C.V. Nelly Schotborgh

advertisement
CURRICULUM VITAE Drs P.C.M. (Nelly) Schotborgh CFE
Contact informatie
Achternaam
Roepnaam
Telefoon
Mobiel
Email
:
:
:
:
:
Schotborgh-van de Ven
Nelly
(00 5999) 8890219
(00 5999) 5247521
[email protected]
:
:
:
:
:
:
23 juni 1966
Nederland
Curaçao sinds 1999
Nederlandse
vrouw
gehuwd
2010
:
2007
2001
2001
2000
1994 – 1999
:
:
:
:
:
1987-1993
:
Eéndaagse Masterclass Integriteit van Openbaar Bestuur, TransForma
Curaçao.
Certified Fraud Examiner (CFE), Austin, Texas, USA.
Creative Accounting & Fraudulent Reporting, Nivra-Vera, Curaçao.
Convention anti-monylaundering, Ifex, Caracas, Venezuela.
Fraud prevention course, Ifex, Port of Spain, Trinidad.
Diverse cursussen vanuit Politie Nederland: management, media,
presentatie, onderzoeksvaardigheden, SPSS.
Sociale Wetenschappen - Culturele Antropologie (afgerond).
Rijks Universiteit Utrecht (NL).
Afstudeeronderzoek aan een Research Centre in Yaoundé, de Republiek
Kameroen.
Criminologie (afgerond).
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen.
Rijks Universiteit Utrecht (NL).
Afstudeeronderzoek aan de University of Washington DC, USA.
Hogeschool de Horst, Driebergen Nederland (propadeuse behaald).
Persoonlijke informatie
Geboortedatum
Geboorteland
Woonplaats
Nationaliteit
Sexe
Burgerlijke staat
Opleiding en training
1990 (6 maanden)
1991- 1993
:
1992 (1 maand)
1992-1993
:
1
Werkervaring Nederlandse Cariben
2010-heden
Directeur SRA-Caribbean NV
Integrity, Risk & Crime issues
Research| Training | Advice
www.sra-caribbean.com
KvK 97343
Werkzaamheden die er op gericht zijn de integriteit van een organisatie te verhogen:
Het uitvoeren van integriteitaudits:
Hierbij worden eventuele bestaande integriteitrisico’s blootgelegd. Daarnaast wordt de gewenste
situatie in kaart gebracht.
Ontwikkeling van integriteitbeleid en integriteit-instrumenten:
Hoe kan de gewenste situatie worden bereikt? Welke instrumenten kunnen daarbij behulpzaam zijn?
- Vaststellen van integriteitgevoelige functies;
- Het ontwikkelen van een screeningsprocedure voor nieuwe en/of bestaande medewerkers;
- Het evalueren van een bestaande gedragscode/ ontwikkelen nieuwe gedragscode;
- Het opzetten van een intern integriteitbureau;
- Het inrichten van een meldpunt integriteit;
- Het opzetten van een incidenten registratie/regeling;
- Het afhandelen van integriteitschendingen.
Opleidingen:
- Bewustwordingstraining op het gebied van integriteit;
- Het bereiken van een integere bedrijfsvoering;
- (Pre)- employmentscreening en incidentenmanagement (voor human resource managers en
directies);
- Gedragscodetraining;
- Managementtraining op het gebied van integer leiderschap;
- Communicatietraining gericht op ‘aanspreken’ en ‘aangesproken worden’ bij
integriteitschendingen.
Werkzaamheden die er op gericht zijn de risico’s van een organisatie te verkleinen:
Het uitvoeren van risico-inventarisaties:
De relevante wet- en regelgeving voor de organisatie wordt in kaart gebracht. Nagegaan wordt of de
organisatie hier aan voldoet. Risico’s worden weergegeven op basis van ‘waarschijnlijkheid’ en ‘impact’.
De bestaande en gewenste beheersingsmaatregelen worden in kaart gebracht.
