen Francken en Hanne Leemans
Elise Wuyts (Dirk Colin)
Hilde Redant
Wim Tanghe en Stephanie Somers
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
35
Infobrochure met schoolreglement
6de leerjaar
Bewegingsopvoeding:
Zorgjuf:
ICT – coördinator:
Zorgcoördinator:
versie van 24/07/17
Sigrid De Smet en Ellen Taeymans
Stefan Fimmers
Ria Franck
Nele Smeuninx
Ellen Taeymans
Wim Tanghe
Ria Franck
CLB – medewerkers:
psycho pedagogisch werker
maatschappelijk werker
schoolarts
Verpleegkundige
Ann Jochems
Hugo Lambrechts
An Deleeck
Ann Reynders
4.5. Schoolraad
Voorzitter:
Secretaris:
Leden:
voor de school
voor de ouders
voor plaatselijke bevolking
Hanne Leemans
Ellen Taeymans
Hanne Leemans
Ellen Taeymans
Stefan Fimmers
Damienne Olislagers
Katrien Berckmoes
zr. Ann Meyvisch
Leentje Van de Vel
Francis Luyckx
4.6. Inschrijvingsperiodes schooljaar 2016-2017
Rang 1:
kinderen die een gezinsband hebben met huidige leerlingen of
personeel van de school (onder hetzelfde dak wonend) en nieuwe
internen
 Inschrijven kan vanaf 9 januari 2017
Rang 2:
alle andere kinderen in volgorde van inschrijving
 Inschrijven kan vanaf 18 april 2017
Inschrijven kan op elke schooldag tijdens de schooluren of na telefonische
afspraak.
Inschrijvingen 2,5 jarige kleuters
Voor 2,5 jarige instappers wordt geen voorrangsregeling gehanteerd. Een
inschrijving moet gebeuren voor de effectieve instapdag en dit ten vroegste op 1
september van het voorgaande schooljaar.
Specifieke instapdagen staan op de jaarkalender (zie website)
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
36
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
4.7. Vakantiedagen
Maandag 3 oktober 2016
facultatieve verlofdag
Van maandag 31 november 2016 t/m 6 november 2016 herfstvakantie
Vrijdag, 11 november 2016
wapenstilstand
Vrijdag 2 december 2016
pedagogische studiedag
Van maandag 26 december 2016 t/m 8 januari 2017
kerstvakantie
Maandag 3 februari 2017
facultatieve verlofdag
Van maandag 27 februari t/m 5 maart 2017
krokusvakantie
Van maandag 3 april t/m 16 april 2017
paasvakantie
Maandag 17 april 2017
paasmaandag
Maandag 1 mei 2017
feest van de arbeid
Woensdag 24 mei 2017
pedagogische studiedag
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017
Hemelvaartsdag en brugdag
Maandag 5 juni 2017
Pinkstermaandag
4.8. Lijst met geplande activiteiten en uitgaven
4.8.1.
Sport
Het zwemmen wordt gesponsord door de gemeente Wijnegem, het
oudercomité en de school.
Ook wordt er een bijzondere leerkracht betaald door het oudercomité om
zwemlessen te geven aan de kinderen die nog niet kunnen zwemmen.
Op het einde van elk jaar hebben de kinderen de kans om een zwembrevet te
halen. De prijs per zwembrevet bedraagt ongeveer € 1,00.
Voor de lessen bewegingsopvoeding vragen we om voor de leerlingen van de
lagere school een T-shirt (€ 8) met embleem van de school aan te kopen.
Een blauw of zwart turnshortje (€ 7,5) kan ook via de school aangekocht
worden, of kan van thuis meegebracht worden. Een turnzakje om alles in te
steken wordt van thuis meegebracht. Wij vragen om alles duidelijk te
tekenen.
4.8.2.
Verplichte activiteiten
Voor activiteiten en voor (meerdaagse) schoolreizen worden onkosten
aangerekend.
