Toetsplan van de kwalificatie Korfbaltrainer 2 Dit Toetsplan en de

advertisement
Toetsplan van de kwalificatie Korfbaltrainer 2
Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de
Toetsingscommissie op 12-06-2007
Deelkwalificaties
- Geven van (korfbal-)trainingen (KSS 2.1)
- Begeleiden bij (korfbal-)wedstrijden (KSS 2.2)
- Assisteren bij activiteiten (KSS 2.3)
1.
Competenties
De volgende competenties worden getoetst.
Begeleiden sporters
De Korfbaltrainer 2 is in staat op een adequate, respectvolle en verantwoorde wijze korfballers te
begeleiden bij hun sportbeoefening.
Geven van korfbaltrainingen
De Korfbaltrainer 2 is in staat op adequate wijze, onder leiding van minimaal korfbaltrainer 3 en/of
op basis van door hoger gekwalificeerde korfbaltrainers opgestelde trainingsprogramma’s, trainingen
te verzorgen.
Begeleiden bij korfbalwedstrijden
De Korfbaltrainer 2 is in staat op adequate wijze de wedstrijden te begeleiden.
Assisteren bij activiteiten
De Korfbaltrainer 2 is in staat op adequate wijze, onder verantwoordelijkheid van een hoger
gekwalificeerde trainer, de sportomgeving voor sportbeoefening in gereedheid te brengen en
te assisteren bij de uitvoering van de activiteiten.
Burgerschapscompetentie
De Korfbaltrainer 2 is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief.
Leercompetentie
De Korfbaltrainer 2 is in staat om op adequate wijze hulpvragen te verwoorden en deskundigen
dan wel kennisbronnen te raadplegen.
2.
Algemene eisen aan de kandidaten
Kandidaten dienen bij toelating tot de PVB:
· Tenminste 15 jaar te zijn;
· Lid van het KNKV te zijn;
· In staat zijn korfbal-basisvaardigheden voor te doen;
· Voldaan te hebben aan de financiële verplichtingen. (Voor deelnamecondities per PVB, zie de PVBbeschrijving.)
3.
PVB
De
PVB-beschrijvingen
zijn
beschikbaar
via
de
website
(http://www.knkv.nl/knkvcorporate/opleidingen/trainersopleidingen/ ) en de afdeling opleidingen van het KNKV-bondsbureau te
Zeist.
3.1 Overzicht onderdelen PVB
2.1
2.2
2.3
Geven van korfbaltrainingen
Begeleiden bij korfbalwedstrijden
Assisteren bij activiteiten
Reflextie-interview
Praktijk
Titel PVB / Competenties*
Planningsinterview
Portfoliobeoordeling
KSS-nummer
Praktijkbeoordeling
x
x
x
* In alle PVB worden de competenties begeleiden sporters, leer-en
burgerschapscompetentie getoetst
3.2 Organisatie
De PVB’s 2.1 en 2.2 en 2.3 worden in combinatie afgenomen, dat wil zeggen dat de kandidaat een
portfolio inlevert met daarin de uitgewerkte beoordelingsopdrachten die betrekking hebben
op begeleiden bij wedstrijden en het assisteren bij activiteiten.
4.
Instructies voor de kandidaten
· De kandidaat schrijft zich in voor de PVB conform de PVB-beschrijving.
· Het aantal herkansingen staat in de PVB-beschrijving.
5.
Instructies voor de PVB-beoordelaars
Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio via de kandidaat.
De PVB-beoordelaar vult het PVB-protocol van een portfoliobeoordeling volledig in en zendt
het binnen 15 werkdagen naar het bondsbureau ter attentie van de Toetsingscommissie.
6.
Toetsreglement Sport
De bepalingen uit het Toetsreglement Sport (zoals vastgesteld op 16 april 2007) zijn van toepassing
op dit Toetsplan.
7.
Toetsingscommissie en Commissie van Beroep voor de Toetsing
De Toetsingscommissie, ingesteld door de bond, bestaat uit:
Voorzitter van de betreffende DWO (Districtswerkgroep opleidingen) (voorzitter),
Coördinator Trainersopleidingen DWO en
Productmanager Opleidingen (ambtelijk secretaris)
Als Commissie van Beroep voor de Toetsing, ingesteld door het KNKV, fungeren 3 leden van de
groep auditoren. De 3 leden zijn (per geval) niet afkomstig uit het district waar het beroep vandaan
komt.
PVB-beschrijving
2.1 Geven van (delen van) trainingen
Proeve van Bekwaamheid (PVB) KSS 2.1
Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 en 2.3
1.
Opdracht
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het geven
van (delen van) trainingen op basis van aangereikte trainingsvoorbereiding of onder begeleiding van
een korfbaltrainer 3 of hoger gekwalificeerde korfbaltrainer.
2.
Doelstellingen
U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties.
 Begeleiden van sporters
 Geven van trainingen/lessen
 Burgerschapscompetentie
 Leercompetentie
(Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Korfbaltrainer 2)
3.
Onderdelen PVB
De PVB bestaat uit één onderdeel.
3.1 Portfoliobeoordeling
De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont
competent te zijn ten aanzien van het geven van (delen van) trainingen.
(Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage)
4.
Deelnamecondities
U dient het portfolio in zijn geheel aan te bieden..
Om het portfolio te beoordelen, dient de cursist alle vier de bijeenkomsten bijgewoond te hebben. Bij
verzuim van één bijeenkomst, krijgt de cursist een vervangende opdracht die wordt opgenomen in het
portfolio. Bij verzuim van meer dan één bijeenkomst, vindt er geen PVB-beoordeling plaats.
(De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie korfbaltrainer 2)
5.
Afnamecondities
U geeft (een deel van) een training aan een groep van tenminste acht sporters (in 4korfbal vier
spelers) die in verenigingsverband actief zijn op basis van een trainingsvoorbereiding van, of onder
begeleiding van een korfbaltrainer of hoger gekwalificeerde korfbaltrainer.
6.
Locatie
Niet van toepassing
7.
Hulpmiddelen kandidaat
Uit het portfolio moet blijken dat u gebruik kunt maken van een trainingsvoorbereiding die is opgesteld
door een Korfbaltrainer 3 of hoger gekwalificeerde korfbaltrainer, of is gebaseerd op de boeken
“Korfbal samen scoren” en/of “Eenvoudige korfbalvormen”.
8.
8.1

