Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang

advertisement
Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang
Voor personen die werken en een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie hebben,
geldt de gebruikelijkloonregeling. Soms geldt voor hen ook een fictief loon.
Aanmerkelijkbelanghouder
Iemand is aandeelhouder met een aanmerkelijk belang als hij, eventueel met zijn partner:

5% of meer van de aandelen heeft van een vennootschap

rechten heeft om voor 5% of meer aandelen van een vennootschap te kopen

winstbewijzen heeft om 5% of meer van de jaarwinst - of van een uitkering bij liquidatie - van
de vennootschap te krijgen

voor 5% of meer stemrecht heeft in een coöperatie
Voor een aanmerkelijkbelanghouder geldt de gebruikelijkloonregeling. Voor deze regeling is de
fiscaal partner van de aanmerkelijkbelanghouder:

de echtgenoot of geregistreerd partner

degene met wie de aanmerkelijkbelanghouder in 2012 op hetzelfde woonadres staat
ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
Zij moeten dan bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
o
De aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner hebben samen een notarieel
samenlevingscontract. Beiden moeten dan meerderjarig zijn.
o
De aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner hebben samen een kind.
o
De aanmerkelijkbelanghouder of zijn partner heeft een kind en de ander heeft dit
kind erkend.
o
De aanmerkelijkbelanghouder of zijn partner heeft een minderjarig kind dat op
hetzelfde adres staat ingeschreven. Maar als de aanmerkelijkbelanghouder en zijn
partner een zakelijke huurovereenkomst hebben, zijn ze in dit geval geen fiscaal
partners.
o
De aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner staan als partners geregistreerd bij een
pensioenfonds.
o
De aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner zijn beiden eigenaar van de woning die
hun hoofdverblijf is.
o
De aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner waren in 2012 al partners.
Als de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner aan de voorwaarden voldoen, zijn zij fiscaal partner
vanaf het moment dat zij samen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.
Hebben ze zich in 2012 ingeschreven, dan zijn ze fiscaal partner vanaf 1 januari 2013.
Gebruikelijkloonregeling
De gebruikelijkloonregeling houdt het volgende in:

We gaan ervan uit dat de aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat gebruikelijk is voor
het niveau en de duur van zijn werk.

Dit loon is minimaal € 43.000.
Gebruikelijk loon € 43.000 of lager
Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon gebruikelijk is, stelt u het loon op dat lagere loon.
De aanmerkelijkbelanghouder kan dit ook zelf aannemelijk maken. Daarbij moet u een vergelijking
maken met soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.
Gebruikelijk loon € 5.000 of lager
Krijgt een aanmerkelijkbelanghouder geen loon voor zijn werkzaamheden en is zijn gebruikelijk loon
niet hoger dan € 5.000? Dan hoeft u geen loonheffingen over dat gebruikelijke loon te betalen.
Betaalt u wel loon - ook al is dat lager dan € 5.000 - dan moet u wel loonheffingen betalen. De grens
van € 5.000 wordt niet per onderneming getoetst, maar geldt voor alle werkzaamheden van de
aanmerkelijkbelanghouder.
Gebruikelijk loon hoger dan € 43.000
Als bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, stelt u het loon op het hoogste
van de volgende bedragen:

70% van het hogere gebruikelijke loon, maar ten minste € 43.000

het loon van uw meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van
een aan u verbonden vennootschap
Maar als u (of de aanmerkelijkbelanghouder) aannemelijk kunt maken dat het loon lager moet zijn
dan de uitkomst van bovenstaande berekening, mag u het loon stellen op dit lagere loon.
Voor de partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder die vermogen beschikbaar stelt, geldt
de gebruikelijkloonregeling op dezelfde manier.
Let op!
Het gebruikelijk loon is het 'loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen' (kolom 14 van de
loonstaat). Dit loon is dus inclusief de bijtelling van het voordeel van een ter beschikking gestelde
personenauto of bestelauto en ná toepassing van de wettelijke vrijstellingen, zoals de vrijstelling van
een inleg in een levensloopregeling. Deelname aan een levensloopregeling kan dus gevolgen hebben
voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling. Zie ook: Deelname directeurgrootaandeelhouder aan levensloopregeling. Ook toepassing van de werkkostenregeling heeft
gevolgen voor het gebruikelijk loon.
Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang is niet altijd verzekerd voor de
werknemersverzekeringen. Bijvoorbeeld: een directeur-grootaandeelhouder is wel een
aandeelhouder met een aanmerkelijk belang, maar is niet verzekerd. Als de aandeelhouder met een
aanmerkelijk belang wél verzekerd is, geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor de premies.
Bron: Belastingdienst
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards