Zo lang als verantwoord en mogelijk thuisblijven wonen.

advertisement
.Zo lang als
verantwoord en
mogelijk, thuis blijven
wonen.
1
Een goed uitgangspunt.
Dat kon met Thuiszorg, dagbesteding, thuishulp.
2
.Grote bezuinigingen
 Uitgangspunten:
 * zo lang als mogelijk thuis
 * de hulpvrager moet het allemaal zelf
regelen
 * de hulpvrager moet terugvallen op eigen
netwerk zoals familie, vrienden & buren
  grote kostenbesparingen van min. 20%
 Merkbaar in 2014
3
.Bezuinigingen nu al
merkbaar
 * hogere eigen bijdrage in Verstandelijk
Gehandicaptensector
 * hogere eigen bijdrage in de verzorgings-
en verpleeghuizen
 * dreigende sluiting van verzorgingshuizen
4
. Gevolgen nieuwe
bezuinigingen
 * professionele ondersteuning alleen nog
maar in uiterste noodzaak
 * mensen die hulp nodig hebben, moeten
het zelf regelen
 * familie, vrienden en buren zullen extra
belast worden met de zorg voor
5
. Risico’s bezuiniging
 * overbelasting sociale netwerk (langdurige
zorg)
 * mensen die géén hulp krijgen omdat ze
niet weten hoe ze er aan moeten komen
 * gevaar van vereenzaming
 * uitholling kwaliteit van de zorg & aandacht
die iemand nodig heeft
6
. De wereld is veranderd
* gezinssamenstelling (2 -verdieners)
 * kinderen wonen vaak niet meer in de
buurt
 * gescheiden gezinnen (loyaliteit kinderen
 <-> (stief)ouders
 En toch meer zorg voor elkaar leveren!!
 Oude vanzelfsprekendheden, zoals
kinderen zorgen voor hun ouders, zijn nu
niet meer zo vanzelfsprekend!
7
.Bedreiging wordt kans!
 * het komt eraan! Iedereen, niemand
uitgezonderd, krijgt er mee te maken!
 * overbelasting en vereenzaming
 DAAR IS WAT AAN TE DOEN!
 -> meer voor en met elkaar doen
 -> gebruik moderne technologie
8
. Hoe dan?
 * bijspringen. Af & toe avond zorg
overnemen -> verlichting druk
 * ervaringen uitwisselen -> helpt & lucht op
 * advies deskundigen bij veranderende
zorgvraag
 * thuistechnologie(Domotica)-> zorgvragers
met elkaar in contact
-> verlichting van taken bij zorggevers
9
.Voordeel van een dorp
 * omvang +/- 1500 inwoners -> kleinschalige
aanpak-> samen sociaal netwerk
  bedreiging wordt dan kans!  meer
samenhang in het dorp
  Kerk-Avezaath is een goede plek om te
wonen & te verblijven, ook al ben je ziek en
hulpbehoevend!
.Rol
Bewonersvereniging
10
 * leefbaarheid centraal
 * bij toename druk op zorggevers ->
gevolgen op het sociale klimaat in het dorp
 * geen tijd meer voor bijv. deelname aan
het verenigingsleven of andere sociale
activiteiten  niet goed voor de
leefbaarheid in het dorp
11
.Project
 Doel: behoud leefbaarheid
 Via project (2 jaar) kijken hoe de gevolgen
van de bezuinigingen samen opgepakt
kunnen worden om overbelasting &
vereenzaming te voorkomen en in de zeer
nabije toekomst hierop voorbereid te zijn.
 Steun van : Gemeente Buren, STMR
(Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk
Rivierenland) & Welzijn Buren
12
.Knelpunten
 * moeilijk voor mensen om hulp te vragen
 * moeilijk voor mensen om ongevraagd hulp
aan te bieden.
13
.Resultaat van de
avond
 * doordrongen geraakt grote gevolgen
 * belangstelling van aantal mensen dat
zegt:
 We doen mee met het project om te zorgen
dat je er in Kerk-Avezaath niet alleen voor
staat!!
Download
Random flashcards
Create flashcards