Beursproducten op Futures

advertisement
Beursproducten
op Futures
Inhoud
Wat is een future?
05
Beursproducten op futures 06
Waar kan ik de koersen van futures terugvinden? 14
Meer informatie?
14
Disclaimer15
3 | Beursproducten op futures
Commerzbank heeft beursproducten (zoals Turbo’s of Factors) op
verschillende onderliggende activa klassen. Verschillende van deze
onderliggende waarden zijn futures, denk hierbij aan grondstoffen,
volatiliteit, obligaties en sommige indices.
De waardeontwikkeling van deze beursproducten zijn daardoor afgeleid van
een future op deze onderliggende waarde. De prijs van dit contract is
verschillend van de spotprijs en de prijsbewegingen kunnen anders zijn dan
deze van de onderliggende waarde van de future.
In deze documentatie wordt toegelicht wat een future precies is, hoe onze
beursproducten op futures werken, met welke factoren u best rekening
houdt en hoe de prijs wordt bepaald van beursproducten op deze contracten.
Er wordt extra aandacht besteed aan futures op obligaties en volatiliteit.
Wat is een future? futures | 4
Wat is een future?
Een future, ook wel een termijncontract genoemd, is een
overeenkomst, om op een bepaalde datum een hoeveelheid van een
onderliggende waarde te kopen (Long positie) of te verkopen (Short
positie) tegen een vooraf bepaalde prijs. Futures worden verhandeld
op een beurs.
Enerzijds zijn er futures op grondstoffen, zoals olie, koper of koffie, en
anderzijds op financiële instrumenten, zoals indices, obligaties of valuta.
De prijs van een future wordt bepaald op een beurs, dit wil zeggen dat
de markt door middel van vraag en aanbod de prijs van het contract
bepaalt.
Met futures op grondstoffen dient rekening te worden gehouden
met de financieringskosten, opslag-, verzekering- en administratieve
kosten, maar ook met de marktverwachtingen die verwerkt zijn in de
prijsvorming van het contract.
Daarnaast is het belangrijk te weten dat futures op aandelen of
obligaties geen dividenden of interesten uitbetalen, en dat dit mee wordt
opgenomen in de prijsvorming van het contract.
5 | Beursproducten op futures
Beursproducten op futures
Commerzbank heeft verschillende beursproducten waarbij de prijs
wordt afgeleid van een termijncontract. Denk hierbij aan Turbo’s of
Factors op grondstoffen, volatiliteit, obligaties en sommige indices.
Een investeerder die belegt in een beursproduct met een future als
onderliggende waarden, moet vertrouwd zijn met de karakteristieken van
deze contracten. Zo kunnen de fluctuaties van futures koersen afwijken
van deze van de spotprijs en zijn er ook over tijd koerswijzigingen van deze
futures, die los staan van de prijsontwikkelingen van de onderliggende
waarde.
Daarnaast is het zo dat futures worden doorgerold wanneer het
beursproduct geen afloopdatum heeft.
Een ander aandachtspunt is de valuta waarin de onderliggende future
is genoteerd. De beursproducten van Commerzbank noteren in euro,
waardoor valutakoersschommelingen een invloed hebben op de
prijsbepaling van het beursproduct.
Een belangrijk gegeven zijn de handelstijden van de futures. Zo noteert
de AEX future van 8:00 tot 22:00 uur, terwijl de onderliggende index
noteert van 9:00 tot 17:35 uur. Producten met een stop loss-niveau,
zoals Turbo’s, die hun prijs baseren op een future, kunnen hun stop
loss-niveau bereiken tijdens de handelsuren van de future.
Ook het aanpassingsmechanisme van een Factor kan geactiveerd
worden tijdens de handelstijden van de onderliggende future.
Beursproducten op futures | 6
Backwardation en Contango
Voor afgeleide producten met een future als onderliggende waarde,
spelen de concepten ‘backwardation’ en ‘contango’ een belangrijke
rol bij de prijsfluctuaties van deze producten. Futureprijzen kennen
namelijk ook hun eigen prijsontwikkelingen, losstaand van bewegingen
in de spotprijs.