Opleidingen:
- Compliance & Risk
Werkzaamheden die er op gericht zijn criminaliteit te voorkomen en bestrijden:
Criminaliteitsbeeldanalyse:
Het in kaart brengen van een criminaliteitsfenomeen middels (wetenschappelijk) onderzoek en analyse.
Het ontwikkelen van criminaliteitsbeleid:
Voorstellen voor de aanpak van criminaliteitfenomenen worden gedaan.
Evaluatieonderzoek:
Het evalueren van gevoerd criminaliteitsbeleid.
Opleidingen:
- Criminologie;
- Criminaliteitsbeheersing;
- Fraudepreventie.
2
2010-heden
Docente Financial Institute
Training: Compliance & Risk voor Trust Officers, Curaçao.
2010-heden
Promotieonderzoek De wortels van ambtelijke fraude en corruptie in de Nederlandse Cariben
University of Curaçao ism de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Het onderzoek is er op gericht de oorzaken van ambtelijke fraude en corruptie in de Nederlandse Cariben
te achterhalen. Onderzocht wordt in hoeverre historische-, sociaal- en culturele, bestuurlijkeeconomische- en politieke factoren een rol spelen. Afronding onderzoek is in 2014 gepland.
2006-heden
(Gast) docente University of Curaçao
Vakken:
Criminologie
Caribische Criminologie en Strafrecht
Toezicht & Compliance
Ethiek
2005-2009
Directeur Forensic Services Caribbean N.V. (FSC), www.forensic-caribbean.com , Curaçao .
2000-2005
Manager Forensic Services, Ernst & Young Nederlandse Antillen & Aruba.
Zowel de werkzaamheden bij Ernst & Young als bij Forensic Services Caribbean waren er op gericht een
financieel forensische praktijk op te zetten en uit te bouwen in de Nederlandse Cariben.
Uitgevoerde opdrachten zijn o.m.:
(Toedrachts)onderzoek naar (financiële) onregelmatigheden bij zowel publieke diensten (overheids
N.V.’s, afdelingen van de overheid, stichtingen) als in de particuliere sector (financiële instellingen,
verzekeraars, bouwbedrijven, advocatenkantoren, etc);
Integriteitsaudits overheidsdiensten (waaronder bij de Vreemdelingendienst Curaçao en het Korps
Politie Aruba);
Fraude-riscoanalyse bij Overheids NV’s;
Asset tracing & recovery (onderzoek teneinde schade te verhalen);
Pre-employment screening (veelal voor onder toezicht van de Centrale Bank staande instellingen);
Achtergrondenonderzoeken naar potentiële samenwerkingspartners van bedrijven/organisaties,
contractanten en investeerders;
Ondersteuning Parlementaire Enquête Racetrack Aruba;
Onderzoek naar Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op Sint Maarten i.s.m. het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie Nl;
Het verzorgen van trainingen op het gebied van compliance, fraude en pre-employment.
2002-2003
Docente Criminologie Landelijke Politie Opleidingenschool, Curaçao en Bonaire.
3
Werkervaring Nederland
1994-2000
:
1995
:
1991-1993
:
1992-1993
1992
:
:
(Senior)-Wetenschappelijk medewerker en Senior-Beleidsadviseur divisie
Nationale Centrale Recherche Informatie (CRI), Zoetermeer.
Afgevaardigde Nederland ‘Organized Crime Committee’ Europese
Commissie, Brussel.
Afgevaardigde Nederland ‘Expertmeetings Europol’.
Aandachtsgebieden: overvallencriminaliteit, drugs, mensenhandel,
mensensmokkel en georganiseerde criminaliteit.
Detachering Onderzoeksgroep Fijnaut, Parlementaire Enquête Commissie
Opsporingsmethoden, Commissie Van Traa.
Onderzoek naar de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in
Nederland.
Student-assistent en Onderzoeksmedewerker Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtwetenschappen, Utrecht.
Docente Arbeidsbureau Utrecht.