8.2



PVB-beoordelaar
Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel
Portfoliobeoordeling
één (1) PVB-beoordelaar
Taken PVB-beoordelaar
Controleert afnamecondities
Beoordeelt het portfolio
Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst.
9.
Taken overige betrokkenen
Niet van toepassing
10.
Richtlijnen
10.1
Informatieverstrekking
Op http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/trainersopleidingen/ is alle informatie over de PVB
te vinden en te downloaden.
10.2
Inschrijvingsprocedure
U schrijft zich in voor de PVB door het aanbieden van het portfolio aan de docent die het namens de
Toetsingscommissie in ontvangst neemt. Namens de Toetsingscommissie bevestigt de docent
schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB.
10.3
Voorbereiding kandidaat
Niet van toepassing.
10.4
Beoordelingen
Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol
(zie bijlage).
10.5
Normering
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn.
Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/ voldaan zijn gescoord.
10.6
Uitslag
De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van
bevestiging.
10.7
Herkansing
U hebt recht op één herkansing die binnen 2 maanden moet zijn ingeleverd.
Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing.
10.8
Bijlage
Protocol voor de portfoliobeoordeling.
Protocol PVB 2.1 Geven van trainingen – Portfoliobeoordeling
Datum
Naam kandidaat:
PVB Beoordelaar
Afnamecondities en voorbereiding kandidaat
Beoordelingscriteria
Begeleiden sporters
Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert
1
korfbalspelers
2
Luistert naar korfbalspelers
Stemt manier van omgang af op
korfbalspelers (zorgt voor sociale veiligheid)
Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar
4
korfbalspelers
Spreekt korfbalspelers aan op hun
5
(sport)gedrag
Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en
6
verzorging
Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid ten
7
aanzien van materiaal
Geven van trainingen/lessen
Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke
8
korfbaltrainer op
3
9
10
11
12
13
14
15
Voert de les/trainingsvoorbereiding uit
Zorgt dat materialen en hulpmiddelen
beschikbaar zijn
Draagt bij aan het bereiken van het doel van
de training
Past indien nodig oefening aan op de
kwaliteiten van de korfbalspelers en de
omstandigheden
Doet oefeningen op correcte wijze voor (of
maakt gebruik van goed voorbeeld van een
korfbalspeler)
Geeft (niet te veel) aanwijzingen aan
korfbalspelers en legt de nadruk op positief
corrigeren
Controleert of korfbalspelers de opdrachten
goed uitvoeren
16
Maakt zichzelf verstaanbaar
17
Kiest positie afgestemd op de oefening
Legt de oefeningen uit en past relevante
(spel)regels toe
Zorgt dat korfbalspelers zich aan de gemaakte
19
afspraken en (spel)regels houden
Burgerschapscompetentie
18
Voldaan
 Portfolio is compleet
Onderbouwing,Bewijzen (of het weglaten daarvan)
waarop score is gebaseerd
20
Gaat correct om met alle betrokkenen
21
Bewaakt waarden en stelt normen
22
Houdt zich aan beroepscode
Leercompetentie
23
Reflecteert op het eigen handelen
24
Vraagt feedback
Resultaat van de portfoliobeoordeling
Handtekening PVB-beoordelaar
Akkoord Toetsingcommissie
Toelichting
4. PVB-beschrijving
2.2 Begeleiden bij wedstrijden
Proeve van Bekwaamheid (PVB) KSS 2.2
Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.1 en 2.3
1. Opdracht
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het
begeleiden van korfbalspelers tijdens wedstrijden.
2. Doelstellingen
U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties.
 Begeleiden korfbalspelers
 Begeleiden bij wedstrijden
 Burgerschapscompetentie
 Leercompetentie
(Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Korfbaltrainer 2)
3. Onderdelen PVB
De PVB bestaat uit één onderdeel.
3.1 Portfoliobeoordeling
De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont
competent te zijn ten aanzien van het begeleiden bij wedstrijden.
(Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage)
4. Deelnamecondities
U dient het portfolio in zijn geheel aan te bieden ter beoordeling.
Om het portfolio te beoordelen, dient de cursist alle 4 de bijeenkomsten bijgewoond te hebben. Bij
verzuim van één bijeenkomst, krijgt de cursist een vervangende opdracht die wordt opgenomen in het
portfolio. Bij verzuim van meer dan één bijeenkomst, vindt er geen PVB-beoordeling plaats.
(De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Sportleider 2)
5.
Afnamecondities
De wedstrijd die u begeleidt moet een door het KNKV vastgestelde wedstrijd zijn.
6.
Locatie
Niet van toepassing
7.
Hulpmiddelen kandidaat
Uit het portfolio moet blijken dat u gebruik kunt maken van de reglementen en andere hulpmidden die
van belang zijn voor de betreffende korfbalspelers in relatie tot de wedstrijd.
8.
8.1