Backwardation
Backwardation is een scenario waarbij de prijzen van futures met een
langere looptijd lager liggen dan de prijzen van futures met een kortere
looptijd. Dit kan voorkomen als gevolg van schaarste of een hoge vraag
naar onmiddellijke levering. Omdat op de afloopdatum de prijs van een
future gelijk moet zijn aan de spotprijs, zal onder dit scenario, onder
een gelijkblijvende spotprijs, de prijs van de future met een bepaalde
afloopdatum stijgen over tijd.
Illustratie 1: Future curve in backwardation
Prijs
Looptijd
Future curve in backwardation
Contango
Dit beschrijft het scenario waarbij de prijzen van futures met een
langere looptijd hoger liggen dan die van contracten met een kortere
looptijd, waardoor de prijs van een future, onder een onveranderde
spotprijs, de neiging heeft om te dalen. Dit kan onder andere worden
veroorzaakt door opslag- en verzekeringskosten of een lagere vraag naar
onmiddellijke levering.
7 | Beursproducten op futures
Beleggers die in beursproducten investeren waarvan de prijs gebaseerd
is op een future, moeten dus op deze future curve letten, aangezien
onder een gelijkblijvende spotprijs, de prijs van een future over tijd kan
veranderen. Ook de future curve zelf kan veranderen over tijd.
Illustratie 2: Future curve in contango
Prijs
Looptijd
Future curve in contango
Onderstaande grafiek illustreert de prijsevolutie van een future onder
een contango- en backwardation scenario. Naarmate een future de
afloopdatum nadert, zal het prijsverschil met de spot prijs kleiner
worden. Op de afloopdatum zal het prijsverschil geëlimineerd worden,
zoals wordt gedicteerd door de future prijstheorie.
Illustratie 3: Future prijsevolutie onder backwardation & contango
Looptijd
Evolutie spotprijs
Evolutie futureprijs in Backwardation
Evolutie futureprijs in Contango
Beursproducten op futures | 8
Doorrollen futures
Om een fysieke levering van de onderliggende waarde onder de future
te voorkomen, moet vóór de afloopdatum van het contract de positie
worden doorgerold. Dit wil zeggen dat de open positie wordt afgesloten,
en een nieuwe positie wordt geopend in een future met een afloopdatum
verder in te toekomst.
Het doorrollen van een future heeft geen negatieve impact op de waarde
van een beursproduct. Bij een Turbo wordt het financieringsniveau en
het stop loss-niveau aangepast, waardoor de impact van het doorrollen
geneutraliseerd wordt. Doordat het stop loss-niveau van een Turbo
wordt aangepast, verandert de procentuele afstand van het stop
loss-niveau t.o.v. de koers van het nieuwe future contract.
Factors baseren hun performance op de intraday prestatie van de
(nieuwe) onderliggende waarde, waardoor het doorrollen van een future
geen invloed heeft op de prijsvorming van de Factor.
Er is geen vaste dag waarop het doorrollen van een future plaatsvindt,
deze wordt door Commerzbank bepaald en is over het algemeen enkele
dagen voor de afloopdatum van het future contract.
9 | Beursproducten op futures
Rekenvoorbeeld 1: doorrollen Future Turbo Long – contango scenario
Een Turbo Long op de Brent olie future met een financieringsniveau van
50 dollar en een onderliggende future prijs van 60 dollar, waarbij 1 euro
= 1,25 dollar. Om een fysieke levering van de olievaten te vermijden,
wordt de positie doorgerold naar de volgende liquide future met een
koers van 62 dollar. Het verschil tussen beide contracten is 2 dollar.
Onderliggende waarde
Financieringsniveau
Stop loss-niveau
Intrinsieke waarde Turbo*
Oud future contract
60 dollar
50 dollar
51 dollar
8 euro
Nieuw future contract
62 dollar
52 dollar
53 dollar
8 euro
*De ratio van de Turbo is 1
Het financieringsniveau van de Turbo Long wordt naar boven aangepast
met 2 dollar, zodat de waarde van de Turbo behouden wordt.
Er is in dit voorbeeld sprake van een contango scenario omdat de prijs
van de nieuwe future, met een einddatum verder in de toekomst, een
hogere prijs heeft dan de huidige future.
Rekenvoorbeeld 2: doorrollen Future Turbo Short – backwardation scenario
Een Turbo Short op de koper future met een financieringsniveau van
300 dollar en een onderliggende future prijs van 260 dollar, waarbij
1 euro = 1,25 dollar. Om een fysieke levering te vermijden, wordt de
positie doorgerold naar de volgende liquide future met een koers van
250 dollar. Het verschil tussen beide futures is 10 dollar.