Deze zullen steeds op voorhand worden meegedeeld. Het totaal zal niet
hoger oplopen dan 45 euro voor de kleuters. Voor de lagere school zullen de
kosten niet hoger oplopen dan 85 euro. Meerdaagse uitstappen (bv.
bosklassen) mogen niet meer dan 420 euro kosten.
De activiteiten worden steeds via de nieuwsbrief meegedeeld. Ook de
onkosten die worden aangerekend staan daarin vermeld.
In de onderstaande tabellen is een overzicht van de activiteiten van het
voorbije schooljaar. Dit als richtlijn van de activiteiten voor dit schooljaar.
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
37
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
gesponsord door
kleuters
Theater Mouw (K2-3)
BIB verhalenkat (K3)
theater Nellie en Cezar
Sint shopping center
Schoolreis
Mikerf brood maken
Sportdag
oudercomité
Totaal schooljaar 2015-2016
bijdrage
ouders
€ 3,00
€ 2,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,00
€ 4,00
€ 0,00
€ 29,00
gesponsord door
1ste leerjaar
BIB verhalenkat
Mikerf choco maken
sint shoping center
Filharmonie
schaatsen
Schooreis
Sportdag
oudercomité
Totaal schooljaar 2015-2016
bijdrage
ouders
€ 2,00
€ 11,00
€ 0,00
€ 0,00
€6,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 39,00
gesponsord door
2de leerjaar
Megaspelenpaleis
Mikerf choco maken Schaatsen
ZOO
Filharmonie
schaatsen
Schoolreis
Sportdag
oudercomité
Totaal schooljaar 2015-2016
bijdrage
ouders
€ 3,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 0,00
€ 6,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 53,00
3de leerjaar
gesponsord door
bijdrage
ouders
Filharmonie
Schaatsen
Lekker koeike
Suske en Wiske museum
Schooreis
Brandweer
Soprtdag
oudercomité
€ 0,00
€ 6,00
€ 2,00
€14,00
€ 21,00
€ 2,50
€ 0,00
Totaal schooljaar 2015-2016
€ 45,50
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
38
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
gesponsord door
4de leerjaar
schaatsen
Filharmonie
Lekker koeike
Suske en Wiske museum
Schooreis
Brandweer
Sportdag
oudercomité
Totaal schooljaar 2015-2016
bijdrage
ouders
€ 6.00
€ 0,00
€ 2,00
€14.00
€ 21,00
€ 2,50
€ 0,00
€ 45,50
gesponsord door
5de leerjaar
Joetz
Schaatsen
Filharmonie
Schooreis
Soprtdag
oudercomité
Totaal schooljaar 2015-2016
bijdrage
ouders
€ 4,00
€ 6,00
€ 0,00
€ 21,00
€ 0,00
€ 31,00
gesponsord door
6de leerjaar
workshop Plantijn
Urania
Joetz
schaatsen
Filharmonie
Schooreis
Sportdag
oudercomité
Totaal schooljaar 2015-2016
bijdrage
ouders
€ 6,50
€ 9,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 0,00
€ 21,00
€ 46,50
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
39
Infobrochure met schoolreglement
versie van 24/07/17
4.8.3. Vrijblijvend aanbod
Dopido, Dokdi of Doremi + Kid’ i (per jaar)
Leesbeestje
Leesknuffel + Kid’i
Zonnekind, Zonnestraal of Zonneland (per jaar)
Boekenboot - Robbe en Bas (L2)
Leeskriebel
Vlaamse Filmpjes
Straffe Belgen (3de graad)
Boektoppers pakket
Boektoppers abonnement
Nieuwjaarsbrieven (per stuk te bestellen)
Vakantieboeken
4.8.4.
€ 33,00
€ 20,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 1,00
?
Meerdaagse uitstappen
Meerdaagse uitstappen
Bosklassen (schooljaar 2015-2016)
Boerderijklassen (schooljaar 2015-2016)
Totaal volledige duur lager onderwijs
Basisschool DON BOSCO
www.donbosco-wijnegem.be
bijdrage
ouders
€ 160
€ 70
€ 230
Kasteellei 77 B - 2110 Wijnegem
40
Download