8.2



PVB-beoordelaar
Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel
Portfoliobeoordeling
één (1) PVB-beoordelaar
Taken PVB-beoordelaar
Controleert deelname- en afnamecondities
Beoordeelt het portfolio
Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst.
9.
Taken overige betrokkenen
Niet van toepassing
10.
Richtlijnen
10.1
Informatieverstrekking
Op de website http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/trainersopleidingen/ is alle informatie
over de PVB te vinden en te downloaden.
10.2
Inschrijvingsprocedure
U schrijft zich in voor de PVB door het aanbieden van het portfolio aan de docent die het namens de
Toetsingscommissie in ontvangst neemt. Namens de Toetsingscommissie bevestigt de docent
schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB.
10.3
Voorbereiding kandidaat
Niet van toepassing.
10.4
Beoordelingen
Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol
(zie bijlage).
10.5
Normering
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn.
Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/ voldaan zijn gescoord.
10.6
Uitslag
De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van
bevestiging.
10.7
Herkansing
U hebt recht op één herkansing die binnen 2 maanden moet zijn ingeleverd.
Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing.
10.8
Bijlage
Protocol voor de portfoliobeoordeling.
Protocol PVB 2.2 Begeleiden tijdens wedstrijden
Portfoliobeoordeling
Naam kandidaat:
Datum
PVB Beoordelaar
Afnamecondities en voorbereiding kandidaat
Beoordelingscriteria
Begeleiden sporters
Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert
1
korfbalspelers
2
Luistert naar korfbalspelers
Stemt manier van omgang af op
korfbalspelers (zorgt voor sociale veiligheid)
Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar
4
korfbalspelers
Spreekt korfbalspelers aan op hun
5
(sport)gedrag
Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en
6
verzorging
Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid ten
7
aanzien van materiaal
Begeleiden bij wedstrijden/toetsen
Zorgt dat de korfbalspelers op tijd aanwezig
8
zijn op de plaats van de wedstrijd(en)
3
9
10
11
12
13
Zorgt dat materiaal in orde is
Geeft korfbalspelers aanwijzingen met
betrekking tot wedstrijd
Verzorgt reglementaire zaken voor en na de
wedstrijd
Zorgt dat sporters zich aan gemaakte
afspraken en (spel)regels houden
Vangt korfballers na afloop op
Burgerschapscompetentie
14
Gaat correct om met alle betrokkenen
15
Bewaakt waarden en stelt normen
16
Houdt zich aan beroepscode
Leercompetentie
17
Reflecteert op het eigen handelen
Voldaan
 Portfolio is compleet
Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is
gebaseerd
18
Vraagt feedback
Resultaat van de portfoliobeoordeling
Handtekening PVB-beoordelaar
Akkoord Toetsingcommissie
Toelichting
PVB-beschrijving 2.3 Assisteren bij het organiseren van een activiteit
Proeve van Bekwaamheid (PVB) KSS 2.3
Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.1 en 2.2
1. Opdracht
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt dat u in staat bent
tot het assisteren bij het organiseren van een activiteit, verder portfolio te noemen.
2. Doelstellingen
U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties.
 Begeleiden sporters
 Assisteren bij activiteiten in de organisatie
 Leercompetentie
 Burgerschapscompetentie
(Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Sportleider 2)
3. Onderdelen PVB
De PVB bestaat uit één onderdeel.
3.1 Portfoliobeoordeling
De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont
competent te zijn ten aanzien van het assisteren bij het organiseren van een activiteit.
(Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage)
4.
Deelnamecondities
U dient het portfolio in zijn geheel aan te bieden ter beoordeling.
Om het portfolio te beoordelen, dient de cursist alle 4 de bijeenkomsten bijgewoond te hebben. Bij
verzuim van één bijeenkomst, krijgt de cursist een vervangende opdracht die wordt opgenomen in het
portfolio. Bij verzuim van meer dan één bijeenkomst, vindt er geen PVB-beoordeling plaats.
U dient het portfolio tegelijkertijd met dat van PVB 2.2 aan te bieden ter beoordeling.
(De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Korfbaltrainer 2)
5.
Afnamecondities
De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training
en heeft betrekking op minimaal acht deelnemers en duurt minimaal één uur.
6.
Locatie
Niet van toepassing
7.
Hulpmiddelen kandidaat
Uit het portfolio moet blijken dat u gebruik kunt maken van de hulpmiddelen die van belang zijn voor
de organisatie van de activiteit zoals bijvoorbeeld korfbalmaterialen, whitebord, beamer, powerpoint,
kantine.
8.
8.1