Onderliggende waarde
Financieringsniveau
Stop loss- niveau
Intrinsieke waarde Turbo*
Oud future contract
260 dollar
300 dollar
295 dollar
32 euro
Nieuw future contract
250 dollar
290 dollar
285 dollar
32 euro
*De ratio van de Turbo is 1
Het financieringsniveau van de Turbo Short wordt naar beneden
aangepast met 10 dollar, zodat de waarde van de Turbo behouden wordt.
Er is in dit voorbeeld sprake van een backwardation scenario omdat de
prijs van de nieuwe future, met een einddatum verder in de toekomst,
een lagere prijs heeft dan de huidige future.
Beursproducten op futures | De prijsbepaling van beursproducten op futures
Er zijn verschillende factoren die de prijsbepaling van een beursproduct
gebaseerd op een future bepalen. Onderstaande tabel geeft een
overzicht weer van de verschillende mogelijke scenario’s, en de impact
op een Long versus Short positie in een beursproduct gebaseerd op een
future, genoteerd in een andere valuta dan de euro.
Long positie
Short positie
De spot prijs stijgt
+
–
De spot prijs daalt
–
+
De euro stijgt
–
–
De euro daalt
+
+
Contango
–
+
Backwardation
+
–
Beursproducten op obligatie futures
Beleggers die een visie hebben op de wijziging van de rentevoeten,
kunnen met de beursproducten van Commerzbank op obligatie futures
inspelen op een dergelijk scenario.
Obligatie koersen stijgen immers wanneer de interestvoeten dalen en,
vice versa, nemen in waarde af wanneer de interestvoeten toenemen.
Zo kan met een Long Turbo op obligatie futures ingespeeld worden
op een daling van de interestvoeten, en met een Turbo Short op
obligatie futures kan er geprofiteerd worden van een stijging van de
interestvoeten.
Futures op obligaties volgen de evolutie van de onderliggende
obligatie. Elke future op een obligatie heeft contractspecificaties over
de resterende termijn van de obligaties, de coupon en de valuta. Deze
specificaties zijn terug te vinden op de website van de beurs waar deze
futures noteren.
10
11 | Beursproducten op futures
Beursproducten op de VIX CBOE Volatility Index Futures
Met Turbo’s of Factors kan een belegger versneld in de VIX CBOE
Volatility Index Futures investeren. De “VIX Index” is de benchmark
voor de volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500. Deze index wordt ook
wel eens de “angstmeter” genoemd, omdat deze indicator sterk stijgt bij
onzekere (onverwachte) gebeurtenissen op de beurs.
De VIX wordt berekend door de Chicago Board Option Exchange
(CBOE). De waarde van de index wordt gebaseerd op de impliciete
(of verwachte) volatiliteit uit kortlopende opties op de S&P 500 index.
Bij onzekere gebeurtenissen kopen beleggers put opties, waardoor de
impliciete volatiliteit stijgt, en de VIX index dus in waarde zal toenemen.
Voor beleggers kan het aantrekkelijk zijn om te beleggen in de VIX
index. Turbo’s en Factors op de VIX CBOE Volatility index future
kunnen daarom interessante beursproducten zijn om op korte termijn te
anticiperen op koersbewegingen van de VIX index. Het is belangrijk dat
er extra aandacht besteed wordt aan de (steile) curve van de VIX index
future.
Onderstaande grafiek illustreet een overzicht van de VIX CBOE Futures
over verschillende afloopdata. De VIX index bedraagt in dit voorbeeld
12,11; de Futures op de VIX index hebben een hogere waarde.
Illustratie 4: VIX Futures Term Structure
Prijs (in dollar)
20
19
18
16,82
17
17,46
18,09
18,35
16,18
16
15
17,25
15,35
14,25
14
13
12
11
10
Jul
Aug
VIX Index
VIX Future
Sep
Okt
Nov
Afloopdatum future
Dez
Jan
Feb
Beursproducten op futures | In dit voorbeeld is het dus mogelijk dat de VIX gedurende een bepaalde
periode niet beweegt, maar de VIX future wel in waarde daalt over
deze periode (zie eerder). Hierdoor zal een beursproduct met een Long
positie in waarde dalen, en een beursproduct met een Short positie in
waarde toenemen.