Toegevoegd docente Sociaal Wetenschappelijke Onderzoekmethoden en
Technieken, Rijks Universiteit Utrecht.
Lidmaatschappen en nevenwerkzaamheden
2007 – heden
2009 - heden
2010 - heden
1993 – heden
2006 - 2008
2001 – 2004
1998 – 1999
1993 – 2003
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Lidmaatschap Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Lidmaatschap Antilliaanse Juristen Vereniging.
Bestuurslid ‘speciale projecten’ Stichting Dance Company Turning Point.
Spreker op diverse seminars en congressen inzake criminaliteit, compliance
en integriteit .
Bestuurslid Oudervertegenwoordiging Schroederschool.
Bestuurslid (vice-voorzitter) Stichting Vrouwennetwerk Curaçao.
Redacteur Modus, tijdschrift voor recherche en forensisch wetenschappen.
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Criminologen.
Publicaties
Voorgenomen publicatie 2013: The impact of illegal trade on corruption in the Caribbean, in: Caribbean
Journal of Criminology and Public Safety, University of the West Indies.
Voorgenomen publicatie in 2013: Artikel over Ethics management and corruption control in the
Caribean in: Public Administration and Policy in the Caribbean, Taylor Francis Publishers.
Voorgenomen publicatie 2014: Proefschrift De wortels van ambtelijke corruptie in de Nederlandse
Cariben.
Small islands, big corruption cases? The impact of ‘small size’ and ‘islandness’ on corruption in the
Caribbean. Wetenschappelijke paper in het kader van de jaarlijkse conferentie Small Island
Development States (SIDS), 4-7 maart 2011, Curaçao.
De ‘verwijtenroute’, over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caribische deel van het
Koninkrijk , in: Justitiële verkenningen 5/09, De Nederlandse Cariben,
p. 84-89, 2009.
4
Georganiseerde Criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten (samen met Verhoeven, M. A., R. J.
Bokhorst, F. L. Leeuw, S. Bogaerts, Ven, R. M. Allen, en B. van Leeuwen). Wetenschappelijk onderzoek
en documentatiecentrum (WODC) en Forensic Services Caribbean N.V., 2007.
Via de bank naar de bajes. Een onderzoek naar overvallers en de overvalbestrijding (samen met mr. S.
van der Zee en drs. N. Vriezelaar), in: Studiereeks Recherche nr. 10, Elsevier, ’s Gravenhage 1999.
Het Nederlandse prostitutiebeleid in vogelvlucht. De betekenis ervan voor de bestrijding van
mensenhandel, in: Modus, Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschappen, jaargang 7,
december 1998, nr. 6.
Periode 2000-2007: Verschillende artikelen over fraudegerelateerde onderwerpen in kranten en
tijdschriften, zoals de Amigoe, de Extra, het blad van de Curaçaose Kamer van Koophandel en Coaching
(blad voor leidinggevenden op Curaçao).
Synthetische drugs, kennis van produktiefactoren, (samen met Elissen A. en Hordijk M.), in: Modus,
Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschapppen, jaargang 4/1, 1995, p. 7-9.
Ondeugende dingen (samen met prof. dr. F. Bovenkerk), in: De luister van het gewone, verhalen van
Utrechters, J. Burgers en L. Deben (red.), Utrecht 1993, p. 126-143.
Prostitutie als werk, bespreking van de proefschriften van Van der Poel en Van Mens, in: Nieuws voor
criminologen, jaargang 5/2, p. 6-13.
Een veilige plek, Huiskamers voor straatprostituees, Werkgroep Vraag en Aanbod, mr. A. de Graaf
Stichting, Willem Pompe Instituut, Pabo Print B.V. Tilburg 1993.
Het was leuk in Kameroen, maar…De ethische aspecten van werken in een ontwikkelingsland, in: Cahier,
periodiek voor antropologisch onderzoek, Utrecht 1991, jaargang 1, nummer 1, p. 31-41.
5
Download