8.2



PVB-beoordelaar
Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel
Portfoliobeoordeling
één (1) PVB-beoordelaar
Taken PVB-beoordelaar
Controleert deelname en afnamecondities
Beoordeelt het portfolio
Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst.
9.
Taken overige betrokkenen
De verantwoordelijke voor de activiteit vult een deel van de vragenlijst in.
10.
Richtlijnen
10.1
Informatieverstrekking
Op de website http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/trainersopleidingen/ is alle informatie
over de PVB te vinden en te downloaden.
10.2
Inschrijvingsprocedure
U schrijft zich in voor de PVB door het aanbieden van het portfolio aan de docent die het namens de
Toetsingscommissie in ontvangst neemt. Namens de Toetsingscommissie bevestigt de docent
schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB.
10.3
Voorbereiding kandidaat
Niet van toepassing.
10.4
Beoordelingen
Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol
(zie bijlage).
10.5
Normering
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn.
Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/ voldaan zijn gescoord.
10.6
Uitslag
De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van
bevestiging.
10.7
Herkansing
U hebt recht op één herkansing die binnen 2 maanden moet zijn ingeleverd.
Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing.
10.8
Bijlage
Protocol voor de portfoliobeoordeling.
Protocol PVB 2.3 Assisteren bij het organiseren van een activiteit – Portfoliobeoordeling
Naam kandidaat:
Datum
PVB Beoordelaar
Afnamecondities en voorbereiding kandidaat
Beoordelingscriteria
Begeleiden korfbalspelers
Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert
1
korfbalspelers
2
Luistert naar korfbalspelers
Stemt manier van omgang af op
korfbalspelers (zorgt voor sociale veiligheid)
Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar
4
korfbalspelers
Spreekt korfbalspelers aan op hun
5
(sport)gedrag
Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en
6
verzorging
Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid ten
7
aanzien van materiaal
Assisteren bij activiteiten
3
8
Maakt gebruik van een draaiboek
9
Assisteert op aanwijzing van de
verantwoordelijke
10
Toont probleemoplossende houding
11
Werkt samen met andere begeleiders
12
Helpt bij de voorbereiding van de activiteit
13
Helpt bij de uitvoering van de activiteit
14
Participeert in de evaluatie van de activiteit
Leercompetentie
15
Reflecteert op het eigen handelen
16
Vraagt feedback
Burgerschapscompetentie
17
Gaat correct om met alle betrokkenen
18
Bewaakt waarden en stelt normen
19
Houdt zich aan beroepscode
 Activiteit (soort, aard van ...):
Voldaan
 Verklaring vereniging is bijgevoegd
Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is
gebaseerd
Resultaat van de portfoliobeoordeling
Handtekening PVB-beoordelaar
Akkoord Toetsingcommissie
Toelichting
Download