Brief - Gemeente Leiden

advertisement
RAADSVOORSTEL
Rv. nr.:
B en W-besluit d.d.:
B en W-besluit nr.:
Naam programma:
Welzijn en zorg
Onderwerp:
Ontwerpbegroting 2016 RDOG
Aanleiding: Het verzoek van het Dagelijks Bestuur van de RDOG Hollands Midden om uw
zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2016, zodat het Algemeen Bestuur van de RDOG
Hollands Midden hiermee rekening kan houden.
Doel: Uw zienswijze wordt betrokken bij de beraadslagingen van het Algemeen Bestuur over de
ontwerpbegroting 2016.
Kader: Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden, programma 2016 RDOG
Hollands Midden, richtlijnen werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen
Overwegingen: De conceptbegroting 2016 voldoet aan de financiële kaderstelling voor
gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2016. In 2015 vindt de invoering en uitwerking van
diverse organisatiewijzigingen plaats die te maken hebben met het streven om de interne
organisatie te stroomlijnen, rekening houdend met de toevoeging van het Algemeen Meldpunt
voor Huishoudelijk geweld en Kindermishandeling en de uitwerking van de aanbevelingen uit een
extern onderzoek. Vooral de uitwerking van de aanbevelingen van het extern onderzoek kan in
een later stadium leiden tot wijzigingen van de voorliggende conceptbegroting 2016.
Een aantal van de producten heeft betrekking op kinderen die extra risico lopen, op gezinnen met
een verslavingsprobleem, op het vóórkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en op
de coördinatie van hulp bij ingewikkelde of meervoudige problemen bij kinderen. Deze producten
zijn thans administratief ondergebracht in het bedrag per inwoner en worden collectief
gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Op korte termijn vindt een discussie plaats of de
afname van deze producten niet beter aan de verantwoordelijkheid van individuele gemeenten
kan worden gelaten. Ons College heeft al in een eerder stadium geadviseerd om deze discussie
zorgvuldig te voeren en hiervoor de tijd te nemen en om in ieder geval af te stemmen met de het
(regionale) beleid op het gebied van Jeugdhulp.
Financiën:
Door de jaren heen zijn er naast de taakstellingen opgelegd door de werkgroep financiële
kaderstelling GR’s van gemeenten in Holland-Midden ook nog interne Leidse bezuinigingen en
wijzigingen geboekt,
De invulling van taakstellingen door de RDOG is bovendien nauw verweven, met de uitbreiding
en inkrimping van taken van deze organisatie en het oplossen van problemen binnen de eigen
begroting
Hierdoor sluit de gemeentebegroting niet meer aan met de verplichte bijdrage aan de RDOG.
Wij willen het bestuur van de RDOG expliciet laten aangeven in welke mate zij hebben voldaan
aan de bezuinigingsnormen (Strijk norm van 2015 en 2016), dan wel wanneer zij daar wel aan
gaan voldoen, dan wel herbevestigen dat zij daar niet aan gaan voldoen.
De totale begroting van de RDOG voor wat betreft het Leidse deel bedraagt € 3.900.243. In de
begroting 2016 van Leiden is een bedrag opgenomen van € 3.627.966, wat resulteert in een
tekort van € 272.277.. Het tekort wordt aangemeld bij de Kaderbrief 2016-2019..
Inspraak/participatie:
Evaluatie:
Bijgevoegde informatie:
RAADSBESLUIT:
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel
gezien het advies van de commissie,
van 2011), mede
BESLUIT
1. Positief te adviseren aan het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheid Hollands Midden over de conceptbegroting 2016 met de kanttekening dat:
a. de discussie over het gezamenlijk financieren van de producten Stevig
Ouderschap, Extra Zorg voor risicokinderen, Zorgafstemming bij meervoudige of
complexe problemen en Basiscoördinatie Kwetsbare Kinderen nadrukkelijk
rekening moet houden met de gevolgen voor de Jeugdhulpverlening;
b. de uitwerking van aanbevelingen uit het extern onderzoek van de RDOG
Hollands Midden in een later stadium kan leiden tot wijziging van de voorliggende
concept-begroting.
2. Het bestuur van de RDOG te vragen om aan te geven in welke mate zij heeft voldaan
aan de bezuinigingsnormen uit het financieel kader gemeenschappelijke regelingen in
2015 en 2016, dan wel wanneer zij daar wel aan gaan voldoen, of te herbevestigen aan
welke bezuinigingsnormen zij niet gaan voldoen.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
de Griffier,
de Voorzitter,
Opsteller:
Organisatieonderdeel:
Telefoon:
E-mail:
Portefeuillehouder:
Jeugd, Zorg en Welzijn
TECHNISCHE INFORMATIE
T. Bruna
Realisatie
5240
[email protected]
B en W-nummer 15.0482;
Onderwerp
besluit d.d. 26-5-2015
Ontwerpbegroting 2016 RDOG
Besluiten:
1. De Raad positief te adviseren over de conceptbegroting 2016 van de Regionale Dienst
Openbare Gezondheid Hollands Midden met de kanttekening dat de discussie over het
gezamenlijk financieren van de producten Stevig Ouderschap, Extra Zorg voor risicokinderen,
Zorgafstemming bij meervoudige of complexe problemen en Basiscoördinatie Kwetsbare
Kinderen nadrukkelijk rekening moet houden met de gevolgen voor de Jeugdhulpverlening.
2. De Raad voor te stellen om het bestuur van de RDOG te vragen aan te geven in welke mate
zij heeft voldaan aan de bezuinigingsnormen uit het financieel kader gemeenschappelijke
regelingen in 2015 en 2016, dan wel wanneer zij daar wel aan gaan voldoen, of te
herbevestigen aan welke bezuinigingsnormen zij niet gaan voldoen.
Perssamenvatting:
Het college stelt de Raad voor in te stemmen met de conceptbegroting 2016 van de RDOG
Hollands Midden, met de kanttekening dat de discussie over de verandering in financiering van
producten gericht op kinderen die grotere gezondheidsrisico’s lopen zorgvuldig moet worden
gevoerd en dat ook de jeugdhulp hierbij moet worden betrokken.
Download