Energie-nul-woningen vereisen een hoge mate van slimme

advertisement
Energie-nul-woningen
vereisen een hoge mate
van slimme bemetering en
monitoring.
KNX maakt energiestromen
snel en eenvoudig regelbaar
en inzichtelijk
BENG
(Bijna Energie Neutrale Gebouwen)
REGELGEVING
Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland
bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Voor
overheidsgebouwen al in 2018. Dit vloeit voort uit het
energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese
richtlijn EPBD.
Stroomversnelling
Huur en Koopwoningen
EPN=0
NULOPDEMETERCONCEPT
NULOPDEMETERCONCEPT
VERSCHILTUSSEN
NULOPDEMETEREN
ENERGIENEUTRAAL?
Prestatiegarantie = nul op de meter
= energieneutraal
WATISHETPRINCIPEVAN
NULOPDEMETER
http://stroomversnelling.nl/een-nieuwe-manier-van-uitleggen
BEREKENINGGEMIDDELD
ENERGIEVERBRUIK
Gemiddeld energieverbruik huishouden 3000 kWh p/j
Verbruik gebouw gebonden installatie 2900 kWh p/j
Totaal
5900 kWh p/j
PV-panelen (dakvlak N-Z)
6400 kWh p/j
Energiebundel €175,- per maand.
= 560 liter water per week
= 57 kWh per week
DOORBEWUSTWORDING
KANJEOOKDAADWERKELIJK
EENNULREKENINGKRIJGEN
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
EengebouwautomaBseringsysteem(opensource)
Metenenregelenvanverwarming(geïntegreerd)
MetenenregelenvenBlaBe(geïntegreerd)
Monitorenvanenergieverbruik/opwekking
MonitorenvangebouwgebondeninstallaBes
OnaQankelijkvantypeverwarming/koelingsysteem
Levensloopbestendigeinfra
Onderhoudsvrij
Lokaalenopafstandbeheersbaar
Opslagenergie(directoflaterkunnentoevoegen)
Zorgsystemen(integreerbaar)
BeveiligingsinstallaBe(integreerbaar)
ToepasbaarvooruBliBteit/industrieenwoningbouw
DATAopslag(privacyafgeschermd)
VerlichBngkunnenaansturen
Scenes(paniek,aanwezigheid,afwezigheid,daglicht)
Communiceerbaarmetmeerdereprotocollen
Stekkerbaarinstalleren(plugenplay)
Pereindgebruikervrijteconfigureren.
WELKEVOORWAARDENHEBBEN
WIJGESTELDVOORDE
ONTWIKKELINGVANEENNULOP
DEMETERCONCEPT
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
EengebouwautomaBseringsysteem(opensource)
Metenenregelenvanverwarming(geïntegreerd)
MetenenregelenvenBlaBe(geïntegreerd)
Monitorenvanenergieverbruik/opwekking
MonitorenvangebouwgebondeninstallaBes
OnaQankelijkvantypeverwarming/koelingsysteem
Levensloopbestendigeinfra
Onderhoudsvrij
Lokaalenopafstandbeheersbaar
Opslagenergie(directoflaterkunnentoevoegen)
Zorgsystemen(integreerbaar)
BeveiligingsinstallaBe(integreerbaar)
ToepasbaarvooruBliBteit/industrieenwoningbouw
DATAopslag(privacyafgeschermd)
VerlichBngkunnenaansturen
Scenes(paniek,aanwezigheid,afwezigheid,daglicht)
GATEWAY
Communiceerbaarmetmeerdereprotocollen
Stekkerbaarinstalleren(plugenplay)
Pereindgebruikervrijteconfigureren.
UNIVERSELEOPLOSSINGVOOR
UTILITEITENWONINGBOUW
blackbox
BLOKSCHEMA
PRINCIPERENOVATIEPROJECT
SECTOREN
EN
DOELGROEP
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Projectontwikkelaars
Architecten
Woningbouw coöperaties
Vereniging van eigenaren
Aannemers
Adviseurs
Systemintegrators
Installateurs
Particulieren
Ketensamenwerking is nodig om
de doelstellingen vanaf
2018/2020 te kunnen halen.
KNX maakt energiestromen snel
en eenvoudig regelbaar en
inzichtelijk
De tijd van praten is voorbij. De
oplossingen zijn er. Nu is het tijd
voor actie.
CONCLUSIE
BEDANKT VOOR UW AANDACHT !
Download