Rekenvoorbeeld 3: Doorrollen Future Turbo Long op VIX CBOE Future July
Een Turbo Long op de VIX CBOE Future July met een
financieringsniveau van 10 dollar en een onderliggende future prijs van
14,25 dollar, waarbij 1 euro = 1,25 dollar.
Voordat de VIX CBOE Future July afloopt, wordt de positie doorgerold
naar de volgende liquide future met een koers van 15,35 dollar. Het
verschil tussen beide contracten is 1,10 dollar.
Onderliggende waarde
Financieringsniveau
Stop loss- niveau
Intrinsieke waarde
Turbo *
Oud future contract
14,25 dollar
10 dollar
10,50 dollar
3,4 euro
Nieuw future contract
15,35 dollar
11,10 dollar
11,60 dollar
3,4 euro
*De ratio van de Turbo is 1
Het financieringsniveau van de Turbo Long wordt naar boven aangepast
met 1,10 dollar, zodat de waarde van de Turbo behouden wordt.
12
13 | Waar kan ik de koersen terugvinden van futures?
Waar kan ik de koersen
van futures terugvinden?
Indien u een beursproduct volgt waarvan de prijs is afgeleid van een
future, is het belangrijk om de prijsbewegingen van het product te
vergelijken met de juiste onderliggende waarde. Kijk daarom altijd
naar de juiste future prijs, de juiste onderliggende waarde, de juiste
afloopdatum, genoteerd in de juiste onderliggende valuta.
Op de website van Commerzbank Beursproducten vindt u in het
marktoverzicht elke beursdag van 8:00 tot 22:00 real-time indicatieve
koersen terug van de onderliggende waarden van onze beursproducten.
Op de volgende websites vindt u (vertraagde) koersen terug van future
contracten met verschillende afloopdata: www.theice.com,
www.cboe.com en www.eurexchange.com. Op deze websites zijn ook de
contractspecificaties van verschillende futures terug te vinden.
Meer informatie?
Meer informatie over de beursproducten van Commerzbank vindt u in
de Academy sectie op de website www.beurs.commerzbank.com
Voordat u investeert in de voorgestelde producten is het aan te raden
om de brochure, het basisprospectus met eventuele supplementen en de
definitieve voorwaarden aandachtig door te lezen.
Voor meer informatie kunt u ons contacteren op het gratis
telefoonnummer 0800 265 9000 (NL) of 0800 300 88 (BE) of kunt u een
mail sturen naar [email protected]
Disclaimer | 14
Disclaimer
De producten beschreven in dit document zijn bestemd voor ervaren beleggers die beschikken over de
kennis en ervaring die nodig is om de informatie die op deze producten van toepassing is te begrijpen.
Alle beursproducten zijn uitgegeven in het kader van het basisprospectus dat is gecontroleerd door het
BAFin en de definitieve voorwaarden zijn beschikbaar bij Commerzbank of op www.beurs.commerzbank.
com. Commerzbank AG vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren beschreven in het
basisprospectus. Dit overzicht is uitgegeven uitsluitend vanuit informatief oogpunt en dient in geen geval
als een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies te worden beschouwd. De informatie, grafieken,
cijfers, meningen of commentaren die in dit overzicht wordt weergegeven zijn gegeven op indicatieve
titel en kunnen naderhand worden aangepast. De inhoud van dit overzicht alleen kan niet dienen als
basis voor een beslissing om te investeren. Dit document vormt op geen enkele wijze een aanbod,
aanleiding of uitnodiging tot de aankoop dan wel verkoop van één van de genoemde beursproducten
van Commerzbank AG. Dit overzicht heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank AG kan
niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade, direct of indirect geleden door
het raadplegen of gebruik van dit informatie overzicht. Indien u een beursproduct wenst te verkrijgen,
of aanvullende informatie over deze producten wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met uw
financieel adviseur.
© Commerzbank 2017. Alle rechten voorbehouden.
Datum publicatie: 03/07/2017
Commerzbank AG
Beursproducten
23 Rue de la Paix
75002 Paris
Tel. 0800 265 9000
www.beurs.commerzbank.com
Commerzbank Aktiengeschellschaft is een
vennootschap naar Duits recht, gevestigd in
Frankfurt am Main en staat onder toezicht van
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) en de Europese Centrale Bank (ECB).
Scan de QR code en test de Commerzbank App!
Voor alle Smartphones en Tablets.
Download