Toegewijd aan de jeugd - De Salesianen van Don Bosco

advertisement
Colofon
Auteur
Formaat gesloten: 210 x 275 mm
Aantal pagina’s: ± 400
Volledig in kleur
Gedrukt op maco satin 115 gr
Verkoopprijs: € 29
Verschijningsdatum: 15 oktober 2014
Marie-Antoinette Willemsen studeerde culturele
en sociale antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
In 2006 promoveerde ze op een studie naar het
leven en werk van de missionaris-etnograaf Jilis
Verheijen SVD, resulterend in de biografie Een
pionier op Flores. Jilis Verheijen [1908-1997] missionaris en onderzoeker. Als senioronderzoeker is ze
parttime verbonden aan het Nijmegen Institute
for Mission Studies (NIM).
Bestellen
Via mail: [email protected]
Via de antwoordstrook
Don Bosco Nederland
Wiekslag 2c
3871 AS Hoevelaken
Ze deed veldwerk in Centraal Sulawesi (Indonesië), waar ze de veranderingen in de positie van
Pamona-vrouwen onder invloed van de zending
onderzocht.
DON BOSCO
NEDERLAND
Naast missie en zending in Indonesië concentreert ze zich in haar publicaties op de geschiedenis van ordes en congregaties in Nederland,
etnografische musea en levensverhalen.
Marie-Antoinette Willemsen
Antwoordstrook
Naam ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Toegewijd aan de jeugd
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
bestelt hierbij .............. exemplaren van het boek Toegewijd aan de Jeugd aan € 29 per stuk.
Bestelformulier voor 1 september 2014 terugbezorgen aan Don Bosco Nederland.
Handtekening,
De Salesianen van Don Bosco
in Nederland | 1928-2013
In de tweede helft van de 19de eeuw stichtte de
Italiaan Giovanni Bosco een congregatie die
zich richtte op de opvang van de verwaarloosde
jeugd in opkomende industriesteden. In enkele decennia groeide ze uit tot een wereldwijde
organisatie. Ook in Nederland kregen de salesianen, priesters en lekenbroeders, voet aan de
grond. Welke plaats de congregatie in ons land
heeft ingenomen, wat voor werk de salesianen
deden en hoe ze zich aan de veranderende omstandigheden hebben aangepast zijn de vragen
die de leidraad vormen voor deze studie.
Toegewijd aan de jeugd geeft in twaalf hoofdstukken een beeld van de vijfentachtig jarige
geschiedenis van de salesianen van Don Bosco
in Nederland. De eerste salesianen kwamen in
1928 naar Lauradorp, een nieuw woonoord in
de Limburgse mijnstreek. Ze bouwden voor de
uit heel Europa toegestroomde mijnwerkers een
kerk met ernaast een ‘oratorium’, een jeugdcentrum waar jongeren vrij konden binnenlopen
voor sport, spel en religieuze vorming.
Idealisme en optimisme karakteriseerden de eerste decennia, ook al kampten de salesianen met
geldgebrek. Voor een groeiende groep studenten
werd het noodzakelijk eigen vormingshuizen te
openen. In hun communiteiten leefden de salesianen lange tijd volgens de door Don Bosco ingestelde leefregels - Don Bosco lo faceva così – Don
Bosco deed het zó.
Dan komen de jaren tot de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting en de eerste jaren na de bevrijding aan bod.
De behoefte aan opvang van de ‘verwaarloosde
jeugd’ was groot, met name in de Randstad,
waar de jeugdproblematiek zich scherper aftekende dan in de provincie. De Nederlandse tak
van de congregatie werd verheven tot een zelfstandige provincie met aan het hoofd een Italiaanse provinciaal. Don Annibale Bortoluzzi zou
tot 1962 de leiding houden.
In de jaren zestig vond een omslag plaats. Door
de toenemende welvaart in Nederland kozen
tientallen salesianen er voor om naar missiegebieden te vertrekken waar nog sprake was van
échte ‘kansarme’ jeugd. Wie gingen er heen, wat
deden ze en hoe verhielden ze zich tot de vreemde culturen?
De relatie die de salesianen onderhielden met
weldoeners, medewerkers en vrijwilligers krijgt
ook alle aandacht. In het daarop volgende hoofdstuk volgen we de bestuurlijke ontwikkelingen
binnen de Nederlandse provincie. Wie waren
de opvolgers van Bortoluzzi en wat waren hun
belangrijkste beleidsaccenten? En een opvallend
detail: twee Nederlandse salesianen werden tot
bisschop gewijd!
De hoofdstukken acht, negen en tien weiden uit
over de ontwikkelingen tussen 1960 en 2000 binnen de opleidingshuizen, het pastorale werk en
het jeugdwerk. Het waren de jaren dat er intensief gewerkt werd, de samenleving op religieus
en sociaal terrein grote veranderingen doormaakte en nieuwe technologieën hun intrede
deden. Een afnemende belangstelling voor het
kloosterleven noopten de salesianen intensiever te gaan samenwerken met leken aan wie
ze steeds meer werk moesten overdragen.
Er wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de
pijnpunten in de geschiedenis van de Nederlandse salesianen, met name de recent naar
buiten gekomen misstanden op de internaten,
die zich voornamelijk voordeden in de jaren
zestig. Het boek sluit af met een blik op de
toekomst. Hoe houdt het salesiaanse gedachtegoed stand nadat leken steeds meer het werk
van de religieuzen hebben overgenomen. Welke nieuwe initiatieven worden er ontplooid
om de problemen van de multiculturele samenleving het hoofd te bieden? Dat leidt tot
een slotbeschouwing waarin een korte evaluatie gegeven wordt van al hetgeen de salesianen in de loop van de jaren tot stand hebben
gebracht.
Download