Motie - D66 Buren

advertisement
Motie van de fractie van D66
duurzaamheid
De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2017
Overwegende dat
Het vandaag is het 2 jaar geleden dat de rechter in de Urgenda Klimaatzaak de overheid
opdroeg om meer maatregelen te nemen om klimaatverandering te voorkomen.
Er inmiddels ook het akkoord van Parijs is, een internationaal verdrag om de opwarming van
de aarde te beteugelen. Dit akkoord op 4 november 2016 in werking is getreden.
Stelt vast dat:
 Er is afgesproken dat de partijen, waaronder gemeenten, zo snel mogelijk hun
best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te
verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment
 Het woord ‘duurzaam’ maar 1x in deze kadernota voorkomt en dan gaat het
over een duurzaam inkoopbeleid.
 Steeds meer inwoners, ook in Buren, zich druk maken om de toekomst, ónze
toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen, om deze
klimaatveranderingen èn de gevolgen daarvan op de leefbaarheid van onze
wereld.
Concludeert dat:
 In deze kadernota nog niets te zien is van deze, ook door de VNG, gewenste
Klimaat Turbo
 We als raad ook nog geen ambitie hebben uitgesproken om bijvoorbeeld
energieneutraal te worden
 Duurzaamheid als element in alle beleidsterreinen uiteindelijk ook besparingen
kunnen opleveren voor Buren
 Er op het gebied van milieu, mobiliteit, inkoopbeleid en economie ook grote
kansen liggen voor onze gemeente
Constateert dat :
 het Gelders Energie Akkoord alle mogelijkheden, middels een stappenplan,
geeft om de overstap naar het gebruik van duurzame energie te gaan starten
 Er volop nieuwe technieken zijn om ook in Buren duurzame energie op te gaan
wekken
 Duurzaamheid in deze tijd in de genen hoort te zitten bij raad, college en
gemeentehuis als integrale denk- en handelswijze maar dit in Buren nog niet
het geval is althans niet zichtbaar
 In het coalitieakkoord staat over transparantie : Het is voor ons van groot
belang dat met iedereen in de gemeente Buren in een vroegtijdig stadium is
gedeeld welke stappen we nemen
Roept het college op om:
 Bij opstelling vanaf de begroting 2018 het thema duurzaamheid onderdeel van
het beleid te maken d.m.v. een duurzaamheidparagraaf
En gaat over tot de orde van de dag,
Namens de fractie D66
Download